توضیحات رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان  قانع کننده نبود؟
 

اهداف بررسی وارزیابی عملکرد بیمارستان چه بود؟ یکی از موضوعات اساسی در بیمارستان‌­ها، بررسی میزان کارآیی و اثربخشی است. به این منظور شاخص‌­های متعددی بیان شده است که به‌عنوان شاخص­‌های عملکردی معروف هستند و با محاسبه و مقایسه آن با استانداردها می­توان وضعیت بیمارستان را از نظر بهره‌­وری سنجید. این نوشتار با هدف بررسی شاخص‌­های عملکردی بیمارستان­‌ کنگان و مقایسه عملکرد مطلوب بیمارستان‌­ با شرایط موجود و ارایه نمونه های  از عملکرد واقعی بران است تاهم کارشناسان امر و هم توده مردم در جریان کم وکیف ماجرا قرار گیرند  که درراستای "شمارآورد" شاخص های ملی و استانی وشهرستانی دراین حوزه  است  ...
براهمین اساس شب گذشته بنا به دعوت شورای اسلامی شهر کنگان جمعی از فعالین اجتماعی واهالی رسانه در محل دفترآن شورا گرد آمدند تا توضیحات دکتر حیدری  ریاست محترم بیمارستان را در رابطه با وضعیت  این مجموعه ی درمانی بشنوند، بنده  نیز که در نشست شرکت داشتم موارد ی را بمنظور تنویر افکار برداشت نموده که از این طریق بسمع  ونظر مخاطبین بزرگوار اعم از شهروندان و مسئولین ارجمند می رسانم :  اما رهاورد امراینبود که توجیهات  رئیس بیمارستانی که قطب درمان جنوب استان خوانده می شود دارای اشکالات  عمده وابهامات  نگران کننده ی تنها در موضوعات  قابل طرح دراین بخش از اطلاع رسانی می باشد:
- ایشان در آغاز با تشریح فعالیت های روتین  و گزارش پراکنده از کارکرد حوزه مدیریتی شان نتوانستند براساس مدل علمی پذیرفته شده ، سبکی مطمئن از
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی شناخته شده  در عرصه   کارکرد ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ی تحت  نظارت داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ وزارت بهداشت درمان ارائه دهند برای نمونه دراین باب انتظار  می رفت با تکیه بر یکی از مهم‌ترین رویکردها برای ارزیابی کارایی بیمارستان‌ها، مدل پابن لاسو (Pabon Lasso)  یا مدلی مشابه نگاه کارای خودرا عرضه کنند  ( این مدل با ترکیبی از سه شاخص کارایی شامل میزان گردش تخت، درصد اشغال تخت و متوسط طول اقامت بیمار، اقدام به سنجش عملکرد بیمارستان می‌نماید . تحلیل هم‌زمان این سه شاخص علاوه بر نشان دادن عملکرد تخت بیمارستانی، به‌صورت غیرمستقیم نشان‌دهنده عملکرد مطلوب پرسنل، رضایت بیمار و اعتماد به سازمان است .  مشخصاً  نمودار پابن لاسو یکی از روش‌های فعال شناسایی مسائل  مورد  اهتمام در بیمارستان است که مدیریت را قادر می‌سازد با کمک سه شاخص کلیدی عملکرد بیمارستان، تحلیلی از موقعیت مرکز خود داشته باشد و در جهت آسیب‌شناسی و برنامه‌ریزی برای بهبود کارایی حرکت کند
- سخنی از میزان رضایت بیماران و همراهان  وتوجه به این مهم در میان نبود :
