چرا منابع انسانی کنگان به این روز افتاده است ؟
      تاریخچه ی از منابع انسانی  درکنگان
         سرمایه گذاری در منابع انسانی
ازحدود چهل سال قبل  که کنگان بدلیل اهمیت ویژه جغرافیائی بسمت توسعه ی ساختار اداری پیش می رفت  بخاطر دارم  که شهرداری یکی از دستگاههای پر رفت و آمد  کنگان بود و کارکنان آن  نیز غلب بومی بودند و تا زمانی  محصل مدرسه راهنمائی و دبیرستان  و معلمی در آموزش وپرورش بودم  کنگان در کانون توجه  بسیاری از مدیران استانی و حتی برخی مسئولین  پایتخت بود . و قرار گرفتن کنگان درمرکز این توجه متاسفانه بجای اینکه   منجر به توسعه منابع انسانی بومی باشد و مدیران   قابلی را ازاین شهرستان معرفینماید دقیقاً برعکس بسمت تضعیف  نیروی انسانی محلی و کاهش بکارگیری مدیران بومی شد که  دلایل مختلف پیدا وپنهان  بویژه  در بعد نوع گزینش ها ، مصاحبه ها و گروه بندی های منفعت طلبانه زودگذر و ایجاد تشتت وپراکندگی مصنوعی وزد وبندهای پشت پرده  باعث شد که این روند تا به امروز ادامه داشته باشد و استعدادها ی قابل توجه بومی به هدر رفته وفرصت های بیشماری سوخته شود و بقولی  آیا هنوز  هم باید چشم به "ارباب وارداتی" ازسایر نقاط کشور واستان به این شهرستان داشته باشیم ؟...
بنده این وضعیت را از نزدیک چه در فعالیت های مسئولیت های متنوع درستادهای انتخاباتی  مجلس تا ریاست جمهوری( حداقل 8 مورد) و مشاهدات مرتبط رسانه ی وتحقیقی مرتبط با موضوع عرض می نمایم  ضمن اینکه آرشیو مکاتبات  دستگاههای مختلف اداری  دفاتر نمایندگان ادواری حوزه انتخابیه جنوب استان و بحث های محفلی موید این واقعیت تلخ است. ... واکنون بر نسل فعلی است که با مطالعه ی تاریخچه یشفاهی وکتبی این حوزه با فراز نشیب های آن بیشاز پیش آشنا شود . تکلیف و کارکرد خود را با توجه  به وضعیت موجود بازشناسد....
اهتمام به نیروی انسانی سازمانی طی سالیان اخیر با اختصاص بخش عظیمی از زمان و سرمایه سازمانهای پیشرو به این  مهم بعنوان نگاه اول  مدیران هوشمندتبدیل شده است که می دانند که هر قدر در زمینه توسعه و ارتقای نیروی انسانی سرمایه گذاری کنند، موفقیت، کارایی و برتری رقابتی سازمان خود را بیشتر تضمین کرده اند. و برپایه ی این ادعا  اثبات شده است که موثرترین راه به دست آوردن مزیت رقابت  در شرایط فعلی، با توجه به تغییرات و تحولات عمیق اجتماعی ، کارآمدتر و توانمند تر کردن منابع انسانی، سازمانها وجامعه است
در این مبحث کوتاه  با عبور گذرا از عوامل اختصاصی  شخصیتی که برتوانمندسازی منابع انسانی در سازمانها اثرگذار هستند وعبارتند: توان ذهنی، توان جسمی، مهارتهای فنی وارتباطی ، دانش وآموزش و انگیزه که خود این عوامل پنجگانه موجب بالندگی و توانمندسازی منابع انسانی بشمار می آیند براساس  نتایج  آشکار شده  عامل اساسی  و مهم اولیه در توسعه و بقای سازمانها به خصوص در  جوامع جوان محسوب شده اند...وکار براینها بعنوان مقدمه ی گسترش ابعاد کلی منابع مرتبط  همچنان مطرح است
....اما در کنار آن ها با  مطالعه و تقویت زمینه ها   در بخش عوامل محیطی  وعمومی  نیزدر سرمایه گذاری منابع انسانی باید به استقبال عوامل  اشاره شده رفت :
 سرمایه گذاری در سرمایه انسانی به عوامل متعددی وابسته است که میتواند در هرجامعه نسبت به جامعه دیگر تا حد زیادی  متفاوت باشد
 1) عوامل جغرافیایی: این عوامل عبارتند از موقعیت مکانی، طول وعرض جغرافیائی ، آب و هوا، محیط طبیعی،منابع و معادن سطحی و زیر زیر زمینی و....
آب و هوا تعیین زمینه ی  مناسب برای شروع وپایان یک دوره حرفه ی و یا آموزشی است تاثیر پدیده آب وهوائی و بارش ودما در مناطق مختلف در عرصه های مختلف کشاورزی، دامپروری ، صیادی وصنعت وتجارت  با محاسبه ی  نرخ متوسط وضیعت آن با تاثیری که بر راندمان محتوا و محصولات و تولیدات وچگونگی رفع نیاز های همان جامعه میگذارد  اهداف و برنامه های  توجیهی شهرستانی و آموزشی وپرورش  و کارکرد  مدیریت منابع  انسانی با آن تطبیق داده میشود.
  وجود از این منابع و دستیابی به یک بازگشت حسابگرانه به منابع مالی موجود، خود اجازه می دهد تا ما قادر به هزینه کردظرفیت ها در توسعه منابع انسانی  بنماید
2)  عامل جمعیت  : سرمایه گذاری در منابع انسانی به طور مستقیم توسط  عامل  مطالعه ی جمعیت به ویژه جمعیت فعال و نرخ رشد جمعیت سالانه تحت تاثیرآن قرار دارد، مخصوصاً  مقوله ی جمعیت مهاجر  تعیین توزیع گروههای سنی جمعیت در دسته  های موازی  مراحل کار میزان مورد نیاز امکانات آموزشی و منابع آموزشی  که در نتیجه افزایش نرخ  رشد جمعیت به ارائه بیشتر این امکانات احساس نیازمندی بیشتری می شود . شناسایی  پتانسیل های جمعیتی ،  اقتصادی  وفرهنگی و... تخصص و مهارتها ی  طیف ها وبافت های متنوع جمعیت فعال و در   بازیابی منابع انسانی و سازگاری بین خروجی آموزش و پرورش وآموزش عالی  و نیازهای بازار کار و گسترش بیکاری و مشکلات دیگرتابع آن  باید بطور جدی موردنظر قرار گیرد.
 3  عوامل فرهنگی و اجتماعی: شامل اثرات مرتبط با باورها واعتقادات، زبان و زیر ساخت ها و پیکربندی های اجتماعی  نفوذ ودایره فعالیت های اجتماعی و فرهنگی ، آگاهی  ومطالبه گری به طور مستقیم برگرفته  از نظام آموزشی درسطوح عمومی و عالی  از رویکردهای انسان واجتماع امروزی  است که نخبه ها و متخصصان  وکارشناسان وصاحب نظران متعهد در توسعه  فرهنگ توسعه ی همه جانبه جامعه  و باورهای ریشه دار و اصول واهداف  مشترک و مسئولیت های اجتماعی  مرتبط  درگیر بوده  و  نقش آن ها در شکل دادن کارائی  نظام های آموزشی به عنوان شکلی از میراث فرهنگی و فکری جامعه و وسیله ای برای بیان و ارتباط بین اعضا ی  آن با توجه به ترکیب اجتماعی، تاثیر آن بر نظام آموزشی عمومی وعالی از طریق فرد و جامعه از یک سو و جامعه در ترکیب کسانی که برای ارائه فرصت های ایفای نقش برای اعضای خود با توجه به حجم تفاوت های فردی  و اهداف جامعه   در دوره های مختلف  برنامه ریزی کرده وپیگیر تحقق آن هستند. تسهیل کننده هدف است.
 4) ) عوامل اقتصادی: اقتصاد،با تنوع تحصیلات و آموزش همبستگی نزدیکی دارد ؛ شرایط اقتصادی بر سیستم های آموزشی و آموزش مورد نیاز تأثیر می گذارد، از نظر تعیین محتوای آموزشی و پرورشی، برنامه درسی، روش ها و مدت زمان، و صرفه جویی در هزینه ها، تامین هزینه ها یا حمایت کامل، و نقش موسسات آموزشی در پروژه های اقتصادی وتعامل با  کارگزاران  همه  عرصه ی مور د بحث  در حوزه فعالیت های خودبه گستره زمان بندی شده، واجد الشرایط وهدفمند   سخت نیازمند است.
5)  عوامل سیاسی: که این امر غالباً در نظام آموزشی و محتوای جنبش مهارت افزائی تا حد زیادی  ناشی از وضعیت سیاسی در هردوره خود را نشان داده است ، نفوذ مجموعه ی ازایده هادر شرایط  سیاسی  حاکم برجامعه ی ما از رهگذر  مقضیات دولت و منتخبین مردم در مجلس و شورای اسلامی   همواره  در حالتی از بازیهای گروهی وباندی وجناحی و یا دسته بندی قرار داشته است   که اتخاذ سیاست سرمایه گذاری برمنابع  انسانی را تنها ازدیدگاه  ویژه و دلخواه خود دیده تا علاوه بر تاثیر بر نوسانات سیاسی در اثربخشی آموزش و تداوم وجذب منابع  انسانی ، بازیگران فرا شهرستانی به گسترش اهداف خود برخلاف مصالح عمومی شهرستان اقدامات متعددی را معمول دارند است .
بنابراین با بررسی همه جانبه ی این ضرورت وقتی می توان به مدیریت انسانی مطلوب در این شهرستان دست یافت که همه ی مبانی محلی و آسیب ها و موانع مورد بازبینی مجدد قرار گیرد . و به دور از دیدگاههای خاص فصلی برای  استعداد جوانان جویای نام فرصتی دامنه دارایجاد کرد. زیرااین عنوان زیرساخت محوری توسعه وپیشرفت هر  شهرستان محسوب میشود.نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها : سرمایه گذاری در منابع انسانی، نجوای کنگان/ تاریخچه ی از منابع انسانی درکنگان سرمایه گذاری در منابع انسانی / عبدالمجید اورا/،
لینک های مرتبط :


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


نجوا کنگان
دلگیرم از خود با تو نجوا می کنم دریا این سفره ی دل پیش تو وا می کنم
درباره وبلاگ

سلام علیكم اینجانب عبدالمجید اورا متولد1348/6/25- كنگان-محله خور چوری(خیابان استقلال)

مدیر وبلاگ : عبدالمجید اورا
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :