دلگیرم از خود با تو نجوا می کنم دریا این سفره ی دل پیش تو وا می کنم

جاهلیت سنتی وسیربازتاب این تفکردرعصرما

تاریخ:سه شنبه 19 دی 1396-08:50 ب.ظ

 
  ان تتقواالله یعلمکم الله : مقاله:جاهلیت سنتی وسیربازتاب این تفکردرعصرما


این مقاله شامل مقدمه وهشت بند (در تفکرجاهلیت سنتی وورودبه عالم واقع گرایی ومدرنیته )
 وبازگشت به خویشتن بااستفاده ازمتون غنای دینی ازقرآن کریم ونقشه فراراه زندگی درسایه حیاه طیبه قرآن واهل بیت
به قلم اسمعیل مختارپور
دوستداراعتلای علوم قرآن وحدیث
 هیجدهم دیماه 96بندرکنگان

جاهلیت جدید وسیربازتاب این طرزتفکردرعصرما
مقدمه:        
 مامسلمانان باشنیدن اسم اسلام ،نا خودآگاه به یادرهبری پیامبراکرم (ص)واستقامت یاران باوفایش درراه گسترش دین شریف اسلام ،می افتیم یکی ازعجایب وشگفتیهای هنرپیامبراسلام ،صبرجمیل،تحمل اخلاق وافکارمخالف، اخلاق خوش نرم ولین به تعبیرقرآن دربرخوردباآداب و عادات زمان جاهلیت وآغازدوره بعثت بودکه همگان اذعان دارند،مشکل اصلی بی تمدنی وقهقرای فکری مردم دوره بعثت ریشه در جمودجهل وخودپرستی ودرنهایت بت پرستی،جامعه دارد.عادات اخلاق وکنش وعکس العمل روزانه مردم  ومنحصربه فردآن عصرخواب راحت هرمحققی  ،اندیشمندی ومصلحی راآشفته کرده است.وقتی گذرابه آداب وفرهنگ آنان نظرمی افکنیم می بینیم افرادسوادداروتعداد آنها به نظراکثرتاریخ نگاران،یانبوده واگرهم بوده ازتعدادعدددو،دست تجاوزنمی کند.وقتی به نوشته هاوادبیات نوشتاری آنان نظرمی اندازیم می بینیم که محتوی ومنابعشان هجویکدیگر،حماسه جنگ وجنگ افروزی،وتفاخربه قبیله های خودکه درنزاع های قبیله ای پیروزبوده وحرث ونسل راکاملانابودکرده است،می پردازند.خیزش شروع اشعارحماسی برای آغازجنگ قبیله ای بیدادمی کند،دیوانهای ادبی وشعریشان مملوازانقراض قبیله هاوتخاصم وتهاجم وقلع وقمع است،مابقی حماسه شعری وادبی شان مشحون ازتوصیف معشوق وغزلیات عشقی ومی ومشروب لذتهای مفرط ناشی ازآن است،به گفته اکثرمحققان وتاریخ نگاران سه عنصراصلی دراشعارجاهلی موج می زند(مرءه.خمر وحرب)زن ،ومشروب،وجنگ سه عامل اصلی تفاخرومباهات دوره جاهلیت است .سیره نویسان وتاریخ نگاران تعدادی ازاین آدابهای جاهلی من باب تذکرواعتبارآورده اند که مامسلمانان به عظمت کارورسالت پیامبرعظیم الشان اسلام بیشترآشنا شویم.تعصبات جاهلی وقومی وقبیله ای حاکم برعقلانیت وتدبیربود،جنگ ودرگیری قبیله ای به منظورریاست برقبایل،وافزایش قلمروو شکست شکست خورده،نیزو عدم  مدارکردن برزنان وکودکان اسیرشده،آتش زدن مزارع ومرتعها،ونابودی احشام وچهارپایان قبیله مقهور،درشکل اجتماعی ومالی وجودسیستم ربوی درمعاملات عادی ،جنسی وکالایی وارتباط مالی ومادی، انحصاری بودن استفاده ازدرامدهای حاصله ازسقایت وپرده داری خانه کعبه.ناامن کردن جاده های مواصلاتی ،استفاده وغارتهای شبانه راه های مسیرشام ،ایران، مدینه،قبیله هاوافرادرا،بانامی والقابی بدصدازدن،عیب جویی.و اشاره به افتخارات ویاداوری افرادشجاع قبیله که درجنگهاونزاعهاکشته شده بودند،عدم ترحم به زنان شوهرازدست داده،نیم نگاهی به سرمایه زن یتیم دار،
وچشم طمع به ثروت ودارایی بیوه زنان مالداروعدم مداراومهربانی با یکدیگر وکمبوداحترام متقابل نسبت به هم درمجتمعات ،ویامعاملات ومعاهدات، سرافکندگی درخانواده ی دختردار، تاجائیکه قرآن کریم می فرمایدشماهادرلب پرتگاه آتش بودیدبه یمن آمدن پیامبروتشرف به دین مبین اسلام ازدوزخ آتش جنگ رهاشدید،ونجات پیداکردید.ودرباره اوضاع جاهلیت وآخرین شاه بیت آن  چنین می توانیم بگوییم.که دردوره جاهلیت اگربه کسی خبرمی دادندکه خانم شمابه هنگام زایمان و،وضع حمل دختری به دنیاآورده ،قرآن می گویدباشنیدن این خبرسه حالت درذهن این پدرمتصورمی شد
ا..یادختررازنده بگورکندواورادرخاک پنهان کند
اا..یاصورتش سیاه می شدکه می خواست ازاقوام فرارکند
ااا...یابه خواری اورارهاکندوبا شرمساری اورانزد خودنگه دارد ..
باذکراین مقدمه مطول برآن شدم که اکنون درزمان مایعنی دوره توسعه ومدرنیزم که ماهم شدیدا،هاله وشیفته این دوره هستیم آیاازبازتاب این افکاربدوریم؟یا عملادرنظام فکری وزندگی باآن درحال تعامل وامتزاج هستیم؟
.ازمظاهرتمدن وجاهلیت جدید کاسته شدن حوزه تدبیروچاره جویی والدین است
باتوجه به جاذبه های شهری وانواع تنوع محصولات وتولیدکارخانه هاکه روزبروززندگی بشرراآسانترکرده رفته رفته وظیفه شناسی وکارکرداعضای خانواده جای خودرابه رفاه محض داده است زندگی ساختمانی انهم بصورت مدرن وبانقشه های سرازیری غربی و جدیدانواع ماشین وخودروهای پرهزینه ووسایل زندگی مجلل وکلیه  وسایل درون خانه حتی آشپزخانه های شیک و بالاخص جذب وخریدکالاهایی تحت عناوینی چون (ست شدن رنگ)تنوع دررقابت دکورسازی ودکورچینی درون خانه ومحل زندگی وتوفق طرح تدبیرفرزندان وسلایق آنان گوی تدبیرواندی

دکتر اصمال ق, [08.01.18 12:48]
شه ازوالدین را ربوده است .این روال تدبیردرخانه بجای مادروتدبیردر امرخانواده بجای پدر،روبروزقوی  ترشده ودرسطوحی بالاترحتی دخالت فرزندان واعضای خانواده خودرنج نامه ای دیگرمی طلبدکه دایره آن روبروزگسترده ترمی شود.درتمدن جدیدوروزگارماجای مدیریتهای خانواده نه تنهاعوض شده بلکه مدیریت که ابزاراولیه آن دانش،تجربه ،اعتماد،وصلابت واستواری رای واندیشه پدر است دایره ان روزبروزکم رنگ تروتنگ ترمی شود تداخل تدبیردراختیارکلیه اعضای خانواده قرارگرفته وشعاع آن گسترده ترشده نظیردخالت درامرازدواج افرادخانواده وتداخل دراجرای خریدوفروش وبیع که خودازحوصله این مقاله خارج است تداخل دراین حوزه مدیریتی نه تنهاآسیب فردی واجتماعی به دنبال دارد.دیگرخانواده دراظهارنظرها وتداخل مدیریتهاکانون خانواده نیست ومحلی است برای بحث وتضارب اخلاق وافکار، ودراین خانواده هامصیبتهایی بی نظیری درپی داشته وبحث فرارازخانه ومراجعه به خانه های اپارتمانی ومجردی واستیجاری بدون تشکیل خانواده شکل گرفته می شود
 
ازمظاهرتمدن جدیدروی آوردن به زندگی فردی وانزوا بدون چهارچوب نظام خانوادگی است

درنگاه اول که به این نوع زندگی می نگریم شایدهم راحت وباب طبع باشداماعدم توجه به چارچوب نظام خانوادگی وخویشاوندی حتی به صورت تلفنی وپیامی وبریدگی ازریشه اقوام وعشیره وبی ارتباطی باآنان تبعاتی دیگری نیزبدنبال دارد.که ماشدیداازان غافلیم.
این تبعات عبارت است ازکمی بودن محوریت توسعه خانوادگی واقوام روی آوردن به زندگی کم جمعیتی، تک فرزندی وبعضا زندگی مجردی، افرادبالغ بدون همسرازاین سبکی زیاددیده شده است.درنوع متاهلی باانزواوبریدگی ازاجتماع خویشاوندی مثل قطع ارتباط باخانواده پدری ،بقیه  اعضای خانواده که گناه ندارندزیرا دوست دارند اقوام درجه یک خودراببینندیارویاور یکدیگروپشتیبان هم باشند.مخصوصااکنون که مادردوره روانشناختی وروانشناسی زندگی می کنیم وهمگان معتقدیم انزواوگوشه گیری افرادنتیجه بارزبحران وکمبودفضاهای عاطفی ودوستی افراداست بچه های این تیپ خانواده دربزرگی سرازعصیان ،بحران،افسردگی روحی،وحتی ذهنی درانتظارشان است.و برای پرکردن خلا عاطفی اقوام، مجبورندبه سراغ انواع حیوانات ویابازیهای هیجانی بروند.این چنین نگاهی به فرایندزندگی موجب حذف تدبیراقوام وبزرگان نیک اندیش شده است که دیگردرحل بحرانهاومشکلات نمی توانندنقش اولی هارا ایفاکنند به حساب نیاوردن ارتباط عاطفی ومعقول موجب حذف سنتهای کوچک اجتماعی نیزمی شود که شکل گیری صنفهای جامعه رانیزمخدوش می کنندزیراوی پذیرش حضوردرجمع واجتماع ندارند.ودرفراینداصول ی جامعه پذیری که نیازاولیه هرفرددرزندگی است نیزازدست می دهند که بعدها خودبراساس ضرورت جامعه وطبقات آن خودبه خود موردجذب وپذیرش افرادبی قواره وبدون پشتوانه قوی علمی ومعنوی می شوندکه مرتبا تابخواهی عضوگیری می کنند.وروزگاربرخی رابه پریشانی وتشویش می کشانندنمونه جذب جوانان دراحزاب مخرب وباندهای مافیایی هرروزه شاهدآن هستیم
 از ظواهر جاهلیت جدید
می توان ازمسافرتها وتفریح هاباتورهای ناآشناوحتی انفرادی غیرضروری ونامعتبر ودورازچشم والدین نام برد. درست است که مسافرت موجب تمدیداعصاب رفع خستگی مفرط ناشی ازکارواحیانابیکاری است.امااین مسافرت اگرتحت اشراف والدین ودرزمانی که آنان صلاح ببینندنباشد موجب دردسرهای فراوان می شودوالدین حق دارندنسبت به مسافرت اعضای خانواده خویش بدون همراهی آنان مخصوصاپسرودختران جوان خود،آنهم بصورت مجردی که جدیدا،مدوباب شده است، دغدغه داشته باشند.شیوع این آفت ازکشورهای غربی کم کم دامن مشرق زمین وآسیاگرفته است .والدین به دلیل دلسوزی وتجربه ناشی ازسن بالا همواره دوست دارندبرامورات خانواده وفرزندانشان اشراف والزامات تربیتی داشته باشند.زیرادرچنین مکان هایی  استارت شوم زندگی مجردی ومجردگرایی وتک زندگی درآپارتمانهاوساختمان ویلایی زده می شود آنهم  مخاطرات فراوانی به دنبال داردکه اگراین مسئله جدی گرفته نشودموجب وهن شخصیت وسردرگمی برای افردتاهمیشه به دنبال دارد. فرضااگرفردهم خودخوب باشدولی باتماس وارتباط باسایردوستان مجردنشین ممکن است اخلاق واندیشه انان درفرداثرنامطلوبی داشته باشدزیرامجموعه ای ازافکارپریشان وملتهب واحیانا انحرافی خلاف دین واخلاق ومسمومیت فضاهای جانبی برای گردشگربوجودمی آید. درجریانات دیدوبازدیدیها هیجانهاوتفرج گاههاوشادیهایی که به منظورجلب گردشگروتوریست وجوددارد،کثرت علاقه قهرا،برهم متراکم می شوند،وجلب دوست ودوست یابی شروع می شودکه بازهم قهرانیازبه هدایت ودقت نظردارد.ای بساکه درخانه های مجردی افکارپلیدی نظیراستعمال موادمخدروجذب به سوی مواد روان گردانهاوعقیده وایدیولوژیهای مختلف ونقشه های سرقت واذیت وآزار وتعرض آشکاربه حقوق شهروندان طراحی وبه اجرادر آید .جوان نیزبه مقتضای فطرت ذاتی خود، چون خودپاک وپاک نیت است همگان راخوش نیت وپاک می انگارد،ودرگام نخست پذیرش اخلاق تمام قددوست وهمرهان سفر، وزش احساسهای ذمیمه نامتعارف عادات ورفتار چنان برذوق وروان فردشیفتگی واثرخودراباقی می گذارد که فرداصلاخیال آن راهم نمی کرده است.برای اثبات گفتاربنده، شاهدعرضم  صفحه حوادث روزنامه ها ست که مرتب تیترزده می شو د،رومطالعه فرماییدوببینیدکه چه قدرخانواده هادراین موضوع سرمایه های مادی ومعنوی خودراازدست داده اند
ووالدین نگران باب شدن زندگی استیجاری مجردی فرزندان خودهستندکه داردرفته رفته به یک فرهنگ عمومی ومقبول تبدیل می شود.
  ازمظاهرتمدن جدیدوجاهلیت نوپادرجامعه امروزی
عدم تمکین افراد مخصوصانوجوانان وجوانان جامعه به ساختاراداری وسیستم حکومتی حاکم برروابط بانک هاوموسسات مالی واعتباری است.طبعادراثربرخورددرجامعه جدیدوانقلاب اختراعات مخصوصا ماهواره هاومخابرات وفضاهای مسموم مجازی،دوست دارندزندگی مشابهی داشته باشند.وبرای ساماندهی زندگی شخصی خودویافتن روزنه های هزینه مالی خودبه خوددست به سیستم قرضه ازافرادواشخاص وثروتمندوسرمایه دارتحت عنوان رباخواری ونزول دست می زنند.بانکهاونهادهای مالی دولتی رابه رسمیت نمی شناسند. که خودبه خودزمینه مقروض شدن برای اموردنیایی،وابتیاع، کالاهای لوکس وچشم هم چشمی هایاشرکت درپارتی های ضروروغیرضرورانجام می دهند.که بارمادی مضاعفی بردوش خانواده ها تحمیل می کنند.افراددرآغازازاین معامله راضی ولی درعمل ومیدان ردمال ودیون دچارمشکلات آبروریزی وگرفتاری وحتی فروش خانه های شخصی خودآنهم خانه ای که باسرمایه جوانی وپدری وارثی احیاناجوروخریداری شده است،دست می زنند.نزول وقرضه تواما برای شرکت دراردوهای خارج ،پارتی های شبانه ،میزبانی ازپارتی های نظیرجشن تولد،فارغ التحصیلی،برگشت اقوام ازخارج،ودرسطحی وسیع ترتغییرخانه دراجاره نشینی تغییردکورمنزل درهنگام عیدسال(نوروز) وشرکت درمراسم عروسی اقوام نمونه ای دیگر ازاین جریان اندوه وماتم است.آنچه عقل سلیم حکم می کندانسان،بایدخودباشد.نه این که قالب تهی کندوانگاربرای غیرخودزندگی می کند که درکش وقوس زندگی وچشم اندازمدوبرندهای جدیدخودراببازدوبه هرقیمتی ولوازدست دادن آبرووشخصیت خود،انسانیت خودش رافدای هوس های دیگران ودلباختگیهای آنان کندوتاگوی سبقت اشرافی هماره ازدیگران بربایند
ازآداب جاهلیت جدیدنگهداری وانس والفت خانواده هاوبخصوص قشرجوان تحصیل کرده ،شیفتگی وعلاقه به حیوانات وزندگی باآنان،
 مثل کبوتر،گربه ،سگ وموش وسایرحیوانات است.بی شک مهربانی ومداراباحیوانات ومراقبت ازآنان دربیرون ازمجتمعهای مسکونی،وتهیه غذابرای آنهاورفق ومداراباحیوانات  همگان می پسندندوحتی دین اسلام براساس روایات متعددی براین امرصحه گذارده است، و این عمل راموجب افزایش عمربابرکت می داند،ولی از آنجایی مذموم وناپسنداست که برخی باآنهازندگی مشترک دارندوآنهارامثل اعضای خانواده خودمی دانندوهمان برخوردی که با بستگان ونزدیکان خودمثل پدرومادر خواهرو برادرخود ،باجانوران نیزآمدوشدورفیق هستند،وبه مراقبتهای بالینی آنان می پردازند.وهرچه مصلحان اجتماعی ومتولیان امرسلامت وبهداشت  تذکروهشدارجدی می دهند. گوش آنان بدهکارنیست. تحقیقات نشان داده ، که براثرارتباط، نگهداری ولمس وتماس  مستقیم برخی افرادگرفتاربیماری مشترک انسان وحیوان شده اند.اکثراستدلالات این است.حیوانات باوفایند،باهوشندو خستگی کارروزانه بادیدن وشوخی وبازی بااینها ازتنمان بیرون می رود،شاید
این گفته ازجهتی نیزدرآغازجذاب ودلخوش کننده باشد.اماآماروواقعیتهاچیزدیگری نشان می دهد،این افرادبه دلیل خلاعاطفی وکمبودمحبت، وانزواازاقوام خانواده وبه گفته خودشاید،کلاس ومدوفرهنگ داشتن  می خواهندکمبودعاطفی شان راباموانست وهم نشینی وهم بازی با جانوران برطرف کنند.حال دراین رابطه این سوال وسوالاتی دیگرمطرح است .1)آیااین افرادهمین اندازه وقت مفیدخودرا به خانواده واقوام نسبی وسببی واحوالپرسی باآنان هزینه می کنند؟
2)درچنین لحظه ای اگراقوام فقیر، بدلیل پیشامدناگواری  دستی ،به سویشان  برای نیازوکمک درازکند،آیاجوابی درخورمی شنوند.
3) آیانگهداری این حیوانات،مزاحمتی برای سایراعضای خانواده ودوستان ومخصوصاهمسایگان آپارتمان نشین به دنبال ندارد؟
4) بفرض که سگ حیوانی باوفاست آیااین سگ پرورش شده ودیگرسگان پرورش دیده دریک عکس العمل حساب شده می تواننداظهارقدردانی ویاجبران ویاتشکرکنند؟ این جانوران می توانندروزی زحمت،وقت صرف شده و هزینه نگهداری وسایرهزینه های مادی ومعنوی مصرف شده ،بارمالی خودرادریک روزتامین وجبران مافات کنند؟.
5).آیاداشتن کبوتردرخانه موجب خستگی وکسالت بقیه اعضاء نمی شود؟
6)آیابه جای تلف کردن عمرخودمخصوصاافرادمتاهل صلاح وبجانیست خودبه سمت فرزندآوری وازیادنسل بپردازندوکانون خانوادگی خودراامیدوارتربه زندگی کنند؟ویاباسرزدن به بهزیستی هانسبت به سالخورده هاویامعلولینی که درآنحانگهداری می شوندحمایت مالی ومعنوی بعمل بیاورند 7)
آیااین کبوترداران وکبوترپروازدهندگان همسایگان واعضای خانواده خود،وحتی باندفرودگاههای مجاورمحل زندگی آنان ازاذیت وآزار ایشان راضی هستند؟ مضرات نگهداری کبوتروپروازاین پرنده، سرقصه درازی درنارضایتی مردم و شکایت به دادسراهاومحاکم  دارد!
البته دین اسلام دستورکلی راجع به نگهداری وحفظ بقای جانوران صادرکرده است .وحتی درقرآن کریم ازآنان به عنوان یکی اززیباییهایی چندگانه خلقت یادشده است .درفقه  ازسگ تنهابه عنوان کلب الماشیه ( سگ گله )یادشده ودرمقابل اذبت وآزاراوازسوی کسی چه عمداوچه سهوا حقوقی برای صاحب سگ منظورشده است.    ولی فقه گفته که محل زندگی سگ بایددوراززندگی مردم باشدودسترسی افراد، برای پاره ای ازمصالح است .که عمده آن دوری ازشیوع بیماری انان است.ویاقهراطبق عمل به غریزه خود،ازروی بی خبری روزی ازاموزش وتعلیم سرباززده وبه مقتضای حیوانیت خود  ،موجب خسارت جبران ناپذیر مادی ومعنوی به فردواطرافیان وارد کنند.
تمدن جدیدوجهالت آن بی توجهی وکم رنگ شدن  غیرت،بین جوانان درارتباط واختلاط بایکدیگراست

مکانهای عمومی نظیرپارکهاسینماها وسالن های تئاتروبعضادرشکل حق جانبه به خودگرفته تر،دردانشگاهاومراکزآموزش عالی است.بعضی ازاین قول وقرارهای سطحی وموقت وزودگذروموج احساساتی است به دلیل حس نوجوانی،احساساتی، ارزان وبی دردسربودن رابطه هاوجلسه هادرمکانهای اردویی ویااشتراک تحقیقات درسی صورت می گیردو قدرت قوی نیروی غریزه جنسی که خالق و  قانونگذارهستی ازسرحکمت برای ازدیادنسل وازدیادجمعیت دروجودآدمی قرارداده شده وشرع مقدس نیزهمواره ازماخواسته که این نعمت رادرجریان صحیح وهدایت شده نظیرامرمقدس ازدواج صرف کنند،جوانان بدون توجه وتوصیه به بزرگان دین واولیای عزیزخودوحتی کتابهای درسی ودانشگاهی معارف خودشروع به ارتباط وتعلقات ومراوده باجنس مخالف شده، درظاهرامرنیزاین مسئله تحت عنوان آشنایی بااخلاق ورفتارنامزدوگزینه قابل قبول  وشناسایی نظرات همه جانبه نسبت به تشکیل خانواده اقدامی صورت می دهند.این رابطه ها وارتباط غیرشرعی وکنترل نشده وبدون توجه به وصایای والدین هردواززمان دانشجویی است که حضرات به گفتاروالدین خود تره خوردنمیکنندکه هیچ ،تاجایی درشیفتگی وبی قراری پیش می روندکه میگویندماکپی یکدیگریم وبایدمقدمات اشنایی خانواده هاوخواستگاری وبرنامه مربوط به ان شروع کنیم بعدازعقدوفروکش نمودن احساسات غرایزجنسی،تازه می فهمندکه ای وای مادریافتن لنگه حقیقی خوداشتباه کرده ایم ومسیررااشتباهی آمده ایم .اختلاف،قهر، درگیری،به بن بست رسیدن توافق اخلاقی وبه اجراگذاشتن مهریه که خودسردرازی دارد.وبه این هدیه وپیشکش آسمانی جنبه اقتصادی ومعامله ای دادن وکاربه اجراویاتقسیط ودردسرهای آنچنانی که شرحش دورازاین مقاله است به سادگی وتحت عنوان عدم قدرت وتحمل نظرات و سازش بایکدیگرحاضربه طلاق هستند...اینجارنج آوراست که برای ازهم جداشدن سرازپانمی شناسندوحتی بچه های شیری یاخردسال خودرابه امان خدارها می کنند..انچه برای مامسلمانان رنج آوراست.برپایی  جشن  این جدایی غافل ازاین که جدایی وطلاق بایدآخرین حربه زوجین باشد که اگرنباشدخطراتی خیلی بیش ازاین درانتظارآنان است. برخی بی مبالاتیها  وگفتگوباجنس مخالف درپارکها ومکانهای عمومی علی الخصوص دانشگاهها که محیط بازوآزادتری ازمحیط قبلی اشان یعنی دبیرستانهابوده که اهم انهارادرزیربرای هشداروانزاروتوجه خانوادها ذکرمی کنم..
 (1)شروع وآغازگفتگوبدون توجه به تذکرات والدین
2)عدم اجازه ازولی زوجین برای انجام گفتگو
3)اتلاف وقت وافتادن دردام شیطانی جاذبه منفی جنسی
4)انجام وعده وعیده های نامعتبروغیراصولی هردوجوان به کدیگر
5)بریدن وقطعیت مهریه که ربطی به گفتگوی آشنایی وعملکردپسرو دخترنداردومنحصرا دراختیارولی قانونی وحقیقی ان دواست
6)لورفتن گفتگوودیداروگزارش به اولیاء وایجادنزاع ودرگیری ومشتعل شدن غیرت خانوادگی بعضاموجب درگیری می شود
7)گرفتن تصویروفیلم ولورفتن برخی ازاین ملاقاتها...وسایرمواردنیزکه ازحوصله این مقاله خارج است.
  ازمظاهرتمدن جدید جاهلیت جدیدنحوه برگزاری مجالس عقدوعروسی است

.این اصولی وبجااست که انسان ازبدوورودبه زندگی مشترک اجتماعی وازدواج پذیرایی وولیمه دهد. وهیچ عقل سلیمی منکراین عمل خیروجالب نمی تواندباشد.وچون فرزندانسان دارای کرامت وبزرگ منشی است.لذاکوشش برای ظهوراین مجالس، امری بجاوعقل پسنداست.امادر همین مسیربرخی زوجین بدون توجه به خواست ونظروالدین ،اقوام،وخویشان دست به سنت شکنی های عجیب چشم خیره کن می زنند.سالن های کذایی نیزمهیا برای رقابت وچشم هم چشمی، انتخاب لباس عروس وهزینه کهکشانی آرایش ازسویی وپوشش شرکت کنندگان دراین مراسم که دیده شده ومی بینیم اکثرپوششهاخلاف عقل ومنطق بشری عرف وشرع می باشد.برگزاری ارکستروموسیقی که شان انسان وخانواده هارازیرسوال می برد.موسیقی،ارگ، وسایرمتعلقات  ونتهای مربوطه ازاختلاط مردوزن ورقص ومست والکلی بودن خیلی ازمدعوین وافرادگفتگومیکند.که کاری به مقدسات وشئونات شرعی خانواده ومحله وبستگان نیزندارند.تازه میگویندازساعت 11به بعدکه مدعوین غریبه رفته اند،تازه خوداقوام دامادوعروس شروع به یارگیری دلخواه افراد دررقص تاپاسی ازشب می گذرانند.می بینیم که این عروس وداماداززمان شروع واستارت تشکیل خانواده ودرادامه مسیرغرق به گناه وحتی دیگران نیزدعوت به گناه کرده اند.خانمهابعضاچنان سرگرم رقابت درآرایش وتبرج شده اندکه سرازپانمی شناسند.ومعلوم نیست که دراین سالن عروس کیست؟وبرای چه هدفی به عروسی آمده اند چون خانم هاودختران ارایش کرده اندومشخص است نحوه آرایش دخترخانمهاوزنان جوان دراین تبرج وخودآرایی توهین کاملاآشکاری به عروس خانم هست تازه عروس خانم حق دارد.باکیفیت مطبوع سبک ،ووقارآرایش وخودآرایی کندچون مشخص وزبانزدخاص وعام مدعوین است که عروس است. اماسایرین چرادرعمل خود را،عروس وانمودکنندمگرقران درسوره احزاب به بانوان  ماهشدارنمی دهد.ولاتبرجن تبرج الجاهلیه..واین دراصل توهین به همه است زیرادیگرروئیت عروس خانم برای سایردختران جوان تازگی وشادابی
 ندارد
 
 ازمظاهرتمدن جدیدواختلاط درمحیط کاراختلاط وارتباط عادی شدن باجنس مخالف است که حدودآن را شرع مقدس معین نموده است . وتصریح دارد بانوان می تواننددراجتماع حاضرودارای شغل وکارباشندولی بایددوشرط لازم در محل کارازخودبروزونمایش دهند
1)ازهرگونه اختلاط آزادوبی بندوباربدورباشند
2)درمحیط کاروفعالیت اجتماعی هاله ای ازعفت اخلاق  وحجاب باشند
البته خیلی هارعایت می کنندکه انسان بایدشکرگزار وسپاسگزارخانواده ایشان باشندوبه گفته امام راحل است که فرمودمرددردامن زن به معراج می رسد  اماایااین خصوصیات درجامعه اداری ودیوانسالاری مترقی جدیدرعایت می شوداختلاط به حدی است که افراداطلاعات خانوادگی وسری یگدیگردراختیاردارندو بعضارابطه هادرادارات چنان نزدیک است که نسبت به همجنس خودچنین ارتباط وتمایلی ندارنددرفرستادن پیغام وپسغام که کسی مانع ورادع انان نیست
درگرفتن وامهای کارمندی وروزمره دیده شده که همکارجنس مخالف ضامن یکدیگردرحصول وام می شوند.
درخیلی ازموقعیتهااتفاق می افتدکه سندحیاط همکاردرگرورهن وام بانکی همکارجنس مخالف است که درصورت انتقال یاجابجایی کارویابیماری ویابهردلیل دیگری درپرداخت تقسیط وام اشکالی یااختلالی پیش آمدبرای حل مسئله بایدکانالهای رسمی وقضایی واردشدکه زمان براست وموجب اتلاف ثمن .زیرا طرف همسرکسی دیگری بوده وبدون اجازه ازشوهرش دست به چنین اقدامی زده است
یادرسفرهای اردویی نقش همکاروهمقطاری چنان پررنگ ظاهرمی شودانگارطرف نامزدواقعی ویاهمسرحقیقی ایشان بوده است که شانس های بعدی فرد رابرای ازدواج خودبه خودوناخودآگاه حذف می شودبدون اینکه مخاطرات وی رااحساس کند
برخی افرادبرای پاسخگویی به خواستگارهایی که دارندبدون دلیل وبدون مراجعه مراجع قانونی نظیرگفتگوباوالدین خویش ومشاوره رسمی روانشناسی می آید خیلی راحت، مسایل درونی وانتخابی خودرادراختیارهمکار جنس مخالف می گذاردوبدون توجه به امانت گفتارورفتارهمکار،سر سراچه دل خودرابازمی گشایدوآنچه که نبایدبشودمی شود
چگونه ازامواج و اشعه جاهلیت سنتی و مدرنیته غربی رهایی پیداکنیم


 اسلام دینی است که به تمام مقتضیات بشری ونیازهای پیداوپنهان مادی ومعنوی اوپاسخ مثبت داده است چون دین منطبق بافطرت آدمی وگرایش فطری درمیان همگان امری پسندیده مشترک ویکسان است ازسویی خالق بنابه حکمت ولطف خودبه آدمیان رهبردرونی عقل سلیم عطاکرده واورابرتمام موجودات وهستی کرامت وبرتری داده است.وخودرامخاطب خودساخته است بااین ندا که..... بخوان به نام پروردگارت... .زیراآگاهی نخستین تاثیروتاثروعلاقه خالق بابنده خویش است....
 تاریخ نشان داده که هرکجابشرازدین ومعنویت فاصله گرفته دچارسردرگمی وانقطاع وبریدگی ازاخلاق نیک وپسندیده ونابودی اتحادجامعه خود چیز دیگری عایدش نشده است.درچارچوب کرامت انسانی وبازگشت به فطرت خویش نخستین راه حل قرانی است که ازسنت اللهی است اقراربه خداپرستی درقالب توحید وپس ازآن احترام ویژه به دستورات پدرومادرکه نخستین آموزه عملی است دربعددستوراتی برای حفظ وبقای فردو جامعه درسایه تلاش فردی که خالق فرموده لیس للانسان الاماسعی...هیچ چیزی برای انسان به اندازه کاروکوشش برای آدمی معتبر نیست.پس ازآن نقشه کلی حیات وزندگی اجتماعی درسایه عقلانیت کرامت نفس عفت وپوشش حیا سمتداری شده است.وهمواره عفوبرانتقام ترجیح داده شده وبشررابه استفاده اززیباییهای وزینتهای هستی وزیبایی دعوت کرده ودرسطحی بالاتروعمومی تر ومردم رابه سوی سنت ازدواج وتکمیل شخصیت ودوری ازهرزگی وخودسری دعوت کرده زیراازدواج هدیه صحیح خداوندی درمواجهه باعالم انسانی انسان است که هدفش بقاء نسل وگسترش جوامع بشری وجمعیت مردم است وقاعده لطف خدابرمردم دراین سنت هویداوآشکار است. درسوره مبارکه حجرات دستوراخلاق فردی واجتماعی درشکلی جالب ورسا باتمثیل های ساده بارعایت حقوق مت

قابل آورده وگوشزد کرده است وهمواره ازجدال ودرگیری وکشمکش آدمی رابرحذرداشته است.ودراختلافات  ودرگیریهاونزاعها آخرین راه حل راعفوواغماض ودرشکل اعتراضی دادگاههای خانوادگی واجتماعی قومی یادکرده است. درسوره بقره دستوری عام وعقل پسنده داده که مردم ازپرداختن به اموری نظیرقمارومشروب ومیگساری حذرکنندزیراباعث فتنه وآفات جامعه وبهم زننده وحدت اجتماعی جامعه است درسوره مبارکه نورواحزاب حدودمعاشرت خانواده ودایره اجتماعی دراثربرخوردمردان وزنان ومعاشرت انان دراجتماعی مشروط به دوشرط ،هاله ای ازعفت اخلاق،ورعایت حریم ودوری ازاختلاط وامتزاج بی حدوحساب انسانهای بیماردل وهوس ران وهشداربرای سلامت وامنیت روانی جامعه.بیداری نفوس خواب آلودازرکودوسستی وکسالت جسم وروان وهدایت مردم به حیاه طیبه وزندگی پاک ودوری ازاسراف وتبذبردرجامعه که موجب یکجانبه گرایی فرددرزمینه اقتصادومعاش وکمک وانفاق به مستمندان وبیچارگان بصورت اعتدال وعقلانیت ودوری ازاحساساتی وحذف اموال وسرمایه بچه های یتیم درقالب شان انسانی وکرامت ذاتی بشری رعایت حدودوالزامات اخلاقی جامعه وبایدهاونبایدها اصولی اخلاقی  وقوانین موضوعه ومطروحه درفقه وشرع مقدس آورده شده، ودلباخته فرهنگهای موهن ویاتحت عنوان مدرن ونوگرایی باپشتیبانی ازادیان منسوخه وباطله نشوند،وحدت گرایی دینی وحذف دینهای گذشته به عنوان حجت ودلیل شرعی ودرقسمت تاریخی ذکرماجرای اقوام صرفابرای عبرت واعتباراست.خصوصیت اقوام  یهودوهشدارتسلط انان برجامعه مسلمین وعدم فریب مسلمانان ازقول وعده های  ظاهری انان ودراختیارنگرفتن قدرت ومدیریت یهودبرجامعه دینی وبشری ، وجدی ومتعالی دانستن چرخه هستی ووجودازسرحکمت ودوری ازهرنوع عقیده فکری مادیت ومادیگرایی مطلق وسیرامورات این جهان به سوی عالم جاویدمعادکه قسمت اعظم ولذتبخش حیات اخروی سرگذشت وماوای همگان است ومراحل اثبات اعتقادوعمل وفرجام ادمی است متذکرشده است که فصل تمایزمیان توحیدوعقیده مادیگرایی ومادی مطلق است بیان شده است ودرنهایت بیان داشته ومن یبتغ غیراسلام دینافلن یقبل منه وهوفی الاخره من الخاسرین..هرکه غیرازدین اسلام دین دیگری اختیارکندازاوپذیرفته شده نیست واودرعالم آخرت ازپشیمان شدگان است،که از مفهوم آیه چنین برمی آیدکه  که مبدا ومقصدادیان احکام الهی به دین اسلام مختوم ومحتوم است زیرارستگاری تام دران نهفته شده است.
دوستداراعتلای قران وحدیث اسمعیل مختارپوربندرکنگان هیجدهم دیماه 96


نوع مطلب : تحلیل مقاله 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
еспандер резинка купити
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 06:27 ب.ظ
резиновые петли для тренировок купить украина
резинка для фітнесу
htpbyrf lkz abnytcf
резинки для фитнеса купить харьков
резинка для растяжки киев
پاسخ عبدالمجید اورا : najvaye-kangan:Thanks
حـضـرتـــــــ بـاران ( مهدی صاحب الزمان عج الله )
چهارشنبه 20 دی 1396 04:39 ب.ظ
با سلام و خداقوت و صلوات بر پیامبر اکرم (ص و آل مطهرش و سپاس از زحمات و فعالیتهای ارزشمند جنابعالی و گزینش مطلب مفید و بسیار پرمحتوایتان در راستای عصر جاهلیت مدرن و باالله التوفیق
پاسخ عبدالمجید اورا : سلام علیکم . از لطف وتفقد بزرگوارنه ی حضرتعالی نسبت به حقیر کمال تشکر را دارم . قربان شما. التماس دعا
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.