دلگیرم از خود با تو نجوا می کنم دریا این سفره ی دل پیش تو وا می کنم

نیاز مبرم کشور به مدیریت متدین و انقلابی

تاریخ:سه شنبه 8 فروردین 1396-06:26 ب.ظ

Image result for ‫هرگاه مدیریت انقلابی داشتیم‬‎

نوع مطلب : تصاویر رهبری 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

سیره سادات درهمگرایی متقابل بااقشارجامعه

تاریخ:یکشنبه 3 دی 1396-09:00 ق.ظ

سیره سادات درهمگرایی متقابل بااقشارجامعه
 مطلبی پژوهشی بقلم ؛ استاد مختارپور                     
سیره سادات درهمگرایی متقابل بااقشارجامعه                
انسان به حکم فطرت اولی خودذاتامدنی الطبع است .به نحوی که میل به گرایش اجتماعی وگروهی دارد.وهمواره ازانزواوگوشه گیری پریشان وگریزان است.لذاخواستارورود به عالم کثرت واجتماع است حال دراجتماع باوجودگرایشهای فکری وسلیقه های متنوع که خودازسرتکوین دردرون آدمی به ودیعت نهاده شده است ،همه افکار،منشها،عادات، ونظرات رانمی تواند بپذیردوتاانجایی که قادراست مستقل وبدورازدیگران به اظهارنظرخودوبه نمایش ایده بپردازد.درچنین حالتی ضرورت اجتماعی ایجاب می کند.ومی بینیم که جامعه انگارمثل یک اداره موظف به بایگانی افرادخودمی باشد.آنهم بایگانی به وسعت یک جا،شهرویازادگاه خودی که  عرض اندام می کند،وبرای صحت وسلامت وچرخش وچینش امورخودنیازبه قانون وقانونگذاروقانون گرایی وسیرتحول قانون دارد،می پردازد.دراینجاست که روال عادی قانون ونوشته زندگی بامنافع مادی ویک بعدی برخی ازافرادتقابل وتضاددارد.وناگزیر افرادچنان غرق دربدست آوردن آرزو وآمال خودهستندکه به قانون جامعه هیچ گونه توجهی ندارند وحتی ازعقل سلیم وساده اولیه خودنیزروی برمی تابند. الزامات قانونی ونقش قانون درصحت اموروچرخش موقعیت وبسترزندگی و اجتماع    ضروری به نظر  می رسد.اشراف ورصدها،بایدها ونبایدها ،گروهها وایده ها شکل می گیردوبه تشکلها طبقات مختلف،طیفهای متفاوت باسلایق متنوع،درمی اید وبقول قران کریم کل حزب بمالدیهم فرحون ،مطرح وتشکیل می شود.یکی ازمهمترین طبقات این شکل گیریها ی جامعه ،سلسله جلیله سادات است که به دلیل عمق وریشه واتصال به خاندان اهل بیت نبوت وپیامبر بیشترین توجهات رادرازمنه های مختلف به خودمعطوف داشته است.حقیردرنظردارم منهای ذکرتاریخچه حکومتی ،سیادتهای منطقه ای واقتدارهای محلی وتاریخی وذکرکثرت وپراکندگی جغرافیای جمعیتی،قلم فرسایی کنم دیدم دراین مقاله نمی گنجدونیازبه کتابی دیگردارد. فقط ازبعد قدرت معنوی این طیف باپشتوانه قرآنی وروائی، چون به کرات درجوامع گذشته وحال ونفوذسحرکلامشان وفصل الخطاب بودن تدبیرواندیشه آنان درمجامع وانجمن ها،محافل ،مجالس ،محاکم قضایی ،شوراهای حل اختلاف ونقش مشورتی درتعارضات بومی ومحلی وخانوادگی،رادیده ام عزم راجزم نموده قربه الی الله به علت برخی ازقدرت نفوذ معنویشان دربین آحادمردم ودلیل این جامعیت منظرو سیطره کلامی مطالبی درزیربیاورم باشدکه مرضی رضای خالق و اشرف مخلوقات وپیامبررحمت قرارگیرد
 سیددرلغت به معنی آقا،بزرگوارودر اصطلاح معارف دین،وعرف فارسی زبانان ومسلمانان به کسانی گفته می شودکه نسبشان به واسطه حضرت زهرا(س)به پیامبراسلام منتهی می شود،سیدمی گویند. امابه علویینی که به واسطه جناب ابوالفضل العباس ومحمدحنفیه ،نسبشان به امام علی( ع )می رسد،نیزاحتراماسید خطاب می شود                                    
جایگاه سادات ازمنظرآیات وروایات
 اسلام دینی است که به همه انسانهاوحتی غیرمسلمانان،احترام وارزش قائل است.ودراین میان ،مسلمانان احترام خاص به پیامبروفرزندان حضرت زهرا( س )که درمتون دینی شفارش اکیدشده است،دارند.که باروندروبه رشدجوامع وقدمت انان وفاصله گرفتن اززمان پیامبرنه تنهاحرمت واحترام این عزیزان کم نشده بلکه روبه روزبه عزت وسیادت این طبقه وتاثیرگذاریش درفرازوفرودجامعه چشم اندازبیشتری پیدامی کند وحتی دربرخی ازمحیط هابدون این طبقه بااصالت ونجیب خیلی ازامورروزمره جامعه به کندی پیش می رود.                   
درذیل به برخی ازاین اعتلا وعلودرجات اشاره می نمایم....                  
دلایل قرآنی.                  
   (الف :درسوره مبارکه شوری آیه23)  قل لااسئلکم علیه اجراالاموده فی الاقربی....که پیامبرکردم فرموده من مزدی وپاداشی رابرای رسالت پیامبریم نمی خواهم مگراینکه باذی القربای من دوست ومهربان باشیدکه اکثرمفسرین فریقین  (تشیع وتسنن) منظورخویشاوندان پیامبرمی دانند.که ازپیام کلی آیه در  می یابیم که خداوندهدفی خاص ازاین فرمان دارد .اومی خواهدکه مردم بامحبت به اهل بیت پیامبروپیروی ازآنان درهنگام آزمونهای سخت وبحرانهای اعتقادی وفکری راه مستقیم راگم نکنندوگمراه نشوند پس دوستی ومحبت کسانی موردنظراست که اینان شایستگی چراغ هدایت مردم درتاریکی دارند  ...                        
 (2...انمایریدالله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا...هماناخداوند اراده فرموده است که پلیدی وناپاکی راازاهل بیت پیامبردورکندوانهارپاک وپاکیزه قراردهدکه بارهاپیامبرتاکیدو سفارش واسم برده است که فرزندان حضرت زهراومادرشان وپدرشان ازمصادیق اهل بیت هستند..                  
(2)دلایل روایی             
روایاتی  درتثبیت جایگاه ذی القربی وسادات درقرآن ومعارف دینی پیامبرهمین بس که درشان این طبقه حدیث ثقلین که موردتاییدفریقین است، آمده است انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله وعترتی اهل بیتی ماان تمسکتم بهمالن تضلواابدا .پیامبرفرمود من دوچیزگرانبهادرمیان شمابه امانت گذاشته ام کتاب خداوعترت واهل بیتم را،که تاوقتی متصل به این دوهستیدگمراه نمی شویدواین دو(قران وعترت) ازیکدیگرتفکیک ناپذیرمعرفی شده است ودرفهم وتفسیروتبیین وحی در جامعه بشری تنهااهل بیت پیامبروساداتی که عالم وعامل این علوم هستندکه می توانندمفسرواقعی این کتاب انسان سازباشند...        
(2)حدیث کساء..طبق نقل ام سلمه که می فرمایدپیامبردرخانه من مشغول استراحت بودندوفرمودکسایی مرابپوشان درحالی که دختربزرگوارش واردشدبودپیامبرایشان رابه کنارخوددعوت کرد که پس ازوی امام علی وامام حسن وامام حسین(ع)آمدندرسول خداآنان رادرکنارخودجای دادوبرای آنان دعاکردوفرمودخدایا اینان، اهل بیت من هستندوآنها راازهرپلیدی وناپاکی حفظ فرما.   درهمین زمان فرشته وحی آیه تطهیردرشان اهل بیت پیامبر آورد..انمایریدالله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا..                             
(3) پیامبر فرمود..حقت شفاعتی لمن اعان ذریتی بیده ولسانه وماله .(جامع الاخبارص140).    شفاعت من برای کسی که بادست وزبان ومال خودبه فرزندان من کمک می کندلازم شده است.       
