فقط دربخشی از پدیده های وحشتناک ببینیم سکولاریسم چه بلائی برسر غرب آورده است ...   
اگر جامعه ی ایرانی سکولار باشد چه اتفاقی می افتد؟
 

 اسلام بر این عقیده است که رعایت  اصول اخلاقی وقانون افراد جامعه را تمیز داده ورشد تعالی  می دهدو انسجام اجتماعی برپایه ی حفظ ارزش ها  بنا شده است،   هرگاه این معیار ها رعایت نشود و یا فراموش شود جامعه با هر ادعا وظاهری که داشته باشد درمسیر جهل  و ناآگاهی  قدم برداشته  و بسرنوشتی تلخ  همه جامعه ی غرب امروزدچار خواهد شد.این روند رویکرد ثابتی است که فلاسفه وحکماء غیر مسلمان نیز برآن اصرار وتاکید دارندوفراتر از آن  مورد انکار جوهره پاک بشریت است.
 این ایده ی اصیل در نگاه  اسلامی به صورت نهضتی مستمر در آمده تا همه  جنبه های زندگی بشریت  را شامل شود. وتفکر اسلامی پیشرو  و کمال بخش حقوق همه جانبه انسانیت  در قالب  تعالیم و رشد حکومت قانون  به ارمغان آورد ه است و مرزهای بین آنها را مشخص نموده است . 
  دین اسلام به ابعاد معنوی انسان همانند ابعاد مادی او می پرداز و در کنار  آن برای کنترل غرایز حیوانی و احساسات انسانی دستوراتی دارد، برای هر آنچه که آنها می خواهند،سازکاری صحیح  ارائه می دهد .  اخلاق، حقوق و وظایف را برای همه مردم تبیین وتشریح کرده است..
  دین چون دستور خالق است انسان را رها نمی کند وانسان در برابر خالق خود هیچگاه نمی تواند شانه خالی کند  آزادی و اراده برای   زندگی بهتر وسعادت کامل می داند  دین تامین حقوق جامعه را برعهده می گیرد تا جامعه نیز  عهده دار  امور دین  باشد  اما  دراین میان همانطور که منابع  مادی در معرض غارت و چپاول است  دین مردم نیز  در خطر  انحراف وسرقت قرار می گیرد استعمار به منابع ومنافع جامعه ی دینی یورش می برد زمانی با قشون کشی و جنگ افزار و زمانی با هجمه ی فرهنگی و نرم افزار ..در آغاز  جنگ نظامی  به پایگاهها و تاسیسا ت نظامی حمله می کندو تهاجم فرهنگی به حوزه ودانشگاه  وموسسات دینی  در رویه اولی  فرماندهان و نظامیان را مورد تهدید قرارمی دهد و در بخش دوم  متخصصان و کارشناسان دین را در موضع تخریب قرار می دهد و دراین جریان سکولار  و سکولاریسم  پیکان معرکه گیری است و عرصه ی فرهنگی جامعه مورد تاخت وتاز ادعاهای پرزرق وبرق او ... اما واقع امر وحاصل سکولاریسم  در جوامع غربی چه بوده است که جوامع دیگر باید از تبعات آن آگاه شوند و مراقب داشته های دینی وفرهنگی خود باشند . گزارش زیر نشان دهنده  تنها بخش کوچکی از فاجعه ی  بی حدو حصر تن دادن به پروژه ی سکولاریسم در جوامع غربی است:
 
آنچه غرب از سکولاریسم کشیده است
 ارزیابی یک جامعه انسانی منطبق برمیزان رعایت واجرای شاخص  ارزش ها و اخلاق عمومی و فضائل وامنیت روحی آن است  و  تنها بر ظواهر فریبنده با چراغانی کردن محافل ، مجالس و ساختمانها آسمانخراش ویا  سروصدای گوشخراش قطارها و غرش هواپیماها   و  کارخانجات و... که درجای خود قابل توجه است  قرار ندارد . ام آنجا  حضور ارزش ها  و برآورده ساختن نیازهای معنوی وعاطفی واخلاقی  وحاکمیت قانون وحقوق اولیه انسانی  حضور خود را در یک سیستم کلی کم رنگ می بیند  آنجا  ارزش ها ، اخلاق وانسانیت در پرتو آزادی بی قید وبند فراموش شده است،این  امر کاملا  پس از قرون وسطی، درواقع  بوسیله  ی دولتمردان قاره اروپا،  کشیش وکلیسا و راهب و صومعه  را تکفیر کرده و در بازداشتگاه های خود محصور کردند و مردم  را به دوری از کلیسا با هر مفهوم انتزاعی از دین و دیانت و حتی ارزشها و اخلاق  فرا خواندند، و  و اگر کم وکاستی دراجرای  مسیحت دیدند  به پای حضرت عیسی (ع) وبه نام کل ادیان نوشتند تا بگویند دین ودیندار فرد مجرد از  دنیا بدون خانواده وبدون حاکمیت و حکومتی است که صرفاً باید در چارچوب کلیسا به گذران روزمرگی بپردازد و هفته ی یکبار هرکه دوست دارد به عیادتش برود.و آنها این برداشت را از مسیحیت داشتند چون از نظرشان حضرت مسیح اینگونه بوده است و لاجرم پیروان مومنش باید اینگونه باشد گیریم که اینگونه بوده است که دینشان وباورشان مربوط به خودشان است ومبارکشان باشد؟! ولی  آن دین وآن سبک زندگی  را نمی توان در جامعه اسلامی تسری داد زیرا  پیامبراسلام حضرت محمد(ص) خاتم پیامبران  و خود حکومت اسلامی را پایه گذاری کرد ه وبرای خویش جانشینانی برگزیده است تا راهنما و حافظان دین ودنیای بندگان خدا باشند ...
  در مقابل بازیگران   ترفندضد دین را سکولارها به میان آوردند که  با  ستایش  انسان بدون دین عملی  و انحراف نقش وکارکرداجتماعی  دیانت و انکار نقش دین درجامعه ، پرداخته و دین را  در محدوده  قالب دلخواه خود تجویز کردند  جالب اینکه آنها به غیر متخصصی در موضوع اجاز ه نمی دهند که در تخصص غیر مرتبط اظهارنظر کند اما خود بجای متخصص دین نظر می دهند ومحاسن ومعایبش برمی شمارند؟! زیرا  آن منبع  محدود کننده آزادی های فردی و مانع گسترش علم در جامعه بوده است ؟ ! و بدینگونه پیشرفت به ناکجا آباد با تخریب ارزش ها و مبانی ومنابع ومتولیان عرضه دین را  برای خود مباح می دانند و حذف عوامل وعناصر دینی   از دامنه اجتماع بعنوان مانع آزادی شخصی هربار به شکل وتوجیهی با ابزاری نو رسانه ی می نمایند  وپیامدها ی منفی وانسانیت برانداز آن را حتی با  درک تجربه تلخ  مانند چند موردزیر نادیده  می گیرند:
 . .[2]

کودکان نامشروع
در جوامع غربی و آمریکائی هنگامی که   مردم از دین  ومذهب فاصله گرفتند و تلاش خود را  در دستیابی به حقوق و آزادی های خود را بر اساس بی بندباری  براساس توصیه سکولاریسم فراهم دیدند ، تضاد و تناقض این حقوق خود فرضی  را با روابط اجتماعی متعارف  وتبعات آن نادیده انگاشتند.
 حقوق آزادی فردی با  کودکانیکه خارج ازجریان ازدواج به دنیا آمدند ومی آیند،چه رابطه ی دارد  ... مشخص است حقوق زنان درقالب  آنچه که آنها قبل از این نمی خواستند  در دوستی بدون ازدواج و آزاد ی های فرا قانونی وفراعرفی  در بسیاری از محافل  مختلط  وسطح  جامعه در دسترس بود؟
  اگر دولتمردان آمریکا قبل از این  به هرج مرج جامعه ی سکولار راضی بودند ولی  اکنون به نتایج آن افتخارنمی کنند : مرکز ملی آمار آمریکا  با انتشارگزارش در تاریخ 5 ژانویه 2017  اعتراف می کند : که  تعداد کودکان  نامشروع در سال 2015  حتی با کاهش به  40.3٪، [1]  در میزانی دهشتناک  است یعنی  معادل نیمی از کل متولدین در امریکا  نامشروع هستند،
  تنها طی سال 2015  ، امریکا  با بیش از 1،600،000 کودک  از مادران مجرد، حاصل آزادی درآمریکاست که سرنوشت وحقوق مادرک وکودک  درهاله ی از ابهام قرار دارد  . [2]
 

از سوی دیگر در  قاره ی پیراروپا  که ادعا می کند تمدن و پیشرفت را به جهان   آموزش می دهد، آمار بچه های نامشروع  نیز تکان دهنده است.[3]
 
معضلی بنام سقط جنین
 گرچه  ارقام ونمودارها ی رسمی  تا حدی آمار کودکان و نوجوانان نامشروع  اروپایی و آمریکایی را نشان می دهد، اما این آمار در  نشان دادن واقعیت ، وضعیت ونتایج سوء آن کافی نیست. اینها  بعلاوه بچه هائی  هستند که  که قبلا زندگی جنینی داشته  اند وبه زندگی  شان   پایان داده شده ، چیزی بعنوان انسان برای والدین و جامعه بحساب نیامده اند. این جدول  نسبت سقط جنین در اروپا را نشان می دهد که مدعی تمدن و حمایت از حقوق بشر است!![4]
  از سوی دیگر در سراسر جهان، 25 درصد از حاملگی ها طی سال های 2010 تا 2014  به سقط جنین ختم شده است، در حالی که سقط جنین در کشورهای پیشرفته، در همان دوره 27 درصد بود. که حدوداً  56 میلیون   سقط جنین را آشکار می کند. [5]
این رویه مشخص می کند که هیچ تضمینی برای رعایت حقوق بشر با توجه به رویکرد  سیستم  غربی با رفتار حیوانی  وبازی با  احساسات   لجام گسیخته بشری وجود ندارد، بخصوص وقتی که  توصیه به داشتن ایمان را  کنترل استبدادی می شناسد ؛  و  بازدارندگی  آسیب پذیر ی  به خانواده و کودکان  را با حملات لفاظی مبتنی بر جامعه آزادباز  می شناسد ؟!
با توجه به گزارش بنیاد RAINN  که  خدمات حمایت از کودکان  را نظارت  می کند :  هر 8 دقیقه یک مورد تجاوز جنسی به  کودکان اتفاق می افتد  و در طول مطالعه ی سازمان های  مراقبت از حقوق کودکان طول دوره ی زمانی  2009 تا 2013، نشان می دهد براساس  شواهد قوی  63 هزار کودک   فقط در ایالات متحده   قربانی سوء استفاده جنسی در هر سال بوده اند ! [6]
در امریکا،از طریق مطالعه مرتبط روشن شده است : که  900 مورد رسما از بیش از 57 هزار مورد سوءاستفاده جنسی از کودکان در طول سال 2015 گزارش شده است، که  نشان می دهد :  77.7 درصد از مواردجنائی مورد الذکر ، مرتکبین آن  یکی از والدین یعنی  پدر و مادر بوده است. [7]

 
اثرات الکل و سوء مصرف مواد

طبق گزارش خدمات بهداشت ملی (NHS) اسکاتلند، بیش از نیمی از افرادی که در بیمارستان  آن کشور بستری شده اند،  به عمد خود را مورد آزار و اذیت قرار داده اند، آنها گفته اند که این خودآزاری را قبل و یا در حین انجام الکل مصرف الکل مرتکب شده اند. [8]
مؤسسه ملی مواد مخدر ایالات متحده آمریکا  نیز تخمین می زند که  روال سوء استفاده ازدخانیات ، الکل، داروهای تجویزی و مواد مخدر غیرقانونی، هزینه های هنگفت اقتصادی  را در ایالات متحده به همراه داشته و هزینۀ مستقیم سالانه ی آن حدود 137 میلیارد دلار  است. برآورد هزینه ها ئی که شامل جرم افزائی و از دست دادن بهره وری کار  می شود، به بیش از 600 میلیارد دلار یا 17.1 درصد از بودجه فدرال ایالات متحده منتهی می شود. نمودار زیر هزینه های استفاده از مواد مخدر در آمریکا (1 میلیارد دلار) را بیان می کند 9][9]  افزایش وحشتناک مرگ ومیر ناشی از مواد مخدر در آمریکا  [10]
 
طبیعی است این آثار محصول برنامه غلط  سکولاریسم و یک نتیجه اجتناب ناپذیر از رویکردضد دینی آن است
  سکولاریسم غربی برای توسعه ی همان رویکرد هزینه ی سنگینی در حفظ قدرت خود متحمل شده که هزینه های پیامد آن به شهروندان تحمیل شده  که ضرروخسارت آن بمراتب برجامعه ی بشری سنگین تر است  بطوریکه درحال حاضر  اجماع نظریه پردازان از  معایب جدا  سازی دین از زندگی اجتماعیدر کارگردانی زندگی انسان سخن می گوید . در این مخمصه  سکولارها نه تنها در به رسمیت نشناختن حقوق مطلق  افراد در مقابل حقوق دیگر انسان ها، مورد سرزنش قرار گرفته ودر ادعای خود گرفتار آمده اند  بلکه حتی قادر نیستند  کاربرد آن  شعارها  درجامعه ی  خودرا هم  در قبال حقوق اجتماعی، انسجام جامعه و منافع عمومی مدیریت کنند. واین روند نشان دهنده میزان ناتوانی قوانین بشری سکولاریسم منهای دین  برای توقف آنچه که جنایت علیه خود بشریت  و آگاهی از عوارض جانبی از حقوق خود  ساخته ی است ، که  پاسخگوی  فرد وجامعه نیست بیش از پیش از پنجره ی سکولاریسم رونمائی شده  است وتنها به نصب دروبین مداربسته و ایجاد شبکه مراقبت اینترنتی برافراد تا آنجا که به سیاست دولتمردان ومنافع  سرمایه داران درشت آسیب نرساند بسنده کرده است دیگر توهرچه می خواهی بکن آزادی آزاد این پیام سکولاریسم است..
 دین هم اگر سراهت بود بردار دین تورا محدود می کند و  لذت وخوشگذرانیست را می گیرد و روش خوش بودن نامحدو  را  هرچند بقیمت نابودن کردن زندگی خود ودیگران باشد انتخاب تودراین مسیر است.!
بنابراین و در اینجا می توان نتیجه گرفت که فرض غربی سکولار یک مشکل جعلی است و برای یک راه حل غیرممکن وبدفرجام ..

 منابع:
[1] National Center for Health Statistics
[2] همان منبع
[3] Live births outside marriage, selected years, 1960-2015
[4] Maps of percentage of Pregnancies Aborted in Europe–by Country
[5] Induced Abortion Worldwide
[6] Children and Teens: Statistics
[7] Child Maltreatment 2015 – Administration for Children and Families
[8] Alcohol and mental health
[9] Drug Abuse Statistics
 
نوع مطلب :
برچسب ها : نجوای کنگان/اگر جامعه ی ایرانی سکولار باشد چه اتفاقی می افتد؟ / کنگان نجوا/ عبدالمجید اورا/،
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 08:31 ق.ظ

Many thanks. Valuable information.
sildenafil tablets online canadian pharmacy viagra viagra to buy uk buy cheap viagra buy viagra overnight shipping uk buy viagra viagra alternative buy viagra brand where to order viagra buy viagra australia
عبدالمجید اوراnajvaye-kangan.mihanblog.com:Hello . Thank you
شنبه 4 فروردین 1397 10:40 ب.ظ

Really tons of excellent facts!
cialis tadalafil online side effects of cialis cialis farmacias guadalajara how much does a cialis cost prices for cialis 50mg cialis online wow cialis 20 low cost cialis 20mg are there generic cialis cialis generico online
پنجشنبه 2 فروردین 1397 05:45 ب.ظ

Seriously plenty of excellent material!
only best offers 100mg cialis dose size of cialis generic low dose cialis buy generic cialis cialis 20 mg effectiveness tadalafil 10 mg buy cialis sample pack price cialis per pill cialis preise schweiz cialis pills in singapore
چهارشنبه 29 آذر 1396 07:37 ب.ظ
با سلام و صلوات خداقوت .بانضمام صلوات بر محمد و آل مطهرشان و با احترام به محفل نورانی قرآن کریم دعوتید . لطفا جهت مشارکت جزءهای انتخابیتان را اعلام بفرمایید. بسم الله...ختم قرآن کریم با توجه به ترجمه آیات

ختم اول هدیه محضر شریف امام حسن عسکری علیه السلام

ختم دوم هدیه محضر شریف کریمه اهل بیت (ع) حضرت معصومه سلام الله علیهانیت هر دو ختم تعجیل در ظهور و سلامتی و خشنودی حضرت ولی عصر عج الله

و تهذیب نفس ( انجام واجبات و ترک محرمات)

و سربلندی و شهادت در پیشگاه مولا


به نیابت از تمامی شهدا و امام شهدا

زمان قرائت: از یکم تا 30 دیماه
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


نجوا کنگان
دلگیرم از خود با تو نجوا می کنم دریا این سفره ی دل پیش تو وا می کنم
درباره وبلاگ

سلام علیكم اینجانب عبدالمجید اورا متولد1348/6/25- كنگان-محله خور چوری(خیابان استقلال)

مدیر وبلاگ : عبدالمجید اورا
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :