دلگیرم از خود با تو نجوا می کنم دریا این سفره ی دل پیش تو وا می کنم

درعرصه "تغییر " جای متغیّرها کجاست؟

تاریخ:سه شنبه 23 آبان 1396-11:45 ق.ظ

 آیا درعرصه  "تغییر " جای متغیّرها خالی  می ماند؟
تحلیلی بر گفتگو ی شهر دار کنگان "مردم از ما تغییر بخواهند "
 از آنجائیکه موقعیت  مبنائی  و کارکردی شهرداری  و رویکر د شهردار برای آحاد شهروندان مهم وتا حدی چشمگیر  در امور شهری حیاتی تلقی می شود از زمان طرح انتخاب شهردار جدید  با مطرح شدن شدن هر گزینه ی چاره ی جز مراجعه به آرشیو مستند رسانه ها و مرتبطین کاری در دوران مسئولیت  برای آشنائی هرچه بیشتر با میزان کارآئی وی برای علاقمندان به مفاهیم توسعه  ومدیریت شهری باقی نمی ماند و علاوه براین پایه منتظر بودم تا  بنوعی  نوع نگاه  وطرح دیدگاهشان از فاصله ی  نزدیکتر مورد بررسی قرار دهم  شاید بررسی مصاحبه اولشان فرصتی مناسب دراین راستا  باشد. اخیراً  یکی از سایت های شهرمان مطلبی با عنوان شهردار جدید کنگان در آغاز مصاحبه گفت:"مردم از ما تغییرات بخواهند"منتشر کرد  نظر به اهمیت موضوع، گفتاری تحلیلی ونسبتاً مختصر را پیرامون آن با این مقدمه مطرح می کنم :
 هویت تغییر؛   پدیده ی است که می خواهد نظم جدید ی به اداراک بدهد  تغییر اصطلاح جدیدی نیست  اما الگوها ومتغیرات و کنش متقابل، ساختار تحرک ، ظرفیت محتوای ارائه شده  وسطح بندی آن می تواند جدید وتعیین کننده باشد  دراین مبحث  حداقل به دو رویکرد علمی وعملی نیازمندیم : پاردایم (  الگو واره) - ب متغیر
پارادایم : مدل و الگوی مسلط و چارچوب فکری و فرهنگی غالب بر یک گروه یا یک جامعه. هر گروه یا جامعه «واقعیات» پیرامون خود را در چارچوب الگوواره ای که به آن عادت کرده تحلیل و توصیف می کندبه نظر می رسد پارادایم در واقع چارچوب، بستر و یا الگوی مسلطی است که به افرادی از جامعه که به آن باور دارد می گوید که چگونه در مورد هر چیز بیندیشند و چگونه هر مساله ای را حل کنند. پارادایم شامل جهان بینی هستی شناسانه، پیش فرضها، باورها، هنجارها، تکنیک ها، نمادها،‌ عقاید و ارزشهایی است که به باورمندان به آن می گوید که اولاً مساله چیست ؟و ثانیاً آنها را هدایت می کند که چگونه مانند جعبه ابزاری برای حل مسایل از آن بهره ببرند.

ب)متغیر، مفهومی است كه به آن بیش از دو یا چند ارزش یا عدد اختصاص داده می شود و قابل مشاهده یا اندازه گیری می باشد. ویژگی‌هایی را كه شهروند مطالبه گر ویا پژوهش گر مشاهده یا اندازه گیری می كند، متغیر می نامند. متغیرها از مهم ترین مباحث در تحقیقات اجتماعی- انسانی می باشند. هدف، شناخت علّت یا عوامل پیدایش یا تغییر موضوع مورد نظر است و چون این عوامل تغییر پذیرند و قابل سنجش، آن ها را متغیر می‌خوانیم. در نهایت باید بتوانیم هم انواع متغیرها را بشناسیم، هم آن كه روابط آن ها را با یكدیگر شناسایی كنیم. همچنین، میزان تأثیر یك متغیر بر متغیر دیگر را مورد سنجش قرار داده و اندازه‌گیری كنیم. باید روابط یك سویه بین متغیرها را از روابط متقابل و دو سویه تمیز دهیم و شبكه متغیرها را كه با هم، ضمن تأثیر متقابل بر یكدیگر، بر پدیده‌های دیگر اثر می نهند، باز شناسی نمائیم. در تعریف متغیرها چنین آمده است» . هر صفت، ویژگی یا عنصر كمی و یا كیفی كه در یك تحقیق تغییر پذیر باشد، در جریان تحقیق می‌توانند به صورت یك متغیر درآیند، به شرط آنكه بر خلاف عوامل وعناصر سابق، تغییر كنند یا تغییر پذیر باشند. بنابراین می توان گفت: متغیر در زبان جامعه شناسی، هر پدیده ای را می‌رساند كه مقدار آن در هر مورد خاص متفاوت است
سطح تغییر: نوع هدف تغییر را بر اساس روش تقسیم بندی مشخص می کند، یک نوع تقسیم بندی درقالب سطوح به سطح فردی، گروهی، سازمانی، نهادی و جامعه باشد.
دوره زمانی آن: عبارت است از زمانهای مختلف فرایند تغییر، از شروع تا زمان پذیرفته شدن محتواو پایداری تغییر را شامل شود
که بااین شرط جان می گیرد : از حالا تا آینده فقط باید بکوشیم همه چیز را دقیق‌تر اندازه بگیریم. تا هدف "تغییر" محقق شود
تغییر پارادایم، ادامه پیوسته‌ی مسیر تغییر و توسعه‌ی تدریجی علم و نگرش نیست. بلکه تغییر پارادایم زمانی روی می‌دهد که مفروضات پایه‌ای ما تغییر کندکلمۀ پارادایم به الگوی تفکر در هر رشتۀ علمی یا در متون شناخت شناختی گفته می شود. ..
 توضیح اینکه مشکل ما در فهمیدن تغییر و طرح خواستن آن نیست؟ بلکه  مشکل این است اغلب  همچنان  مثل گذشته دیر متوجه شویم که درواقع تغییری صورت نگرفته ویا تغییر همان جابجائی افراد درپست ها ومناصب ویا مفاصل اجتماعی کافیست؟   از آن  به بعد در برخورد با   با شناسایی  دلایل  آنها با مشکل مواجه می شویم ، از منظری فرضی در فضای مادی اگر  ما نمی توانیم  عدد  بی نهایت را  در شمارش اعداد تعیین کنیم احتمالاً دلیلش این است که هربار هرکس از نقطه شروع، آغاز می کند و از همان صفر یا یک می خواهد شروع  کند و نمی خواهد یا نمی تواند رد گیری  حدوث بی نهایت را   بدون محدودیت رابه دیگری بسپارد..این فرض مادی  به قانون مراقبت از مواد و انرژی مربوط می شود واین ماهستیم  که شناسایی و انتخاب  نقطه ای از یک خط مستقیم  تا بی نهایت  در بسیاری از ایده ها مانند ایجادفکرمحوری یا تمرکز  برذهن متحرک وبرنامه ریزی دقیق دچار توقف می شویم
 
   شهردارمحترم : در باب تغییر می خواهیم: حق افکار عمومی در سیاستگذاری مدیریت شهری برسمیت شناخته شود!

 آیا توافق بین سیاستگذاری و درخواست های افکار عمومی وجود دارد و  میزان این پروسه در مقیاس کمی وکیفی فعلی تغییر مد نظر چقدراست ؟ به چه میزان از نگاه مقامات  اموری که  را که مردم می خواهند وانتظاردارند قابل انجام  است؟ سازوکار وتضمین مالی وامکاناتی وفکری آن کدام است؟ در واقع، رابطه بین افکار عمومی و سیاست عمومی یکی از موضوعات اصلی بسیاری از بحث های علمی اجتماعی است، به خصوص  وقتیکه به بررسی میزان سازگاری  و همراهی وپاسخگوئی  مسولین منتخب  ومنصوبین درمسئولیت بصورت مستقیم وغیر مستقیم در انتخاب مردم و جوامع می پردازد.
 بدون شک، ایجاد و پیاده سازی سیاست های عمومی یکی از وظایف اصلی کارگزاران و دولتمردان است که  پس از انتخاب و شکل گیری، فردبه قدرت و مسئولیت تصمیم گیری در مورد نحوه مدیریت و مدیریت امور عمومی  دست پیدا می کند  که از طریق سه محور اصلی الف ) افکار عمومی ونوع فرهنگ ایشان ب) شرایط  زندگی شهروندان وبرخورداری آنان از خدمات و شکل اداره جامعه تحت پوشش تأثیر  می پذیرد: حجم اظهار نظر و نقد وپیشنهاد  وبازخورد عناوین شعارها در ایجاد فرصت های برابر برای شهروندان با توانمندی ونظرات متفاوت و دسترسی به فهرست مطالبات اجتماعی وشهری امکان پذیراست ،برای مثال:  حفاظت از محیط زیست کیفیت زندگی اجتماعی  از طریق تصمیم گیری ها و سیاست های مربوط به برنامه ریزی شهری و کاهش موانع وآسیب ها دراین حوزه قابل وصول است ..
گروه های متنوع جامعه  از حیث اقشار،صنوف ، بافت های انسانی محلی در میان توده  جامعه  توقعات متنابهی  وگاهی متفاوت دارند  در عین منافع  گروههای سیاسی و مصالح بخش خصوصی و اهداف  رسانه ها  و غیره  خود اگر تحت  پروسه ی برنامه ریزی شده  از سوی مدیریت منابع  قرار نگیرند بمرور تبدیل به  واخواهی ها مزمن  و دامنه دار و عواقب سوء بر هدفمندی یک موسسه ی بزرگ مثل شهرداری  خواهند شد .
 لذا روند برنامه ریزی و "سیاست گذاری" شهری  از طریق چندین مرحله می توان دنبال کرد  : مرحله شناسایی  اهداف   و ضرورت ها شناسائی اولویت ها  و نیاز مند ی  و همچنین مشکلات و قرار دادن آن در دستور کار  دستگاه عمومی به فراخوان و مشارکت همه جانبه  نخبگان و صاحب نظران آن عرصه برمی گردد . مرحله تهیه پیش نویس و ایجاد گزینه هایی برای کار و انتخاب مناسب ترین جایگزین عملی و مرحله کار برای تصمیم گیری، مشروعیت لازم برای پذیرفتن صریح و دقیق پروژه ها  را فراهم می کند. و مرحله نظارت بر بودجه کافی برای اجرای تصمیم گیریها (اعلام اعتبارات ونحوه تخصیص بودجه به هرطرح  ومرحله ارزیابی دربهره برداری )  تصمیم گیری و بدیل  ها  به یک چرخه ی جدیدی از ابراز نیازها و واکنش ها  نیاز مبرم دارد..
بعبارت  دیگر "نظرخواهی ونظرسنجی"  فراتر از مجموعه مدیریت و اعضای شورای شهر بوده  وبه نگرشی جدید ومتوازن  در چند عرصه  مانند : ذهن و تأمل و پایش. ازمنظر  غالب اولویتها در میان اکثریت مردم آگاه در  طول دوره ی معین برای  موارد  متعدد محسوب می شود ، بحث جدی با شدت گرفتن مطالبات درحوزه   منافع این اکثریت و یا ارزش های اساسی جامعه وشهروندان  به طور مستقیم  ارتباطی دوجانبه دارد.
   مظاهر تبلور افکار عمومی  پس از  انتخابات با نشست ها ی مقدماتی، سمینارهای تخصصی،  جلسات عمومی وکنفرانس های گزارش کار مثبت ومنفی درگیر است وطبعاً استفاده  یکطرفه از رسانه ها برای بیان نظرات ودیدگاه  برافکار عمومی تاثیر چندانی نخواهد داشت،
 زیرا سنجش"افکار عمومی" یا "اندازه گیری میزان نگرش افکار عمومی" به منظور شناسایی واکنش افکار عمومی  به  یک مطالعه علمی سیستماتیک، وسازمان یافته و با هدف پیدا کردن مشارکت  و یافتن دیدگاه واقعی شهروندان نسبت به مسائل مهم، و رویدادهای در دست کار بر روی صحنه، با تلنگر رسانه ی گذرا بدست نخواهد آمد بنابراین علاقه مندان، محققان و نخبگان عرصه ی مورد فعالیت شما ، با تکیه بر میزان سهم آنها در تصمیم گیری و تدوین برنامه وتنظیم فرآیند اهداف  می خواهند به  مقادیر بیشتری اطلاعات را در زمینه های مختلف دست یابید وبرپایه ی ان کار همه جانبه را مژده دهید.
  اهمیت مطالعه و اندازه گیری روندهای متغیر ها میدانی از سوی افکار عمومی در حوزه های مختلف (فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ومدیریت شهری )  با توسعه برنامه های اندازه گیری و مبانی آماری تحت نظارت گروههای  مستقل مردمی که به صورت دوره ای در شکل گیری  پروژه های کارشناس شده و  تخصصی درسنجش رویه ها و تحلیل  روند ها در ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به  نتایج تصمیم گیری درقالب  آن عنوان مطرح شده؛  نهفته است...
 برای نمونه در جزئی از متغیرات وقتی بحث پیمانکاری یکی از طرح های شهری پیش می آید : عادتاً شهروندان به چند مورد فکر می کنند - آیا این طرح کارشناسی وتوجیه پذیراست- آیا واگذاری مناقصه از مسیر قانونی خود گذشته است- آیا پیمانمکار از قدرت مالی وفنی و ترسیم طراحی جذاب برخورداراست و آیا پیمانکار  ومجری بومی معادل آن نداشته ایم -   قیمت وبهای انجام کار براساس نرخ مناسب   با فهرست بهای رقابتی و مصالح وابزار استانداردتعیین شده  مطابق است- دوره تحویل تعمیر،نگه داری ،چه بازه زمانی را پشت سر خواهد گذاشت و...
 

نوع مطلب : تحلیل مقاله 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
صوفی منفرد
چهارشنبه 24 آبان 1396 10:35 ق.ظ
عالیه واقعا
پاسخ عبدالمجید اورا : ممنون
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.