 تکالیف عمومی سادات.            
  گرچه سادات درانجام تکالیف ووظایف شرعی واخلاقی مثل همه مساوی ویکسانند ودرانجام تکلیف عبادی سادات هیچگونه امتیازی واشرفیتی برسایرین ندارندودرهیچیک ازانجام تکالیف عبادی تخفیف ومعافیتی برای آنان درنظرگرفته  نشده است.سادات وغیرسادات درتمامی لحظات زندگی موردآزمایش وامتحان الهی قرارمی گیرندوهرفرددارای پرونده مستقل اعمال است که درروزجزاموردمحاسبه قرارمی گیرد،قرآن دراین مورددرسوره شعراءآیات 88و89می فرماید.یوم لاینفع مال والبنون الامن اتی الله بقلب سلیم..روزی میرسدکه ثروت ودارایی وفرزندان برای آدمی سودبخش نیست مگراینکه آدمی باقلب سلیم وسالم وخوش نقش که خداونددراین دنیابه عنوان امانت داری وپاسداری ازتعالیم انسانی به وی داده بود.فاذانفخ فی الصورفلاانساب بینهم یومئذولایتسالون(سوره مومنون آیه 101)هنگامیکه درصوردمیده شود(زمان اعلام برپایی قیامت)میان خویشاوندان وپشتیبانان فرد،انس والفتی نیست وسوال وپاسخ وارتباط وچاق تواضعی دیگردربینشان نیست.سادات بواسطه انتساب به پیامبرمسولیت بیشتری دارندکه رعایت احکام وتکالیف رانسبت به آنان موکدترمی فرماید..
 البته دلایل قرانی وحدیثی اینقدردرباب تکریم سادات، بیشمارندکه ذکرآنان موجب اطاله مقاله است وخواننده محترم راشایدکسل وخسته کندولی بنده منباب شاهدچنرفرازقرآنی وروائی مهم ومتواترآورده ام            
نقش سادات درامورات روزمره                               
  (1..حامی جدی برپایی نمازواقامه قسط وعدالت واجرای امربه معروف ونهی ازمنکر.این طبقه اکثرقریب به اتفاق آنان درطول تاریخ واکثربلادوشهرهامتولی اصلی مساجدوحسینیه هاوامورات فرهنگی بصورت خودجوش بوده اند بطوری که تاریخ همواره ازشهادت آنان درادوارمختلف برای دفاع ازاین اصول دینی ذکرمی کند. الذین ان مکناهم فی الارض اقام الصلوه واتوالزکاه وامروبالمعروف........(سوره حج آیه 41)                               
(2 .. تلاش درجهت رتق وفتق اموراجتماعی مردم نظرتشکیل حکمیت دردعاوی واقامه طولانی شکوائیه های اداری واطاله دادرسی بطورمثال هنگامی که دوخانواده رودرروویاتقابل زوجین دراختلاف زناشویی ،به واسطه تدبیروثبات فکری ،جامعیت ومقبولیت عام درحل کردن این اختلافات تاجائیکه قرآن می فرماید.وان خفتم شقاق بینهمافابعثواحکمامن اهله وحکمامن اهلها(سوره نساء)آیه 35..که دراکثریت قریب به اتفاق این جریانات بادخالت مشورتی ورایزنی فکری بین دوگروه متقابل ومخالف ،ختم به خیرگردیده است              
  3)نظارت اقتصادی برامورات جاری مخصوصا افرادفقیروتهیدست باتوجه به اختیاربودجه ای دراسلام تحت عنوان خمس وزکات شرعی ومتولی امورات ایتام وفقراء وتهیدستان که قران کریم دراین باب می فرماید                    الف )انماغنتم من شئ فان لله خمسه ولرسوله وذی القربی  (سوره انفال آیه 41  ب)انماالصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمولفه قلوبهم...... (سوره انفال )                                  
 4)سعی درایجادخاموش کردن آتش فتنه وکدورت وانتقام دراثراشتباه یاقتل عمد ویاجرح ویابدست آوردن رضایت اولیاء دم مقتول برای تحقق واجرای امرقرآنی عفوکه خداوندفرموده لذت عفوازلذت انتقام اولی تروشرین تراست سوره بقره آیه 179...                   
(5...طرفداری واصراروحمایت جامع ازفضایل اخلاقی جامعه ونهی طائفه هادرنزاع های محلی واختلاف سلیقگی وبه تناسب فکری وان طائفتان من المومنین اقتتلوافاصلحوابینهما..(حجرات   آیه(9                      
6)..یافتن الگوی مناسب ازطیف سلسله جلیله سادات دربرخوردانسانهای معلوم الحال وکم ظرفیت بدلیل اینکه سادات آستانه تحمل شان دربرخورد
اولیه باانسانهای زیاداست. تغافل پیشه ونادان ،بالاست خداونددرآیه 63سوره مبارکه فرقان فرموده عبادالرحمان الذین یمشون علی الارض هوناواذاخطبهم الجاهلون قالواسلاما که مفهوم آیه نشان ازوقارانسانهای مومن وعبدخالص خدادربرخوردباجهال دارندکه ازاین میان سادات به دلیل اصالت ونجابت خانوادگی دارای روحی لطیف هستندوتازه باایشان نیزدراین اموربرخوردنرم ولین وبازدارنده نیزدارند
 (7...سادات ومتولی گری موقوفه ها                      
 یکی ازمسولیت های سادات که درطول تاریخ مردم کمترشاهدجلوه گری آنند مسئله وقف وموقوفه هاست مردم مسلمان بدلیل ایمان به اینکه حتی درمرگ ودرعالم برزخ پرونده اعمال انان بسته نمی شودهمواره کارهای خیروعام المنفعه راشروع نموده اندخیلی ازاین امورثمرات منافعش عمرکم ادمی راکفاف نمی دهد.که خودبه خود این متولی گیریها،اشراف خاص،سلیقه خاص برای تقسیم منابع مالی موجودمیان افرادنیازمندمی طلبدچون واقفین ایمان وآگاهی کامل داشتندازاین موقوفات خودنظیرباغات آبهاسدهاوکاروانسراهادرمسیرصحیح وهدایت شده بکارگرفته می شودلذااین جاست که سادات می توانندبهتروآرامترمتولی گری راهدایت نمایندقران کریم درسوره مبارکه کهف آیه 46به باقیات صالحات به عنوان عمل خیروماندگارمطرح نموده است   
  (8...ذکروثبت عقود دیون مردم نسبت بهمدیگر.                           
  خداونددرایه 282سوره بقره دستورصریح به مومنان داده داده وفرموده هرگاه برخی ازشمابه وسیله قرضی یانسیه به  شخصی دیگربدهکارشدکه بایدتاسرآمدمعین آن راپرداخت نماید،وان رابنویس وبایدنویسنده ای درمیان شما،قراردادرابه حق وعدل بنویسد.... اینجاست که بیشترکتاب ونگارنده گان اسناد درطول ازمنه گذشته اکثراازسادات استفاده شده است .زیرابه دلیل ثبات شخصیت، این طیف همواره منزل،ماوا،ملجاوپناه مردم وبالاخص بیچارگان ومحرومان بوده است لذاازذکرسایرمواردچشم پوشی می نمایم چون موجب اطاله کلام وخستگی خواننده می گردد                        
درکتاب جوامع الحکایات از(سدیدالدین محمدبن عوفی) ذکرداستانی امده است که آوردن ان خالی ازلطف نیست.
   آورده اندکه محمدبن ادریس شافعی   (رحم الله)درکلاسی مشغول به تدریس برکرسی استادی نشسته بود.دریک ساعت ،درهمانروزگاهی می ایستادوگاهی می نشست واین عمل مکررانجام می دادبطوریکه شاگردان ازاین کارش متحیرشدندو باخودگفتنداستادامروزمریض است دیگری گفت شکم دردداردسومی گفت استادتشویش داردبالاخره تاروزی علت این امرراازمحمدابن ادریس پرسیدندوایشان فرمود همانروزکه درتدریس برمی خاستم ومی نشستم علوی زاده ای(سیدزاده ای)به هنگام گلوله بازی ،گلوله اش جلوکلاس درس غلطان غلطان ،می امدواوگلوله اش رابرمی داشت من به احترام این (علوی زاده )سیدزاده ، گاهی بلندمی شدم وگاهی می نشستم.امیداست بااستفاده ازسیره وسنت بزرگان بتوانیم احترامتو لایق ولازم درحق ذی القربای پیامبررحمت وبرکت بجاآوریم
                یاحق یکم اسفندماه 96.....اسمعیل مختارپور  دوستداراعتلای قرآن وحدیث
 


