چگونگی تجزیه و تحلیل سیاسی  ؟

 هنگامی که در مورد مبانی تجزیه و تحلیل سیاسی  صحبت می کنیم  بصورت ذهنی هدف نباید نادیده گرفته شود  هرچند که هدف  را نخواهیم آشکار کنیم- وهمواره باید  هدف اصلی  تحلیلگر روشن باشد  ، و  آنرا نصب العین خود قرار دهد اگر که او می خواهد تجزیه و تحلیل کامل  و حتی مطمئنی داشته باشد باشد. هرگاه که تجزیه و تحلیل  با هدفی دقیق تر  عینی ترباشد نزدیکترین موقعیت به سلامت را یافته است..
بنابراین، بسیار مفید است که انجام تجزیه و تحلیل سیاسی با در نظر گرفتن موارد زیر همراه باشد:
1) دوری تمام از مجموع قضاوت های مطلق تنها وقتی که آن  بر پایه ی شواهد و قراین قطعی متکی باشند قابل اعتماد خواهد بود،زیرا ممکن است رویدادها یا پدیده های سیاسی پنهان بیشتر از  موضوعات آشکاراین عرصه  موثرباشند..
2)  گستردگی  پهنای باند شنیدن نظرات منقدان امر می تواند نشان دهنده زاویا ی پنهان یا نقاط کور ی باشد که نهایتاً منجر به روشن شدن کل صحنه بازی شوذ..
3) تمرین و عادت دادن خود در  عمل به عینیت بخشی ، ونشان دادن بیطرفی و صداقت در ارزیابی از امور مورد اشاره به طور مداوم و تمایل به رسمیت شناختن غیر از آنچه که تصور می کنید  حتی اگرخلاف اظهارات تان ثابت شود..
 به منظور داشتن تحلیل سیاسی  دقیق در بزرگترین عینیت بخشی و ظرافت امر باید  نکات زیر را مد نظر داشت:
1. اثرات عوامل متعدد و تنوع اوزان نسبی موضوع یا افراد
  هنگام تجزیه و تحلیل هر رویداد یا پدیده باید در صورت امکان، با بیرون کشیدن همه ی  عوامل موثر بر ابعاد مختلف (فرهنگی ،جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی - رسوم طوائف ، عرف محلی وسنتی- تاریخی - اجتماعی و گرایشات اقشار وصنوف....) مرتبط با آن را تاحد نیاز  موارد را وارد پیکره  و پدیده تحت بررسی  نمائید این رویکرد با توجه به  امکان بازگشت موضوعی  وامتزاج  آن پدیده ها وتقاطع  ابعاد بسیار پیچیده مرتبط با هم در تداخل  است که به نوعی درک دقیق  و عمیق تر ، واقعیت روش های اتخاذی شما را تحت تاثیر قرار می دهد..
2- بُعد توسعه تاریخی و پدیده زمانی(زمان پیدایش، دوره ی گذار،نتیجه ی پدیده)
  این پدیده  (حلقه) در یک سری از وقایع و حقایق قرار گرفته است، وشما نمی توانید از بافت زمانی و تاریخی درچگونگی علل پدیده تولید شده و نتایج و عواقب که از هم جدا نمی شوندسیر تحلیلی داشته باشید..
این رویداد یا پدیده  دارای حافظه تاریخی (گذشته) و واقعیتی در (حال حاضر) است که   اثرات آن و فعل و انفعالات آن مفاهیم (آینده)، آشکار است بنابراین ضرورت دارد از این مطالعه سه بعدی برای درک پدیده و پیش بینی برنامه ریزی آینده و کنترل  و یا جلوگیری از عواقب ناشی از آن توجه داشته باشید..
3- تعامل  محیطی و فضایی بر پدیده در نگاه (محلی - منطقه ای -  ملی)
سه قالب  مذکور در نگاه مجیطی و فضایی برای تعامل پدیده و اثرات با نقاط  ضعف و قوت  متفاوت درهر پدیده روبروست..
 الف ) چارچوب محلی: حوزه و مکان وقوع این پدیده، داخلی و محیط داخلی است..
ب) چهارچوب منطقه ی و (ملی)، که  بافت محلی  بخشی از آن است  با درجات مختلف بر آن تاثیر می گذارد ، و نفوذ خود ازطریق عامل محلی تقویت می کند..
ج)   عواملی متعددی در اغلب اوقات تلاش دارند  در دو پدیده  سابق بعنوان عامل تولید و نفوذ عمل کنند
بنابراین تحلیلگر سیاسی،  فرد ی است که با انجام فرآیند تجزیه و تحلیل سیاسی،  مهارت بیشتری  برگرفته از مواد و محتوای مستند  و مهارت فزاینده علمی و ابزار لازم برای تجزیه و تحلیل امور - از جمله ماهیت اساسی تجزیه در شاخص ها واستاندارشناسی در مقایسه - با عمق بیشتر به  ارائه ترکیبی سلیم که می تواند  نتیجه گیری برای انتظارات را از  وقوع نزدیک  رویدادها  تا حدی پیش بینی کند برخوردار است  وفراتراز آن  درجهت دهی بسمت پیشگیری از حوادث نامطلوب، تبیین کننده قابلی بشمارمی آید که بارعایت  اصول گمانه زنی  دقیق با عیاری بالا، توانایی متقاعد کردن و داشتن ارتباطات و بیان مهارت های اخصتصاصی به این مهم می  پردازد.
اما منابع اطلاعات تحلیلگر سیاسی؛  این منابع ماده خام اولیه ی است که بر اساس آن تجزیه و تحلیل صورت می گیرد، و هرگونه خطا  به طور کامل ممکن است که اعتبار و روایی تحلیل سیاسی را تضعیف کرده وبه چالش بکشد.
ولی درمقابل، این تحلیلگر موفق است  که  گاهی برای اولین بار موفق  به اخذ منابع اطلاعاتی قابل اعتماد شده و پس از تجزیه و تحلیل های سیاسی متیقن با استفاده از روند علمی و قوانین آن خودرا مطرح  کرده است..
و  برای در دسترس داشتن منابع اطلاعاتی وکشف منابع در اینجا باید از مشخصات مهمی  رونمائی کرد ( منابع دست اول ومنابع دست دوم را درنظر داشته باشیم بویژه اینکه منابع دست اول شاهدان عینی و حاضران در یک موضوع ، منابعی مطمئن می توانند بشمار آیند :
1-تنوع وتعدد(کمی): به عنوان مثال، به نقل از بیش از یک خبرگزاری ومنبع خبری وگزارشات دریافتی.
2-تنوع (کیفی): تنوع بین خبر و مقاله های علمی و نتایج حاصل از  جلسات ، محافل و نشست ها ، لابی ها و غیره، و این نکته اشاره دارد که تنوع  کیفیداده های دریافتی مرغوب ومعتبر، لزوما رسیدن از تنوع کمی به کیفی  را تامین کند، وعکس آن درست نیست.
3-توسعه ، پیشرفت ورشد عناصر وعوامل پیرامونی یک موضوع ، با توجه به گسترش پدیده زمانی موثر برآن.
4-تعدد مراجع  ومنابع سیاسی و فرهنگی ، انسانی ورسانه ی و رابطین مرتبط و  اصل دریافت گزارش در تناقضات موجود..
همچنین یک  پژوهشگر این عرصه می تواند به عنوان یک محقق برای اطلاعات در نظر گرفته شده از روشهای زیر بهره ببرد - که نیاز به  دقت وظرافت  خاص دارد:

1-مصاحبه وگفتگوهای شخصی:  که بعنوان مذاکره با یک فرد خاص برای  تحقق یک هدف خاص ثبت شده است.
2-مشاهده پدیده ها: در اینجا ترجیحاً   پدیده شناسی از نزدیک و حتی در صورت امکان شرکت در آن مورد نظر است.
3- دقت  وصحت پرسشنامه ، نظر خواهی ونظر سنجی .
4. تجزیه و تحلیل گفتمان سیاسی: ( مبانی، سازکارها و چشم انداز) با  تشریح  وجه تمایز بین تجزیه و تحلیل گفتار  شعارها ، نماد ها و چهره های سیاسی  واقبال درمیان گفتمان  افکارعمومی  یک فرایند غیر انکار است..
درنظر داشتن اصول و متغیرا ت تجزیه و تحلیل سیاسی  درو اقع به مجموعه ای از مهارت ها و  قوانین فنی برای توصیف و بررسی مو ثرترین سیاستهای دولت ها و قوانین وافراد سیاسی و پدیده های متنوع  و گرایش های مختلف در هر جامعه اعمال می شود، که در سطوح محلی یا منطقه ی یا  ملی در جوامع به سند چشم انداز یا بهترین ارزیابی سیاست ها  از طریق مطالعه ی آنچه اتفاق می افتد یا می خواهد بیفتد گره خورده است. در مقیاس های مختلف فردی یا گروهی متکی دانش تجزیه و تحلیل ترکیب سیاسی و مهارت و  توانایی جذب و بهره مند اطلاعات واگاهی ها مفاهیم و ریشه های تاریخی  و دانش سیاسی  در ریشه یابی  حوادث  وپدیده های مرتبط با یکدیگر و به پیش بینی حوادث و فعل و انفعالات سیاسی نزدیک می شود  و به شکل گیری چشم انداز سیاسی شهروندان، و همچنین در انتشار آگاهی سیاسی و تجزیه و تحلیل سرنوشت و تنظیم توقعات مردم کمک می نماید :
واینگونه است که  بحث در مورد هنر تجزیه و تحلیل سیاسی و اهمیت آن  در تلاش راهبردی برای فهم  افکار و درک عموم  از آنچه در محیط اطراف خود می گذرد صد چندان  است که  بر ادراک عموم بر اساس  توسعه برنامه ها و راهکارهای  آینده نگرانه  درهمه اجزا و متغیرهای آن  می تواند مرغوبیت وتاثیر مطلوب خود را نشان  دهد. ... درقسمتی دیگر به  نجوه ی تجزیه وتحلیل بومی انتخابات  می پردازیم!
نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


نجوا کنگان
دلگیرم از خود با تو نجوا می کنم دریا این سفره ی دل پیش تو وا می کنم
درباره وبلاگ

سلام علیكم اینجانب عبدالمجید اورا متولد1348/6/25- كنگان-محله خور چوری(خیابان استقلال)

مدیر وبلاگ : عبدالمجید اورا
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic