دلگیرم از خود با تو نجوا می کنم دریا این سفره ی دل پیش تو وا می کنم

نقدی برگفتارمحاوره ای عده ای ....فلان حرف؛ مگه وحی منزله ؟!

تاریخ:سه شنبه 1 اسفند 1396-11:04 ق.ظ

نقدی برگفتارمحاوره ای عده ای
....فلان حرف؛ مگه وحی منزله

...اگه خداهم بیادپایین، وبگونکن، میکنم.
اثر:اسمعیل مختارپور
مقدمه
یکی ازنعمتهای ماندگارو فراموش شده هستی ،وجودعقل سلیم درذات انسان است این موهبت الهی نه تنهاموجب حرکت استکمالی درانسان است بلکه شاخصه اصلی برای تشخیص دیگران وتمیزاشیاء همین قوه فکری است. زیراموجودات دیگرمن حیث تفکروعقل ،دارای این امتیازانحصاری نیستند.
 پیش درامداین تفکروعقل نظری همان لفظ منطوقی است که همگان ازآن به عنوان مزیت ارتباط،به زبان تعبیرمی کنند،وجه تمایزاصلی آنهااین است که این زبان آشکارادرخدمت وتحت فرمان عقل سلیم همگانی باشد. علم تجربی برای عضوزبان بعدازچشم ، بزرگترین
جایگاهاه وارزش قائل است.منتهی زبان رانیازضروری وعاطفی وفوری بدن دانسته اند.بزبان روانشناسی آموزشی  زبان پیش نیازوپیش درامدعقل نظری است منتهای مراتب بایداین عضوهمیشه درخدمت عقل سلیم نوع بشرساری وجاری باشد.امیرکلام امام علی (ع)دراین باب جمله شاخصی دارندومی فرمایندسعی کن که توامیرزبانت باشی لیگ اگرسخن گفتی تواسیرزبانت گردیده ای .بارشدعلم وصنعت وپیچیدگی زندگی درعصروقرن حاضراین زبان خودمتدوجایگاهی درروابط عمومی افرادوجایگاه اجتماعی دارد

زبان گویا، ومهارت اولیه کلامی گامی بلنددرتمام شئون اجتماعی  ،ارتباطی،ودرزمان مااقتصادی وبازاریابی نقش محوری خاصی ایفامی کندکه اگراثرگذاری آن بیشترازسایراعضا نباشدقطعاکمترازآنها هم نیست،مدیریت زبان یکی ازشئونات پسندیده بشری است که همگان برمهارآن صحت تاییدگذارده اندباتوجه به جهانبینی دینی ماکه نوعی الزامات عمومی وطرززندگی اجتماعی زیرسایه ایدئولوژی یاعقیده دینی بیس بندی وپایه گذاری شده است یکسری الزاماتی اخلاقی وعملی درقالب بایدونبایدهای دینی پیش روی ماقرارداده است
 ومد نظرخداوندبعنوان قانونگذارتکوین وتشریع می باشد. از سویی طبیعی است که دراین ناکجاابادزندگی بشری همواره ایام بکام مانباشدو یادرارتباط بادیگران چون ذات بشرامیدبه انتفاع ازهمنوع خودداردلذادرخیلی ازاوقات این آمالهاوآرزوهاامکان وفرض تحققش فراهم ومیسورنیست لذادرارتباط بادیگران عقل ومنطق که هیچ، حتی به داده های ساده عقل سلیم خودنیزراضی نیستیم ودادوهوارراه می اندازیم غافل ازاینکه این عالم ظرف لایق وپسندیده ای برای براورده شدن کل حاجات مانیست خداونددرسوره مبارک انشقاق می فرماید
(یاایهاالانسان انک کادح الی ربک کدحافملاقیه)
ای انسان تورنجبرورنجکش هستی وهمینطوربارنج وزحمت خدایت راملاقات میکنی...پس حرمان ،محرومیت،سختی وتلاش ازمادراین جهان رخ ورخت برنمی بندد. لذازیاده خواهی وتمامیت طلبی درساختارشاکله انسانی جاخوش کرده است. وهرازگاهی اگردربکارگیری قوه عقل سهل انگاری شودو عنان اختیارانسانی ازهم بپاشد، دیگرشخصیتی برای فردباقی نمی ماندواینجاست که فردتابع غرایزحیوانی خشم وتندخویی خودشده است (ان الانسان حریص علی مامنعه )
آدمی برآنچه منع شده،بسیارآزمندو حریص است.لذادرمواجه بادیگران قوه عقل وتدبیرخودراازدست می دهدعین طرف مقابل می خواهدانتقام، بازدارندگی ،قهری وپرخاش دراختیاربگیرد.
تاجایی که ازکلماتی که  دون شان انسان وجامعه است، استفاده می کند.وتمام سرمایه های معنوی خودراکه عمری هم بارنج وتلاش وعبادت زحمت وتهجدوروزه داری ورعایت ضوابط والزامات دینی بدست اورده درسایه ازکوره درفتن حوصله واعصاب که اکثرا ناشی ازاشتباهات انسانی وسطح توقعها وضعف درروابط هاویکجانبه گرایی درحصول امیال ،منبعث شده است.پدیدارشده است.درحالی که پس ازچندلحظه خودش سردوآرام می شودوازکرده وعملکرد خودنادم وپشیمان است .بعضی ازمواقع دراثرناراحتی عنان اختیاروصبرازدست می دهندوبه مقدسات خودنیز توهین می کند.که آیات قرآنی واحادیث رادرحدفرامین بشری وانشایی وباخنده مضحک آن رابدرقه میکندومی گویدفلان مسئله مگروحی منزل است.تسری قانون بشری به خداوندوقیاس آن ازمسائل بغرنج وکم توجه بشرامروزی است که اصل توجهی به عواقب وشان جایگاه آن درسطح زندگی بشرکنکنی کم رنگ شده وجایی ندارد. اوقرآن رادرحدیک کتاب ونسخه بایگانی شده درطاقچه وخانه خودتنزل داده است.
شایددروحله اول این عمل عصبانیت وتقابل به مثل ، بعیدومشقت آورباشدولی اگرخودمادرمعرض این عمل قرارگرفتیم چه کارکنیم که عنان اختیارمان راازکف ندهیم.ناگفته پیداست که دفاع ،خشم وعصبانیت ازنعماتی است که خداوندحکیم به مقتضای حکمت خود، که فلسفه وجودی آن دفاع به جاومناسب ازثبات شخصیت انسانی وکرامت نفس آدمی به هنگام ضرورت ودوام بقابهرشد وعروج وتکامل معنوی تحت لوای عقل درذات فردتعبیه وعجین شده است ولی این نعمت همواره بایدزیرنظرشرع وعقل هدایت ومدیریت شودخدادرآیه148سوره نساء ) می فرماید.لایحب الله الجهربالسوء من القول الامن ظلم)خداونددوست نداردصدای کسی به آشکارابلندشودمگر حقی ازاوغصب شده باشد.لذادرهنگام مواجه بادیگران عموما وتهی کردن خودازمقدسات والزامات دینی خصوصابایدکلمات رامدیریت کنیم زیراکلماتی نظیروحی منزل،ناشی ازثبوت نگاره های آموزشی دینی درقرآن کریم این کتاب زندگی و انسان سازاست ونبایدبسادگی ملعبه ودست آویزتمایلات شخصی قراردادزیراقرآن ودست آوردهای جزم ویقین آورآن مدیون تلاش ومجاهدت وتدبیرپیامبراسلام ص)وصحابی آن بزرگواراست. شده درهنگام خشم وعصبانیت زمین وزمان رازیرسوال می بریم اینجاست که خشم وعصبانیت خودرابرکتاب شریف قرآن ومحتویات آن برتری داده ایم مگراین کتاب شریف نخستین آموزه آن این نیست
(اقراباسم ربک الذی خلق)درصورتیکه همه مکاتب وایده هاازرشدعلم وتفوق بشری بریکدیگرخرده می گیرند وباهمدیگراحساس رقابت می کنند
آیانشنیده ایم این ندای قرآنی را...(هل یستوی الذین یعلمون والذین لایعلمون)آیاکسانیکه می دانندوکسانیکه نمیداننددریک سطح هستند.آیابمانگفته ..ادفع بالتی هی احسن به بهترین روش دفع خصم کن ...ایابمانگفته
 خذواذینتکم عندکل المسجد..کلوواشربواولاتسرفوا..زیباییهای خودرادرهرمسجدببرید..بخورید بیاماشامیدامااسراف وزیاده روی نکنید..آیابمانگفته اند
یاایهاالذین آمنوااجتنبواکثیرامن الظن ان بعض الظن اثم ولاتجسسواولایغتب بعضکم بعضا
ای کسانیکه ایمان آورده ایددرزندگی وروال عادی وعمومی مردم تجسس نکنیدزیراتجسس وگمان گناه هست وغیبت نکنیدبرخی ازشمابربرخی دیگر.
دربرخوردباسوء تفاهم ودعوت به حق خداونداین دستورالعمل عملی به مردم داده است وفرموده
ادع الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن
ای پیامبردعوتت رابسوی وپروردگارت ازطریق سخن محکم...حکمت وپویش.      
عقل وپندواندرزنیکو..
که بهترین گفتارکلامی درتعامل این ایه بایدبیشترموردتوجه مسلمین ونصب العین آنان قرارگیردکه انصافاهرنزاعی ودرگیری وسوء تفاهمی راباادرس دادن به این آیه می شودحل وفصل کرد.
خشم وعصبانیت هدایت شده وضروری جزءلاینفک اخلاق عالی انسانی است که شرع مقدس هماره برآن صحه گذارده است ولی دربعضی ازمواقع ظرفیت وجودی ماشایستگی مبارزه بانوسانات وشدائدزندگی نظیرسنتهای الهی ازقبل سنت امتحان ابتلا استدراج .....نداردلذاشروع به قیاس کردن خداوندبه عنوان موجودی متخاصم برخورد کنیم که خواستارحذف وشکست مطلق دربرابرسختیهاوترک صحنه اززندگی دنیایی به هربهانه ای است که به گفته منطقیین قیاس مع الفارق است واصل بهانه اشکال واقعی ،برخالق نیست بلکه بی صبری وجزع وفزع وعدم علم واگاهی به سنت خداوندوعدم شیفتگی ولیاقت درانجام  تکالیف عبادی است .بی بصیرتی تاجایی که خدارادرحدجسمانیت خودوبرابری باخودمی دانیم ذکرشعرشاعری ژولیده دراین باب خالی ازلطف نیست
دربلاهم می چشم لذات او.....مات اویم مات اویم مات او...
خداونددرایات قرآنی برخی رابطه های خداوخلق برای مابه ترسیم نموده است که بنی آدم دربرابرتمام واقعیتها،نه تنهابایدسرتعظیم  فرودآورد،بلکه بایدتوحیدگووثناگونیزباشد. برخی ازآیات رادرپایین باذکرسوره مربوطه برای تذکرودلالت یادآورمی شوم تاببینیم که ماچه خدای عزیزومقتدری داریم ودرخلوت وجلوت نسبت به عظمت وبزرگی  قدسی اوبی تفاوتیم وحتی درنمازهای یومیه خوددرراه تعظیم اوحضورقلب در نمازنداریم که خیلی باعث تاسف وبی انصافی است.
خداونددرایات قرآنی برخی رابطه های خداوخلق برای ماترسیم نموده است که بنی آدم دربرابرتمام واقعیتها،نه تنهابایدسرتعظیم  فرودآورد،بلکه بایدتوحیدگووثناگونیزباشد. برخی ازآیات رادرپایین باذکرسوره مربوطه برای تذکرودلالت یادآورمی شوم تاببینیم که ماچه خدای عزیزومقتدری داریم ودرخلوت وجلوت نسبت به عظمت وبزرگی  قدسی اوبی تفاوتیم ودرمقام قدرشناسی اوسست وبی حالیم .

درسوره زمرآیه هیجدهم میخوانیم
فبشرعبادالذین یستمعون القول فیتبعون احسنه)ای پیامبربشارت بده کسانیکه همه اقوال رامی شنوندپس بهترین ان رادنبال میکنندوانتخاب می کنند

ویادرسوره هودآیه 114
ان الحسنات یذهبن السیات همانیکی کردن گناهان رانابودوباطل می کند.

درسوره روم ایه بیست ویکم خداوند
میفرمایدومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجالتسکنواالیهاو جعل بینکم موده ورحمه ان فی ذالک لایات لقوم یعقلون (ازنشانه های خداونداینکه ازجنس خودتان برایتان همسری قراددادتادرکناراوآرامش یابید همانادراین نشانه ای برای کسانی است که تفکرمی کنند
یادرسوره انعام آیه 160می خوانیم
من جاء بالحسنه فله عشره امثالهاومن جاء بالسیئه ولایجزی الامثلها هرکه بانیکی آمدده برابرپاداش بهمراه داردولی هرکسی باگناه امدبایک گناه کیفرمیشود...حالا بیینیم ایامادربندگی چه قدروظیفه شناسی کرده ایم  درفرازحدیثی وقتی می شنویم که میفرماید.ی
یامن سبقت علیه رحمه غضبه نبایدتعجب کنیم زیراوقتی ان ایه رامی شنویم دیگربایددربندگی خودمجددا تجدیدنظرکنیم آیاتی درقرآن درخصوص ارتباط انسان وخداوخطاپوشی رب الارباب می بینیم که سراسرشگفت آوروتحیربرانگیزوعبرت گونه است

مثلااین آیه:
ان الله یعلم خآئنه الاعین وماتخفی الصدورخداوندحرکت چشم انسانهای خائن رامی داندوآنچه شماهادرسینه مخفی داریدمی بینیم که این ایات وسایرایاتی دیگرکه اگرمن باب شاهدبیاورم مقاله طولانی خواهدشدبااین توضیحات بجاومناسب نیست که درعصبانیت ویادرشرط بندی که درزندگی روزمره برایمان اتفاق بیافتد دانسته ویانااگاهانه خالق ومحبوب آفرینش خداوندجل واعلا رادرحدماده تنزل بدهیم وخداراباخودقیاس وبرابرکنیم وادبیاتی نارواوناپسند وبدون انصاف ازخودبروزدهیم بااین توصیف وآگاهی باید دربندگی وعبادت الزامات رانیزرعایت کنیم .امادرجایگاه شناخت وعرفان حق مقام خدارادرمرحله مخلوقات وآنهم بشر تنزل ندهیم....

 
منابع ومآخذ
-فروغ ابدیت :آیت الله سبحانی
-دین ودین داری:آیت ایراهیم امینی
-تفسیرنمونه:آیت مکارم شیرازی
-قرآن واعجازهای گفتاری آن:
جمعی ازنویسندگان
اثر:
اسمعیل مختارپور..دوستداراعتلای علوم قرآن وحدیث بهمن ماه نودشش ...شهرکنگان استان بوشهر


نوع مطلب : تحلیل مقاله 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Viagra 5 mg
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 09:59 ق.ظ

Very well spoken without a doubt. !
buy viagra legally buy viagra sample buy viagra overnight viagra pharmacy online viagra buy viagra buy viagra without prescription uk viagra price uk buyviagra viagra buy online uk order pharmacy online online prescription for viagra
Cialis pills
یکشنبه 5 فروردین 1397 12:51 ق.ظ

Reliable forum posts. Kudos.
buy cialis online legal cialis daily reviews cialis en mexico precio we recommend cialis info cialis ahumada cialis kaufen cialis generique 5 mg how to purchase cialis on line chinese cialis 50 mg cialis 20 mg effectiveness
Cialis generic
پنجشنبه 2 فروردین 1397 09:38 ب.ظ

Amazing many of superb tips!
ou acheter du cialis pas cher cialis 5 effetti collaterali generic cialis at walmart cialis australia org non 5 mg cialis generici does cialis cause gout cialis 10mg prix pharmaci cilas non 5 mg cialis generici cialis 5mg
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.