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مدیریت عرضه ی تره بار کنگان بعهده کیست؟

تاریخ:شنبه 2 دی 1396-10:42 ب.ظ


                             مدیریت عرضه ی تره بار کنگان  بعهده کیست؟
 وقتی سخن از مدیریت بازار بمیان می آید  بدیهیست که از نظر مشتری یا مصرف کننده؛  آگاهی از محل و مبادی وپایانه ی فروش ، رعایت چهارچوبی مشخص از سوی فروشنده و اطمینان از کیفیت وقیمت مناسب واعمال نظارت همه جانبه تا تامین نیاز خریدار مدنظر است .
 گرچه در روندافزایش قیمت ها ویا کاهش کیفیت محصولات غذائی عرضه شده  و میزان نظم وانضباط سیستم بازار عوامل پیدا وپنهانی تاثیر گذاراست  که قاعدتاً از دید کارشناسان امر وناظران آن دورنیست  اما اکنون زمان آن فرارسیده است که نسبت به ساماندهی پدیده های ناهمگون و ناسازگار و  برداشت های تلخ  برخلاف انتظار مصرف کننده،  پیگیرهای فوری مقتضی دردستور کار قرار گیرد تا ازاین پس شاهد رضایت بیشتر شهروندان باشیم....
  
از خروجی شیراز پل فسا که بیرون می زنید وبه سمت پائیین دست  می آئید تا فیروز آباد انواع واقسام تربار میوه وسبزی را که قیمت می گیرید  به اختلاف فاحش آن با نرخی که در شهر ما کنگان به ما عرضه می شود پی می برید حتی از جهاتی کیفیت برتر محصولاتی که شما در آنجا از نظرتان گذشته گاهی  پشیمان می شوید که چرا خرید نکرده ویا بیشتر خرید نکرده اید این تفاوت احساس بجای خود،  اما پیش می آید  وقتی که در شهر نیز به قصد خرید  حداقلی دوبار در هفته به دوشنبه بازار بنک وپنجشنبه بازار کنگان هم  عیال شمارا  به خرید می فرستد تفاوت بهای برخی  اقلام  در حساب وکتاب عادی روزمره علاوه که براینکه شما شگفت زده شده اید ... نگاه چپ چپ سرکار عیال  همانند نگاه محتسب  به مختلس است(بخصوص که اگراین وجه دستی ویا کارت اعتباری مختلص قلک بچه ها باشد یا بدتراز از آن اندوخته ی خودعیال) که چطوری در طول این پنج کیلومتر شما توانسته اید روی برخی سفارشات روزانه درصدی اضافه کنید ؟! .  به هرحال با آوردن دلیل ونذیر و اظهار اینکه  مرتبه ی دیگه با هم می رویم خرید،  تا حدی حکم برائت گرفته و خودرا تخطئه می کنید در مرحله بعدی اورا همراه خود می برید اما می بینید از بخت بد باز  نوسان تند تند بازار اینبار افزایش فشار یا افت قیمت  نمونه ی از موارد خرید ، یکی از رگهای قلب تان را نه از شوق شادی ارزان تر یافتن  نسبت به مرحله ی قبل بلکه  تناقض استعلام قیمت جدید با نرخ سابق اعلام شده،به عیال در معرض انسداد قرار می گیرد. ... وحداقل جریمه   پاک کردن سیر و سبزی ها  و خردکردن  پیاز بگردنتان  می افتد ...خب چه می شود کرد؟ بازار است که که اکنون با " آزار " ترکیب شده است؟
اینها به کنار از طرفی دیگر  هرجای شهر بخصوص در حاشیه بلوار امام خمینی (ره )  از کنگان تا شهر بنک  هرچند قدم هرکه از هرکجا که دوست دارد می آید وانت باری اش را پارک می کند وبساط پهن می کند ... که از چند نظر بعنوان پدیده ی نامتعارف وبد منظر جلوه گر است:
 1) کیفیت مواد  غذائی از نظر ارگانیک و یا تراژن بودن  وتاریخ مصرف و نحوه نگهداری و بهداشت 2) تحمیل خسارت به  فروشندگان بومی ( کسادی ورکود رونق بازار محلی)  و فرار از عوارض ومالیات وسایر نظارت ها ی مرسوم 3) افزایش ترافیک وازدیاد خطرات تصادف  (4) ایجاد مناظر نا همگون با تراز طبیعی وعادی شهر  5) بهم زدن ریتم و آهنگ اصولی خرید وفروش  تابلو سیار یک نرخ و وقتی شما ترمز می کنید دو یا چند نرخ با کیفیت ها و تنوع مختلف یک کالا روبرو می شوید 6) سرگردانی مصرف کننده از جهت کیفیت وقیمت در نحوه عرضه موادغذائی وتره بار  7)  زباله و پسماندهای آزاردهنده که حشرات وجوندگان وچرندگان  پس از سکوت همهمه ی خرید وفروش در آنجا گرد می آیند...

این درحالتی است که که شهروند مصرف کننده  خود  با پیامدی چون "مصرف شونده" روبروست واز هردو سو خسارت و ضرر عایدش می شود و ازآنسو خرید اجباری واز این سو نارسائی های روانی اجتماعی به پدیده ی غالب در بازار ویا جزئی از خرید سبد کالای روزانه خانوار  به  حیرت زده ی گم شده در بازار عنان گسیخته  تبدیل میشود . لذا می طلبد که دست اندر کاران با مدیریت هماهنگ از بروز نابسامانی و لجام گیسختگی در بازار ودفاع از حقوق مصرف کننده  اقداماتی  مناسب بکار گیرند . ودراین  عرصه با اطلاع رسانی دقیق ونظارت شفاف یاریگر شهروندان در بهبود صنعت خرید وفروش(کسب وکار ) توزیع و مصرف باشند.

نوع مطلب : تحلیل مقاله 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

"9دی" روزیکه فتنه گران بپای اربابان غدارشان سوختند

تاریخ:شنبه 2 دی 1396-09:27 ب.ظ

                                    9 دی روزیکه فتنه گران بپای اربابان سوختند
 وقتی دشمن در نبرد رودرو  شکست می خورد یا توان معرکه ی مستقیم ندارد به نیرنگ روی می آورد  در تاریکی ودرابهام ودرسایه برای خود همراه وهمپا می   تراشد، همه ی ما کم وبیش  از حجم فتنه وتعاریف واهداف  اختصاصی و تاریخی هریک موضوعاتی فتنه برانگیز مانند گوساله ی سامری تا مسجد ضرار و حکمیت قران در جنگ صفین  و .. تا فتنه ی سال 88  در دوران حاضر مواردی را شنیده وخوانده ایم وجه مشترک همه اینها  خروج  از مسیر قانون وشرع و متاسفانه افرادی از مجموعه ی همراه یک جریان بوده اند  قران فتنه را بدتر از قتل می داند "فتنة أشد من القتل"  زیرا قاتل  تنها می کشد اما مسبب فتنه با بازیچه شدن یا بازیچه قراردادن  افراد و معادل سازی برای آرمان و قهرمان سازی از  کسیکه داعیه قدرت دارد در نقشه وطرحی که بیگانه کارگردان آن است و هوی وهوس نیروی محرکه ی آن  می تواندبا ایجاد اختلاف وتشتت درمیان جامعه  از کشته ها پشته  هابسازد   فتنه مراحل وسوابقی لازم داشته ولاجرم به زمینه ومستمسکی  نیاز دارد...
 
GIF - 23 kb
 
که در عنوان این نوشتار به انتخابات ریاست جمهوری 2009 می رسیم  براساس مستندات زیر بیشتر محققان  تئوری توطئه بین المللی  این نحو قانون شکنی خیابانی را توسط سرکردگان فتنه تشریح کرده و نوع بگو ومگو های رنگی آن را با  حمایت ها  واشنگتن وتل آویو  مرتبط دانستند ....
JPEG - 20.7 ko
 از سوی دیگر  پیش از آن نظرسنجی انجام شده توسط مرکز برای مطالعات "مطالعات عربی و اروپایی" در پاریس  نشان  داد که اسرائیل در پی تحریک اختلافات در جهان عرب و اسلامی است(1) .این مرکز در بیانیه ای اعلام کرد که 58 درصد از پاسخ دهندگان اظهار داشتند که هدف اسرائیل (2) این است که کشورهای عربی و اسلامی را در اطراف آن بشکند و آنها را به کشورهای کوچک، دولت های کوچک و جناح های رقیب پراکنده برای حفظ  واقتدار اسرائیل  در منطقه تبدیل کنند. پس از اعلام کاندولیزا رایس(3) : " رنج لبنان منجر به "تولد دشوار خاورمیانه جدید" خواهد شد. برابر با تئوری "هرج و مرج سازنده»  که خون های زیادی باید در جهت رسیدن به یک سیستم جدید در این منطقه نفت خیز و  که برای رسیدن به آن مدت  زمان طولانی برنامه ریزی شده است ریخته شود،با فتنه ی 88 همراهی و علائم غیر قابل انکار در داخل ایران همخوانی داشت شبکه ی وهابی "العربیة"  قبل از ظهر روز انتخابات  اعلام پیروزی کاندید مورد نظر انتخاباتی خودرا منتشر کرد در داخل نیز قبل  و پس از اعلام نتیجه ی  انتخابات از تقلب و تهدید به  هرج ومرج سازنده  آنچنان که  کاندولیزا رایس   برابر با تئوری "هرج و مرج سازنده»  برای ساختن خاورمیانه جدید نوید آن را داده بود شکل عملی بخود گرفت تصاویرو  پیام هایی  از داخل ایران  از تهدیدات مرگ، ورود پلیس وبسیج بخانه ها  و منهدم ساختن آنخانه ها و غیره  بخارج فرستاده  می شده   نویسندگانی که   شناسایی   یا واقعی بودن هویت آنها ، در آنزمان تنها برای دریافت کننده محرز بود همه ی این اتفاقات با فتنه ی 88 همراه با علائم غیر قابل انکار دود درخیابان در داخل ایران همخوانی داشت
JPEG - 35.8 ko

در سودان برای جدائی شمال وجنوب و در پاکستان  ولبنان درگیری سنی وشیعه ودر عراق بمب گذاریها ی فراوان جزئی از هرج ومرج سازنده بود.
 وزیر امور خارجه ی آمریکا ، کاندولیزا رایس (که توسط رسانه های غربی به خاطر تهیه این اصطلاح مورد اعتماد قرار گرفت بود) جایگزین اصطلاح قدیمی تر و   "خاورمیانه بزرگ" با خاورمیانه ی جدید این تغییر در خطابه سیاست خارجی خود گسترش می داد ... فتنه های سیاسی ، مذهبی، قومی و ... ابزار آن بود. رسانه و عوامل و عناصرآن هرکدام بازبان خود فعال ترشده و به شکلی به استقبال تئوری سیاست خارجی آمریکا با همکاری سیا وموساد (4) رفته بودند. بنحویکه رسانه های بیگانه نیز تشت رسوائی آنها را برزمین زد و گزارش 2011 تا 2015 کنگره نیز از حمایت های متنوع درطول سالیان متوالی  چاره ی جز اعتراف علیه مزدوران  درایران نداشته خود نداشت....
منابع :
1--http://shafiqbudiman.blogspot.co.uk/2010/10/blog-post.html
 2-3 With memories of the US invasion of Iraq still alive, the Iranian reconciliation with the US instantly brings to mind former US Secretary of State Condoleezza Rice’s concept of “Constructive Chaos,” which posits that generating conditions of violence and warfare throughout the region would- allow the US, Britain and Israel to redraw the map of the Middle East according to their interests. This concept basically stems from the two above
mentioned reports or theories
http://www.abovetopsecret.com/forum/thread881620/pg1In 1996, the Institute for Advanced Strategic and Political Studies, an Israeli think tank, published a paper entitled "A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm." The lead writer was Richard Perle, who became chairman of the Defense Policy Board in the US, and was extremely influential with President Bush. Several of the authors held key positions in Washington. The paper advised Binyamin Netanyahu to make a 'complete break with the past' by adopting a strategy "based on an entirely new intellectual foundation, one that restores strategic initiative and provides the nation the room to engage every possible energy on rebuilding Zionism ..." Their first step was the removal of Saddam Hussein in Iraq. 'A war with Iraq would destabilize the entire Middle East, allowing governments in Syria, Iran, Lebanon and other countries to be replaced.'
"Israel will not only contain its foes; it will transcend them," the paper concluded.
AFPPleasant termUS Secretary of State Condoleezza Rice (left) introduced the ‘New Middle East’ term to a global audience back in 2006 during the war between Israel and Lebanon.
The “New Middle East” project replaced the older and more imposing term, the “Greater Middle East,” which US President George W. Bush earlier had introduced in a G-8 Summit in 2004. Greater Middle East includes other Asian countries that are part of the Moslem world, namely Iran, Turkey, Afghanistan and Pakistan.!
The ‘New Middle East’ and its ‘constructive chaos’-
- In Washington, the disciples of Leo Strauss, more and more impatient, dream of extending their chaos to Sudan, to Syria and Iran. In this transition period, one no longer speaks of “market democracy”, but only of blood and tears/.http://www.voltairenet.org/article142429.html
4 -« La CIA et le laboratoire iranien », « Pourquoi devrais-je mépriser le choix des Iraniens ? », « La « révolution colorée » échoue en Iran », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 17, 21 et 24 juin 2009. « Iran : le bobard de l’« élection volée » », par James Petras, Traduction Marcel Charbonnier, Réseau Voltaire, 19 juin 2009.
 .
نوع مطلب : تحلیل مقاله 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

چرا آمریکا زنان را شهروند بحساب نمی آورد ! + آمار وارقام

تاریخ:جمعه 1 دی 1396-11:27 ق.ظ

 چرا آمریکا زنان را شهروند بحساب نمی آورد ! + آمار وارقام
 زنان آمریکا  قربانیان بی دفاع

Image result for American women: "No, we can not!"

 در مورد ضایع شدن حقوق اولیه و  رنج وفلاکت  زنان آمریکایی،  انتشار گزارشاتی موثق  درقالب فیلم ومقالات مستند از تور سانسور رسانه ی وسرپوش کاغذ بازی ها منشور حقوق و قیف سربسته ی  ناشی از عدم باز نشر به روز رسانی شده اطلاعات محرمانه  هر چند  وقت یک بار ابعاد تازه تری  پیدا می کند و رسوائی های  فزاینده دولتمردان ورسانه های متبوع ایالات متحده در خصوص شعار  فریبنده  دفاع از حقوق بشر وحقوق زن را بیش از پیش آشکار می کند  . درباره این موضوع مطلب  مختصری تهیه شده که ذیلاً تقدیم می دارم:
علاوه بر دوره های پیشین بویژه از زمانی که دونالد ترامپ برنده انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده شده است ، اغلب رسانه های بین المللی  وحتی خود آمریکا به  اظهارات  و نگرش های  نژادپرستی ترامپ، به ویژه نژادپرستی علیه زنان را به بحث وتفسیر گذاشتند. اما اخیراً  در سایت های شبکه های اجتماعی، متخصصان زبان بدن  طی گزارش توضیح دادند که" زبان بدن " در رابطه با همسر رئیس جمهورآمریکا ترامپ نشان می دهد که شوهرش با  وی رفتاری به شدت  آزار دهنده همراه  با ضرب و شتم  می تواند داشته باشد، را آشکار می کند.
 در کل نظریات  مطرح شده در رسانه ها  ، علیه زنان توسط ترامپ نشان می دهد که  این برداشت از رفتار سوء ترامپ در خانه  غیر ممکن نیست.  دونالد ترامپ با کانال «فاکس نیوز» در حافظه ی بسیاری از زنان آمریکا  بیادگار مانده است وقتی که ترامپ  زنان را حیواناتی پلید، خوک صفت و اشغال توصیف کرد! ودربخشی دیگر می گوید "زن را باید تحقیر کرد" ؟

خشونت خانگی علیه زنان آمریکایی
آمارثبت شده در سال 2012 منتشر شده نشان داد؛ که در ده سال قبل از این تاریخ، بیش از 11 هزار زن توسط شوهرشان یا درسایر ارتباطات عاشقانه کشته شده اند،  و در پایان سال  2016، رسانه های آمریکایی  اعلام کردند که خشونت علیه زنان آمریکایی توسط کسانی که نزدیک به او هستند، در حال رشد است در این گزارش  ها با اشاره به اینکه از هر پنج زن، چهار تن از آنها قربانیان خشونت خانوادگی، در هر سال واقع شده اند،  رقمی نزدیک به پنج میلیون زن آمریکایی مورد ضرب و شتم وتعرض خصمانه توسط شریک زندگی خود، و در  جامعه ی آماری  صادره  حداقل حدود سه زن از پنج زن توسط شوهر یا عاشق خود کشته شده است..

.

کشتار زنان بوسیله ی آمریکا 2001 تا 2013 . منبع:سایت آپ ورتی

درصد بالای خشونت علیه زنان در آمریکا تأثیر منفی بر اقتصاد آمریکا داشته و دولت  آن کشور سالانه بیش از 50 میلیارد دلار برای هزینه های درمانی  زنانی که از لحاظ جسمی تحت تأثیر خشونت قرار دارند،هزینه می کند
 این در حالی است که گزارش  نظارت بر خشونت علیه زنان در ایالات متحده آمریکا ثابت کرد که این پدیده  بصورت معضلی جدی درآمده است که  اگر موضع قاطعی برای کنترل این خشونت موجود نباشد..  زنان در سال 2017 و سال های آینده با آن مشکل بیش از پیش مواجه می شوند....
شکاف و تبعیض در دستمزد و مالیات
با توجه به گزارش منتشر شده توسط مرکز ملی حقوق زنان آمریکا ؛ زنان  در فقر نیز نسبت به مردان 35 درصد آسیب پذیرتر هستند،   یکی از دلایل آن،  شکاف در  حقوق ودستمزد  بین مردان و   زنان است .و محصولات مورد استفاده زنان مالیات بیشتری برآن وضع شده است.
مطالعات  مرتبط  نشان داده اند که تنها 7٪ مادران  در ایالات متحده  از مدارک تحصیلی دانشگاهی دارند زیرا زنان  برای ادامه تحصیل با کمبود منابع مالی روبرو بوده   واغلب بناچار در یک دایره بسته، با  خستگی و بدبختی  به خشونت وسوء استفاده تن داده اند ..
  زنان  در ایالات متحده در تمام سطوح از مشکلات اجتماعی رنج می برند، آنها  اغلب مجبورند نفس  وصدای خود را  درسینه محبوس کنند . بنابراین  نباید  به تصویر زنان در بیلبورد ها و فیلم ها وسریالهای و کلیپ های تبلیغاتی  که هر روز مشاهده می کنیم  ارزیابی سطحی از نقش  زن در جامعه ی آمریکائی داشته باشیم بخصوص که دراین عرصه هم بعنوان ابزاری برای تبلیغ از او بهره برداری شده است و هیچ راه حلی برای برآورده شدن نیازهای واقعی  او ارائه نشده    تا تسلیم  افسردگی  شده بطوریکه  که در ایالات متحده آمریکا سالانه 12 میلیون زن  از این بیماری رنج برده وبه جمع بیماران مشابه قبلی  اضافه می شوند

دانشجویان  دختر هزینه های دانشگاه  خود را ازطریق خود فروشی تهیه می کنند

براساس ارقام منتشره  سال 2016 از سوی  سایت سی کینگ اریجمنت  "SeekingArrangement"   بیش از دو و نیم میلیون دانشجوی دختر  در ایالات متحده،از طریق  رابطه ی نامشروع جنسی  برای تهیه پول  پرداخت شهریه تحصیلات عالی اقدام می کنند . دولت فدرال  وام را به دانشجویان می دهد   که بهره ی بانکی آن تا 12-14 درصد می رسد و هزینه های تحصیل در دانشگاه های آمریکا بسیار زیاد است.  و بدهی های دانشجویی در ایالات متحده حدود 1.3 تریلیون دلار است، و به همین دلیل برخی از دانشجویان دختر تبدیل به همراهان افرادی می شوند  که  پوشش هزینه های تحصیل  آنها را تاحدی برعهده بگیرند.و سایت های دوطرفه ی دراین راستا بفعالیت مشغولند

منابع:
Mutually Beneficial Relationships
Students & Debt
This is the true story of Tom, the male escort.
Sugar Daddy Capitals Revealed By New Survey
Keeping Up With Being Kept
How Sugar Daddies Are Financing College Education
Seeking Arrangement: College Students Using 'Sugar Daddies' To Pay Off Loan Debt
Millions of college students are so terrified of loans they're turning to 'Sugar Daddies' for help paying for school
How Sugar Daddies Are Financing College Education
Students seeking sugar daddies for tuition, rent
 


نوع مطلب : تحلیل مقاله 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

واشنگتن پست: چرا شورای امنیت محمد بن سلمان را مجازات نمی کند

تاریخ:پنجشنبه 30 آذر 1396-01:52 ب.ظ

                  واشنگتن پست: زمان تحریم علیه  بن سلمان  فرا رسیده است چرا شورای امنیت بن سلمان را مجازات نمی کند
چرا شورای امنیت محمد بن سلمان را مجازات نمی کند  زمان تحریم علیه  بن سلمان  فرا رسیده است
حماقت های بن سلمان  ، عربستان را به سوی پرتگاهی وحشتناک سوق داده است  او اکنون نه تهنا بعنوان یک جنایتکار جنگی  بلکه بعنوان شریک فاسد،  فساد و تبه کاری تیم دونالد ترامپ  در خیانت به مسلمان و کشور خود از هر نمایش لجام گسیخته برای حفظ موقعیت بی ثبات خود استفاده کرده است  بطوریکه صدای  اعتراض حامیان دیروز و  اغلب پشتیبانان سابق  داخلی وخارجی خودرا نیز در آورده است...  خلاصه ی گزارش زیر آشکار کننده بخشی از این ماجراست 
واشنگتن پست ی مقاله از متخصص حقوق بشر آکشیا کومار  عضو  بنیاد "هیومن  رایتس واچ" دیده بان حقوق بشر را منتشر کرد که خواستار تحریم علیه رهبران ائتلاف عربستان سعودی همانند تحریم های اعمال شده علیه رهبران ائتلاف صالح و حوثی ها شده است .

کومار توضیح می دهد:   شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ی درسال  2015 را تصویب کرد که  در آن اجازه تحریم و جلوگیری از سفر و انجماد دارایی های مسئولانی  که برای جلوگیری از ورود  کالا و مواد مختلف به یمن  موجب نجات جان غیرنظامیان می شود  اعلام  شد، و  آن را برای اعمال تحریم ها علیه هر کسی که قانون جنگ در یمن را نقض می کندتصویب کردند، یعنی اعمال آن علیه رهبران ائتلاف، از جمله شاهزاده محمد بن سلمان، وزیر دفاع که مسئول نقض قانون در یمن است نیز شامل می شود .اما اجرائی نمی شود.

نویسنده  در مقاله خود، اشاره می کند :  یمن شاهد بزرگترین فاجعه انسانی توسط سازمان ملل متحد بزرگترین فاجعه در دوران مدرن توصیف شده ،یمن تبدیل به یک نقطه ی آشکار   از بزرگترین بحران انسانی در جهان و بدترین فاجعه وبا بمباران  عربستان سعودی را تجربه کرده است درحالیکه  یمن  قبل از این نیز فقیرترین کشورهای عربی بود"

کومار در پایان می نویسد :   ولیعهد عربستان بر خلاف ادعا ها یش باید مجازات شود  در قبال اعمال تحریم های خاص مربوط به بمباران و محاصره بی رویه ی غیر قانونی، که مانع از ورود مواد اولیه  و اپیدمی بیماری واگیر دار گسترده شهروندان یمنی شده است  مردم این کشور را به فلاکت انداخته است بنابراو  باید مورد تحریم  ومجازات مجامع بین المللی و سازمان ملل متحد قرار گیرد و آمریکا باید از طریق شورای امنیت پیگیر این موضوع باشد.

فایننشال تایمز:  حکومت جدید عربستان سعودی  عشق به زندگی در خطر دارد

روزنامه "فایننشال تایمز" یک مقاله  با عنوان "  عربستان سعودی  وسال در معرض خطر"  را منتشر کرد، این نوشتار تلاش برای رسم تصویری  از آنچه در سال جاری در این  کشور اتفاق افتاده است. دارد.

"شما می توانید طرح محمد بن سلمان، شاهزاده 32 ساله عربستان را تصور کنید که در سال 2017 به عنوان حاکم واقعی حکومت کشور ظاهر شد و نقش یک  قهرمان را بازی می کرد، جارد کوشنر،   داماد دونالد ترامپ  دوست نزدیک شاهزاده همفکر او بود  و آنها نقش بد  را بشکلی بی رحمانه به عموزادگان شاهزاده و   ایران دادند این فیلم بدون صحنه تخریب و جنگ در کشورهایی مثل یمن و سوریه نخواهد بود و  شاهزاده   ومفتیان  همراهش   احساس می کنند حاکمان واقعی این کشور هستند .
 "نویسنده می گوید: شاید مهمترین خط در این روایت، توطئه برای سرقت ثروت کشورعربستان  باشد که  دستگیری ثروتمندان و حصار آنان در هتل پنج ستاره  و تصمیم   برای خوشگذرانی  درتعطیلات خود با قایق تفریحی  500 میلیون دلاری وخرید  تابلو   داوینچی را" با  450 میلیون دلار تنها بخشی از این حیف ومیل منابع  ملی عربستان بشمارمی رود
  "فیلم"  با صحنه ی شاهزاده جوان  که کشف کرده کشورش  پادشاهی  نیست بلکه یک ابرقدرت است آغاز می شود... منتقدان و بزرگان که به جنبش مخالفت  با شاهزاده پیوسته اند چون حمایت نمی شوند ، ترجیح می دهند در خواب طولانی  در هتل ها  باقی بمانند. " زیرا درمقابل آنها برنامه ای برای تشکیل یک خاورمیانه جدید و برنامه ای برای ایجاد عربستان سعودی به عنوان یک ابرقدرت واقعی  قرار گرفته است" وایران نیز دراین میان بعنوان یک تهدید ذاتی مطرح شده است وعربستان باید بانشان دادن قدرت خود دربرابر آن کشور ایستادگی کند. ؟!

"اگر چه پیروزی در جنگ ها به طور مستقیم به دست نیامده است،  وبنوعی با شکست های روبرو شده است اما دراین فیلم،  به تصور دنیای واقعی اینگونه پرداخته شده ، مردم   اطراف پادشاه این درس مهم را باید بدانند:"  از حکومت جدید عربستان  عشق به  زندگی در خطر را یاد بگیرند "

 کوکبورن : ابعاد شکست سیاست های خارجی ابن سلمان

تحلیلگر مشهورانگلیسی پاتریک کوکبرن: ماجراجوئی های نامعلوم ابن سلمان، موقعیت این کشور را در جهان تضعیف کرده است

روزنامه ایندیپندنت  مقاله ای از نویسنده  مذکور منتشر كرد كه می گوید: ماجرا جوئی های ناگوار شاهزاده محمد بن سلمان، موقعیت آن  کشور را در جهان تضعیف كرده است."

او درادامه می نویسد: "شاهزاده سعودی، شاهزاده بن سلمان، مرد سال در خاورمیانه است، اما معروفیت  او ناشی از شکست  هایش است و نه موفقیت ها  "شخصیت ماکیاولی مانندش اورا به به تخت سلطنت نزدیک کرد."  و در جهان، مانورهای فریبنده او بیشتر  به فیلم ها و سر یالهای  1960 در نقش های دردسر ساز شبیه است وآن صحنه ها را یادآور می شود. "از شکست ها او می توان ازسوریه تا یمن ذکر کرد و تمرکز خصمانه او درسیاست های خارجی اش ضد ایران تنها ابزار اوست. سیاست هایش در برابر دیگران از جمله قطر ولبنان چیزی جز یک حماقت نبود وهنوز هم به سیاست هایش ادامه می دهد چون فکر می کند ترامپ وهمسرش و دامادش تا آخر با اومی مانند.ودراین راه با اسرائیل در قضیه فلسطین همراه شده  گرچه پژوهشگران موضوع به این روند هم خوشبین نیستند و واقعیت یافتن  هدف آن  را میسر نمی دانند ولی همچنان بن سلمان براشتباهات فاجعه آمیز اصرار دارد

از سوی دیگر روزنامه الجزیره عربستان  در روز دوشنبه گذشته با انتشار مطلبی از نویسنده عربستانی یاسرالحربش با حمله به نخبگان عربستان و عرب که خواستار عادی سازی روابط با اسرائیل هستند نوشت:به صهیونیست پیوسته ها بلیت خروج بدون برگشت داده می شود ولی این دسته افراد لاقل قبل از این تصمیم جاهلانه  به نظرات ، متفکرین یهود  منتقد صهیونیسم نگاهی می کردند؛ اندیشمندانی مثل :جدعون لیفی،نائوم چامسکی،نورمن فینکنستاین،ادوارد سعید، ...    تا آن آنگاه به عمق نتایج ناگوار عجول بودن تصمیم شرم آور خود پی ببرند اینها طرفداران آشتی با زشت ترین ایدئولوژی نژادپرستانه در تاریخ هستند زیرا  درک کافی از عواقب و پذیرش ادعاهای دروغین صهیونیسم ندارند".

 

نوع مطلب : تحلیل مقاله 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

کانال تلگرامی آمریکا برای فروش سلاح به تروریست ها

تاریخ:چهارشنبه 29 آذر 1396-10:56 ب.ظ

دو مطالعه در ارتباط با فروش وارسال سلاح به سوریه و عراق


در رابطه با ارسال سلاح و مهمات به سوی سوریه و عراق ، نوشته های بسیاری منتشر شده است .

در مطالعه ی بلندی [1] ( conflict Armement Research ) در ارتباط با گستردگی فروش اسلحه که داعش طی سه سال گذشته از آن بهره برده ، مطالبی نوشته . این سازمان اسرار آمیز ، ۸۴ مکان در عراق و ۲۷ مکان در سوریه را مطالعه کرده است . همچنین شماره های سریال بیش از ۱۸۰۰ سلاح را با کمک دولت عراق و نیروهای ائتلاف نزدیک به ایالات متحده را شناسایی کرده است . نتیجه ای که گرفته است نشان می دهد ، سلاح های دست داعش از انبارهایی بدست آمده که می بایستی به دست گروههایی برسد که کشورهای غربی از آن ها حمایت می کنند . هزینه ی این مطالعه ی دقیق از طرف اتحادیه ی اروپا و وزارت امور خارجه ی آلمان پرداخت شده است . با وجود هیاهوی زیادی که در مطبوعات صورت گرفته ، نتیجه ی بدست آمده مایوس کننده می باشد : و بار دیگر اسناد مربوط به حمل و نقل این سلاح ها را برای ما روشن می کند .

در مقاله ی مربوط به سیاست خارجی [2] نوشته ی آدام راونزلی ، اریک وود و کریستیان تریبر ، به ما نشان می دهند که فروش سلاح جنگی ایالات متحده و مهمات به عناصر تروریست ، توسط بازار ساده ی اینترنتی روی سیستم تلگرام ، انجام می شده است . این امکان وجود دارد که همه گونه سلاح به صورت کلی و یا واحد ، از کالاشنیکو تا تانک ، و همچنین چاشنی های انفجاری برای ساختن بمب های دست ساز را از این طریق خریداری نمود . هنوز روشن نیست که این محصولات به صورت عمدی از سوی پنتاگون و سازمان سیا به مقاطعه کاران خصوصی داده شده است یا نه ، تا آنها به طور رسمی کاری که واشنگتن انجام آن را رسماََ نفی می کند ، در دست بگیرند . همچنین این مقاله مشخص نمی کند که این کالاها به سوی خاور میانه حمل می شوند . این موضوع به قدری جدی بوده که جمهوری عرب سوریه از دیبر کل سازمان ناتو و شورای امنیت شکایت کرده است ( نامه ی مربوط به ۱۱ ماه دسامبر سال ۲۰۱۷ ، با شماره ی S/2017/1036


/ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1] Weapons of the Islamic State. A three-year of investigations in Iraq and Syria, Conflict Armament Research, December 2017.

[2] “The Messaging App Fueling Syria’s Insurgency”, Adam Rawnsley, Eric Woods & Christiaan Triebert, Foreign Policy, November 6, 2017.نوع مطلب : تحلیل مقاله 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

اگر جامعه ی ایرانی سکولار باشد چه اتفاقی می افتد؟ آمار ونمودار

تاریخ:سه شنبه 28 آذر 1396-03:19 ب.ظ


 فقط دربخشی از پدیده های وحشتناک ببینیم سکولاریسم چه بلائی برسر غرب آورده است ...   
اگر جامعه ی ایرانی سکولار باشد چه اتفاقی می افتد؟
 

 اسلام بر این عقیده است که رعایت  اصول اخلاقی وقانون افراد جامعه را تمیز داده ورشد تعالی  می دهدو انسجام اجتماعی برپایه ی حفظ ارزش ها  بنا شده است،   هرگاه این معیار ها رعایت نشود و یا فراموش شود جامعه با هر ادعا وظاهری که داشته باشد درمسیر جهل  و ناآگاهی  قدم برداشته  و بسرنوشتی تلخ  همه جامعه ی غرب امروزدچار خواهد شد.این روند رویکرد ثابتی است که فلاسفه وحکماء غیر مسلمان نیز برآن اصرار وتاکید دارندوفراتر از آن  مورد انکار جوهره پاک بشریت است.
 این ایده ی اصیل در نگاه  اسلامی به صورت نهضتی مستمر در آمده تا همه  جنبه های زندگی بشریت  را شامل شود. وتفکر اسلامی پیشرو  و کمال بخش حقوق همه جانبه انسانیت  در قالب  تعالیم و رشد حکومت قانون  به ارمغان آورد ه است و مرزهای بین آنها را مشخص نموده است . 
  دین اسلام به ابعاد معنوی انسان همانند ابعاد مادی او می پرداز و در کنار  آن برای کنترل غرایز حیوانی و احساسات انسانی دستوراتی دارد، برای هر آنچه که آنها می خواهند،سازکاری صحیح  ارائه می دهد .  اخلاق، حقوق و وظایف را برای همه مردم تبیین وتشریح کرده است..
  دین چون دستور خالق است انسان را رها نمی کند وانسان در برابر خالق خود هیچگاه نمی تواند شانه خالی کند  آزادی و اراده برای   زندگی بهتر وسعادت کامل می داند  دین تامین حقوق جامعه را برعهده می گیرد تا جامعه نیز  عهده دار  امور دین  باشد  اما  دراین میان همانطور که منابع  مادی در معرض غارت و چپاول است  دین مردم نیز  در خطر  انحراف وسرقت قرار می گیرد استعمار به منابع ومنافع جامعه ی دینی یورش می برد زمانی با قشون کشی و جنگ افزار و زمانی با هجمه ی فرهنگی و نرم افزار ..در آغاز  جنگ نظامی  به پایگاهها و تاسیسا ت نظامی حمله می کندو تهاجم فرهنگی به حوزه ودانشگاه  وموسسات دینی  در رویه اولی  فرماندهان و نظامیان را مورد تهدید قرارمی دهد و در بخش دوم  متخصصان و کارشناسان دین را در موضع تخریب قرار می دهد و دراین جریان سکولار  و سکولاریسم  پیکان معرکه گیری است و عرصه ی فرهنگی جامعه مورد تاخت وتاز ادعاهای پرزرق وبرق او ... اما واقع امر وحاصل سکولاریسم  در جوامع غربی چه بوده است که جوامع دیگر باید از تبعات آن آگاه شوند و مراقب داشته های دینی وفرهنگی خود باشند . گزارش زیر نشان دهنده  تنها بخش کوچکی از فاجعه ی  بی حدو حصر تن دادن به پروژه ی سکولاریسم در جوامع غربی است:
 
آنچه غرب از سکولاریسم کشیده است
 ارزیابی یک جامعه انسانی منطبق برمیزان رعایت واجرای شاخص  ارزش ها و اخلاق عمومی و فضائل وامنیت روحی آن است  و  تنها بر ظواهر فریبنده با چراغانی کردن محافل ، مجالس و ساختمانها آسمانخراش ویا  سروصدای گوشخراش قطارها و غرش هواپیماها   و  کارخانجات و... که درجای خود قابل توجه است  قرار ندارد . ام آنجا  حضور ارزش ها  و برآورده ساختن نیازهای معنوی وعاطفی واخلاقی  وحاکمیت قانون وحقوق اولیه انسانی  حضور خود را در یک سیستم کلی کم رنگ می بیند  آنجا  ارزش ها ، اخلاق وانسانیت در پرتو آزادی بی قید وبند فراموش شده است،این  امر کاملا  پس از قرون وسطی، درواقع  بوسیله  ی دولتمردان قاره اروپا،  کشیش وکلیسا و راهب و صومعه  را تکفیر کرده و در بازداشتگاه های خود محصور کردند و مردم  را به دوری از کلیسا با هر مفهوم انتزاعی از دین و دیانت و حتی ارزشها و اخلاق  فرا خواندند، و  و اگر کم وکاستی دراجرای  مسیحت دیدند  به پای حضرت عیسی (ع) وبه نام کل ادیان نوشتند تا بگویند دین ودیندار فرد مجرد از  دنیا بدون خانواده وبدون حاکمیت و حکومتی است که صرفاً باید در چارچوب کلیسا به گذران روزمرگی بپردازد و هفته ی یکبار هرکه دوست دارد به عیادتش برود.و آنها این برداشت را از مسیحیت داشتند چون از نظرشان حضرت مسیح اینگونه بوده است و لاجرم پیروان مومنش باید اینگونه باشد گیریم که اینگونه بوده است که دینشان وباورشان مربوط به خودشان است ومبارکشان باشد؟! ولی  آن دین وآن سبک زندگی  را نمی توان در جامعه اسلامی تسری داد زیرا  پیامبراسلام حضرت محمد(ص) خاتم پیامبران  و خود حکومت اسلامی را پایه گذاری کرد ه وبرای خویش جانشینانی برگزیده است تا راهنما و حافظان دین ودنیای بندگان خدا باشند ...
  در مقابل بازیگران   ترفندضد دین را سکولارها به میان آوردند که  با  ستایش  انسان بدون دین عملی  و انحراف نقش وکارکرداجتماعی  دیانت و انکار نقش دین درجامعه ، پرداخته و دین را  در محدوده  قالب دلخواه خود تجویز کردند  جالب اینکه آنها به غیر متخصصی در موضوع اجاز ه نمی دهند که در تخصص غیر مرتبط اظهارنظر کند اما خود بجای متخصص دین نظر می دهند ومحاسن ومعایبش برمی شمارند؟! زیرا  آن منبع  محدود کننده آزادی های فردی و مانع گسترش علم در جامعه بوده است ؟ ! و بدینگونه پیشرفت به ناکجا آباد با تخریب ارزش ها و مبانی ومنابع ومتولیان عرضه دین را  برای خود مباح می دانند و حذف عوامل وعناصر دینی   از دامنه اجتماع بعنوان مانع آزادی شخصی هربار به شکل وتوجیهی با ابزاری نو رسانه ی می نمایند  وپیامدها ی منفی وانسانیت برانداز آن را حتی با  درک تجربه تلخ  مانند چند موردزیر نادیده  می گیرند:
 . .[2]

کودکان نامشروع
در جوامع غربی و آمریکائی هنگامی که   مردم از دین  ومذهب فاصله گرفتند و تلاش خود را  در دستیابی به حقوق و آزادی های خود را بر اساس بی بندباری  براساس توصیه سکولاریسم فراهم دیدند ، تضاد و تناقض این حقوق خود فرضی  را با روابط اجتماعی متعارف  وتبعات آن نادیده انگاشتند.
 حقوق آزادی فردی با  کودکانیکه خارج ازجریان ازدواج به دنیا آمدند ومی آیند،چه رابطه ی دارد  ... مشخص است حقوق زنان درقالب  آنچه که آنها قبل از این نمی خواستند  در دوستی بدون ازدواج و آزاد ی های فرا قانونی وفراعرفی  در بسیاری از محافل  مختلط  وسطح  جامعه در دسترس بود؟
  اگر دولتمردان آمریکا قبل از این  به هرج مرج جامعه ی سکولار راضی بودند ولی  اکنون به نتایج آن افتخارنمی کنند : مرکز ملی آمار آمریکا  با انتشارگزارش در تاریخ 5 ژانویه 2017  اعتراف می کند : که  تعداد کودکان  نامشروع در سال 2015  حتی با کاهش به  40.3٪، [1]  در میزانی دهشتناک  است یعنی  معادل نیمی از کل متولدین در امریکا  نامشروع هستند،
  تنها طی سال 2015  ، امریکا  با بیش از 1،600،000 کودک  از مادران مجرد، حاصل آزادی درآمریکاست که سرنوشت وحقوق مادرک وکودک  درهاله ی از ابهام قرار دارد  . [2]
 

از سوی دیگر در  قاره ی پیراروپا  که ادعا می کند تمدن و پیشرفت را به جهان   آموزش می دهد، آمار بچه های نامشروع  نیز تکان دهنده است.[3]
 
معضلی بنام سقط جنین
 گرچه  ارقام ونمودارها ی رسمی  تا حدی آمار کودکان و نوجوانان نامشروع  اروپایی و آمریکایی را نشان می دهد، اما این آمار در  نشان دادن واقعیت ، وضعیت ونتایج سوء آن کافی نیست. اینها  بعلاوه بچه هائی  هستند که  که قبلا زندگی جنینی داشته  اند وبه زندگی  شان   پایان داده شده ، چیزی بعنوان انسان برای والدین و جامعه بحساب نیامده اند. این جدول  نسبت سقط جنین در اروپا را نشان می دهد که مدعی تمدن و حمایت از حقوق بشر است!![4]
  از سوی دیگر در سراسر جهان، 25 درصد از حاملگی ها طی سال های 2010 تا 2014  به سقط جنین ختم شده است، در حالی که سقط جنین در کشورهای پیشرفته، در همان دوره 27 درصد بود. که حدوداً  56 میلیون   سقط جنین را آشکار می کند. [5]
این رویه مشخص می کند که هیچ تضمینی برای رعایت حقوق بشر با توجه به رویکرد  سیستم  غربی با رفتار حیوانی  وبازی با  احساسات   لجام گسیخته بشری وجود ندارد، بخصوص وقتی که  توصیه به داشتن ایمان را  کنترل استبدادی می شناسد ؛  و  بازدارندگی  آسیب پذیر ی  به خانواده و کودکان  را با حملات لفاظی مبتنی بر جامعه آزادباز  می شناسد ؟!
با توجه به گزارش بنیاد RAINN  که  خدمات حمایت از کودکان  را نظارت  می کند :  هر 8 دقیقه یک مورد تجاوز جنسی به  کودکان اتفاق می افتد  و در طول مطالعه ی سازمان های  مراقبت از حقوق کودکان طول دوره ی زمانی  2009 تا 2013، نشان می دهد براساس  شواهد قوی  63 هزار کودک   فقط در ایالات متحده   قربانی سوء استفاده جنسی در هر سال بوده اند ! [6]
در امریکا،از طریق مطالعه مرتبط روشن شده است : که  900 مورد رسما از بیش از 57 هزار مورد سوءاستفاده جنسی از کودکان در طول سال 2015 گزارش شده است، که  نشان می دهد :  77.7 درصد از مواردجنائی مورد الذکر ، مرتکبین آن  یکی از والدین یعنی  پدر و مادر بوده است. [7]

 
اثرات الکل و سوء مصرف مواد

طبق گزارش خدمات بهداشت ملی (NHS) اسکاتلند، بیش از نیمی از افرادی که در بیمارستان  آن کشور بستری شده اند،  به عمد خود را مورد آزار و اذیت قرار داده اند، آنها گفته اند که این خودآزاری را قبل و یا در حین انجام الکل مصرف الکل مرتکب شده اند. [8]
مؤسسه ملی مواد مخدر ایالات متحده آمریکا  نیز تخمین می زند که  روال سوء استفاده ازدخانیات ، الکل، داروهای تجویزی و مواد مخدر غیرقانونی، هزینه های هنگفت اقتصادی  را در ایالات متحده به همراه داشته و هزینۀ مستقیم سالانه ی آن حدود 137 میلیارد دلار  است. برآورد هزینه ها ئی که شامل جرم افزائی و از دست دادن بهره وری کار  می شود، به بیش از 600 میلیارد دلار یا 17.1 درصد از بودجه فدرال ایالات متحده منتهی می شود. نمودار زیر هزینه های استفاده از مواد مخدر در آمریکا (1 میلیارد دلار) را بیان می کند 9][9]  افزایش وحشتناک مرگ ومیر ناشی از مواد مخدر در آمریکا  [10]
 
طبیعی است این آثار محصول برنامه غلط  سکولاریسم و یک نتیجه اجتناب ناپذیر از رویکردضد دینی آن است
  سکولاریسم غربی برای توسعه ی همان رویکرد هزینه ی سنگینی در حفظ قدرت خود متحمل شده که هزینه های پیامد آن به شهروندان تحمیل شده  که ضرروخسارت آن بمراتب برجامعه ی بشری سنگین تر است  بطوریکه درحال حاضر  اجماع نظریه پردازان از  معایب جدا  سازی دین از زندگی اجتماعیدر کارگردانی زندگی انسان سخن می گوید . در این مخمصه  سکولارها نه تنها در به رسمیت نشناختن حقوق مطلق  افراد در مقابل حقوق دیگر انسان ها، مورد سرزنش قرار گرفته ودر ادعای خود گرفتار آمده اند  بلکه حتی قادر نیستند  کاربرد آن  شعارها  درجامعه ی  خودرا هم  در قبال حقوق اجتماعی، انسجام جامعه و منافع عمومی مدیریت کنند. واین روند نشان دهنده میزان ناتوانی قوانین بشری سکولاریسم منهای دین  برای توقف آنچه که جنایت علیه خود بشریت  و آگاهی از عوارض جانبی از حقوق خود  ساخته ی است ، که  پاسخگوی  فرد وجامعه نیست بیش از پیش از پنجره ی سکولاریسم رونمائی شده  است وتنها به نصب دروبین مداربسته و ایجاد شبکه مراقبت اینترنتی برافراد تا آنجا که به سیاست دولتمردان ومنافع  سرمایه داران درشت آسیب نرساند بسنده کرده است دیگر توهرچه می خواهی بکن آزادی آزاد این پیام سکولاریسم است..
 دین هم اگر سراهت بود بردار دین تورا محدود می کند و  لذت وخوشگذرانیست را می گیرد و روش خوش بودن نامحدو  را  هرچند بقیمت نابودن کردن زندگی خود ودیگران باشد انتخاب تودراین مسیر است.!
بنابراین و در اینجا می توان نتیجه گرفت که فرض غربی سکولار یک مشکل جعلی است و برای یک راه حل غیرممکن وبدفرجام ..

 منابع:
[1] National Center for Health Statistics
[2] همان منبع
[3] Live births outside marriage, selected years, 1960-2015
[4] Maps of percentage of Pregnancies Aborted in Europe–by Country
[5] Induced Abortion Worldwide
[6] Children and Teens: Statistics
[7] Child Maltreatment 2015 – Administration for Children and Families
[8] Alcohol and mental health
[9] Drug Abuse Statistics
 داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


  • تعداد صفحات :791
  • ...  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  • 9  
  • 10  
  • ...