یکسال و دوره پنجم شورا ی اسلامی شهرکنگان (1)
نکته ی درآغاز وحکایتی درپایان : سال 1997  شرکت معروف "اپل" در آستانه ورشکستگی قرار داشت، هیئت مدیره آن راهی  جز بررسی خط مشی های خود و اصلاح اشتباه بزرگ را نداشت، اشتباه بزرگ عبارت بود  از حذف " استیو جابز"، یکی از بنیانگذاران  همان شرکت ...   هیئت مدیره، تصمیم گرفت. تا بلافاصله مجددا به ارتباط با نابغه انگیز شی  خود اقدام  کند، کسیکه  قبلاً  از او در خصوص چگونگی مدیریت  اپل بوسیله او سوال کرده بودند واو  به سادگی پاسخ داد: "ما کارشناسان و متخصصان  را در همه زمینه ها جذب می کنیم  تا به ما بگویند که باید چه کاری انجام دهیم، نه ما به آنها بگوئیم که آنها چه باید بکنند."... این رویه ی عملی ایمان مدیری به قدرت منابع انسانی بود تا موفقیتی متمایز برای این شرکت غول پیکر فراهم کند تا این شرکت  درزمینه ی ارتباطات وتکنولوژی درابتدای سال 2018 سهم کلی  خود را در بازار جهانی به 940 ملیارد داشته باشد.
 عزیزانم؛  مسائل شهر ما بسیار روشن است دیگر نیازی به بحث چندانی  نیست  ...
همه چیز با یک سهل انگاری و پذیرش ساده امور آغاز شد...  درد ما شناخته شده  ودرمان آن هم ساده است؟
با این حال دراین مرحله نیاز به پیگیری یک روند داریم  که  سخت به  حکم چرائی اتفاقات وآمدوشدها وچگونگی موضوع گیریهای و دلسوزیها و کنکا ش ها  بستگی دارد. 
تجربیات   مقایسه ای در مورد تمرکززدایی و  توانمندی مقامات محلی  که به یک دستاورد خوب منجر شده است که اعتماد به سیاست های کلان کشور را تقویت کرده   و شهروند عادی را به پایان نگرانی های خود   مبتنی بر تقویت  هم افزائی و افزایش مشارکت شهروندان و مشارکت در مباحث  عمومی و سیاست گذاری برای دستیابی به توسعه پایدار محلی امیدوار می کند.کم نیستند اما در شهر وشورای ما به کدامیک از این تجربیات بصورت موضوعی فعال توجه شده است.
در این قسمت، به برخی  زوایای مشکل ساز وفراموش شده درعرصه توسعه پایدار بعنوان مطلبی" زیرساختی"  می پردازم:   
نقش شورا  در دستیابی به توسعه پایدار چیست؟
   شورای  اسلامی می تواند به عنوان یک   یک ساختار به رسمیت شناخته شده محلی،  مرجعی برای انجام امور عمومی و سیاست گزار و ناظر بر مدیریت تعریف شود. که  براین  این روند در قانون  مرتبط در سطوح مختلف ، نظارتی ،اداری و مالی تصریح شده است .
 و شورای منتخب  وشهردار انتخابی آن در چارچوب تمرکز زدائی و  برنامه توسعه محلی "منبعی برای تولید فکرمحسوب می شوند  ودر راستای  ارتقای منطقه از لحاظ فرهنگی ، اقتصادی، اجتماعی دارای اختیارات گسترده ی هستند با این حال، از طراحی برنامه ی واقعی  زمانبندی شده  همراه با شناختن عناصرو عوامل و ابزار در شناختن  قابلیت های انسانی  ظرفیت های  محیطی و توانایی های نرم آفزاری برای اعمال تصمیمات هوشمند ، هدفمند  تا کنون حداقل ما  امری سازمان یافته  نشنیده ایم و بر اساس اصل اطلاع رسانی وعلت این خلاء را هم بسادگی نمی توان معرفی کرد.. "
 به طور کلی، شورای شهرباید به ارائه تصاویری محکم که  اولویت بخشی  نیازهای شهروندان را با  با قدرت واقعی  انعکاس  دهد ، بپردازد؛ زیرا مسئولیت های آنها محدود به سیاست انحصاری درعرصه ی  اقتصادی وفرهنگی واجتماعی نیست بلکه برنامه های توسعه پایدار  را برای همه ی بخشها در ترکیب  چشم انداز خود می بایست تعمیم دهند.
فرض بر این است که توسعه پایدار در کنگان شامل ایجاد یک مسیر توسعه نوین است که در آن نهادهای دولتی و گروه های محلی نقش مهمی را در ایجاد زیرساخت های اساسی در سطوح فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی می خواهند ایفا  کنند  متولی آن کیست؟ وابزارآن کدام است؟نقطه ی شروع و هدف تعیین شده قبلی چیست؟
مفهوم توسعه پایدار
   "آینده  ی مشترک ما"
درگزارشی علمی با همین عنوان ، توسعه پایدار  در اصطلاح عام: "توسعه ای که به نیازهای فعلی پاسخ می دهد  بدون اینکه   توانایی نسل های آینده برای برآورده ساختن نیازهایش وبرخورداری از منابع به خطر بیاندازد ویا تهدید کند" تعریف  می کنند.
این تعریف بر دو محور اصلی تمرکز دارد:الف) ایده نیازها، به ویژه نیازهای اساسی گروه های فقیرتر وآسیب پذیرتر اجتماعی که اهمیت بیشتری دارند...
ب) ایده محدودیت ظرفیت محیطی برای پاسخگویی به نیازهای فعلی و آینده ی جامعه ی انسانی، تحت الگوهای غالب تولید و مصرف و فن آوری های موجود مورد بازبینی ومطالعه قرار گیرد.
توسعه پایدار یک توسعه جامع است که شامل ابعاد انسانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به ویژه    جهت داده شده در هدف نهایی افزایش سطح زندگی شهروندان، کاهش شکاف ثروت و درآمد بین گروه های مختلف و طبقات اجتماعی،  در مناطق  ومحلات مختلف  و همچنین بهبود سطح زندگی  ورفاه نسبی است.
نقش شورا و  شهرداری در دستیابی به توسعه پایدار محلی

شورا  و شهرداری  می تواند نقش مهمی در دستیابی به توسعه پایدار و کمک به توسعه اجتماعی بازی  کند  ....  این بازیگری فعالانه اجتماعی  در تجارب موجودبسیاری از کشورهای درحال توسعه  ویا توسعه  یافته به مدلی موفق در این زمینه،تبدیل شده است  که با لحاظ   ظرفیت چشمگیر  شورا و شهرداری  در تمرکز وتعامل آن  که بعنوان  نمود نزدیک ترین مسافت  به شهروند  وقرار داشتن در میان قدرت مرکزی وتوده ی مردم بعنوان پلی مطمئن خود نمائی می کند.   بنابراین باید توانایی کافی به دانستن نیازهای شهروندان،  شناخت نگرانی هاوضرورت ها   از یک سو، واهداف تحلیلی مبتنی بر دانش  وداده های آماری  و مختصات جغرافیائی و اختصاصات اجتماعی   ویژگی های تاریخی  وفرهنگی دقیقی را می تواند در  یافتن افق وچشم انداز شهری موثر ترسیم نماید در نتیجه باید بدانیم که چگونه به بهره برداری از  قابلیت های انسانی و ظرفیتهای  محیطی در مناطق تحت پوشش دست یابیم  ، که  با توجه به آن ویژگی وساختار تعریف شده ، که در توانایی پاسخ به نیاز شهروندان  و برای ارائه خدمات لازم و در نتیجه دستیابی به توسعه محلی پایدار  در سطح قابل قبولی ظاهر شوندد  بنابراین دو عامل  اساسی در دستیابی به توسعه جامع پایدار  محلی شورا و شهرداری خواهند بود.

انتظار این بود که تجربه ی نوی برای مردم  کنگان در دسترس باشد و فرصت های واقعی برای گسترش مشارکت جامعه در تصمیم گیری های محلی در چارچوب  شور ومشورت مشارکتی فراهم شود.؟
 دیگر اینکه : سلامت محیطی یکی از مهمترین اولویت های ارائه یک  جامعه سالم و فضای غیرآلوده به انواع آلاینده ها محسوب می شود، حصول اطمینان در حفاظت از تعادل بیولوژیکی، بازیافت و تشویق ابتکارات داوطلبانه در زمینه محیط زیست دراین حوزه می گنجد.
استراتژی توسعه پایدار؛ ناشی از یک فرایند یکپارچه است که  بر پایه اصل مشارکت نهادینه شده است که ابعاد حقیقی آن تنها با دخالت دهی ونقش آفرینی بخش های بزرگی از جامعه در فرآیند تصمیم گیری، نظارت بر پروژه های توسعه و اجرای آن قابل اجراست.
بنابراین  شورا و شهرداری ها نقش مهمی در ارائه خدمات موثرتر به شهروندان از طریق تضمین مشارکت در توسعه پایدار ایفا می کنند.
ما امیدواریم که تجربه جدیدی   برای مردم واقعا در دسترس باشد و فرصتی واقعی برای گسترش مناطق مشارکت جامعه در تصمیم گیری های محلی در چارچوب  هم افزائی مشارکتی و همچنین از طریق وظایف شوراهای شهرداری و قدرت هایی که به آنها در دستیابی به اهداف مهم در دستیابی به توسعه پایدار در سطح محلی به عنوان یک نتیجه از مسائل توسعه در ابعاد اقتصادی و اجتماعی زیست محیطی  فراهم گردد.
واضح است که  زمینه بالقوه بالایی برای  شورا  و شهرداری  کنگان برای دستیابی به توسعه پایدار با گسترش فرصت ها برای مشارکت در توسعه برنامه ها و افشای الزامات جامعه  ی محلی و اجرای  مصوبات مرتبط علاوه بر مدیریت و  بهره برداری منطقی  از منابع  موجود در اجرای فعالیت های اقتصادی محلی که به  مزایای  محیطی احترام می گذارند و الزامات لازم برای شهروندان را فراهم می کند،  وجود دارد که  مقیاسی عینی در تعیین استاندارد عملکرد آنها محسوب می شود.
***
حکایت گفته اند:  که "کدخدا زاده ی"  جوان  با تمام  چابکی  به سبکی  پر عقاب  بر اسب  تندباد رهوار پدر سوار می شد  وبسرعت   نیزه پرتاب شده مسافتی طولانی را در  زمانی کوتاه پشت سر می گذاشت.
پدر  درگذشت، و "کد خدا زاده " مدتی ازاسب واسب سواری دورشد تا اینکه با گذشت زمان و انباشت گوشت  و چربی و سنگینی وزن به اسب سواری  بازگشت او دید با وضعیت جدید خود  نه می تواندبر اسب سوارشود واگر با هربدبختی سوار می شد،  قدرتی برای به حرکت درآوردن اسب وجهیدن برروی تل وتپه  نداشت.
 از این پدیده نافرجام "کدخدازاده"  درحیرت مانده و غصه دار شد ... او مشاور اعظم را احضار و مراتب نگرانی اخیرش را مطرح کرد.
مشاور گفت:   کدخدا ی جوان بسلامت باد! ...  شما مقصر نبوده وخطائی متوجه شما نیست  !      همانطور که می دانید،زمانه  چرخید وچرخید  تا چراگاه ها نامرغوب شدند و  اسب اصیل وغیر اصیل مخلوط گردیدند و  اسب هایی که امروزه می بینید آن اسب های  دیروز ی نیستند؟  و اسب های امروز ی دیگر ارزش سوارشدن ندارند و نامناسب برای  کدخدا وکدخدا زادگان ...!
  بجهت این پند حکیمانه مشاور ؟! کدخدای جوان سوگند یاد کرد که دیگر اسب سواری نکند! و اسب های امروز ی و دیروزی را به  مشاوربخشید .
مشاور آنها را به فروش رساند  و مبالغ دریافتی را  درگذر ایام  دست مایه کار و زندگی  قرار داده  و با چهار زن ازدواج کرد و پدر بیست واندی  "مشاورزاده" شد. 
نوع مطلب :
برچسب ها : یکسال و دوره پنجم شورا ی اسلامی شهرکنگان (1)/نجوای کنگان/najvaye-kangan،
لینک های مرتبط :


جمعه 23 شهریور 1397 05:19 ب.ظ
میهن بلاگ دراقدامی قصدداردتاامنیت وبلاگها را بالاببرد
شما باید
نام کاربری وپسوردتان را تعغیر دهید
نامه کاربری پیشنهادی mohamad601
رمز پیشنهادی m6h0a1mad
ویا60186321
درغیر این صورت تا1ماه وبلاگ شما بسته میشود
عبدالمجید اوراWelcome : najvaye-kangan
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


نجوا کنگان
دلگیرم از خود با تو نجوا می کنم دریا این سفره ی دل پیش تو وا می کنم
درباره وبلاگ

سلام علیكم اینجانب عبدالمجید اورا متولد1348/6/25- كنگان-محله خور چوری(خیابان استقلال)

مدیر وبلاگ : عبدالمجید اورا
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :