دلگیرم از خود با تو نجوا می کنم دریا این سفره ی دل پیش تو وا می کنم

مدیریت شهری(قسمت دوم)

تاریخ:سه شنبه 27 تیر 1396-03:47 ب.ظ

مدیریت شهری(قسمت دوم)
این بخش بدنبال ارائه نقطه نظری پیرامون جوهره ی مدیریت  شهری در چهار مفهوم اساسی شامل برنامه ریزی، قانونگذاری وتصویب مقررات، تامین مالی و اجرا بر اساس ضروتهاست. .
بخصوص اگررشد ظاهری شهر با شتابی فزاینده روبرو باشد نیاز فوری به توسعه خاص از مفهوم برنامه ریزی را نشان می دهد، که باید تاکید کرد : تکامل سریع درجنبه های مختلف زندگی نوین و تغییر دراین رویه منعکس شده است.
 همراه با افزایش قابل توجه تعداد جمعیت توسعه سیستم های اجتماعی،بهداشتی و فرهنگی، به عنوان یک نتیجه از پیشرفت های علمی و فنی بصورتی پی در پی مطالبه می کند، تمام این کارها در مفهوم برنامه ریزی و یک راه برای حل مشکلات نشان دهنده چهره دیگری از تکامل آگاهی  دست اندرکاران  محسوب می شوند..
 شهرما  نیز مانندسابق در حال حاضر با بسیاری از مشکلات برنامه ریزی مربوط به تمام جنبه های فعالیتی که در آن این مشکلات با توسعه ی سریع اهداف در ارتباط است روبروست...
با توجه به این مطلب مدیریت شهری معاصر به چند عامل برای خدمات رسانی  رو به رشد ومطلوب نیازمنداست :
الف)  برنامه ریزی وعناصرآن :
برنامه ریزی از وظایف کلیدی مدیریت شهری در آغاز عهده داری این مسئولیت است و مقدمه ی همراه با ابزار های لازم برای توسعه جامعه محسوب می شود و اگرآن نقش  با برنامه ریزی عمومی درشهر تحت پوشش همراه باشد آن مدیریت به ایفا ی مهم ترین نقش  ماندگارخود پرداخته است، ین روند برای شهرهایکه در حال توسعه برای سازگاری با تغییرات  وتکانه  های شدید اجتماعی مواجه هستندو همچنین برای مواجهه با مشکلات دوران معاصر مهمترین رویه شناخته شده است.
با این حال، برنامه ریزی: یک روش جدید برای اداره و مدیریت موضوعات مختلف نیست  ونه  قدرت چهارمی است که به سه مقوله ی سنتی (قانونگذاری، اجرا ،ارزیابی) اضافه شود، بلکه به عنوان  پیش نیاز ورودی به توسعه ومرتفع کننده مشکلات موجود و معضلات قابل پیش بینی بشمارمی رود .
از آنجا که هر شهر بخشی جدایی ناپذیر از اهتمامات هر دولت است  این زمینه می تواند در برنامه ریزی  شهری به عنوان یک کلان بخشی با جذب بخشی از کمک های دولتی از جنبش رشد شهری در  کشور  در خدمت شهروندان قرار گیرد زیرا این بحث قسمتی از روند جهانی شهرنشینی محسوب می شود.
همانطورنیز دراین راستا یک شهر نیاز به استفاده از سند چشم انداز  کشور و تجارب شهر های دیگر و تجدید بروزشدن روابط با  کارشناسان و اطلاعات مربوط به رشد شهری و مشکلات آن دارد...
با توجه به این ادراک و استمرار حرکت پویا ی شهری، برنامه ریز گاهی با مخاطراتی همراه می شو د که برخی قابل مشاهده  بوده و برخی دیگر نامرئی هستند  ولی  ارزیابی الگوی ثبات مدیریت شهری، با همکاری مقامات محلی در شهر  تحت توابع بسیاری از روش های نظارتی وارتباطی،مشاوره ی با تبدیل آن تعاملات به  فکر شماتیک ( زمان دار)  مرتتبط با  عملیات مستمر برروی زمین واقع  ومحیط حقیقی و گسترده در مدیریت شهری با ابعاد  (اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی) را هموار یا ناهموارکرده است..
این ادراک؛ مفهوم برنامه ریزی شهری را  از شعار و لفظ به به یک  بوته ی اثر گذار اجرایی خاص تبدیل می کند که مهمترین مرحله  حرکت دراین عرصه را تداعی می کند.
ب) مشکلات برنامه ریزی  مدیریت شهری در شهر ما :
 عدم اعتقاد به برنامه ریزی و  فقدان برنامه ریزی علمی وعملی از ابعاد مهم تر مشکلات برنامه ریزی و مدیریت شهری محسوب می شود، بسیاری از مشکلات موجود ناشی از عدم وجود شاخص های انسانی،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی وطبیعی مورد انتظار است دراین عرصه مناظر  فیزیکی ساختمانی و سازه های شهری بدون درنظر داشتن شاخص های مورد نیاز درطول مدت زمان کوتاه اخیربسرعت  گسترش یافته است که این رویه به سهم خود توانسته است تاثیر منفی بر  استفاده از مدل مدیریت شهری برتر و موفقیت  آن بگذارد و مشکلات در حال رشد در برنامه ریزی های مقطعی  موجود در  معادلات هزینه بر و توقعات شهروندی و جهت گیری های مختلف  فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی دربازده مورد انتظارنوعی مانع به شمار آمده است..
  از این پس دراین راستا توابع سنتی گذشته برای مقابله با مجموعه ضرورت های شهری وتغیرات بزرگ مداوم، به ویژه از نیازمندیهای رو به رشد در خدمات عالی  وهوشمند کارائی ندارد وعملکرد تخصص انسانی اجرایی در کنار برنامه ریزی برای فائق آمدن بر مشکلات که دامنگیر مدیریت شهری شده یک التزام انکار ناپذیراست. 
اعمال نفوذ در روند برنامه ریزی  درمقابل سیاست توجه به منافع شهری قرارگرفته و این ترفندجامعه را  ناراضی می کندزیرا به همه آسیب می رساند رشد شهر  با یک رویکرد  غیرعلمی  که توسط منافع خاص ب صرف هزینه از منافع عمومی اداره  شود موجب به هدر رفتن و تعادل  نامحدود  کل مزایا و امتیازات شهری از (زمین ،زمینه ی خدمات ومنابع در دسترس) می گردد با توجه به این مبحث، بنابراین دست اندرکاران برای کارگردانی  موسسات  محلی  مرتبط  با مدیریت شهری برای در نظر داشتن مشکلات شهرنشینی باید بیش از حد  به آسیب های جدی تر در هنگام برنامه ریزی محلی توجه نمایند  تا از هدر رفت منابع و  اضافه هزینه های جاری به جامعه جلوگیری نمایند ..
ج)قوانین، مصوبات شورا ومقررات مدیریت شهری:
از اموری که باید توسط وضع کنندگان مصوبات مشاهده شود مشکلات سخت ونرم است که باید از طریق فرمت های طراحی شده و نرم افزار ی گرافیگ وایده های عملی وعلمی شناسائی شده واولویت بندی گردنداین روند بدان معنی است که مسائل حقوقی منعکس  شده شهروندی رکن اساسی مدیریت نوین شهری است  ابزار اجرای مواد ومحتوای مصوبات شاید برای تمام زمانها و مکان معتبرنباشدکه بر اساس مطالعات متنوع بسته به تنوع روابط فرهنگی اقتصادی و اجتماعی در وسیعترین ابعاد شرایط  موجود می بایست در قالب پروسه ی نو نگاری پایش و بروز گردند زیرا درواقع هدف از  مصوبات یا مقررات، و دستورات حفاظت و نگهداری از حقوق عموم است وبه حفظ  رفاه جامعه و درپیوند با دورشدن از هر گونه  آسیب های اخلاقی ومادیست که توسط امنای جوامع شهری در رسیدن به اهداف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تعیین شده  و دولت و به لحاظ سیاسی و ومواضع تاریخی ودیرینگی مطالبات ومعوقات برای آن ارزش قائل است
بسیاری از مصوبه گذاران  شروع به وضع مقررات مربوط به بهداشت عمومی، امنیت و یا استانداردهای برای کسب وکار و حالت ساخت و ساز  (که  این مقررات شامل ساختمان ها، سایت ها و فرم های فیزیکی تجاری و ورزشی وفرهنگی و  استفاده از زمین و شناسایی مناطق مسکونی، صنعتی، کشاورزی و تجاری می کنند اما نوع رسیدگی به خدمات وسرویس دهی های روزانه و چگونگی دستیابی به امکات تاسیساتی ورفاهی را بخصوص در خواسته ی حاشیه نشینان  وقعی چندان نمی گذارند.
در حالیکه مصوبات و مقررات مسئولانه  در برخورد با محیط  وکاربری زمین ، فضاومحیط در مدیریت شهری معاصر خدمات رسانی را اولویت برنامه ریزی خود می داند ومصوبات را بازتابی از واقعیت جامعه و یک ابزار برای ساماندهی شهری و توسعه ی شانه به شانه و وسیله ای برای آموزش جامعه و قبل از آن یک ابزار بازدارنده برای بروز نابسامی شهری می داند و بیان مدیریت  خاص شهری و در یک زمان معین در یک چارچوب دوره ی خلاصه شده نمی داند.
درغیر اینصورت، شکست مصوبات و مقررات   برای مدیریت شهری در شهر ، از جمله یکی از مسائل مهم  ناتوانی این مجموعه سیاست گذار  درپاسخگویی به نیازهای شهر از نظر ساماندهی، هماهنگی، و حتی نظارت و به عنوان یک نتیجه از سرعت رشد تصادفی (جمعیت و محیط فیزیکی) است و انباشت مشکلات   به دلیل ناتوانی برجسته فنی و مالی برای مقابله با پدیده های نامانوس منجر به از دست رفتن اختیارات مدیریت محلی وتاخت تاز معضلات تازه از راه رسیده می کند.
مطالعه تاثیر اقتصادی در ساختار اجتماعی باید درمصو به مردان  تصمیم ساز شهر در تعیین عوامل اقتصادی دخیل در شکل گیری ابعاد حقوقی قوانین ومقررات شهری و هدف از  کنترل امور به منظور تنظیم روابط  بین نهادها و اعضای جامعه و محیطی که در آن  زندگی می کنند بشکلی موثردیده شود . ...
برای مثال در خبرها و گزارش ها می خوانیم که مدیران محلی ویا حتی اعضای شواری یک نقطه در کشورمان ویا حتی موارد مشابه در خارج کشور علیه شرکت ها، کشتی، بازرگانان ویا موسسات تجاری  وحتی دولتی  بدلیل ایجاد مشکلاتی از قبیل عوارض روانی وجسمی ویا سلب آسایش،درنتیجه ی  آلودگی صوتی، هوا، ترافیک ، خاک ، آب و نامرغوبیت یک کالا ویا نوعی خدمات  و... اعلام جرم کرده و با صدور کیفرخواست درخواست پرداخت غرامت به شهروندان آسیب دیده یا درمعرض آسیب کرده اند...
د)برنامه ریزی بودجه واعتبارات درمدیریت شهری:
باید در نظر داست که  برنامه ریزی مالی شهری به عنوان بخش مهمی از اقتصاد مدرن شهری جایگاه خود را نشان داده و موفقیت مدیریت شهری به  وجود توازن مالی دستگاه های محلی مربوطه، مرتبط است.
 اهمیت برنامه امور مالی شهری از طریق ارتباط آن در یک گروه  از توابع هماهنگ جامعه محلی ، که اجرا می شوند نهفته است، که این امور برای رسیدن به اهداف  عمده شهری  بقرار ذیل مورد اهتمام قرارمی گیرد:
1. افزایش نسبت میزان رفاه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای جمعیت  شهر از طریق ایجادپروژه های استاندارد در محیط و زمین های شهری برای پروژه های خدمات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است.
2-ارائه امکانات برای محدوده مکانی خدمات مرتبط به اقتصاد خرد و همچنین برای دستیابی به اهدافی که به اقتصاد کلان مربوط می شود.
برنامه های امور مالی شهری یعنی : پیاده سازی الزامات در زمین(محیط)  شهری، که نیاز به ارائه بودجه در میزان قابل توجه در مقایسه با دیگر پروژه های  سابق شهری است، به این معنی که نیاز به جستجو برای  پیدا کردن   مناسب ترین روش هایی که بتواند  در انتخاب منابع مالی پایدار وتامین بودجه واعتبارات  برای   اجرای چنین برنامه هایی برآن متکی بود.
اهمیت برنامه های مالی شهری از طریق برنامه هایی که توسط  مدیران محلی  برای تحت پوشش قرادن نیازمندیها و یا اضافه کردن قابلیت های رقابتی جدی تر و آماده شدن منابع مالی برای بخش موثر هر سازمان  (موجود و یا ایجاد شده) درراه تدارک الزامات شهری  درگسترش امکانات و پایه های توزیع رفاه محیطی مثل پارکینگ ها و... ، که حداقل تضمین عملکرد مطلوب را بدنبال داشته باشد.
اگر مشکلات مالی قبل از رسیدن به برنامه های  اهداف مدیریت شهری مانعی بر سر راه  آن همیشه نشان می دهد و زمانی که  شهر بزرگ و بزرگتر می شود و بودجه مورد نیاز با برخورداری محلات در حال رشد متناسب نیست ، آنگاه مدیریت شهری خواستارافزایش عوارض و پرداخت های مرتبط با ساخت وسازوپیشه وری می شودو یا تحمیل منابع جدید غیر مستقیم به شهروندان از طرق مختلف می گردد.
عملیات اجرایی در مدیریت شهری:
انعکاس روش مکانیزم عملیاتی مدیریت شهری در برنامه های مدیریت درآزمایش بکارگیری واقعی سه مرحله فوق آشکارمی شود، آنها نشان دهنده  اطمینان  انطباق برنامه های عملیاتی و پیگیری پروژه ها در نتیجه فعال ساز ی روشن روش ها در رسیدن به  اهداف خود است  وقتی قادر به استفاده از تلاش های کارشناسان ،کارکنان ،کارگران و همچنین میزان مشارکت شهروندان در بسیاری از جنبه های مربوط به ارزیابی و بهره مند ی از این برنامه ها  و بررسی توانمندی مطابق با سازکاری مختلف با شیم آنها بدینگونه کار می کنند:
1. سازوکار اختیارات و قدرت در برخورد با مشکلات عملی به موسسات اجرایی محلی واگذار شده است.
2. مکانیسم هماهنگی، و این از طریق زیر که به نمایندگی از شوراهای محلی، که شامل معتمدین محلی  و دواطلبان خدمات سازمان های مردمی بوده کار خود را به عنوان یک  هماهنگ کننده بین مدیریت اجرایی و جامعه محلی و دولت ،با کمک سایر ساز و کارهای اداری در نظر گرفته و اموربنحوی سازنده انجام می شود.
3. توسعه منابع مکانیزم در دسترس محیطی : فعالیت این مکانیسم با افزایش بهره وری از منابع موجود، و همچنین اضافه کردن منابع جدید را از طریق برنامه های موثر برای افزایش درآمد و تولید درون شهری امکان پذیر است.
4. مکانیزم ارزیابی مجدد: یکی از مکانیسم های مهم  درفعال مدیریت شهری است که  همزمان با تجربه  وآزمایش اولیه،  اجرای طرح، کنترل و ارزیابی نتایج مورد نظر را  قبل از اقدام در اجرای برنامه در قیاسی ملموس ومحسوس قطعی می کند
 


