دلگیرم از خود با تو نجوا می کنم دریا این سفره ی دل پیش تو وا می کنم

اعتراف آمریکا به سقوط ضریبی در بازی مار و پله جهانی

تاریخ:جمعه 5 آذر 1395-01:19 ب.ظ

اعتراف  آمریکا  به سقوط ضریبی در بازی مار و پله ی جهانی
Image result for president-trumps-first-term
معادله جدید سیاست خارجی آمریکا از سلطه گر ی جهانی تنها به حفظ برتری کاهش می یابد
نظام سیاسی آمریكا ذاتاً برپایه ی "ارزیابی وتوازن" (Check and Balance)قرار دارد،وقانون اساسی ان کشوربه اصطلاح براساس  نظارت برتقسیم قدرت" (Separated Institutions Sharing Power) باید مورد لحاظ قرار گیرد.
بنابرشواهد وقرائن موجود جریان سلطه گری جهانی مورد ادعای آمریکا نه بدلخواه سیاستمردان بلکه در نتیجه  فروپاشی اعتبارات و شعارات ودرنهایت سیاست های ناکام گذشته آمریکا افزایش کانونهای مقاومت جهانی در برابر ادعاهای قبلی ، عملیات تصمیم سازی سیاست خارجی  آمریكا دچارپیچیدگی ، درگیری وتداخل اختیارات وتأثیر  گذاری مؤسسات رسمی  وغیر رسمی  (گروههای فشار ومراكز پژوهشی ) درهاله ی از سردرگمی قرار گرفته است، بخصوص که قانون اساسی نقش  معینی را برای مؤسسات شركت ومؤثردر تصمیم سازی سیاست خارجی ایالات متحده تعریف نکرده است. و  آنچه مشخص است با استفاده از همین خلاء قانونی  نقش فزاینده موسسات غیر رسمی افزایش یافته است و  تاثیر گذاری نهادهای رسمی رو به افول گذاشته است، با ظهور موسسات جدید بحسب  مراحل زمانی پیش رو روابط  میان  آن موسسات با اختلافات و تفاوت  دیدگاه، مدیریت سیاست خارجی دولت آمریکا را با نوسانات قابل توجهی روبرو کرده است،و این سئوال مرکزی را مطرح می کند که آینده روابط بین المللی دولت جدید آمریکا چگونه خواهد بود؟
 شایان ذکر است جدال موجود در میان طرفهای تصمیم ساز  حول دوموضوع :  ایالات متحده مدیر جهان اهداف وابزارها یا ابرقدرت بحرانزده وترمیم قدرت ازدست رفته؟ می چرخد.
نخبه ی درونگرا وانزواطلب   وطیف های غالب شهروندان آن کشوربه ضرورت کاهش دخالتهای امریکادرخارج از مرز های خود اصرار دارند
دراین زمینه،بخش های مهمی  ازنخبه  های سیاسی امریكا،  طی مبارزات انتخاباتی  2016، در جهت فرض تصاویر ذهنی با این مضامین در تصمیم رای دهندگان تلاش زیادی داشتند وحتی این فکر بنوعی، درون کمپین مبارزاتی دوکاندید بعنوان مطالبه ی جدی مطرح شده بود، ودر نهایت پیروزی ترامب  نمایندگی این گزینه یعنی درونگرائی را بعهده گرفت  وگزینه ی مدیریت جهان به نمایندگی كلینتون شکست خورد .و  اکنون بنظر می رسد که گزینه درونگرائی وانزواطلبی  و پرداختن به خود   تبدیل به موضع  مورد توافق  گسترده ی میان نخبه ها و شهروندان أمریكا محسوب می شود
از اهم  معیارهای تک قطبی ویکه تازی در ابرقدرت برتر وضمانت بقای ایالات متحده آمریكابر مبنای  تفكری بود که  فرانسیس فوكویاما  دركتاب مشهور " پایان تاریخ"آنرا تئوریزه کرده بود و در آن  پیروزی ارزشهای آمریکا  را مبنای این جریان قرار داده بوده. اما در واقع سیاست خارجی آمریكا، با همه تلاش ها  وهزینه ها در انتقال این پیام ناکام ماندو در داخل آن کشور  نیز نه تنها  همان ارزشها مورد ادعا حفظ نشد بلکه رویکردهای سیاسی درونی معارض آن اوج گرفت.
گرچه ایالات متحده با تکیه بربانک ها ، نه تانک ها،  در فکر توسعه ی نفوذبین المللی خود بویژه دراروپا وخاورمیانه بود، تا جائیکه استاد  تاریخ  دیپلماسیدردانشگاه  واشنگتن " وارین كوهین" درکتاب"امپراتوری بدون اشک" . (Empire without tears) خلاصه ی ازشواهد تاریخی نقل می کند که اثبات کننده  دخالت ونفوذ طلبی پیشین در سیاست خارجی  آمریكا درجهان بوده است،.
 ودر دنباله ی آن اکنون سعی برخی نخبه های سیاسی بر این است که از ترس  افزایش تهدیدات نسبت به آمریکا و امتداد کاهش برگشت به عقب سیاست خارجی آمریکا به داخل آن کشور هنوز برطبل افسانه سرائی برونگرائی سیاست خارجی سراسر "کساد" می کوبند ولی جهان دیگر این فرصت را به آمریکا نمی دهد...
 در حال حاضر حدود دخالت جهانی آمریکا ، چگونگی آن و ابزارها ، موضوع جنجالی است که   حوزه سیاست خارجی آمریكا را دربرگرفته است،
با این اوصاف در تاریخ روابط بین المللی قدیم ونوین تنها دوگزینه برای زیرساخت این حجم دخالت ورهبری بین المللی می توان تعریف کرد: الف) تحمل هزینه های سنگین وسختیهای خاص آن،  وبرخوردهای  فرسایشی واراده شکنی  ویرانگر دوطرفه ،که هیچ دولتی بتنهائی ازاین قدرت برخوردار نیست، لذا همواره درجستجوی ائتلاف باید بود .2) افسانه ی توافق دموکراسی تام که  تحقق آن حتی درسیاست داخلی هم محال است، وتنها راه حل میانه بکارگیری قدرت سرریز  برای تحمیل اجباری خود به دیگران است  که این خود هم نیازمند حفظ ثبات نظام سیاسی خویش و بصورت همزمان حفظ منافع  است.
 و البته یک جناح سیاسی درآمریکا  همواره  به این فکر می کند که کشورهای دیگر را مجبور کند از طریق ابزارهای نظامی، اقتصادی، فرهنگی  تحت سیطره داشته باشد و مانند یک امپراتوری عمل کند.
 
چالش های پنجگانه ی که رویای ایالات متحده دررهبری جهان ، را درهم شکست:
 
1-   عدم موفقیت آمریکا در توسعه ابزارها نظم جهانی  باتوجه به عدم پذیرش آن از سوی سایر ابرقدرت ها   و افول این روند هنگا می بیشتر به چشم آمدکه  سظح رویکرد ارزشی ،فرهنگی اختصاصی آمریکا ،  از سوی طرف های دیگر جهان مردود اعلام شد وحتی پروسه بهره گیری از سرریز قدرت نظامی در افغانستان ، عراق. اخیراً مهارتروریسم و جنگهای نامتقارن نیز با شکستی فاحش روبرو شد.
 
2- ظهور قدرتها ی متعدد معارض سیاست های امریکا در نقاط  مختلف جهان، رهبری آمریکا را به چالش کشید بنحویکه باعث کاهش نفوذ آمریكا شد.  و همچنین قدرتها ئی درصدد مقاومت و رودروئی با نفوذ ایالات متحده شدند.
 
3-   رشدهویت شناسی خود ی توسط بسیاری از کشورها و ناتوانی امریکا در ایجاد یک سازکار برای مقابله با این فرایند روبه گسترش  و....
4-  امتداد این بحرانها بشكل بی سابقه به داخل  آمریكا،  و ایجاد نارضایتی از هیات حاکمه در میان شهروندان .
5- رویکرد از غرب به شرق بسیاری از کشورها وبه خطر افتادن منافع متنوع آمریکا درجهان و نبود یک دیدگاه روشن در تیم دولت اوباما در قبال تعبیر وتفسیر جدید از منافع ومصالح امریکا.
در پایان این فصل کارشناسان سیاست خارجی بـه " برتر ی  امریکا  بجای تسلط ." راضی شده اند.
وتا کنون نظارت کنگره بر اجرای قوه مجریه در اقتدار سیاست خارجی به احضار مدیران وادای  توضیحات  از سوی کمیته های مرتبط در هر دو مجلس سنا و نمایندگان نشاندهنده ناکامی در مسائل مربوط به روابط بین المللی، دفاع، امنیت، این روش کمیته ها اثر بزرگی در شکل گیری افکار خاص عمومی در روند ساخت سیاست خارجی دارد ..
 افزایش "قدرت کیف پول" (Power of the Purse) " (قدرت پول) نقش کنگره در روند ساخت سیاست خارجی،برگرفته از قدرت اعطا شده توسط قانون اساسی به اتخاذ ارائه ی اعتبارات مالی مورد نیاز قوه مجریه برای اجرای سیاست خارجی آن یکی دیگر از مفاهیم معمول در سیاست خارجی آمریکاست. 
1. وزارت  امور خارجه و وزارت دفاع (پنتاگون) دوگانه  تصمیم ساز سیاست خارجی
وزارت دفاع  در روند ساخت سیاست خارجی با عناوینی چون  بحران ، تهدید امنیت و منافع ایالات متحده آمریکا ،
نقش اصلی را بازی می کند که در آن قدرت نظامی اولویت اول بیش از دیگر ابزار اجرای سیاست خارجی ، مانند دیپلماسی و مذاکرات بشمارمی رود.  نقش این وزارتخانه در روند ساخت سیاست خارجی در حال افزایش است حالت انتقال از نقش اجرایی به طراحی سیاسی، که  اعلام تسلط امریکا بر سیستم بین المللی،  با استفاده از قدرت نظامی در سیاست خارجی هدف آن است،
مقامات ارتش انکار نمی کنند وزارت دفاع نقش اصلی را در روند ساخت سیاست خارجی در بحران و تهدید امنیت و منافع بار ایالات متحده آمریکا ، بازی می کند
  مقامات ارتش آمریکا نقش رو به رشد وزارت دفاع در روند ساخت سیاست خارجی را، انکار نمی کنند  رئیس سابق ستاد مشترک ارتش،  مایکل مولن، در تاریخ 3 مارس سال 2010 می گوید: "روند سیاستگذاری  وظیفه ی وزارت خارجه آمریکا است  اما هنوزتحت سلطه  فرماندهی نیروهای آمریکایی که در خارج از کشور مامور  هستند  قرار دارد." همچنین  وزیر سابق دفاع، رابرت گیتس، نیز گفت: اکنون"برای برای کنگره  رای دادن به  تخصیص بودجه   به جای وزارت امور خارجه" به وزارت دفاع آسان تر است.

بنابراین باید شاهدبازی دوگانه در سیاست خارجی آمریکا بود :  جریان اول "دخالت" ((Interventionism)  که در ایالات متحده بر اساس تا به نحوی موثر در امور بین المللی، به منظور دستیابی به منافع آمریکا با تمام ابعاد آن ، که  در خط مقدم نیروی نظامی .بصورت انفرادی یا با رهبری ایالات متحده همراه با متحدان سنتی فعال شود . حریان دوم "انزوا گرائی" (انزواطلبی)، بر امتناع از شرکت به طور موثر در امور بین المللی متمرکز شده و برمسائل داخلی کشور، بعنوان  یک اولویت تاکید دارد..
 
رابطه ترامپ و نهادهای تحت مدیریت با سیاست خارجه چگونه خواهدبود ؟
 
 دونالد ترامپ تاکنون اظهارات زیادی در مورد مسائل سیاست خارجی آمریکا، سیاست های خاص برای چالش های مختلف پیشرو مطرح نکرده است . اما اظهارات او در مورد مسائل سیاست خارجی، امنیت ملی و آمریکا نشان دهنده گسست وفاصله گرفتن از مبانی سنتی سیاست خارجی حزب جمهوری خواه تا حدی آشکار است که با رویکرد انزوا طلبی نسبت به سیاست خارجی امریکا، با استفاده از شعار " اول امریکا " قابل توجه است . اما  کاهش حضور نظامی آمریکا در خارج، و  تعطلیلی پایگاه های نظامی غیر ضروری شاید وعده ی در حد شعاربستن زندان گوانتانامو بوسیله ی اوباما باشد! بخصوص که مشاوران اصلی او با جناح سیاسی افراطی اسرائیل میانه ی بسیار خوبی دارند.  ومحرزاست که ترامپ وتیم همراه او درنهایت با ارزیابی واکنش ها
برپایه ی "ارزیابی وتوازن"و زمینه های توانمندی موجود سایر کشورها ی جهان، سیاست خارجی شناوری را دنبال می کنند.

 


نوع مطلب : تحلیل مقاله 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.