دلگیرم از خود با تو نجوا می کنم دریا این سفره ی دل پیش تو وا می کنم

سخنی با فرماندارجدید کنگان

تاریخ:یکشنبه 24 دی 1396-11:33 ق.ظ

   

سخنی با فرماندارجدید کنگان

مطالبات مردمی و اهداف دولتمردان کجا بهم می رسند؟
باعرض سلام وخیر مقدم
شاید به این دلیل ادا وتقدیم تبریک را در سرتیترنوشتاربرخلاف روش معمول بقرینه ی ارزیابی آینده  کاری قلم گرفته باشم ؟
زیرا فکر می کنم بهتراین باشد که هرگاه  قرار شد در هرمرحله زمانی  مسئولی منصب خویش را به فرد احتمالی جایگزین بعدی خود واگذار نماید عملکردی وی را بشکلی منصفانه بررسی نموده و درصورتیکه کارنامه ی درخشان  یا حداقل رضایت بخشی از خود بجای گذارد آنگاه  زمینه ی تبریک گفتن آنهم نه یکبار بلکه چند باربه ایشان خواهیم داشت.  
همانگونه که مستحضرید پیش از جنابعالی دو کارگزار دردولت یازدهم ودوازدهم عهده دارمدیریت ارشد شهرستان کنگان شدندو با اینکه عمدتاً بطبیعت حال و ویژگی شخصیتی هر کدام  از ایندو وسایرعزیزان ،رغبت ورود به این عرصه ایجاب می کند که عهده داراین منصب بخاطر خودش هم که شده بسیار مایل است آثار ماندگاری درحوزه ی کارکرد مدیریتی درابعاد متنوع فرهنگی،اجتماعی، سیاسی،اقتصادی و... بجای گذاشته و  عقبه ی دفاع از عملکرد خویش در ذهن بگمارد . اما خلاصه ی  ازتجربه آنچه که  دردو دوره مدیریت پیش از شما براین شهر گذشته است با وجود تجربیاتی که هردواز دوران ماقبل رسیدن به عنوان فرمانداری کنگان داشته اند حرکت در فضائی نچندان مبسوط وتحرک دست به عصائی در محیطی محدود بود که بنظر می رسد حجم انبوه چالش های پیش رو و تیترهای بجا مانده کمتر اقدام شده  که درسانه ها وآرشیونامه های دوطرفه ی قابل جستجو دراین دوره دربرابرشما بهترین شاهد برای اثبات ادعای حقیر می باشد...
بد نیست خاطره ی را از حدود دودهه قبل نقل کنم : نماینده حوزه انتخابیه ما تلاش داشت حسب رایزنی ها ی وهماهنگی بعمل آمده وقت؛ همراه با توسعه میادین انرژی شهرستان فرمانداری را به بزرگان قوم معرفی کند،پس از رد چندگزینه، به ایشان گفته بودند،گزینه ی معرفی کنید که علاوه بر شرایط وصلاحیت های عمومی  مدرک تحصیلاتی وی با امور انرژی مرتبط بوده وبه زبان انگلیسی هم مسلط باشد ... از حسب اتفاق نیروئی با شرایط مورد نظر پیدا شد. اما پس از پیگیری ورفت آمد ها وگفت وشنود فراوان بلاخره کسی برکرسی منصب تکیه زد که از یاداشت محرمانه ترین ها بیرون آمده بود... وپس از این  از نماینده سوال کردم که چرا ؟ وی پاسخی کوتاه اما دردناک و قابل تاملی داد : پسرم! تا وقتی   درمیان  ویا اطراف شما برخی به بحث وجدل های مخرب، دعواهای زرگری و زیرپا خالی کردنهای مداوم و عدم به رسمیت شناختن توانمندی همشهریتان مشغولند! اوضاع همین خواهد بود. زیرا دیگران از این شرایط بنحو دلخواه استفاده می کنند چون آنها درطرف مقابل با آرایشی هماهنگ درمعرفی گزینه ی خود به بهترین شکل معمول معروفند، نتیجه همین می شود... سعدی علیه الرحمه بیت نغزی دراین خصوص دارند: ("قضا "کشتی آن جا که خواهد برد -  وگر "ناخدا " جامه بر تن درد) شایدذکر این خاطره هنوزماجرائی ادامه دار و جوابی شوک آور  برای ردیابی نامه دوستان  پیگیرسهم مدیریت بومی شهرستان کنگان نسبتاً  گویا باشد ! ببینیم "بازکرد "گره  این معضل ریشه دار کجا ست؟

اما درادامه محضر فرماندار محترم ؛

با استقبال از توجه تان به امر توسعه انسانی که قاعدتاً  به منظور آزاد کردن استعداد ، توانمندی وصلاحیت افراد برمبنای مفهوم توسعه انسانی، با افزایش گزینه ها وفرصت های موجود برای افراد این جامعه است. توسعه انسانی به عنوان فرایندی تعریف می شود که هدف آن افزایش تعداد و اندازه انتخاب مردمان حوزه تحت پوشش با افزایش مهارت و قابلیت انسانی برای توسعه ی همه جانبه بعنوان مبحثی زیر ساختی درارتباط است.   بسیاری  بر این باورند که توسعه منابع انسانی همانند خود توسعه است. در واقع، خود توسعه یکی از اجزای توسعه انسانی است و توسعه انسانی در جامعیت و توسعه خود گسترده ترین است. توسعه" خود"، توسعه مهارت های زندگی عملی مانند مهارت های ارتباطی، رهبری و مدیریت زمان ومنابع و ارتقاء سطح متعدد خدماتمورد نظر،  دست کم بر سه جنبه کلیدی تمرکز دارد: فراهم آوردن یک زندگی سالم هدفمند و بدون دغدغه های موجود- گسترش دانش و مهارتها - فراهم آوردن  شرایط بهره برداری  ازمنابع دراختیار برای دستیابی به سطح مناسب رفاه اجتماعی درزندگی مردم..
 دراین چرخه چالش های بزرگ امروز کنگان درعناوینی چون: 1- امور فرهنگی (سطح آموزش عمومی، فنی حرفه ی وآموزش عالی ، فرهنگ عمومی و آسیب های اجتماعی 2- بکارنگرفتن نیروهای بومی وبیکاری تحصیلکردگان و همچنین عقب افتادن پرداخت حقوق کارگران  وتعدیل های غافلگیرانه که می توان بیش از آنهم دریکی دوماه پایانی سال جاری وسالهای قبل درشرکت های اقماری مشاهده کرد 3- نوسانات ماجرای ته لنجی ومشکلات صنفی صیادان وکسب وکار4- آلودگی های هوا، آب، خاک و صوتی، 5- ارتقاء بهداشت ودرمان کنگان 6- ضعف بنیه زیر ساختی امور شهری 7- ضرورت تحول اداری دستگاههای دولتی وخدمات بانکی مالی وسرمایه گذاری همگام با ضرورت ها وتحقق اهداف تا جلب رضایت نسبی عامه ی مردم  و...

امروزنقش جامعه  ومدیران و شهروندان  در ظرف (ظرفیت ) بزرگی مانند کنگان با احساس  نیاز به مهندسی مجدد آن برای تبدیل شدن به شهری توسعه یافته  به واقعگرائی جدی تر وبرنامه ریزی  عملیاتی موثر برای خدمت به شهروندان با توجه به شعار دولتمردان ومطالبات شهروندان به " اعتبارات وبودجه، شتاب  مناسب، کیفیت و ارتقاء سطح سرویس دهی در خدمات متنوع به همشهریانی که  بجمع  آنها پیوسته اید دارد.که عکس آن گفته اند: دنیای بزرگ چه فایده ی داردوقتی کفش های تنگ وانگشتان تاخورده ، قالب گام هایمان باشد؟! .
   مهندسی توسعه ی مجددشهرستان: به معنای مهندسی مدیریتی واداری بر مبنای بررسی جامع و بازنگری اساسی در رابطه ی مطلوب بین شهروندان و نماینده دولت نهفته است؛ اکنون جایگاه نقش شهروندان وبوِیژه نخبگان شهرستان باید درروندتصیم سازی وتصمیم گیری رادرپروسه بازبینی دوباره لحاظ نمایند، ضرورتی غیر قابل انکار است  لذا نماینده دولت در جهت برون رفت ازموانع و طراحی راهبردی منسجم و پایدار با مبانی فکری و آماری منطقه ی واتخاذ راهکارها وترسیم چشم اندازی روشن نقش شهروندان در هر صنف وطبقه ی  دراین فرایند  بازتعریف نمایند ... آنگاه می توان به بهبودعملکردها خوشبین  بود
 این  موارد حداقل انتظاراتی برای رسیدن به پاسخ هایی  است که به درک و فهم شکاف موجود میان شهروندان و دولتمردان کمک می کنند، ما نیاز به راه حل های عمیق پیش برنده داریم و نه سطحی، برشماری توجیهی صرف، مسئله را حل نمی کند، بله، ما بایدشعار دولت و وعده های آن را درمسئولیتی که بعهده گرفته ایم نیازمندیم تا کنشگری و بررسی دقیقی داشته باشیم  واین مهم تا زمانی که به اصول (برنامه ریزی، اجرا ، مطالعه وضعیت فعلی عملیات، شنیدن  صدای شهروندان، پیروی از مدل های موفق در مدیریت ارشد ) پایبند نباشیم راه بجائی نمی بریم برای نمونه چرا وقتی جوان کنگانی به اخراج وتبعیض  و تضعیع حقوقش انتقاد دارد باید نگران چپ چپ وتلخ برخی از دست اندرکاران امر باشد ؟ راستی چرا؟
موفقیت مهندسی توسعه  نیاز به  " مدیریت برنامه ریزی " دارد، ما نیاز به یک فرمانداری داریم که توانایی مطابقت ابزارها با اهداف تجدید ساختاربرنامه ریزی   داشته باشد، ما نیاز به  کارگزاری داریم که تا حد زیادی از نیازهای ظاهری و پنهان ما آگاه شود و تلاش برای برآورده کردن آنها  در سرمایه گذاری  تعاملی کامل   برای دستیابی به اهداف معین را دردستورکار داشته باشد ..بنابراین  دراین راستا مهم است که مجموعه مشورتی فرمانداربا تکیه برمعیارهای زیر ازدایره ی به شعاع یک میز گرد سفارشی بسیارفراتر رود.
چگونگی مهندسی توسعه  آفرین شهرستانی
1 - جاذبه های صادقانه ی مدیریتی
 کارگزار ارشد شهرستان با گذشت زمان برای  اعتماد واطمینان بخشی متمایز  به  توصیف عملی، راهبردخویش در ترازحقوق ومطالبات شهروندان بدون در نظر گرفتن ملاحظات جناحی ومنافع شخصی یا گروهی  به ریسک پذیری منطقی ملحق شود  و استانداردهای بالای مدیریت  و معیارهای ارزشی و اخلاقی وتعاریف  ارائه شده برای پیگیری موضوعات و اعتبارسنجی مقیاس ها ومقایسه های موجود  متدی را برای حرکت روبه جلوبا برگزیدن مدلی معیّن ومشخص  برای جلوگیری ازهدررفت وقت وزمان وانرژی وهزینه ها  به منظور دستیابی به منافع مردم با تمام توان خود مطرح کند..

  2- ما  کنگانی ها  به فرمانداری نیاز داریم که انگیزه های منجمدشده وآرزوهای دفن شده و استعدادهای گردوخاک گرفته وفضای پاسخ وپرسش غبارآلود را به شکل صریح وشفافی جانی دوباره بخشیده وچتر هم افزائی  را  بر افزایش روح  انسجام شهروندی ومسئول را با شور و شوق  به خوش بینی  تمرکز دهد و به آینده ای روشن و جذاب جهت دهد...

3- تشویق خلاقانه ومشوق های مثبت سازنده

  ما به مدیری باورمحور وخوشفکر، مبتکراحتیاج مبرم داریم که کوچکترین پیشنهادها  رابه نوآوری مدبرانه هدایت کند وسخت ترین انتقادها را به فرصتی آگاهانه تبدیل کرده و میزان چالش های  فزاینده  را مهارکرده و تا حد معمول ومقبول کاهش دهد و ما را تشویق  کند تا رویکردها و راه  حل های جدیدی برای حل مشکلات و موقعیت های نوین با گذر از موانع وآسیب های شناخته وناشناخته  برگزینیم، مدیری که از عدم تقارن سیاسی و نقد نگران نباشد، این شهرستان را با همه   تفاوت در دیدگاه ها، به ارائه ایده های جدید و تجربیات جدید سازند دعوت عملی و واقعی کند.و   توجه به  افراد وفردا واهتمام به خواسته شهروندان  دوستدار و راهنما ومدیری  که با تقویت اعتماد به نفس خود،  اعتماد به نفس  واطمینان بخش در مسئولیت های خود برای احیای ایفای نقش آحاد شهروندان در از ابزار کاربردی در عرصه های مختلف پیش رو  باشد.

از آنجا که درطرح همه جانبه همه موارد واقعی درسایه روشن ضیق وقت  وتنگای  ابتکارعمل بی پایان قرارداریم؟! از این نقطه شروع می توان گفت که ظرفیت سازی مبانی توسعه  وارتقای  آگاهی جامعه وتقویت  مهارت های   انسانی و محیطی جامعه ی که شهروند جستجوگروساعی مولد آن است، نمی تواند بتنهائی پاسخ تمام سوالات نظری خود ش را حتی درطول زندگی  بدست آورد اما می توان با عضوگیری سوال کنندگان متنوع  وپاسخ دهنده گان موجه موثر افقی  را در برون یابی رهائی از مشکلات در فضای مهندسی توسعه با تکیه بر تجربیات گذشته در پیوند با خوانش شرایط فرا روی خود تا حدی تضمین کرد
در این دیدگاه،  فعالیت ایده آل خود را به شیوه ای منظم وسازمایافته با فعالیتی که مستقیما درگیر با چاش هاست  باید جایگزین کرد وبدینوسیله موضوعاتی که طبقه ی بندی شده اند  را در شکل یک رویکرد سیستماتیک   واقعی در نظر داشت  .
 روشن است که حقیقت  موجود با واقعیت های تعارفی مشمول  گذشته طرف معامله نیست  زیرا سطح دانش و آگاهی حضور دربرداشت های هرمرحله از ارزیابی عملکردها  بصورتی کار پیشرفت داشته و تقسیم شده است.
به همین دلیل  کانون فرایند موقعیت شناختی به طوری که مد نظر است بدون نقش آفرینی ذهنی جمعی وجود ندارد  و افق کارکردها به عنوان یک نتیجه از ترکیب  حضور درفعالیت عرصه عملی در توسعه، هرزمانی که اراده شود مایل به اندازه گیری دما یا قطر وشعاع دامنه ی کار خواهد بود، با عذر خواهی از اطاله مطلب، همه ی  قلم فرسائی مشروح  این مختصر را فریاد می زند: برای ترمیم روند تعاملی سازنده میان شهروند کنگانی وشهریارکدام  و چه مسیری را باید رفت؟!

   با تجدید احترام
عبدالمجید اورا


نوع مطلب : تحلیل مقاله 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Tadalafil 20 mg
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 01:43 ق.ظ

Helpful stuff. Regards.
viagra side effects viagra best buy where can i purchase viagra online canadian viagra online viagra purchase where can i buy cheap viagra where to buy generic viagra viagra online pharmacy viagra safest place to buy viagra get a viagra prescription
پاسخ عبدالمجید اورا : najvaye-kangan.mihanblog.com:Hello . Thank you
Buy cialis
یکشنبه 19 فروردین 1397 01:37 ق.ظ

Thanks a lot. Plenty of stuff!

online cialis precios cialis peru ou acheter du cialis pas cher buy name brand cialis on line cialis for bph cialis official site cialis dosage amounts cialis italia gratis warnings for cialis i recommend cialis generico
Buy generic cialis
جمعه 3 فروردین 1397 04:47 ق.ظ

Incredible many of fantastic information!
cialis online nederland buying brand cialis online buying cialis overnight cialis online nederland cialis dose 30mg india cialis 100mg cost generic cialis in vietnam click now buy cialis brand the best choice cialis woman cialis generique 5 mg
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.