دلگیرم از خود با تو نجوا می کنم دریا این سفره ی دل پیش تو وا می کنم

پیرامون نامه پراکنی عباس عبدی وشرکا

تاریخ:پنجشنبه 5 بهمن 1396-11:45 ق.ظ


        پیرامون نامه پراکنی عباس عبدی وشرکا
حق مردانی دارد و باطل اذنابی

  امام علی (ع)  حق را با اهلش می توان شناخت  وباطل نیز با همراهانش
  برای عاقلی که از خودش، دینش و سرزمینش وضمیرش  نبریده باشد ، واضح است که همواره از بدو تاریخ دوجریان عمدتاً شناخته شده با عنوان حق وباطل   رودروی هم قرار گرفته اند مثل روزوشب مثل آب و آتش  و مثل همه ی ماجراهائی که یک طرفش اصالت ذاتی ومحتوای غائی وطرف دیگرش قوالب ظاهری غوغاسالاری ونهایتی فانی،  آنچنان که ادیان الهی وتاریخ بشری وعده داده وتکامل انسانی آن را می جوید بهمراه روند واضحی که پیامبران و ائمه و مصلحان در برابرمشرکان و منافقان  وطالحان  درسیر حرکت جوامع صف کشی و مرزبندی ها بشری را جهت  وحرکت می داده و سکوت وغفلت را که از ابزار بردگی و  خروج از دایره ی رشد وپیشرفت دیده را محکوم دانسته است  ترسیم این دایره همواره نشان داده که جوانمردان حقجو در مقابل سرکردگان باطل با همه سحر وجادو ومزدوران و جاسوسان با همه ساز وبرگ جنگی ثروت وقدرت درابعاد نرم وسختش ایستادگی کرده است .
 این  دو جریان متضاد نسل به نسل  اهداف و آرمان ومنافع ومصالح  خودرا مانند یک ودیعه  ویک میراث به هردو طرف معرکه انتقال داده است  گویا  فضا و قضای  حاکم  بر جهان باید چنین  باشد  تا در هیچ  برهه ی زمانی   هیچ یک از این دو  بتنهائی حاکم مطلق تاریخ وجغرافیا نباشد و همواره همراهان دو نیرو در بهار وپائیز دهر به رویش و ریزش در مسیر تکوین نهایتاً  به عدالت گستر جهان برسند  وبه برداشت پایانی  خویش پیوند بخورند که آنگاه همه ی حائل وحجاب ها کنار بروند وهمه گرد وغبار ضعف دیدن حقیقت زدوده  می شوند   . که اگراین گونه نبود. معنا ومفهوم  پایداری برحقیقت محقق نمی شد  ولزوم ارزش" قم واستقم" هویدا نمی گشت.
 "گاندی" نکته ی پیرامون این بحث مطرح می کند : حق هیچگاه بواسطه گسترش فضا سازی علیه آن صورت اشتباهی نمی گیرد وحقیقت هیچوقت اشتباه محسوب نمی شود بخاطر اینکه کسی آن را ندیده است.
مورخان  و واقعه نویسان ومراقبین امر هرگاه که در ذکر حوادث دست به تحریر می برند. و می خواهند  دوطرف  درگیر در این معرکه بی پایان را با توجه به معیارهای معتبر خود  معرفی کنند  و بی شک به عقیده وباور و وابستگی دینی ومذهبی و فرهنگی و ادعاهای سیاسی شان ائتلاف واتحاد و مواضع اختلاف  دوطرف می پردازند . وجالب اینکه کمترپیش آمده  که به چرائی اظهارات  و علل رویکرد به منابع فکری و سرچشمه ها وآبشخورهای ذهنی  مرتبط خود با موضوع اشاره  نکنند وجالب تراینکه نتیجه ی  حاصله را در هرمقطع مورد تدقیق قرار ندهند…
   واینک :  وضعیت منطقه  و بویژه سراسر خلیج فارس و خاورمیانه سالها ست که تحت تاثیر جریان سلطه جهانی با فراز ونشیب های شگفت انگیز و تحرکات متضاد مبتنی بربیم  و امید دستخوش دگرگونی های پرشتاب وگاهی بدون فاصله شده است بنحویکه تا بررسی یک ماجرا  تمام نشده وبا تبعات آن هنوز خودرا تطبیق نداده ایم ناگهان با یکی دو ماجرای دیگر روبرو می شویم اهداف آن اتفاقات  وقضایا  از سال   1945 تا کنون درمنابع و مراجع رسمی وغیر رسمی غربی وآمریکائی  با  تشکیل اتحادیه ها و ائتلاف ها و علت موضع  گیرها و ایجاد جنگ  های سخت ونرم علیه جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت وملت های منطقه ، که از محور شرارت آمریکا، غرب ، عربستان سعودی واسرائیل   در حدود سه هزار اتاق فکر نشات می گیرد و می توان از مستندات ومدارک مرتبط با آن نمایشگاهی گسترده تراز  قطر شمال بجنوب تهران ایجاد کرد برخی همه ی دست های شو م ونقشه های خبیث را نادیده می گیرند و با این عنوان تمام انرژی و ثروت، پروژه ها ، مزدوران، مشتریان، بازاریابان و بردگان  به عنوان سوختی برای  هولوکاست سیاسی بزرگ بکار انداخته شده است..طبیعتاً  بخش عظیمی  از شبکه های اجتماعی وشبکه های ماهواره ی بمظور انحراف اذهان وافکار عمومی از این ماجرا  در ابعاد گسترده ی فعالیت می کنند.
هلوکاست فرهنگی وسیاسی از سوی جهان سلطه ( سوزاندن تفکرفرهنگی و سیاسی مقابل با هروسیله ممکن...) وبه تبع آن  از نظر جهان سلطه، محتوا ها و افرادی که  تفکر مقابله را دنبال می کنند هدف مشروعی بشمار می آیند  !  اسلام ناب - ولایت فقیه - ایران - سید علی خامنه ی - سردار سلیمانی و ... همه ی عناوینی که درمجموعه وزیرگروه مجموعه ودامنه ی گستره آن در سطح بین الملل بشمار می آیند وبعنوان نسیم آنقلاب اسلامی مورد پذیرش توده ی آگاه مسلمان  وملل محرومند .
 آقای عباس عبدی از گذشته خود پشیمان است  ولی آخرین گفته های وسرنوشت پشیمانان از گذشته خود را نمی بیند یا نمی خواهد ببیند برای نمونه ( حسنی مبارک در آخرین جمله ی سیاسی با حداقل سی سال خوش خدمتی به آمریکا در هنگام برکناری  به احمد ابوالغیط وزیر امورخارجه مصر ومشاور ارشد خود گفت : "هرکه به پوشش آمریکا دل ببندد آخرش عریان خواهد ماند "
  عبدی تنها یاداشت و نامه می نویسد ازنوع نامه ها ویاداشت های  جهتدار که طی سالهای گذشته که از سوی همکاسگانی مشابه منتشر شد:  درخواست تحریم ایران،تهییج حقوق بشر، گرا دادن فعالیت های هسته ی و پیشرفت دفاعی به دشمن،بزرگ کردن برخی مشکلات و  خودافشائی،سیاه نمائی ، تخطئه ی ارکان نظام ، تبرئه ی فتنه، آشوبگر، تجزیه طلب، کم اثر جلوه  دادن دخالت های بیگانه، کاهش تبعات نفوذ، حمله به قانون اساسی،دفاع از برخی چهرهای معاند نظام ووابسته به بیگانه ، واشرار،جاسوسان وتوجیه سوزاندن پرچم ایران...
در واقع  آن نامه ها ویاداشت لایحه هائی برای انتقام گیری از انقلاب وانقلابیون بود. و محتوائی جویدنی برای رسانه ها و دستگاههای وابسته به موسسات طراحی توطئه ونه چیزی دیگر که مثلاً نامش را آزادی بیان واندیشه  بگذاریم  یا برنامه ی برای حل مشکلی از مشکلات اجتماعی و اقتصادی وفرهنگی کشور که تاکنون راه حلی ارائه کرده و نه گرهی از گرفتاریها ی مردم باز کرده باشد ....  اغلب این تلگراف زدنها برای علامت دادن به دشمن بوده و دمیدن برآتش افروزی در کشور با تحریک وتحریض عناوینی که هزینه های سنگینی را به کشور ومردم تحمیل کرد. ودربرخی موارد افراد و اطرافی را در کشور روبروی هم قرار داد ونه بیشتر...
عبدی به سردار سلیمانی نامه می نویسد : تا بگوید ازکارنامه ی درخشان دفع شبیخون داعش و اربانانش راضی نیستم !  درحالیکه نه عنصری از داعش ونه حتی نوچه ی از داعش و نه جوجه ی از داعش اگر روبروی متعرضین به اقدامات سلیما نی قرار گیرد؟! نه تنها نامه نوشتن ونه  سخن گفتن و نه فرار کردن بلکه قضای حاجت را هم فراموش می کردند؟! 
 اینان قدرناشناسی امنیت را از کنار شومینه های پرحرارت تهران واز میان کاناپه های گرانقیمت با تعرض به حضور همیشگی مردم درصحنه ، فدارکاریهای سربازان گمنام امام زمان ونیروهای مختلف نظامی وانتظامی را اینگونه پاسخ می دهند تا تنها بگویند در وقت ضرورت بگوش ارباب وکدخداهستیم ... ونمی دانند ملتی که تاکنون نزدیک به یک ملیون از بهترین فرزندانش  در قالب شهیدو معلول وزخمی وآزاده و... برای برقراری انقلاب اسلامی تقدیم داشته اگر پایش بیفتد  دوبرابر این هزینه ی انسانی ومادی را هم با همه تلخی های تحمل می کند  واز دین و سرزمینش دفاع می کند اما زیربار زور نخواهد رفت و طوق رعیت آمریکا و غرب را برگردن نخواهد آویخت .
سلیمانی از سردار مولای خویش مالک اشتر آموخته است که اگر دربازاری .... کاسبکاری، میوه گندیده ی را بسویش پرتاب کرد تا موجبات طیب خاطر وخنده هم معامله گران خودرا فراهم کند ، ... مانند زخم ها واثر تیر وترکش و نیزه های دشمن  را تحمل می کند وخم به ابرو نمی اورد .. هرچند در محدوه جغرافیای خود باشد....
آقای عبدی ! زمان بسرعت می گذرد. از رفرنس های که قبول دارید پیش ازاین شما را به آنها ارجاع دادم مطالعه کنید ...  اما ما بحسب منابع بی انتهای خودمان اینگونه  باورداریم:  قران کریم سوره مائده آیه 51 : “ومن یتولهم منكم فانه منهم” وهرکه از شما روی برگرداندوبه دوستی با آنان دلخوش باشد از آنهاست که (به آنها روکرده است)...

نوع مطلب : تحلیل مقاله 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Canadian viagra
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 01:44 ق.ظ

Thanks a lot! I like it.
buy women viagra order cheap viagra buy generic viagra cheap viagra without presc uk where can u buy viagra buying generic viagra buy viagra cheap prices buy viagra without rx where buy viagra viagra no prescription
پاسخ عبدالمجید اورا : najvaye-kangan.mihanblog.com:Hello . Thank you
Cialis pills
یکشنبه 19 فروردین 1397 01:38 ق.ظ

You stated it very well.
we use it 50 mg cialis dose cialis cost buy cialis online nz cialis prices in england cialis 10 doctissimo cialis generisches kanada miglior cialis generico link for you cialis price generic cialis review uk only now cialis 20 mg
Cialis canada
جمعه 3 فروردین 1397 04:47 ق.ظ

Many thanks! An abundance of info.

cialis tablets generic for cialis low dose cialis blood pressure buy cialis online we recommend cialis info cialis savings card generic cialis canada discount drugs cialis cialis generique 5 mg cialis super acti
فروشگاه فایل
پنجشنبه 5 بهمن 1396 07:54 ب.ظ
فروشگاه یکتا فایل مرجع خرید هر نوع فایل در هر موضوعی

خرید فایل به همراه
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.