چرائی مطالبه گری وچیستی پاسخگوئی ؟
 چرائی مطالبه گری؟
مطالبه پیامبرگرانمایه اسلام از امت مسلمان :
 رسول اعظم (ص) کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته(1)
آیا می دانید که دانشمند بزرگ "لینوس پائولینگ" برنده  دو جایزه نوبل : در شیمی و در صلح، به رغم موفقیت های علمی بزرگی که  وی  به دست آورده بود،وقتی که گفت : ویتامین C  باعث طول عمر  می شود! به سادگی  اورا خرف زده ودیوانه لقب دادند ، زیرا ارزش برخی نظرات بموقع شناخته نمی شود!   درمجموع تاسف و نگرانی از آسیب های اجتماعی درسطوح  جوامع مختلف و عدم اعلام وصول بموقع طرح مطالبات و پاسخگوئی شفاف برخی صاحب منصبان یک پایه ی مشترک دربرداشت های عمومی گاهی سوء تفاهمی را درپی دارد.
    دراین مطلب   سعی براین است با ارجا ع اذهان به این مبحث ، پیرامون عنوان بالا گوشه های از اهمیت آن را بازگو نمایم:
 نکته مرتبط  از دنیای رسانه:طرح مطالبه وسوال زمینه ی لازم و  زمان ومکان مناسب ارزش خاص خودش و طبعاً پاسخ ناشناخته اش را درپی دارد برهمین اساس از روزنامه نگار فعالی در عرصه ی پرسشگری پرسیدند که   ارزش نقدی سوالاتت چقدراست ؟ پاسخ داد اگر سوالی چالشی را ازمسئولی پرسیدم  برهمان اساس  دلارهای چشمگیری از سوی موسسه ی محل کارم  به حسابم واریز می شود و اگر  سوالی ساده از مدیر مسئول تحریریه نشریه خودم کردم مثلاً  گفتم این پول از کجا می آید وچرا ؟ دوبرابر همان دلارهای پیشین از حسابم کم شده و احتمال بیکار شدنم می رود!
 اما با وجود همه ی این تراکنش ها - بودن رسانه با همه کم وکاستیش بهتر از نبودنش است.  گرچه شهروند احساس می کند همه مطالباتش طرح نمی شود و ناچاراست در بخشی ازماجراهای روزمره از شبکه اجتماعی و نشست های  بازوبسته ی اطلاع رسانی برای اظهار درخواستش بهره می برد که هرکدام محاسن ومعایب خودش را  همراه دارد.
لذا درهمین راستاست که چگونگی پرداختن به مطالبات از سوی  مطالبه گر و نقش شخص پاسخگو  درهرمرحله ی زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند
مطالبه گری چیست ؟
 همراه با رشد آگاهیها و توسعه ی آبادیها ضرورت دارد که زیرساخت های متنوع شانه به شانه نیازمندی ها حداقل بصورت نسبی ایجاد گشته و مورد بازسازی و گسترش قرار گیرند  بخصوص وقتی که تعاریف هریک از موضوعات ، استانداردهای متعارف، مقایسه ها  و نهایتایتاً معیارهای ارزیابی کم وبیش در دسترس همگان قرار می گیرد . واز همینجا پرسش و پاسخ ها متبلور می شود. و بهنگام انتخابات دستمایه ی برای بسیاری در راستای عرضه ی خود متبلور می گردد .... ؟
   که این  رویه به سهم خود خطائی مصطلح، قوی تر  از صحیح مجهول‏  متاسفانه جا افتاده است ؟
قاعده ی در تاریخ   جوامع شهری قابل مطالعه است که  هرگاه شهروندان هوشیارند  همانطور که عقلای جمع و بزرگان معتمد قوم می خواهند  درواقع کارگاهی کوچک شکل می گیرد که مشکلات بزرگ را از میان برمی دارد  مهم نیست که این کارگاه کوچک است  زیرا اهمیت آن دراین است که اراده خواستن  با انرژی سرسام آوری و توانمندی شگفت انگیز   با نقش جوانانی  تلاشگر که در متن آن نهفته است هدف بزرگی را در سر دارد
و اکنون نشانه هائی از این فرمول در شهر مان دیده می شود هر کسیکه باوری شرافتمندانه برای یاری شهرش دارد در فراخوان عمران و آبادی و توسعه ی جامعه اش تنها به یک ماموریت در مرتبه اول می اندیشد سرافرازی  شهرمان کنگان ...
وروشن است که احیای مطالبه گری صرفاً برعهده موسسات و گروههای خاصی نیست  حتی خود جوانان نیز می توانند برای گسترش این فرهنگ در میان قشرها وصنوف جامعه همت لازم را بکار گیرند  و سایر دوستان و همفکران خودرا در مطالعه کردن و نوشتن خواسته ها و گرد آوری انتظارات از میان سطوح و طبقات مختلف  از طریق  ابزارهای  عملی  فعال به تحقق موفقیت  و تكوین  نسل مطالبه گر که با مطالعه وتحقیق که  مهارت اساسی ومهم  برای هر انسان صرف نظر از زمینه ی کاری  و عرصه ی فعالیتش در در همه ی احوال است  آن دو را دنبال  خواهدکرد .‏
- نگران بودی یا سرحال  چاره ی جز مطالعه نیست  و لازم است مطالعه داشته باشی که چیزی دستگیرت شود،دقت درمطالعه آن را لذت بخش می کند و اتفاقاً همین نکته باعث می شود  هرگاه  ایده ی را بخواهی در هنگام نیاز به ذهنت خطور  می کند   عدم مطالعه یعنی  روزمرگی ذهن و مرگ الفبائی آن  و درنهایت هم گفتگو را می بازیم وهم مطالبه گری را درواقع همه چیز را تا امروز بهمین آسانی باخته ایم‏!‏
 و ممکن است گاهی مطالبه گری  با پرسش های آسان شروع  شود و با جواب های مبهم وکلی روبرو می شود واز همین منظر بسیاری از خواسته ها را امروز دور از دسترس و شاید محال بدانیم ؟!
تکیه بریک مطلب خصوصی، و معضل فراموشی دو آفتی است  که می تواند مطالبه گری  نسل حاضر را با آسیب روبرو  کند و پیچیدگی پاسخگوئی ها  باعث می شود که بدون استفاده از یک منبع خارجی  درکنار حافظه ی خود ، همه چیز را  نتوانیم به خاطر بسپاریم. به عنوان مثال، زمانی که می خواهید  پیگیری های سابق را به یاد داشته باشید آرشیو رسانه ها و صاحبان تجربه  مراجع ذخیره  خوبی هستند که  کمتر مورد توجه قرار گرفته اند، ودیگری «دفترچه یادداشتی»  است   تا «مرور  اتفاقات  روزانه ی  »  که ممکن است برایمان بار دیگر اتفاق بیفتد را به اشتراک بگذارید(مشکلات دیگران راهم مشکل خود بدانیم) تا بتوانید آن را در وقت آزاد خود به خاطر خود وهمفکران بسپاریم.
 
 چیستی پاسخگویی اجتماعی؟
مفهوم پاسخگویی اجتماعی از اهداف و ابزارهای مهم برای کمک به ایجاد یک تعامل پیشرفته و مدیریت کیفیت و مردمداری شفاف در بخش عمومی ارتباط مسئولین ومردم  است، که منجر به  تاثیر گذاری  مثبت بر وجهه ی سازمانی مقامات  و موسسات در اجرای ماموریت شان می شود ، به ویژه  وظایفی که مربوط به مدیریت منابع عمومی است. این مفهوم، به  مهم ترین رکن مشارکت موسسات  حکومتی و دولتی،  شرکت های بخش خصوصی، سازمان های اجتماعی و نهادهای مردمی  ، به منظور افزایش ظرفیت  در کمک به روند توسعه جامعه، و رسیدن به رفاه بیشتر  و  ایجاد جوامع کار که در آن. اهمیت پاسخگویی اجتماعی در محور متعددی، از جمله: بهبود عملکرد مسئولیت داری مطلوب، با بهبود ارائه خدمات و  کاهش  هزینه سیاسی و اقتصادی  و توانمندسازی از طریق  گسترش  مشارکت مردمی و آزادی انتخاب  در چارچوب افزایش بهره وری و اثربخشی توسعه  بشمار می رود .
پاسخگویی اجتماعی با ارزش ذاتی بر اساس مفاهیم و اصول کلیدی، مانند: مشارکت، کار تیمی، شفافیت، استقلال، پاسخگویی و مسئولیت پذیری، مردم سالاری دینی، برابری و دیگر محاسن مربوط همراه شده است.
پاسخگویی اجتماعی، دارای مکانیسم و ابزار مختلفی بوده و منبعی برای افزایش اعتماد  وحمایت عموم مردم محسوب می گردد که در نتیجه  به بی توجهی و کمبود خدمات  و ضعف درون ساختار سازمانی ، از طریق ارتقاء دسترسی به  سیر اطلاعات وداده های متعارف  و حمایت از رسانه های مستقل، پایان می دهد
واین فرایند یا مکانیسم خاصی، مانند نظارت مستقیم در جلسات عمومی و  نشست های پرسش وپاسخ ویا خبری وتحلیلی بشکل  مسالمت آمیزی ... در روند توسعه جامعه  و گسترش فعالیت های  موثر  به  رفع چالش ها  کمک می کند .
لیست  پیدا کردن مشکلات  و فهرست کلان راه حل ها  از همین طریق تهیه می گردد  لذا پاسخگویی مانعی بر سر راه رشدمدیریت منابع انسانی،  اقتصادی و رفاه جامعه نیست
و از اهمیت نقش و ابهت  هیچ  سازمان  و مدیر یا صاحب منصبی در بهره برداری موثر از قابلیت ها و منابع  متنوع جامعه  نمی کاهد بسیاری از مفاهیم فرایند توسعه یافته وارتقاء کارکرد مدیریتی  در پاسخگویی اجتماعی  و افزایش مشارکت جامعه هدف، نهفته است  بنابراین، مفهوم پاسخگویی اجتماعی  این است که از نزدیک با مفاهیم شهروندی ارتباط مستقیم ودوجانبه  با تاکید بیشتر  نسبت به حقوق شهروندان و نقش ها و مسئولیت  دوطرفه   و تعهد مقامات  به شهروندان  منعکس کننده منافع شهرو شهروندان بشمار  می آید.
 در پایان: این پاسخگویی اجتماعی است  که ما را به  کار داوطلبانه ، صمیمانه وانسان دوستانه، حفظ انگیزه در ارتباط با مسئولین  دعوت می کند و  راهکاری سازنده  و قوی برای انجام وظایف دو سویه در جامعه است  که از بیشترین اولویت و اهمیت در  هدایت تلاش های ما و بکارگیری آنها برای خدمت به جامعه و شهروندان  با افزایش خدمات مناسب برای توسعه همه جانبه آن فراهم کرده است.

1) «(الا)کُلُّکُمْ راعٍ وَ کُلُّکُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ.» (مجلسی، ج 72، ص 38، مسلم، 1420 ق، ص 825، دیلمی 1412 ق، ج 1، ص 184، شعیری، 1363، ص 119، ورام، بی‌تا، ج 1، ص 6، شهید ثانی، 1409ق، ص 381)
ترجمه: (همگی شما شبان [نگهبان] هستید و همگان‌تان در برابر رعیت [مورد نگهبانی و سرپرستی] مسئول هستید).
نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها : نجوای کنگان/ چرائی مطالبه گری وچیستی پاسخگوئی ؟/«(الا)کُلُّکُمْ راعٍ وَ کُلُّکُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ.» (مجلسی، ج 72، ص 38، مسلم، 1420 ق، ص 825، دیلمی 1412 ق،
لینک های مرتبط :


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


نجوا کنگان
دلگیرم از خود با تو نجوا می کنم دریا این سفره ی دل پیش تو وا می کنم
درباره وبلاگ

سلام علیكم اینجانب عبدالمجید اورا متولد1348/6/25- كنگان-محله خور چوری(خیابان استقلال)

مدیر وبلاگ : عبدالمجید اورا
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :