دلگیرم از خود با تو نجوا می کنم دریا این سفره ی دل پیش تو وا می کنم

اتوبوس شورا به ایستگاه شهرداری می رسد!

تاریخ:یکشنبه 15 اسفند 1395-03:37 ب.ظ


اتوبوس شورا به ایستگاه شهرداری می رسد!

 
  در بررسی هرموضوع  این  علت ومعلول  است که ما خود را ملزِم  به رجوع به آن می کنیم ،  تا اتفاقاتی که رخ می دهد و جریانهائی که رقم می زنیم بصورتی تمامًا  مستقل  از دخالتهای مغرضانه و  دست اندازی های ناشیانه و تدبیرهای عامدانه جزئیات وروابط درگیرانه خود را با عناصر وعوامل دخیل تردید برانگیز یا مورد یقین نشان دهد ،  هرکدام از این اجزا یاهمه ی آنها  جزئی از واقعیت ها  را با خود بهمراه داشته ونقش آن را بیان می کنند، وگاهی بخشی مبهم  از آن زیر سطحی  از خاکستر تعبیرها  وبرداشتها  تا مرحله ی زمانی بعدی پنهان است و...
برهمین پایه همه ی  توسعه ی  آگاهیهای  روزآمد همراه  با دستیبابی به  اصول فنی ومهارتها ی کشف وقایع درخصوص آنچه  پیرامون إنسان اتفاق می افتد  قدرت درک و ارتقاء چشم انداز گسترده تر را پیرامون دید همه جانبه   و حوادث جاری اطراف خود می توان تبیین کرد ،تا  از  دغدغه ی  عدم یقین ودام احتمالی درمسیر خود بموقع فرار کند.
اکنون  این  پرسش ها مطرح  است معضل وبحرانی که  گلوی ما را می فشارد و  ما را  از دید  صحیح محروم می سازد یا به دید شخصی  سوق می دهد تا دیدگاه نقدی دیگر را نفی کنیم کدام است ؟
 آیا آنچه را می بینیم  بدرستی  وصحتش یقین داریم؟  واز منظری دیگر؛ چرا باید به همین  یقینی که حاصل تفکر ونتیجه یابی خود ما نیست  و به ما تحمیل شده باید اعتماد کنیم   ؟
فرضیه ی مرکزی:
 سیر اهتمام  به شهر  در چهار دور ه ی انتخابات شوری شهر کنگان از دور اول تا حالا که به دور پنجم می رسیم چگونه رنگرزی شد تا در دور پنجم رسیدیم  اگر بخواهیم  مجموع محلات شهر مان را در 10 قطعه ی مربعی حسب مطالبات و انتظارات  اهالی هر محله یا مربع موزائیک وار متصل بهم تقسیم کنیم و به  معرفی عملکرد ها  تا این دوره برسیم و آیتم های 20 گانه ی  در پنج شاخص اصلی فرهنگی، اجتماعی ،فیزیکی، محیطی، روابط تعاملی مترتب بر انتظارات  را در کارنامه ی چهاردوره فعالیت ها ی صورت گرفته نمره بدهیم ، چه معدل کارکردی در گفتگو با شهروندان بدست خواهد آمد این را می توان با یک نظر سنجی جامع انجام داد !  و برای چهار گوشه ی شهر تفاوتی نمی کند که چه کسی چه شعاری داده و چه وعده وقولی را از خود بحا گذاشته او می خواهد برخورداری خود را نمره بدهد وهمین ....
 در حالیکه مشارکت عموم  مردم بعنوان  طرفی فعال دراین انتخابات بر محورانتظاری دائم می چرخد چرا  نتیجه ی آن همواره دغدغة برانگیز،  پر بحث وجدل واغلب نا امیدانه در  ماحصل چشم انداز  آن تلقی می شود تا جائیکه این تصور در قالب محصول نهای آن پروسه چهار دوره ی دست دهد که شما ما را در جلسات وانتخاب  یاد کنید تا ما هم شما را بر سر میز بیاد داشته باشیم!  بنابراین شاید خروجی انتخابات شورا مانند شعله ی آتش شود و چگونگی بارگیری برنامه ها ومصوبات آن تا آرزوی توسعه ی کلان وهمه جانبه ی شهررا با همه ی تر وخشکش در پایانه ی نتیجه گیری بسوزاند ؛وانبوه مطالبات این عرصه متراکم تر از پیش شود ، وهر طرفی  از اطراف ماجرا برای خود حكایتی جداگانه از دیدگاهها ورویاها  عامه ی شهروندان ترسیم کند، ودرمجموع آراء ودیدگاهها  درواقعیت میدانی حالتی متعارض ،رودروی هم قرار گیرد، وهر طرفی  که بتواند با هر ابزاری معتبر یا نامعتبر  مدعی صداقت ودلسوزی و رایج شایعه  و ناقل روایات متعدد باشدهمان فاتح جام شورا شود؟  ....
 باز خوانی اتفاقات وحواشی انتخابات شورا در چهار دوره گذشته و تا بررسی ظاهری " اصطلاح مهندسی" از پیش طراحی شده در دور پنجم پیش رو  می تواند  شاهد ی گویا بر  سرنوشت  بغرنج وتلخ شهری باشد که می توانست  از حیث  توسعه ی فرهنگی ، رفاه نسبی احتماعی ومبلمان شهری، گل سر سبد استان باشد که اینطور نشد ونیست. سند این رویه علاوه بر گفتمان رایج ( که من هستم و دیگران هیچ)  می توان جستجو کرد . چگونگی دسترسی به خدمات وسرویس دهی ، چشم انداز شهری نوع طرحها و خیابانها ، معابر، کوچه ها ، میدان مرکزی شهر( میدانی که باهزینه ی سنگین اختصاصی نه طراحی جذابی دارد ونه با نام میدان تناسبی در نصب تابلو تندیس یابود، ونه با معماری فیزیکی وبومی شهر همخوانی)،....  عکس های هوائی  موجود در مجامع مختلف که کما بیش دردسترس  طی دو دهه ی اخیر نیز بیانگر عمق ماجراهای کمترمثبت و بیشتر منفی است که بر سر این شهر رفته است می توان برخی نقاط فنی  موردبحث را از طریق ورود به این سایتها با تاریخ ها ی متنوع از گذشته تا به حال  بصورتی مقایسه ی  مورد مطالعه  و کنکاش قرار داد: ( TerraServer - (Street View وGround-level view)،خدمات Google Earth  ) تا دست انداز ها و پا انداز ها ، که خود از زاویه ی،  موقعیت فاعل و متفاعل را معیین می کند،بصورتی واضح تر شاهد بود.
برای ورود آگاهانه به قسمتی از این مبحث  بنظر می رسد  ضرورت دارد : در صحنه ی انتخابات  پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مان کنگان   سه نکته را "چه بعنوان انتخاب کننده چه بعنوان کاندید" مدنظر داشته باشیم . کانون دید، زاویه دید،خطای دید

الف ) "کانون دید " یعنی همانجا وهمان نقطه ی معنو ی ومادی که همه ی شعاع انتخاب انسانی ومادی برآن تمرکز یافته وچشم اندازی را که آشکار یا پنهان برای خود تعریف کرده  است ( تصمیم ساز وتصمیم گیر) تبلور می یابد .  طبعاً  مشارکت کننده در انتخابات به عناوینی فراتر از صرف شرکت در انتخابات و دادن رای و یا انتخاب کردن وانتخاب شدن می اندیشد دراینجا باید مشخص شود کدام عوامل وعناصر نتایج مورد نظر گروه را تسخیر کرده و تنها اهداف خود را  در نقطه ی مرکز ی کانون جسجو می کند و دستاورد خودرا با کدام معیارها ترویج داده ورونق می دهد.
ب) زاویه ی دید : انعکاسی را از برداشت های متفاوت از تقسیم فرصت ها وتفاوت ها  در مقابل تهدیدها شامل می شود .
که هرکدام  با  تشکیل زوایای متعدد  می توانند حامل  مکانیزمی  در دوضلع که هر کدام  از یک نقطه می آیند وآرام آرام از هم فاصله می گیرند  مفاهیمی صحیح و یا ناصحیح را در همان وقت به  اذهان متبادر می سازند ،و هرضلع به فراخور حال خود به صحنه سازی  و  ایجاد یک صحنه دیگر همراه با عنصر شناور دراین صحنه ها به کارگردانی موضوعی دلخواه خود و نه موضوع مورد نظر عموم می پردازد ، وبر همین اساس موضع می گیرد هرچند که هزینه ی دراین راستا به کل شهروندان  تحمیل شود وبخش اعظم این پیکره تنها تماشاچی بدون نقش به حاشیه رانده می شود. ( از مسئولین امر استدعا داریم برای تامین حقوق شهروندان کنگانی  تدابیری اتخاذ کنند که تنها اهالی  بتوانند به انتخاب اعضای  شورای شهر در دور پنجم  انتخابات شورا بپردازند مثلاً درنظر گرفتن شرط انتخاب در محدود شهر فقط بر کسانی امکان پذیر باشد که شناسنامه ی انها مهر حوزه  انتخابات دهمین دوره مجلس  داشته و یا رای اولی ساکن محل باشند. و...
ج) خطای دید: گاهی بعلت عدم دقت و تکرار تصاویر مشابه و کمی دید، زوایا ی پرپیچ وخم  همچنین انطباق صوری یک متن درزمینه ی موجود ، خطای دید دریک انتخاب و بررسی یک فرایند به فرد مشارکت کننده در آن موضوع به وی دست می دهد تا همواره از دستاورد ناموفق و چشم اندازی نامطمئن و عملگرائی مهره ی نامطمئن رنج ببرد وبدتر اینکه با مرور زمان  اختلاط اولویت ها و برخورد وتضاد مفاهیمی چون منافع، مصالح، طرح وبرنامه، پروژه و ضرورت ونیازمندی ها وجا ماندن ازتوقعات همسان حتی در شرایط برابر بر عدالت سالاری وچرخش نخبگان سایه اندازد.
واینگونه است که  اشتباهات توجیه پذیر می شوند و گاهی هم ناخواسته شریک اشتباه وخطا ئی می شویم که درآن هیچ نقشی نداشته ایم فقط  اعتماد  به دیدی که با اشتباه وخطای ظاهراً تصادفی همراه بوده تا با تعارفات ورودربایستی های متداول همراه گردد؛ ولی ساخته وپرداخته میدانداری یک  جانبه ی طرف مقابل بوده که آنرا از نزدیک می بینیم ودرکنار خود  لمس می کنیم وبا عواقب آن دست بگریبانیم اما آیا اکنون حاضر هسیتیم "نگاهی" دوباره و دقیق داشته  باشیم تا دیدی موفق را حداقل دراین برهه درکارنامه ی انتخاباتی خود ثبت کنیم؟  ... آیا استانداردها ، معیارها ومقیاس ها را درمقایسه  انتخابات گذشته با انتخاب پیشرو  تحلیل کرده ومدنظر داریم ویا  همه ی ماجرای سوار شدن با اتوبوس شورا و رسیدن به ایستگاه شهرداری چیزی این نیست که پیگیر حقوق خود باشیم.
 و ایا می توان به اعضائی در شورای پنجم خوشبین بود که توان دفاع از حقوق شهروندان و برنامه ریزی برای توسعه ی شهر وبه چالش کسیدن اشتباهات و نا کارآمدیها  همراه با حضور  قوی خود در شورا داشته باشند و تعامل وتقابل را صرفاً در توجیه منافع عموم تفسیر کنند و نه ....؟ امیدواریم که اینگونه باشد


نوع مطلب : تحلیل مقاله 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

الیوت انگل حاضر نشد به دونالد ترامپ دست بدهد

تاریخ:شنبه 14 اسفند 1395-03:05 ب.ظ

الیوت انگل حاضر نشد به دونالد ترامپ دست بدهد

   

الیوت انگل ،نماینده ی دمکرات ایالات متحده ، حاضر نشد به هنگام سخنرانی پرزیدنت دونالد ترامپ در حضور کنگره به او دست بدهد .

الیوت انگل از سوی مخاطبین ما چهره ای شناخته شده است : او سخنگوی لابی گسترش طلب سرزمین های اسرائیلی است و به جناح چپ تعلق دارد . او نقش کلیدی درمیان مخالفین ایران و ایجاد جنگ در لبنان و سوریه دارد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanianنوع مطلب : تحلیل مقاله 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

راهکار کلینتون برای بی اعتبار ساختن دونالد ترامپ

تاریخ:شنبه 14 اسفند 1395-03:01 ب.ظ

راهکار کلینتون برای بی اعتبار ساختن دونالد ترامپ

این مقاله یک هشدار می باشد : در ماه نوامبر ۲۰۱۶ ، به طور گسترده ، شورش هاو تبلیغاتی ترتیب داده شد تا اعتبار و اقتدار پرزیدنت دونالد ترامپ را به محض ورود به کاخ سفید خدشه دار سازد . این نخستین باری بود که چنین تدارکات سازمان دهی شده ی علمی و با چنین وسایلی ،‌علیه رئیس جمهور ایالات متحده به کار می رفت . به این ترتیب ما وارد دوران فرا واقعیت می شویم ، اما بازیگران آن غیر از کسانی هستند که تصور می کنیم.


 
JPEG - 43.9 kb
دیوید بروک ، یکی از گردانندگان جنبش (agit&prop) به مفهوم شورش و تبلیغات ، قرن بیست و یکم می باشد . او محذوریات اخلاقی ندارد ، و قادر است از مسئله ای دفاع کند و هم زمان آن را رد کند ، جهت گیری او بسته به دستور ی است که از کارفرما ی خود دریافت می کند . او سرکرده ی یک امپراطوری است که اذهان توده ی مردم را به میل خود دستکاری می کند .

جریانی که توسط حامیان باراک اوباما و هیلاری کلینتن برای از بین بردن خاور میانه ی بزرگ ، و علیه رئیس جمهور جدید ایالات متحده در حال عمل است ،و همچنان به مسیر خود ادامه می دهد . پس از راه پیمایی زنان در ۲۲ ماه ژانویه ۲۰۱۷ ، راه پیمایی به جهت حمایت از علم ، نه تنها در ایالات متحده ، بلکه در تمامی نقاط جهان غرب در ۲۲ ماه آوریل در حال تدارک می باشد . این راه پیمایی به جهت آن است که ثابت کند دونالد ترامپ نه تنها موضعی ضد جنس مونث دارد ، بلکه فرد تاریک اندیشی هم است .

حتا اگر او در گذشته مسابقات ( Miss Univers) را ترتیب می داد ، و طی ازدواج سوم خویش با زن منکنی ازدواج کرده ، اما در عمل ثابت کرده که از زنان منزجر است . با وجود آنکه این رئیس جمهور ( پیش از انتخاب شدن خود ) نقش باراک اوباما را در به وجود آوردن بورس آب و هوای شیکاگو Bourse Climatique مورد انتقاد قرار داده بود ،‌ و مخالف این عقیده است که : اختلال در آب و هوای زمین ناشی از ورود کربن به آتمسفر می باشد ، نشان داده که قادر نیست مسائل علمی را درک کند .

برای آن که بتوانند نظر عموم مردم ایالات متحده را بر دیوانگی رئیس جمهورشان متقاعد سازند که می گوید:٬٬ خواهان صلح با دشمنان و همکاری با آنهاست به جهت رونق اقتصاد بین المللی٬٬ ، دیوید بروک ، یکی از بزرگترین متخصصان جنبش شورش و تبلیغات ، قبل از جلسه ی تفهیم مقام ریاست جمهوری ، عملیات موثری را تدارک دیده .

هنگامی که او برای جمهوری خواهان کار می کرد ، بروک علیه پرزیدنت بیل کلینتون اقدام کرد که به تروپر گیتTroupergate و ماجرای Whitewater و موضوع Lewinsky منتهی گردید . اکنون پوست عوض کرده و در خدمت هیلاری کلینتون عمل می کند ، او علیه انتخاب شدن میت رومنی نیز اقدام نموده ، و متعاقباََ پاسخ او با کشته شدن سفیر ایالات متحده در بنغازی مشهود است . به هنگام دور نخست انتخابات ، او اقداماتی علیه برنی ساندرز ترتیب داد . National Review بروک را به صورت ٬٬ قاتل جناح دست راستی ، معرفی کرده که اکنون به قاتل جناح دست چپ تغییر ماهیت داده است٬٬.

لازم به یادآوری است که از زمان جنگ جهانی دوم ، عمل کرد برانداختن رئیس جمهور ، به نفع دولت پنهان بوده است و هیچ ربطی با دموکراسی ندارد . همانطور که در واترگیت که توسط شخصی که ۳۳ سال بعد معلوم شد مارک فلت نام دارد و معاون ج. ادگار هوور رئیس اف بی آی بوده ، صورت گرفت . در موضوع لوینسکی ، این عمل برای آن بود تا بیل کلینتون را وادار کنند تا علیه کشور یوگسلاوی وارد جنگ شود .

عملیاتی که هم اکنون در حال انجام است به وسیله ی چهار سازمان تدارک داده می شود :

Media Matters : ( رسانه ها اهمیت دارند ) ، مسئول رد یابی اشتباهات دونالد ترامپ می باشد. هر روز در بولتن روزنامه ها می توان خواند : رئیس جمهور غیر قابل اعتماد است ، او در رابطه با این و آن موضوع اشتباه کرده است . American Bridge 21 st Century : ( پل آمریکایی قرن ۲۱ -ام ) که دو هزار ویدئو از دونالد ترامپ از سال ها پیش تهیه کرده ، همچنین هجده هزار ساعت ویدئو از اعضای کابینه ی اش . این سازمان دارای امکانات تکنولوژیک بسیار پیشرفته ای است که برای بخش دفاعی این کشور به وجود آمده – و امکان تهیه ی آن در بازار میسر نیست – و با این امکانات می خواهد بیانات گذشته ی دونالد ترامپ را را با موضعی فعلی او مقایسه کنند . این بررسی شامل هزار دو دویست همکار رئیس جمهور جدید نیز می باشد .

Citizens for Responsibility and Ethics in Washington – CREW : (شهروندان متعهد به جنبه های اخلاقی واشنگتن ) که شامل قضاتی بلند پایه ای ست که به دنبال رصد کوچک ترین عمل دولت ترامپ می باشند تا به وسیله ی آن جنجال به پا کنند . آنها شکایت باب فرگوسن – دادستان ایالت واشنگتن – علیه فرمان مهاجرت را تهیه کرده اند .

Shareblue :( مشارکت آبی ) ، که ارتشی است الکترونیکی که صدوشصت و دو میلیون نفر را در شبکه های اینترنتی ایالات متحده ، در بر می گیرد . مسئولیت آن اشاعه ی موضوعاتی است که از پیش تهیه شده که شامل این نکات می باشد :

- ترامپ مرد مقتدر و دزدی است .
- ترامپ زیر نفوذ ولادیمیر پوتین می باشد .
- ترامپ شخصیتی ضعیف و عصبی دارد ، او دچار حالات Maniaco- depressif نیز هست .
- ترامپ توسط اکثر مردم ایالات متحده انتخاب نشده است ، بنا بر این دولت او غیر قانونی است .
- معاون او مایک پنس ، یک فاشیست است .
- ترامپ میلیاردری است که پی در پی تقابل منافع ، میان امور شخصی و دولتی است .
- ترامپ عروسک خیمه شب بازی در دست برادران کوچ می باشد ، سرمایه گذاران معروف جناح راست افراطی .
- ترامپ خواهان برتری نژادی سفید پوستان است و این موضوع برای اقلیت های قومی جای نگرانی دارد .
- مخالفین ترامپ خارج از واشنگتن در حال گسترش اند .
- برای نجات دموکراسی ، باید از نمایندگان دموکرات که ترامپ را به چالش می کشند دفاع کنیم و آنهایی که از او حمایت می کنند نابود سازیم .
- همین موضوع در ارتباط با خبرنگاران نیز صادق می باشد.
- براندازی ترامپ زمان بر است ، نباید در این مبارزه مایوس شویم .

این سازمان روزنامه ها و ویدئوهایی به مدت ۳۰ ثانیه به وجود می آورد . و بر دو گروه دیگر نیز تکیه دارد : سازمان اسناد ویدیویی The American Independant و مرکز آماری Benchmark Politics

تمام این تدارکات در زمان جابجایی قدرت ، با روی کار آمدن دونالد ترامپ به کاخ سفید صورت گرفت . هم اکنون نیز ۳۰۰ تن متخصص و تعداد زیادی افراد داوطلب با آنها همکاری می کنند . بودجه ی سالانه ی آن ، از همان ابتدا ۳۵ میلیون دلار پیش بینی شده ، که در جریان کارها به صد میلیون دلار افزایش یافته است .

مخدوش سازی تصویر و اقتدار پرزیدنت ایالات متحده ، پیش از آنکه بتواند کاری از پیش ببرد ، تبعات سنگینی در پی خواهد داشت . با نابود سازی صدام حسین و معمر قزافی ، سازمان سیا این دو کشور را به هرج و مرج کشاند ، و ( کشور آزادی ) نیز می تواند از تبعات عملیات مخدوش سازی رئیس جمهور خود ، وارد بحران سنگینی بشود . هرگز چنین اعمال نفوذ بر توده ها در دولت های غربی سابقه نداشته .

در حال حاضر ، این طرح در حال اجراست : هیچ یک از سران کشورهای دنیا جرات نکردند به دونالد ترامپ برای انتخاب شدنش تبریک بگویند ، به جز ولادیمیر پوتین و محمود احمدی نژاد .

تی یری میسان‬

منبع
| دمشق (سوریه)      Al-Watan (Syrie)نوع مطلب : تحلیل مقاله 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

آزمایشات "اس ۳۰۰ ایرانی" ادامه دارد

تاریخ:شنبه 14 اسفند 1395-02:12 ب.ظ

آزمایشات "اس ۳۰۰ ایرانی" ادامه دارد

© Sputnik/ Mikhail Fomichev
ایران
دریافت لینک کوتاه
0 2460411

سرتیپ حاتمی جانشین وزیر دفاع ایران اعلام کرد کار روی سامانه موشکی باور ۳۷۳ (اس ۳۰۰ ایرانی) مرتباً در حال انجام است و تست‌هایی هم روی آن انجام و این آزمایشات تا زمان تحویل این سامانه، ادامه خواهد داشت.

شلیک همزمان 12 موشک سامانه پدافند هوایی اس-400 (ویدئو)
 
به گزارش اسپوتنیک به نقل از "خبر آنلاین" ، سرتیپ حاتمی درباره تست سامانه پدافندی باور 373 روی موشک بالستیک، گفت: همه کارهای دفاعی از جمله کار بروی این سامانه موشکی، طبق برنامه مصوب خودشان پیش می‌روند و آنجایی که لازم باشد اطلاع رسانی می‌شود.
وی افزود: کار روی سامانه موشکی باور 373 مرتباً در حال انجام است و تست‌هایی هم روی آن انجام و این آزمایشات تا زمان تحویل این سامانه به یگان‌های بهره‌بردار، با قوت و قدرت ادامه خواهد داشت.
سامانه موشکی باور 373 اولین بار در 31 مرداد ماه سال 1395(21اوت 2016) رونمایی شده بود.


نوع مطلب : تحلیل مقاله 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

خطر هیدروانرژی

تاریخ:جمعه 13 اسفند 1395-09:16 ق.ظ

خطر هیدروانرژی

Image result for ‫خطر هیدروانرژی‬‎

© AFP 2016/ Josh Edelson
گزارش و تحلیل

هیدروانرژتیک برای طبیعت و انسان خطرناک است.

آکسانا نیکیتینا  هماهنگ کننده  پروژه های  حفظ اکو سیستم  آب های شیرین  و هیدرو انرژی پایدار  بنیاد جهانی  طبیعت وحش در مصاحبه با « ریا نووستی» اعلام نمود که سدهای بزرگ و نیروگاه های  بزرگ برق  آبی  برای طبیعت و انسان خطرناک است.

به گزارش  رسانه ها ، مقامات کالیفرنیا مناطق تخلیه ساکنان را مشخص کردند که  به دلیل  تخریب  بلندترین سد آبی  در آمریکا  مجبور به تخلیله ساکنان آنجا شدند. دست کم 130 هزار نفر شامل برنامه  تخلیه ساکنان  از محل مورد نظر شدند. باران های شدید  علت اصلی این واقعه اعلام شد.

« ما به عنوان  متخصصان محیط زیست، همیشه هشدار می دهیم  که سدهای بزرگ  خطرناک هستند و  تخریب آنها  باعث زیر آب رفتن  اراضی وسیعی خواهد شد  و سیستم اکولوژیک نقض می شود.  مردم در صورت اختلال در کار آن ها  آسیب خواهند دید.  ما عمیقا نگران ساخت سد ها در مقیاس گوناگون بدون  محاسبه دقیق  عواقب اجتماعی و اقتصادی  آن ها هستیم».

 به گفته نیکیتینا، در این رابطه ، برقی که توسط  نیروگاه های آبی بزرگ تولید می شود  بر خلاف  عقیده موجود « سبز» نیست و برای محیط زیست خطرناک است.  هنگام ساخت سدهای بزرگ، مقدار زیادی آب  در پشت آن جمع می شود.

نیکیتینا گفت: « هر  سد بزرگی  بطور ریشه ای  باعث تغییر اکو سیستم  هم در محل  ذخیره آب و هم در مسیر جریان آب می شود.  سدها باعث تخریب  وحدت  و ارتباط سیستم رودخانه ای  می شوند  راه مهاجرت ماهی ها  را می بندند  و باعث اختلال در  رژیم آبی و دما می شوند.  اینگونه تغییرات به  عواقب منفی  برای  اکو سیستم آب شیرین منجر خواهد شد: شرایط زندگی برای جانوران  ساکن در حوضه های رودخانه ها تغییر می کند  و اراضی  با ارزش  منهدم می شوند».

اما  نیروگاه های آبی  کوچک را می توان از نظر محیط زیست پاک نامید  که قدرت آن ها  تا 10-5 مگاوات است و بر رودخانه های کوچک ساخته می شوند.

نیکیتینا نماینده بنیاد جهانی طبیعت وحش در ادامه گفت: «  طراحی و راه اندازی  بسیاری از سد ها در سراسر جهان  همیشه  اصول بنیادی  پیشرفت پایدار این روند  را در نظر نمی گیرد. ارگان های  دولتی باید این نکته را تضمین کنند  که پروژه های ساخت  سدها  حیطه وسیعی از  برنامه های اجتماعی  و مهم ، از جمله  تأمین امنیت  محیط زیست  و افراد ساکن در نزدیکی آن را  در نظر می گیرد».نوع مطلب : تحلیل مقاله 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

واشنگن پست: “132” دروغ حاصل 33 روز دوران ریاست ترامپ

تاریخ:پنجشنبه 12 اسفند 1395-11:28 ق.ظ

واشنگن پست: “132” دروغ  حاصل  33 روز دوران ریاست  ترامپ 
تاریخ : ٢٠١٧/٠٢/٢٢
روزنامه ی “واشنگتن پست”آمریکا  روز چهارشنبه  گزارش داد : که دونالد ترامب رئیس  جمهور تازه کار ان کشور تا کنون 132 مورد  ادعای دروغین یا گمراه کننده خلال دوره ی  33 روز گذشته  پس از  رسیدن به  منصب ریاست جمهوری مرتکب شده است .
  این روزنامه در تحلیلی مفصل توضیح می دهد: بیشتر آن  ادعاهای  دروغین   با موضوع  جنجالی مهاجرت   ربط داشته که این قضیه بتهائی  24 مورد  دروغ یا اظهارات گمراه کننده را بخود اختصاص داده است.

 همچنین درادامه این گزارش امده است : که عبارات منتشر شده توسط ترامپ   در صفحه اختصاصی او در“توئیتر” منبع اصلی  اثبات دروغهایش محسوب می شود ،که درمجموع  به عدد 344، رسیده و از سخنرانی های  رئیس 31 دروغ  تاکنون ثبت شده است .
نکته دیگر اینکه درسخنرانی  از پیش آماده شده رئیس ، 24 مورد دروغ و در مصاحبه های اختصاصی 22  مورد دروغ و 18 مورد دروغ در کنفرانس  وباقی دروغپردازی ها در اظهارات  وملاحظات دیگر  او رده بندی گردیده است.
  این روزنامه تاکید می کند:که خطاها وادعاهای دروغین ترامپ را طی 100 روز اول ایام صد روزه ریاستی اش رصد خواهد کرد، و در کنار اینها مخاطبین خودرا دعوت می کند تا  هرگونه دروغ پردازی رئیس را به دفتر روزنامه ارسال کنند.
درنتیجه گیری واشنگتن پوست یا آوری شده است : “که یک کارگروه اختصاصی از این رسانه به گردآوری جمیع ادعا های رئیس دروعگو  از روز اول ریاست پرداخته است که  132 دروع جاصل آن بوده،وهمچنین  60  درصد از تعهد ات  ترامپ  که خلال مبارزات انتخابی وعده داده را  در كانون چالش وارزیابی قرار داه است و درواقع از این طریق متوجه شده ایم که  روزی نبوده است که  ترامپ  سخن دروعی یا اطلاعاتی گمراه کننده را ارائه نکرده باشد”.

تهیه وترجمه : نجوای کنگان
نوع مطلب : تحلیل مقاله 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تاریخ 20 ساله ی تعاونی مرز نشینان کنگان

تاریخ:چهارشنبه 11 اسفند 1395-08:59 ق.ظ

    تاریخ 20 ساله ی تعاونی  مرز نشینان کنگان
 روزگذشته (95/10/9)حسب  اعلام دعوت قبلی هیات مدیره تعاونی مرزنشینان مبنی برنشست اطلاع رسانی با سهامداران ورسانه ها ساعت 9 صبح درسالن فرهنگ ارشاد کنگان بعنوان سهامدار وعضوی از خانواده  رسانه پایگاه تحلیلی خبری کوگانای کنگان در جلسه حضور پیدا کردم، مدیرعامل شرکت مذکور  گزارشی مبسوط از سه دوره کلی فعالیت تعاونی را ، در واقع در قالب انشائی شفاهی  بقصد دیکته نظر اختصاصی درجلسه ی که ترکیبی  مشخص داشت قرائت کرد. وسپس ایشان زمانی را درپایان گزارش بمنظور پرسش وپاسخ برای حضار درنظر گرفت . سوالاتی مطرح شد و جوابهائی ارائه گردید. در لحظات پایانی بنده  که از نحوه عرضه بیلان کاری و پاسخ های مدیر عامل قانع نشده بودم به آقای مدیرعامل یاد آوری کردم که  موضو عات مطرح شده  از سوی ایشان بویژه که فاقد ضمیمه های مستند و مدارک اثباتی لازم است بخصوص که  سالها  ازعدم ارائه تراز مالی سالیانه گذشته است فاقدوجاهت حقوقی بوده واقناع کننده نیست، بویژه که این گزارش  نمی تواند مرتفع کننده ابهامات موجود در اذهان تعداد زیادی از سهامداران باشد ؟ نهایتا  مدیرعامل محترم با پیش کشیدن مسائل شخصی و ایراد برچسب ساختگی به حقیر  از پاسخگوئی طفره رفتند، وثابت کردند که  حرمت شخص منتقد هرکه باشد؟( سهامدار وفعال رسانه ی بجای خود حتی اگر  چون من که حق معلمی هم در مقطعی برگردنش داشته باشد. نگه نخواهد داشت...( محتوای گفتگو ضبط شده است)
البته بنده پس از شنیدن اینگونه پاسخ های غیر مرتبط به موضوع ودستور کار نشست، جلسه را ترک نمودم   وایشان  پس از پی بردن به اشتباه خود به معذرت خواهی روی آوردند. ...
که دراینجا با ید بگویم اینجانب به معذرت خواهی شما نیازی ندارم وبرویداز مردم کنگان معذرت خواهی کنید زیرا که حق داشتند نا امید باشند و دراین نشست شرکت نکنند. ... چون آنها ئیکه که آمدند چیزی دستگیرشان نشد و آنهائیکه نیامدند چیزی را از دست ندادند...

آورده اند که حکیمی ملازم  مسافرت حاکم شهری شد . در میان راه  به ویرانه های دهی ویران  رسیدند . حاکم   با نگاهی  که ویرانه ها  را ورانداز می کرد . چشمش به دو جغد افتاد که برفراز  ویرانه ی باهم گفت وشنود داشتند . حاکم با کنجکاوی از حکیم پرسید این دو پرنده به هم چه می گویند؟ حکیم پاسخ داد :  قضیه خواستگاریست و جغد اول  مهریه وپشت قباله طلب می کند. وجغد دومی جواب می دهد: اگر این حاکم است واین روزگار  - ترا ویرانه بخشم به صدها  هزار.... بنابراین موضوع پشت قباله ومهریه حل شد .
     
خداوند عاقبت همه ما را بخیر گرداند.


نوع مطلب : تحلیل مقاله 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


  • تعداد صفحات :736
  • ...  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  • 9  
  • ...