دلگیرم از خود با تو نجوا می کنم دریا این سفره ی دل پیش تو وا می کنم