نوع مطلب : تحلیل مقاله 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
How you can increase your height?
سه شنبه 31 مرداد 1396 10:04 ق.ظ
Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide
credit and sources back to your weblog? My website is in the very same area
of interest as yours and my visitors would certainly
benefit from a lot of the information you provide here.
Please let me know if this ok with you. Thanks a lot!
پاسخ عبدالمجید اورا : Welcome, . A new visit from this site welcomes you
حامد
چهارشنبه 28 تیر 1396 01:25 ق.ظ
همین حالا شعبه 2 وبلاگ خود را ایجاد کنید و از وبلاگ نویسی با کلی امکانات جدید لذت ببرید ، هیچ محدودیت کد و محدودیت کسب در امد در سیستم ما وجود ندارد
www.SiteAria.ir

—------------------------------------
سایت نیازمندی های مشاغل بازارچه 96
همین حالا اگهی خود را رایگان ثبت کنید
www.Bazarche96.com

—------------------------------------

قالب و ابزار وبلاگ نویسی را از سایت بهترین ابزار دریافت کنید

www.behtarinabzar.ir

—----------------------------------

اپلیکیشن افزایش فالوئر و لایک + کسب در امد از فالو و لایک کردن
www.instagramiha.org
-----------------
ارسال شده توسط ربات ارسال نظر Yo Blog Spammer
yospammer.tk
cafetop.rozblog.com
سه شنبه 27 تیر 1396 08:26 ب.ظ
سلام

واقعا مطالب سایت آموزنده بود

لطفا به سایت من هم سر بزنید
منتظر شما هستم

cafetop.rozblog.com
-----------------
ارسال شده توسط ربات ارسال نظر Yo Blog Spammer
yospammer.tk
حامد
سه شنبه 27 تیر 1396 07:51 ب.ظ
همین حالا شعبه 2 وبلاگ خود را ایجاد کنید و از وبلاگ نویسی با کلی امکانات جدید لذت ببرید ، هیچ محدودیت کد و محدودیت کسب در امد در سیستم ما وجود ندارد
www.SiteAria.ir

—------------------------------------
سایت نیازمندی های مشاغل بازارچه 96
همین حالا اگهی خود را رایگان ثبت کنید
www.Bazarche96.com

—------------------------------------

قالب و ابزار وبلاگ نویسی را از سایت بهترین ابزار دریافت کنید

www.behtarinabzar.ir

—----------------------------------

اپلیکیشن افزایش فالوئر و لایک + کسب در امد از فالو و لایک کردن
www.instagramiha.org
-----------------
ارسال شده توسط ربات ارسال نظر Yo Blog Spammer
yospammer.tk
حـضـرتـــــــ بـاران ( مهدی صاحب الزمان عج الله )
سه شنبه 27 تیر 1396 06:36 ب.ظ
قرآن،عامل ایمنی در آیینه نهج البلاغه


وَ سِلماً لِمَن دَخَلَهُ (خطبه/198)
ترجمه:محلِّ امنی است برای هر کس که وارد آن شود.
شرح:«منظور از در آمدن و وارد شدن،تدبیر هر چه بیشتر در مقاصد قرآن و بهره گرفتن از انوار آن است،از این رو قرآن مایه ی ایمنی از عذاب خداوند و در افتادن در شبهاتی است که پرتگاه هلاکت به شمار می آیند.


با سلام و صلوات سپاس از مشارکت و حضور بزرگوارانه تان. اختیار دارید جزء انتخابیتان ثبت گردید جزاکم الله خیرا
پاسخ عبدالمجید اورا : سلام علیکم . از محبت و عنایتتان بی نهایت سپاسگزارم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.