چند مور د از منشور حقوق بیمار: بیمار حق دارد که خدمات مراقبتی، بهداشتی و درمانی با نیازهای بهداشتی و درمانی خود را دریافت کند. این خدمات که شامل مراقبت‌های پیشگیری، بهداشتی و درمانی می‌شود، باید برای همه موجود و قابل دسترسی باشد و به طور عادلانه بدون هیچ گونه تبعیض ارائه گردد.
 این حق بیمار است که در تمام موارد به ویژه در مورد فوریت‌های پزشکی، سریعاً به وضع وی رسیدگی شود.
    عموم مردم صرف نظر از موقعیت اجتماعی، حق دارند تحت مراقبت‌های بهداشتی و درمانی قرار گیرند. مراقبت‌هایی که برای عموم قابل دسترسی بوده و مطابق با استانداردهای حرفه‌ای باشند.
     بیمار حق دارد انتظار داشته باشد که مراقبت در حد مقبولی ادامه پیدا کند. علاوه بر این از قبل بداند که به کدامیک از پزشکان، در کجا، چگونه و در چه زمانی می‌تواند دسترسی داشته باشد.
     هر بیمار پذیرش شده در مرکز درمانی حق دارد با رعایت احترام به شخصیت وی و محیط خصوصی وی بستری و مورد معاینه، آموزش و درمان قرار گیرد.
 هر بیماری حق دارد در صورتی که حقوق قانونی وی زیر پا گذاشته می‌شود، اعتراض و شکایت نماید.( کمتربیمار ناراضی شاکی شده وجالب اینکه به هیچ کدام هم حقی  عملی بمنظورجبران  قائل نشده اند) ؟!بیمار حق اعتراض در مورد خدمات بهداشتی و درمانی را دارد. این شکایات بیمار باید مورد رسیدگی قرار گیرد و پاسخ منطقی به بیمار داده شود.
 هر بیماری حق دارد نسبت به جبران خسارت ناشی از اشتباه، اطلاعات ناقص و به تأخیر افتاده آگاهی کسب نماید.
- در قسمت اداری مالی وتشریح بدهی بیمارستان ، قاعدتاً مبحث پیش بینی و بودجه ریزی و تنظیم ترازنامه ی مالی بیمارستان باید حرف اول را می زد  که متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته بود. و کسری بودجه  وعدم توازن مالی  در یکی پردرآمدترین و درعین حال پرمزیت ترین بیمارستانهای  استان ناشی از عوارض کم دقتی در این خصوص می باشد.
- نکته ی غالب بر همه موضوعات  که بازدهی را تحت الشعاع قرار داده و سیاه چالشی محسوب می شود که فراروی بیمارستان کنگان  قراردارد ؛ مدیریت مشترک آقای دکتر حیدری در دو بیمارستان کنگان ودیر - مدیریت امورمالی مشترک شبکه ی بهداشت وبیمارستان- مدیریت   همزمان حراست آن مجموعه برشبکه های بهداشت کنگان وعسلویه است.
- روش شناسی
روش‌­ها ئیکه باید جهت ارزیابی عملکرد مورد توجه قرار گیرد :  مطالعه توصیفی- مقطعی تعدادی از شاخص­‌های عملکرد   بیمارستان  در هر سال  با نتایج سال­‌های قبل و بعد و استانداردهای موجود مقایسه شود. از منابع الکترونیکی و  اظهار نظر مراجعان جهت استخراج شاخص­‌های عملکردی مورد استفاده در  استفاده گردد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌­نامه استاندارد وزارت بهداشت وفرم نظر خواهی کارشناسی شده  از بیماران وهمراهان آنها و داده‌­­­ها ی منطبق با آزمون آماری" کای­‌دو" و نرم­‌افزار SPPS 17 تحلیل می تواند اعتباری  علمی  ودقیق به ارزیاب کننده بدهد.

*  بیمارستان کنگان فاقد برنامه استراتژیک بیمارستانی است ؟- واحد اداری- واحد مالی- بخش های درمانی-  جذب متخصص- واحد کنترل عفونت- خدمات و...
-   از  رسیدگی به شکایات  الزامات کارکنان در ارتباط با منشور حقوق بیمار  -  رسیدگی به شکایات کارکنان و بیماران وارباب رجوع- تجهیزات پزشک- تغذیه
 وداروخانه گزارشی مستند ارائه نشد؟
 : تدوین برنامه استراتژیک دوین برنامه استراتژیک:
  برنامه های عملیاتی بیمارستان در راستای برنامه استراتژیک و اهداف کلان سازمان با تاکید بر تحلیل و پایش شاخص هاشاخص های مهم عملکردی اختصاصی، قابل اندازه گیری، قابل دستیابی و زمان دار جهت بهبود فرآیندهای مختلف بیمارستان تدوین گردد. پایش داده ها ، اطلاعات شاخص ها و برنامه های عملیاتی بصورت ماهانه انجام  است و تحلیل شاخص های کارت امتیازی متوازن و سایر شاخص های کلیدی عملکرد در جلسات کمیته پایش و سنجش عملکرد جهت مشارکت مدیران در ارائه اقدامات و مداخلات مدیریتی مطرح  شود.
با عنایت به رعایت حقوق دریافت کنندگان خدمت، رضایتمندی بیماران، همراهان و کارکنان تحلیل و به مسئولان مرتبط جهت بهبود عملکرد انعکاس داده   شود. همچنین به منظور رفع کاستی ها و نارسایی های سیستم، عملکرد سازمان بصورت مدون بررسی و اطلاعات مربوط به نیازهای کلی سازمان از جمله راهکار های کاهش هزینه ها جمع آوری و تحلیل و راهکارهای علمی و عملی در قالب گزارشات تکمیلی به مسئولین و مدیران ارشد پیشنهاد داده شود.
کنترل مستندات و مدارک و اصلاح فرآیند
- کلیه مستندات بیمارستان مطابق با دستورالعمل کدگذاری مدارک، کدگذاری گردد. بر بازنگری مستندات و توزیع آن و جمع آوری اسناد منسوخ مطابق با روش اجرایی کنترل مدارك و مستندات نظارت گردد. فرآیندهای بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شود و بر فرایندهای سازمانی نظارت و به جمع آوری پیشنهادها جهت بهبود روش های سازمانی ارائه گردد.
خط مشی ها ، روش های اجرایی و دستورالعمل های کاری بخش و واحد های بیمارستان با همکاری مسئولین و مدیران مربوطه تدوین گردد  . نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی و غیرپزشکی در بیمارستان با همکاری واحد ایمنی و بهداشت حرفه ای ایجاد شود ودر زمینه ارزیابی عملکرد و تدوین تغییرگرای چارت سازمانی و شرح وظایف با کارشناسان واحد اداری با توجه به نیاز وضرورت های شهرستان با  همکاری و مشارکت  صاحب نظران صورت گیرد.
- پیشنهادی که  مطرح شد استقرار دفتر بهبود کیفیت و اعتباربخشی دربیمارستان
: شرح اهم وظایف و فعالیت های دفتر بهبود کیفیت و اعتباربخشی :
 استقرار و اجرای استانداردهای اعتباربخشی
مشارکت در تدوین برنامه های استراتژیک، عملیاتی ، بهبود کیفیت و ایمنی بیمار بصورت سالانه و در راستای استانداردهای اعتباربخشی
برنامه ریزی و اجرای پایش مستمر و منظم با مشارکت مدیران ارشد
 مشارکت در تدوین خط مشی های بخش¬ها و واحدهای بیمارستان
 انجام ممیزی بالینی با مشارکت صاحبان فرایند
 مشارکت در تدوین شاخص های بیمارستان و تحلیل و پیگیری اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده
  شناسایی چالش ها و مشکلات موجود در مسیر اجرای برنامه های بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار، در بیمارستان
 استقرار نظام رسیدگی به انتقادات، پیشنهادات و شکایات بیماران، همراهان و پرسنل
 پیگیری تشکیل کمیته های بیمارستانی و پایش مصوبات تدوین شده در کمیته ها
   ارائه گزارشات مداوم در خصوص فعالیت¬های انجام شده در راستای بهبود کیفیت خدمات به تیم اجرایی بیمارستان
  برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی در خصوص اصول و محورهای اعتباربخشی
واحد بهبود کیفیت در ممیزی داخلی بیمارستان در راستای پیاده سازی استانداردها ساماندهی و نظارت نماید. برنامه ریزی در خصوص انجام بازدید های مدون درون سیستمی انجام  گردد. گزارشات منظم از بازدید ها و ارزیابی های داخلی به منظور ارتقاء نقاط قابل بهبود ، تدوین و به مدیران مربوطه منعکس می گردد ،نظارت بر کلیه امور اعتباربخشی بیمارستان از طریق نرم افزار اعتباربخشی و بازدید های کارشناسان بهبود کیفیت صورت می گیرد.
- استفاده از خرد جمعی
جلسات مستمر (ماهانه) رابطین بهبودکیفیت به منظور یادآوری و انتقال مطالب حائز اهمیت اعتباربخشی، استاندارد ها و ... برگزار می گردد. نظارت و ارزیابی تشکیل و اجرای مصوبات کمیته های بیمارستانی با همکاری واحد کمیته های بیمارستانی انجام گردد.
در راستای ارتقا کیفیت خدمات ، کمیته پایش و سنجش کیفیت و تیم مدیریت اجرایی بصورت منظم برگزار گردد. تلاش واحد بر تقویت مدیریت مشارکتی با استفاده از نظرات کارشناسی ، علمی و کاربردی با مشارکت مدیران بیمارستان است. برای تامین نیروی انسانی و تجهیز بیمارستان‌ محوری جنوب استان بوشهر  تدابیری عملی انجام شود
نتیجه‌­گیری: اغلب نکات عرضه شده توسط رئیس بیمارستان ، دفاعیه ی شخصی ، انشائی و عاطفی بدون ارائه مستندانی رسمی متکی براهداف سازمانی و حقوق شهروندی بود بنحویکه این مدل ارزیابی، نتوانست تصویری واقع‌بینانه از وضعیت کنونی بیمارستان  کنگان را نشان دهدو کمترکسی از فعالین  اجتماعی و اهالی رسانه از اظهارنظرهای دکتر حیدری قانع شدند.؟!
درحالیکه می بایست  با استفاده از تکنیک تئوری ارجحیت و استفاده از مدل ریاضی این نقیصه حل میشد و با پذیرفتن نواقص چشم اندازی امیدورانه را ترسیم می کرد نتایج حاصل از  مدل  مورد نظر قالب  استفاده بیمارستان‌ از این حجم بالای منابع اختصاص‌یافته وتراکنش های مالی کلی ، منطبق بر مطالعات مرتبط با کارایی  در یک تعریف خلاصه، به معنای حداکثر استفاده از منابع برای تولید بازده باید باشد که برای تعیین میزان کارایی یا عدم کارایی، هر بنگاه باید از شاخص یا شاخص‌های مناسب به‌عنوان ملاک مقایسه، استفاده نماید. کارایی بیمارستان در بهره‌گیری از منابع را نیز می‌توان با کمک شاخص‌های مشخصی سنجید و با تجزیه و تحلیل آن و برنامه‌ریزی برای بهبود شاخص‌های کارایی، انتظار ارتقای بهره‌وری در سیستم را داشت .  ابزار گردآوری داده‌ها  حداقل  در سه شاخص درصد اشغال تخت، گردش تخت و متوسط مدت اقامت بیمار  ، ابتکار وسرعت عمل در خدمات فوریت های پزشکی و جلب میزان رضایت مندی شهروندان  به آسانی دراین رابطه می توان گفت که بیمارستان کنگان نه بتغییر بلکه به تحول نیاز دارد  آنچه  ضروری به نظر می‌رسد مدیران و سیاست‌گذاران بخش سلامت در جهت ارتقای کارایی و افزایش بهره‌برداری از منابع موجود دراین عرصه، باید تدابیری عاجل را اتخاذ نمایند. این حداقل انتظار شهروندان کنگانی و کارگران و کارکنان صنعت در محدوده جغرافیایی قطب انرژی است.

نوع مطلب :
برچسب ها : نجوای کنگان . توضیحات رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان قانع کننده نبود؟، شورای اسلامی کنگان/ بیمارستان امام خمینی کنگان،
لینک های مرتبط :


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


نجوا کنگان
دلگیرم از خود با تو نجوا می کنم دریا این سفره ی دل پیش تو وا می کنم
درباره وبلاگ

سلام علیكم اینجانب عبدالمجید اورا متولد1348/6/25- كنگان-محله خور چوری(خیابان استقلال)

مدیر وبلاگ : عبدالمجید اورا
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic