آگاهی انتخاب برای مجلس شورای اسلامی

 آگاهی  انتخاب کننده و انتخاب شونده در حوزه انتخابیه ی جنوب استان بوشهر  را چگونه ارزیابی کنیم ؟
آگاهی، مفهومی نسبی است. می‌تواند بر حالتی درونی متمرکز شود، مثلاً حسی احشایی؛ یا از راه ادراک سوهشی ( حسن کردن) بر رویدادهای خارجی متمرکز شود.
هر کسی  تجربه‌های آگاهانهٔ  روزانه ی فراوانی دارد؛ برای نمونه: آگاهی از گل قرمزی که در باغچهٔ حیاط است؛ یا صدای هواپیمایی که در آسمان در حال پرواز است؛ یا مزهٔ شکلاتی که روی زبان فرد قرار دارد و… نمونهٔ نخست از سنخ تجربهٔ آگاهانهٔ دیداری، دومی شنیداری و سومی چشایی  هستند. هر یک از این تجربه‌های آگاهانه «خصیصهٔ پدیداری»  دارند به این معنی که کیفیت  خاصی برای تجربهٔ آن‌ها وجود دارد.
آگاهی  توانایی دانا شدن و درک کردن (برای احساس کردن) یا دارای معرفت شدن از رویدادهاست. آگاهی به‌طور گسترده‌تر، حالت هشیاربودن کسی یا چیزی می‌باشد. آگاهی، قرین روانشناختی هشیاری است مسائل مختلفی دربارهٔ آگاهی وجود دارد: (الف) مسئلهٔ توصیفی که به مفهوم آگاهی مربوط است (ب) مسئلهٔ کارکردی یعنی اینکه چرا آگاهی وجود دارد و چه نقشی در سایر حالات ذهنی یا رفتارهای ما ایفا می‌کند، (ج) مسئلهٔ تبیینی آگاهی: آگاهی چه جایگاهی در طبیعت ومحیط پیرامونی دارد؟ آیا آگاهی یک ویژگی بنیادین است که مستقل از هر چیز دیگر و در عرض سایر امور طبیعی وجود دارد یا وابسته به سایر امور ناآگاه (فیزیکی، زیستی، عصبی یا محاسباتی) است؟ در صورت دوم،  برای  مواجهه با یک امر ناآگاه چگونه می‌تواند آگاهی را به وجود آورد.
 
ابعاد فراموش شده ی آگاهی در اختیار داشتن حق دانستن در چهارچوب مقررات ودستیابی به داده های مرتبط برای مشارکت فرهنگی، اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی است بدون شک دست یافتن به این روند  به انرژی بالقوه تلاشهای فکری ، شناختی ، آینده نگری ، اقتصادی و اجتماعی دروجود شما خواهد افزود ، که عدم لحاظ همه اینها در ایجاد آگاهی  فرهنگ سیاسی که امروز در صحنه اجتماعی و انتخابات مجلس پیش روی می تواند با عث ازدست رفتن  نقش واقعی در تدبیرسرنوشت مان بشود لامحاله تاثیر بسزائی دارد.
درست است که زندگی سیاسی در علوم سیاسی تنها به دلیل مواضع مستقیم  و محدود به اعضای جوامع محلی نیست بلکه لازم به  تاکید بر این واقعیت است که  مجلس اولین هسته ی قانونگذاری ونظارت در هرم  نظام اسلامی است و این بدان معناست که عصاره های ورودی به آن با کارکرد خروجی آن فارغ ازگرایش سیاسی  و هر توجیه و بهانه ی باید پاسخگوی افکار عمومی باشند زیرا آنان با این ادعا وارد رقابت ها ی مربوط و نهاد قانونگذاری می شوند که هم به کم وکیف قوانین و حقوق پارلمانی و هم مطالبات اجتماعی  انتخاب کنندگان واقف هستند و بررسی  ومطالعات لازم را پیش از این به انجام رسانده وآمادگی دقیقی را درخصوص اجرای شرح وظایف دارند اما از سوی دیگر  نوسازی درکیفیت بخشی انتخاب مطلوب واصلح از منظر ساختاری و اجتماعی  به نگاه ما آحاد جامعه برمی گردد  و تجربه گذشته ثابت کرده است که یکی از دلایل بحرانهای اجتماعی و... که مابا آن دست به گریبانیم ، در این ممکن است باشد که با انتخاب کسیکه  رفتارها ، اخلاق و تعاملات خود واطرافیان را نتوانسته سامان بدهد  خود همه چیز را خراب کرده و خراب جلوه می دهد و ما تاکنون نتوانسته ایم آن را ریشه کن کنیم؟! روشن است که غالب این عارضه به دلیل مشکلات همدستی ذاتی افراد و یا حتی نا هماهنگی متوالی وضعف آگاهی در یک زیرمجموعه ی به قدرت رسیده است که نمی توانند به مردم واکثریت جامعه بیندیشند. ما گاهی دچار خطای دید می شویم وبرخی از این عزیزان خطای روش شناسی و گستره مناسب عرصه ی کار...را خواسته ویا ناخواسته مرتکب می شوند.
و از سوئی دلیل واقعی مشکل دراین است بسیاری افراد با مدارک عالیه ی تحصیلی از قبیل دکترا، مهندس، و....  با همه ی ادعاهای کمرشکن که اظهار می دارند هنوز بنظر می رسد با آمادگی لازم در کارکردن برای توده مردم فاصله دارند و این برمی گردد به نداشتن آگاهی کافی و دید شامل همه جانبه با چشم اندازی بلند وروشن ... که ضرورتاً  اهتمامی مختصر بشرح ذیل می طلبد :
"تئوری آگاهی"
جمع آوری (داده = واقعیت + اندازه گیری) تعاریف...
- طبقه بندی داده ها به (اطلاعات و مبانی آماری در هر شاخص مورد انتظار).
- همبستگی بین اطلاعات = (دانش)  و تنظیم جدول زمانبندی رشددر عرصه های اختصاصی.
- پیوندهای  دیدگاه = راه حل ( بدیل ها/ عوامل و عناصر وابزار مورد نیاز/خرد).
-  ترسیم قالب وجایگاه نهایی اهداف براساس اطلاعات مرتبط مورد نیاز = (چشم انداز).
 - گزارش عملکرد و ارزیابی کارشناسی.
 به  استناد همان تئوری آگاهی ، وقتی که عناصر فعال  و سالم موجود در  بدنه ی  دستگاههای دولتی موسسات تقنی (قانونگذاری)  بنا به فرموده امام راحل عصاره ملت باشند به صلاح وثبات و رفاه؛ فرهنگی، اقتصادی وسیاسی واداری و سایر موارد  بیش از پیش نزدیک می شویم ، واگر غیر این باشد ...؟ و به همین دلیل ما باید درانتخاب وهمراهی نمایندگان در موقعیت های کیفی و زمانی سخت احتیاط کنیم. زیرا مستقیماً  تبعات هرگونه انتخاب مان به خود ما برمی گردد.

رعایت چارچوب های خاص در زمینه های مورد اشاره به ما امکان  می دهد بجای سرمایه گذاری براشخاص،    به شاخص های هم تراز انتخاب نگاه کنیم و زمان  آگاهی یافتن را تا بعد از انتخاب به عقب نیاندازیم  و شاید توافق امروز  هر خانواده بر روی یک هدف تا خانواده ی دیگر هم متفاوت باشد اما شاخص های  شهرستانی، استانی و ملی تا حد زیادی میان اعضای یک حوزه ی انتخابیه  نسبتاً مشترک است .. رفتن به سوی انتخابات مجلس شورای اسلامی اسفندماه  ، بهترین  مرحله اثبات امکان سرمایه گذاری در انرژی ها و شایستگی ها بدون قید و شرط است ، فرصتی که برای همه گسترش  یافته و مهیاست  و  بدون حب وبغض و حاشیه سازی ، با آگاهی از ساختار و اهداف و ضرورت های اجتماعی و شناخت ازفردیکه  پاسخگوی سوالات برزمین مانده و توانمند در مقابله باچالش های فرساینده،است، می توان به  کسب حداقل بقایای مزیت ها و منابع ومنافع منطقه  برای فرزندان آن، امیدواربود.
نوع مطلب :
برچسب ها : نجوای کنگان ./ آگاهی انتخاب کننده و انتخاب شونده در حوزه انتخابیه ی جنوب استان بوشهر را چگونه ارزیابی کنیم ؟ / آگاهی انتخاب برای مجلس شورای اسلامی، آگاهی،
لینک های مرتبط :


                                          ساده سازی  امور  نیاز فوری ما
                                   چرا لقمه را دور سرمان می چرخانیم ؟!
عصر ما عصر"عصاره "هاست  درنتیجه ی حاصل از (وقت، هزینه، انرژی)  و در قالب نمونه ی آشکار: کوتاه خوانی، کوتاه گفتن ، کوتاه شنیدن ، کوتاه نوشتن و نهایتا کوتاه فکرکردن و موثر عمل کردن  و راه حل های میانبر دقیق و کم نقص با حداقل  تبعات منفی است   و نه عکس آن یعنی دور زدن های لو رفته ؟!
کتاب اول تحت عنوان (چگونه در یک فنجان آب  غرق نشویم- زندگی خود را ساده کنیم!) و کتاب دیگری با عنوان: تصمیم: خوشبخت بودن.
"خوشبختی در فکر شما و آن دو" که توسط نویسنده مشهور آمریکایی "ریچارد کارسلن" نوشته شده است .. و کتاب سوم با عنوان (خودتان باشید: این شجاعت است) نویسنده مشهور فرانسوی ژاک سالوم ..
همانطور که می بینید عناوین شیرین و تیترهایی با طعم عسل ، رنگ گل رز ، به نرمی ابریشم برای  شادی موفقیتی که همچنان دور از دسترس مانده است؟!
این سه کتاب و کتب مشابه آن پس از ورق زدن برگهای آنها از یکی به دیگری و از اولی تا آخر  بالاخره بسته  می شود.تنها حس اولیه ی خوشی گذرا دست می دهد و تا اقدامی عملی از سوی مخاطب انجام نشده عناوین وجملات تا زمان کوتاهی از ذهن پاک می شود. روز ازنو و روزی از نو؟!
این سه کتاب فرض می کنند که اگر خواننده جوان راضی شد و   متقاعد شود به سرعت از ناامیدی به امید حرکت  می کند ، و  به دنبال هف راه می افتد؟
 از مرحله تا مرحله ی بعد از هدفی تا هدف  دیگر،   از زمان  فعلی تا آینده ی سعادتمند - یعنی سریع  دویدن بین این کلمات و سطرها  تندحرکت کنید!  چیدن کلمات آسان هستند ،  اما برطرف  کردن نقطه ضعف ها  اذیت می کنند  و شناخت نقاط قوت  فراموش می شوند  و این باعث دلسردی است یعنی پیچیده ماندن راه حل ها ... و ساده کردن امور همچنان بعنوان یک معما باقی می ماند ؟!
بسیاری از امور بسیار ساده وپیش پا افتاده  امروزی ، در گذشته ی حتی نچندان دور  از معماهای مطرح نشده و یا مطرح شده پیچیده و حل نشده بشما رمی آمدند و در مقابل چقدر فراوانند مسائل امروزی که در قالب چالشی جدی یا حتی  معمای سخت،  بشر کنجکاو معاصر در مقابل  آن ها  عاجز و درمانده است  اما به یقین در اینده ی نچندان دور، اغلب آنها بعنوان اموری بدیهی نگاشته می شوند.  همه ی این فرایند حاصل ساده سازی است ، ساده سازی علمی ... از ریاضی تا هندسه وصنعت و سایر علوم و عرصه ها ی متنوع  هرکدام از اصطلاح ساده سازی  علمی وعملی بهره می برند. یکی از اموری که شهروند عادی و مسئول اداری در جامعه از آن رنج می برد مرکب  و پیچیده بودن امور روزانه ی خود ساخته است . کمبود وقت ، کسری بودجه، کاهش واتلاف انرژی، تنش های روانی  و....  می تواند حاصل پیچیده کردن ، کارها و فعالیتها و عملیات روزانه  جاری ما باشد. بنابراین برای مقابله با این شرایط  ناخواسته اکنون ساده سازی علمی را پیشنهاد می دهند.
ساده سازی علمی
ساده سازی علمی ایده کاهش روابط پیچیده ی  موجودات و تجزیه ی ترکیبات اساسی بزرگتر ، برای تسهیل مطالعه آنها است.
یک شکل ساده سازی علمی این باور را دنبال می کند که هر فرآیند در طبیعت ومحیط پیرامونی  می تواند به بخش های کوچکتر تجزیه و خرد  شود که می توان  این روند را به صورت علمی توصیف کرد. معنای وسیع تر ساده سازی علمی ، از این مفهوم پشتیبانی می کند که می توان از علم برای توصیف همه چیز استفاده کرد و چیزی نیست که مجهول بماند.  افراد مختلف  می توانند با مراجعه به فرآیندهای اساسی  جزئی تر ،   روند شکلی و ماهیتی موضوعات را کاملاً درک کنند.
به عنوان مثال ، طرفدار" ساده گرایی" معتقد است که پیچیدگی مغز انسان نتیجه روابط جسمی پیچیده است. اگر  در مورد واکنشهای شیمیایی مربوط به این موضوع تحقیق و بررسی کنند ، آنها قادر به توضیح هوش ، احساسات و سایر شرایط انسانی خواهند بود. تنها راه درک پیچیدگی مطلق مغز انسان ، نگاه به قسمت های جزئی آن است.
.تعیین کننده های ساده سازی علمی
ساده سازی علمی اغلب توسط اکولوژیست ها و دانشمندان زندگی، مورد استفاده قرار می گیرد ، زیرا تلاش برای نشان دادن هر فرآیند ساده یک آزمایش علمی اغلب دشوار است.
با این حال ، بسیاری از مخالفان با این روند  به این جهت با آن مخالفت  میکردند  زیرا معتقد بودند که ساختارهای بسیار پیچیده  فقط در  قالب تعداد(کمی) برای انسانها قابل مشاهده است. در انسانها ، نیز  ارزیابی احساسات با استفاده از فیزیولوژی دشوار است ، ساده سازی علمی متهم به بزرگ نمایی است. برای جامعه شناسان  دریافتن روابط پیچیده در پشت کارکردهای جوامع و جمعیت ها با استفاده از معادلات یا مشاهدات فردی نیز قابل پیش بینی است. از سو ی دیگر برخلاف فیزیک نیوتن ، تحقیقات جدید روابط پیچیده بین مولکول ها و همچنین مطالعه فردی آنها را در نظر می گیرد. نظریه آشوب، آشفتگی ، مدل های جوی و حتی رفتار توده ها ، با ساده سازی علمی  هرچنددشوار است اما امکان پذیر می نماید.
به این روش فکر کنید: اگر می خواهید به یک مقصد دور برسید ، بهتر است آن را تقسیم کنید و  هر یک از مسافت ها  را بصورت جداگانه اندازه گیری کنید تا  مجاسبه ی مجموع طی مسافت در چند مرحله، عنوان  کل طی مسافت را اندازه بگیرید برای ا عتبار بخشی به ایده های قابل تجزیه در امورفردی و اجتماعی  این رو یه ، اثر بخش وقابل اعتماد است. وبرای غلبه بر متوقف ماندن ، روشی تجربه شده است
 یکی از زمینه هایی که از کاربردهای مختلف علمی استفاده می کند ، مدل سازی رایانه ی است. به عنوان مثال ، اگر  هریک ازما  یک برنامه رایانه ای را برای الگوبرداری و پیش بینی مدل های  مورد نظر در هر موضوع طراحی کند ، تا حدی قادر خواهد بودبا  داده های صحیح وارد ه ،  تغییراتی را که در یک سیستم بزرگ و پیچیده رخ می دهد گنجانده و پیش بینی کند.  بنابراین روند نیاز به  تفکیک شناسی اجزا و تعریف نقش آنها و نحوه ی ارتباط شان بایکدیگر - متد (روش علمی کارکردها )   و مدل  ساختن ( شبیه  سازی  محدود هر فرآیند )  در اختیار ما هست.
ساده سازی  یک تئوری نسبتاً  پایدار برای حل مشکلات و امور روزانه و مسائل وچالش های پیش روی ماست  ، زیرا فرآیندهای حاکم بر جهان چنان پیچیده و بهم پیوسته است که نمی توان آنها را به طور کامل درک کرد. با این وجود ، می توان از تفکر ساده گرایانه استفاده کرد  که باعث می شود فرآیندهای پیچیده تجزیه شده و درک شوند. وسپس با آنها تعاملی ساختاری داشت و برای بهبود و رشد هر عنوان  بازترکیب و تعریفی دوباره یافت.

 
نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها : نجوای کنگان . ساده سازی امور نیاز فوری ما چرا لقمه را دور سرمان می چرخانیم ؟! عصر ما عصر"عصاره "هاست درنیجه ی حاصل از (وقت، هزینه، انرژی) و در قالب نمونه ی آشکار: کوتاه خوانی، کوتاه گفتن، کوتاه شنیدن،
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 25 مهر 1398 :: نویسنده : عبدالمجید اورا

 
"خودشیفته "چگونه فکر می کند؟
 خودشیفتگی بلای جان و فرد وجامعه !
چقدر سخت است کارکردن باکسیکه فکر می کند هیچوقت اشتباه  نمی کند؟!
  این  نوشتار  حاصل مطالعه ی 25 ساله  ی  پژوهشگری  بر  "رفتار خودشیفتگی" بوده که  نشانه های آن را تحلیل کرده  است.  این روزها کلمه " خودشیفته " مصداقی  پرکاربرد برای رفتار وادعای برخی  افراد پیرامون ماست؟ آیا می خواهید رفتار خودشیفتگی را بهتر  بشناسید  و بدانید  که  این چرا  این ویژگی می تواند برای همه آسیب رسان و خطرناک باشد؟ (برداشت کوتاه ) از مطلب ذیلاً تقدیم می شود:
  نتایج مطالعه  ی موضوع بر بسیاری از قربانیان این بیماری ، نشان میدهد : که چگونه یک خودشیفته می تواند برای دیگران مضر باشد.  ویژگی های مختلفی وجود دارد که شخص خودشیفته نیازی به توجه زیادی از قبیل لاف زدن بیش از حد برای پوشاندن احساس نگرانی درونی خود  از نواقص  و عیوب شخصیتی که ازآن رنج می برد  ،دارد که با این اقدامات ومشابه آن در حالت  صدمه زدن به  دیگران است ،  گاهی مسئولی یا حتی فعال اجتماعی ویا پدر خانواده ی ویا یک دوست  ما و یا حتی خودما ...  می تواند نشانه هایی از"خودشیفتگی " بدون اینکه بدانیم ، بهمراه خود داشته باشیم،  که  با خواندن  این مطلب علمی  می توانید شخصیت خودشیفته را بشناسید ؟! 
  مهم است که با استفاده از راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی ، خودشیفتگی را از دیدگاه بالینی بررسی کرده  و درمان کنیم. این راهنما از سوی پزشکان بهداشت روان ، معرفی شده که در اینجا "نه"(9) ویژگی را که در اختلال شخصیتی "خودشیفته" دیده می شود ، با  چند مثال ذکر  نشان داده می شود:
1-  خودشیفته  در تحویل گرفتن خود از ادعای بسیار بالایی برخوردار است ، به عنوان مثال  از دستاوردها یا استعدادهای  خود اغراق می کند ، به عنوان مثال او  بدون دستیابی به دستاوردهای قابل ذکری  در عالم  ذهنی ساخته ی خود از همه  برتر است.بسیار خوب ! فکر نمی کنید چرا ما باید بیش از حد به او اهمیت دهیم؟ ما افراد مغرور زیادی را می شناسیم که در ستایش خود مبالغه می کنند تا شکنندگی داخلی خود رابپوشانند.  بدون  توجه به واکنشی درمقابل خود،  او می گوید: "به من نگاه کن ، من از تو بهتر وبرتر هستم ، من بزرگتر و قوی تر از تو هستم و می توانم تو را شکست دهم  ومن اگر جای تو بودم ... ؟."در حالیکه روشن است افراددارای  اعتماد بنفس  نیازی به نشان دادن بی جهت خود واغراق گزاف گونه  ندارند. این نوع ادعا قبل ازاینکه اثری برطرف مقابل بگذارد برای شخص گوینده : فرسایش آور وگاهی نابودکننده می تواند باشد
 2. در توهمات موفقیت نامحدود غرق است: قدرت ، تعالی ورشد ، زیبایی یا عشق کامل برای خود ... از خود بپرسید مضرات موضوع چیست؟ در بخشی  که خودشیفته فکر می کند (همه چیز به من مربوط است) و شما (مرا نمی شناسید). او باید از همه لحاظ در صدر قرار بگیرد و برنده شود و صرفاً  ارزیابی  می کند که چقدر دیگران به او در رسیدن به این کمال خیالی  کمک می کنند. اما اگر بالای سر  او قرار بگیرید ، مراقب باشید آنها سعی خواهند کرد کمی شما را پایین تر از خود به زیر بکشند.
3. او بر این باور است که این صلاحدید منحصر به فرد اوست که فقط  او باید با افراد مشخص (یا موسسات) در ارتباط باشد. باز هم به راحتی می توان گفت (( که می خواهد بداند چه کسانی به او اهمیت می دهند  ودراین رابطه باید چه کاری انجام دهد؟) تا توجه واهتمام دیگران را برانگیزد و فقط به دستاوردهای ظاهری علاقه مند است  زیرا شعار خودشیفتگی "فنوتیپ" است اما در واقع تنها به قدردانی به آنچه انجام می دهد  ونه به شخصیتی که در مورد خودش ایجاد کرده است می اندیشد.
  اغلب در موارد طلاق این درگیری  را زیاد مشاهده می کنیم ، جایی که یکی از شرکا خودشیفته است  ویا به عنوان مثال ، هنگامی که به دنبال یک پزشک متخصص اطفال هستید ، پزشک متخصص به جای توانایی و تجربه واقعی پزشک ، فقط سوابق معتبر و گواهینامه های دانشگاهی را در نظر می گیرید. همچنین برای خودشیفتگان معمول است که توجه بیشتری به  دستاوردها وتاثیرات دوستان خود داشته باشند  وقتی به شخصیت آنها تمرکز کنید متوجه شوید که هیچ صمیمیت واقعی در این دوستی وجود ندارد. که چرا از دوستان خود قدردانی می کنند؟  مواردیکه  که در روابط سالم ، به خاطر شخصیت و خصوصیات آنها باید توجه کرد،این طور نیست؟

4 - خودشیفته خواهان تحسین وتمجید بیش از حد است:  از آنجا که  مشکل "خودشیفتگی" در وجود  خود فرد هیچ احساس ملموسی ندارد بنابراین باید دائماً از او تحسین و ستایش کرد تاراضی  باشد.اگر با کسی  در ارتباط هستید و همیشه برای او کار می کنید و نیازهای خودشیفتگی او را برآورده می کنید ، روابط شما نه تنها منسوخ بلکه خسته کننده خواهد شد و این برای هردوی شما بداست.

5.- دارای احساس  همیشه ذیحق بودن است: و انتظارات غیر منطقی  داشته و بصورت خودکار  تو قع وی. برخورداری از شایستگی  وتمجید همیشگی است ،نیازهای خودشیفتگان دامنه دارب بوده و کارکردن با آنها مشکل است ،زیر آنها احساس می کنند که صرفاً خودشان لیاقت همه چیز را دارند و اگر شما همکاری نکنید ،  آنها سعی می کنند شما را نابود کنند ، آنها  بدنبال  این هستند  که نظرات منفی  در مورد شما بشنوند و به شما آسیب برسانند و از تعامل شما قدردانی نمی کنند و این چیزها باعث از بین رفتن رابطه می شوند ، آیا باید چیزهای بیشتری را بگوئیم؟

6 - بهره برداری( سوء استفاده) : یعنی او برای رسیدن به اهداف خود از دیگران سودی یکطرفه  می برد .. باز هم برای خودشیفته مهم نیست که دیگری برای او چه کار کرده است مهمترین چیز برای او  این است که چگونه می تواند برای توسعه ی خودشیفتگی  هر کوشش نامتعارفی را انجام  بدهد  و این یک هشدار برای شماست که هروقت این مسئله  را حس می کنید  برای رابطه  با هر کس به عقبه ی ذهنی او نگاه کرده و تجدید نظری دوباره  در ارتباط داشته باشید . خودشیفتگان کسی را دوست ندارند  وحاضر نیستند بصورتی ملموس قدردانی کنند ، برای مثال  برخی افراد  تنها  وقتی با دوستشان   تماس می گیرند که به امور خاصی احتیاج دارند.

7- احساس نیازمندی شدید به همدردی و همگرائی یکطرفه ی دیگران، خودشیفته رغبتی به شناسایی و برسمیت شناختن احساسات، احتیاجات و ضرورتهای دیگران نشان نمی دهد در واقع این نشانه ی اصلی خودشیفتگان است.. بدون تعاطف و اعلام همدردی متقابل ، علاقه وارتباط معنایی ندارد و همین باعث گسست ها و پیوست های تسلسل وارمقطعی ودور باطل است.

8-  غالباً اوست که به دیگران حسودیش می شود و فکر می کند دیگران به او حسودی کرده اند زیرا دوست ندارد هیچکس در هیچ عرصه ی براو برتری داشته باشد.
9.  پنهانکاری و رفتارهای نامتعادل ... پنهانکاری دائم ، نشان از  عدم اطمینان واعتماد به خود است و خود شیفتگان بجهت فوق العاده رضایت کاذب از خود .... خودبینی صرف ، رفتارها یا نگرشهای بسیار بد ، باز هم این ویژگی حاصل اعتماد به نفس پایین  وتردید همیشگی  در خودشیفتگان است. به نظر می رسد که خودشیفتگان غرور بالایی دارند ، آنها واقعاً از دیگران متنفرند و برای اینکه احساس بهتری پیدا کنند باید دیگران را تحقیر کنند.  روشن است شخصیت های متکبر به سختی ممکن است در  میان جمع احساس راحتی داشته باشند ، درک این نکته ضروری است که خودشیفتگی سطوح مختلفی دارد و  ممکن است یک اختلال جزئی یا کلی باشد. هر کسی می تواند برخی از این رفتارها را در مواقع معین پریشانی در زندگی خود به نمایش بگذارد. اما وقتی این خصوصیات با گذشت زمان ثابت شده وتکرار شوند  روابط ضعیف شده و به دیگران آسیب  می رساند و خطرناک می شوند. هنگامی که برنده شدن به هر قیمتی است   برخی از ویژگی های اضافی که در خودشیفتگان دیده می شود شامل عدم پاسخگو بودن است و بنابراین همیشه  با سرزنش شخص دیگری ،احساسات خود نسبت به دیگران را ،نشان می دهند  عدم کنترل آنها بر احساساتشان که به دیگران هجوم می آورند. در هر لحظه ، قربانیانی را می یابیم که با خودشیفتگان برخورد دارند که  مجموعاً دچار اختلال  در تصمیم گیری و استرس  و آسیب رسانی هستند.
و در پایان بایدپرسید .. آیا خودشیفتگی مضر و خطرناک است؟ بله ، باعث زخم ها وصدمات ناتوان کننده ای می شود که سال ها برای بهبودی آن زمان لازم است. آیا فرد مبتلا به این اختلال از نظر ذهنی پایدار و قابل اعتماد است؟

تهیه وترجمه : نجوای کنگان

منبع :

https://www.psychologytoday.com/blo…

نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها : نجوای کنگان "خودشیفته "چگونه فکر می کند؟ خودشیفتگی بلای جان و فرد وجامعه !/.نجوای کنگان منبع : https://www.psychologytoday.com/blo…،
لینک های مرتبط :


                                               توضیحات رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان  قانع کننده نبود؟
 

اهداف بررسی وارزیابی عملکرد بیمارستان چه بود؟ یکی از موضوعات اساسی در بیمارستان‌­ها، بررسی میزان کارآیی و اثربخشی است. به این منظور شاخص‌­های متعددی بیان شده است که به‌عنوان شاخص­‌های عملکردی معروف هستند و با محاسبه و مقایسه آن با استانداردها می­توان وضعیت بیمارستان را از نظر بهره‌­وری سنجید. این نوشتار با هدف بررسی شاخص‌­های عملکردی بیمارستان­‌ کنگان و مقایسه عملکرد مطلوب بیمارستان‌­ با شرایط موجود و ارایه نمونه های  از عملکرد واقعی بران است تاهم کارشناسان امر و هم توده مردم در جریان کم وکیف ماجرا قرار گیرند  که درراستای "شمارآورد" شاخص های ملی و استانی وشهرستانی دراین حوزه  است  ...
براهمین اساس شب گذشته بنا به دعوت شورای اسلامی شهر کنگان جمعی از فعالین اجتماعی واهالی رسانه در محل دفترآن شورا گرد آمدند تا توضیحات دکتر حیدری  ریاست محترم بیمارستان را در رابطه با وضعیت  این مجموعه ی درمانی بشنوند، بنده  نیز که در نشست شرکت داشتم موارد ی را بمنظور تنویر افکار برداشت نموده که از این طریق بسمع  ونظر مخاطبین بزرگوار اعم از شهروندان و مسئولین ارجمند می رسانم :  اما رهاورد امراینبود که توجیهات  رئیس بیمارستانی که قطب درمان جنوب استان خوانده می شود دارای اشکالات  عمده وابهامات  نگران کننده ی تنها در موضوعات  قابل طرح دراین بخش از اطلاع رسانی می باشد:
- ایشان در آغاز با تشریح فعالیت های روتین  و گزارش پراکنده از کارکرد حوزه مدیریتی شان نتوانستند براساس مدل علمی پذیرفته شده ، سبکی مطمئن از
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی شناخته شده  در عرصه   کارکرد ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ی تحت  نظارت داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ وزارت بهداشت درمان ارائه دهند برای نمونه دراین باب انتظار  می رفت با تکیه بر یکی از مهم‌ترین رویکردها برای ارزیابی کارایی بیمارستان‌ها، مدل پابن لاسو (Pabon Lasso)  یا مدلی مشابه نگاه کارای خودرا عرضه کنند  ( این مدل با ترکیبی از سه شاخص کارایی شامل میزان گردش تخت، درصد اشغال تخت و متوسط طول اقامت بیمار، اقدام به سنجش عملکرد بیمارستان می‌نماید . تحلیل هم‌زمان این سه شاخص علاوه بر نشان دادن عملکرد تخت بیمارستانی، به‌صورت غیرمستقیم نشان‌دهنده عملکرد مطلوب پرسنل، رضایت بیمار و اعتماد به سازمان است .  مشخصاً  نمودار پابن لاسو یکی از روش‌های فعال شناسایی مسائل  مورد  اهتمام در بیمارستان است که مدیریت را قادر می‌سازد با کمک سه شاخص کلیدی عملکرد بیمارستان، تحلیلی از موقعیت مرکز خود داشته باشد و در جهت آسیب‌شناسی و برنامه‌ریزی برای بهبود کارایی حرکت کند
- سخنی از میزان رضایت بیماران و همراهان  وتوجه به این مهم در میان نبود :
چند مور د از منشور حقوق بیمار: بیمار حق دارد که خدمات مراقبتی، بهداشتی و درمانی با نیازهای بهداشتی و درمانی خود را دریافت کند. این خدمات که شامل مراقبت‌های پیشگیری، بهداشتی و درمانی می‌شود، باید برای همه موجود و قابل دسترسی باشد و به طور عادلانه بدون هیچ گونه تبعیض ارائه گردد.
 این حق بیمار است که در تمام موارد به ویژه در مورد فوریت‌های پزشکی، سریعاً به وضع وی رسیدگی شود.
    عموم مردم صرف نظر از موقعیت اجتماعی، حق دارند تحت مراقبت‌های بهداشتی و درمانی قرار گیرند. مراقبت‌هایی که برای عموم قابل دسترسی بوده و مطابق با استانداردهای حرفه‌ای باشند.
     بیمار حق دارد انتظار داشته باشد که مراقبت در حد مقبولی ادامه پیدا کند. علاوه بر این از قبل بداند که به کدامیک از پزشکان، در کجا، چگونه و در چه زمانی می‌تواند دسترسی داشته باشد.
     هر بیمار پذیرش شده در مرکز درمانی حق دارد با رعایت احترام به شخصیت وی و محیط خصوصی وی بستری و مورد معاینه، آموزش و درمان قرار گیرد.
 هر بیماری حق دارد در صورتی که حقوق قانونی وی زیر پا گذاشته می‌شود، اعتراض و شکایت نماید.( کمتربیمار ناراضی شاکی شده وجالب اینکه به هیچ کدام هم حقی  عملی بمنظورجبران  قائل نشده اند) ؟!بیمار حق اعتراض در مورد خدمات بهداشتی و درمانی را دارد. این شکایات بیمار باید مورد رسیدگی قرار گیرد و پاسخ منطقی به بیمار داده شود.
 هر بیماری حق دارد نسبت به جبران خسارت ناشی از اشتباه، اطلاعات ناقص و به تأخیر افتاده آگاهی کسب نماید.
- در قسمت اداری مالی وتشریح بدهی بیمارستان ، قاعدتاً مبحث پیش بینی و بودجه ریزی و تنظیم ترازنامه ی مالی بیمارستان باید حرف اول را می زد  که متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته بود. و کسری بودجه  وعدم توازن مالی  در یکی پردرآمدترین و درعین حال پرمزیت ترین بیمارستانهای  استان ناشی از عوارض کم دقتی در این خصوص می باشد.
- نکته ی غالب بر همه موضوعات  که بازدهی را تحت الشعاع قرار داده و سیاه چالشی محسوب می شود که فراروی بیمارستان کنگان  قراردارد ؛ مدیریت مشترک آقای دکتر حیدری در دو بیمارستان کنگان ودیر - مدیریت امورمالی مشترک شبکه ی بهداشت وبیمارستان- مدیریت   همزمان حراست آن مجموعه برشبکه های بهداشت کنگان وعسلویه است.
- روش شناسی
روش‌­ها ئیکه باید جهت ارزیابی عملکرد مورد توجه قرار گیرد :  مطالعه توصیفی- مقطعی تعدادی از شاخص­‌های عملکرد   بیمارستان  در هر سال  با نتایج سال­‌های قبل و بعد و استانداردهای موجود مقایسه شود. از منابع الکترونیکی و  اظهار نظر مراجعان جهت استخراج شاخص­‌های عملکردی مورد استفاده در  استفاده گردد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌­نامه استاندارد وزارت بهداشت وفرم نظر خواهی کارشناسی شده  از بیماران وهمراهان آنها و داده‌­­­ها ی منطبق با آزمون آماری" کای­‌دو" و نرم­‌افزار SPPS 17 تحلیل می تواند اعتباری  علمی  ودقیق به ارزیاب کننده بدهد.

*  بیمارستان کنگان فاقد برنامه استراتژیک بیمارستانی است ؟- واحد اداری- واحد مالی- بخش های درمانی-  جذب متخصص- واحد کنترل عفونت- خدمات و...
-   از  رسیدگی به شکایات  الزامات کارکنان در ارتباط با منشور حقوق بیمار  -  رسیدگی به شکایات کارکنان و بیماران وارباب رجوع- تجهیزات پزشک- تغذیه
 وداروخانه گزارشی مستند ارائه نشد؟
 : تدوین برنامه استراتژیک دوین برنامه استراتژیک:
  برنامه های عملیاتی بیمارستان در راستای برنامه استراتژیک و اهداف کلان سازمان با تاکید بر تحلیل و پایش شاخص هاشاخص های مهم عملکردی اختصاصی، قابل اندازه گیری، قابل دستیابی و زمان دار جهت بهبود فرآیندهای مختلف بیمارستان تدوین گردد. پایش داده ها ، اطلاعات شاخص ها و برنامه های عملیاتی بصورت ماهانه انجام  است و تحلیل شاخص های کارت امتیازی متوازن و سایر شاخص های کلیدی عملکرد در جلسات کمیته پایش و سنجش عملکرد جهت مشارکت مدیران در ارائه اقدامات و مداخلات مدیریتی مطرح  شود.
با عنایت به رعایت حقوق دریافت کنندگان خدمت، رضایتمندی بیماران، همراهان و کارکنان تحلیل و به مسئولان مرتبط جهت بهبود عملکرد انعکاس داده   شود. همچنین به منظور رفع کاستی ها و نارسایی های سیستم، عملکرد سازمان بصورت مدون بررسی و اطلاعات مربوط به نیازهای کلی سازمان از جمله راهکار های کاهش هزینه ها جمع آوری و تحلیل و راهکارهای علمی و عملی در قالب گزارشات تکمیلی به مسئولین و مدیران ارشد پیشنهاد داده شود.
کنترل مستندات و مدارک و اصلاح فرآیند
- کلیه مستندات بیمارستان مطابق با دستورالعمل کدگذاری مدارک، کدگذاری گردد. بر بازنگری مستندات و توزیع آن و جمع آوری اسناد منسوخ مطابق با روش اجرایی کنترل مدارك و مستندات نظارت گردد. فرآیندهای بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شود و بر فرایندهای سازمانی نظارت و به جمع آوری پیشنهادها جهت بهبود روش های سازمانی ارائه گردد.
خط مشی ها ، روش های اجرایی و دستورالعمل های کاری بخش و واحد های بیمارستان با همکاری مسئولین و مدیران مربوطه تدوین گردد  . نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی و غیرپزشکی در بیمارستان با همکاری واحد ایمنی و بهداشت حرفه ای ایجاد شود ودر زمینه ارزیابی عملکرد و تدوین تغییرگرای چارت سازمانی و شرح وظایف با کارشناسان واحد اداری با توجه به نیاز وضرورت های شهرستان با  همکاری و مشارکت  صاحب نظران صورت گیرد.
- پیشنهادی که  مطرح شد استقرار دفتر بهبود کیفیت و اعتباربخشی دربیمارستان
: شرح اهم وظایف و فعالیت های دفتر بهبود کیفیت و اعتباربخشی :
 استقرار و اجرای استانداردهای اعتباربخشی
مشارکت در تدوین برنامه های استراتژیک، عملیاتی ، بهبود کیفیت و ایمنی بیمار بصورت سالانه و در راستای استانداردهای اعتباربخشی
برنامه ریزی و اجرای پایش مستمر و منظم با مشارکت مدیران ارشد
 مشارکت در تدوین خط مشی های بخش¬ها و واحدهای بیمارستان
 انجام ممیزی بالینی با مشارکت صاحبان فرایند
 مشارکت در تدوین شاخص های بیمارستان و تحلیل و پیگیری اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده
  شناسایی چالش ها و مشکلات موجود در مسیر اجرای برنامه های بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار، در بیمارستان
 استقرار نظام رسیدگی به انتقادات، پیشنهادات و شکایات بیماران، همراهان و پرسنل
 پیگیری تشکیل کمیته های بیمارستانی و پایش مصوبات تدوین شده در کمیته ها
   ارائه گزارشات مداوم در خصوص فعالیت¬های انجام شده در راستای بهبود کیفیت خدمات به تیم اجرایی بیمارستان
  برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی در خصوص اصول و محورهای اعتباربخشی
واحد بهبود کیفیت در ممیزی داخلی بیمارستان در راستای پیاده سازی استانداردها ساماندهی و نظارت نماید. برنامه ریزی در خصوص انجام بازدید های مدون درون سیستمی انجام  گردد. گزارشات منظم از بازدید ها و ارزیابی های داخلی به منظور ارتقاء نقاط قابل بهبود ، تدوین و به مدیران مربوطه منعکس می گردد ،نظارت بر کلیه امور اعتباربخشی بیمارستان از طریق نرم افزار اعتباربخشی و بازدید های کارشناسان بهبود کیفیت صورت می گیرد.
- استفاده از خرد جمعی
جلسات مستمر (ماهانه) رابطین بهبودکیفیت به منظور یادآوری و انتقال مطالب حائز اهمیت اعتباربخشی، استاندارد ها و ... برگزار می گردد. نظارت و ارزیابی تشکیل و اجرای مصوبات کمیته های بیمارستانی با همکاری واحد کمیته های بیمارستانی انجام گردد.
در راستای ارتقا کیفیت خدمات ، کمیته پایش و سنجش کیفیت و تیم مدیریت اجرایی بصورت منظم برگزار گردد. تلاش واحد بر تقویت مدیریت مشارکتی با استفاده از نظرات کارشناسی ، علمی و کاربردی با مشارکت مدیران بیمارستان است. برای تامین نیروی انسانی و تجهیز بیمارستان‌ محوری جنوب استان بوشهر  تدابیری عملی انجام شود
نتیجه‌­گیری: اغلب نکات عرضه شده توسط رئیس بیمارستان ، دفاعیه ی شخصی ، انشائی و عاطفی بدون ارائه مستندانی رسمی متکی براهداف سازمانی و حقوق شهروندی بود بنحویکه این مدل ارزیابی، نتوانست تصویری واقع‌بینانه از وضعیت کنونی بیمارستان  کنگان را نشان دهدو کمترکسی از فعالین  اجتماعی و اهالی رسانه از اظهارنظرهای دکتر حیدری قانع شدند.؟!
درحالیکه می بایست  با استفاده از تکنیک تئوری ارجحیت و استفاده از مدل ریاضی این نقیصه حل میشد و با پذیرفتن نواقص چشم اندازی امیدورانه را ترسیم می کرد نتایج حاصل از  مدل  مورد نظر قالب  استفاده بیمارستان‌ از این حجم بالای منابع اختصاص‌یافته وتراکنش های مالی کلی ، منطبق بر مطالعات مرتبط با کارایی  در یک تعریف خلاصه، به معنای حداکثر استفاده از منابع برای تولید بازده باید باشد که برای تعیین میزان کارایی یا عدم کارایی، هر بنگاه باید از شاخص یا شاخص‌های مناسب به‌عنوان ملاک مقایسه، استفاده نماید. کارایی بیمارستان در بهره‌گیری از منابع را نیز می‌توان با کمک شاخص‌های مشخصی سنجید و با تجزیه و تحلیل آن و برنامه‌ریزی برای بهبود شاخص‌های کارایی، انتظار ارتقای بهره‌وری در سیستم را داشت .  ابزار گردآوری داده‌ها  حداقل  در سه شاخص درصد اشغال تخت، گردش تخت و متوسط مدت اقامت بیمار  ، ابتکار وسرعت عمل در خدمات فوریت های پزشکی و جلب میزان رضایت مندی شهروندان  به آسانی دراین رابطه می توان گفت که بیمارستان کنگان نه بتغییر بلکه به تحول نیاز دارد  آنچه  ضروری به نظر می‌رسد مدیران و سیاست‌گذاران بخش سلامت در جهت ارتقای کارایی و افزایش بهره‌برداری از منابع موجود دراین عرصه، باید تدابیری عاجل را اتخاذ نمایند. این حداقل انتظار شهروندان کنگانی و کارگران و کارکنان صنعت در محدوده جغرافیایی قطب انرژی است.

نوع مطلب :
برچسب ها : نجوای کنگان . توضیحات رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان قانع کننده نبود؟، شورای اسلامی کنگان/ بیمارستان امام خمینی کنگان،
لینک های مرتبط :


                                          17 مهر؛ روز پست و پستچی ها ی تلاشگر گرامی باد
این روز به پستچی های همشهری  بویژه در کنگان عزیز تبریک عرض نموده و زحمات شبانه روزی شان را ارج می نهم.
همه ما می دانیم که  پست و پستچی و مأموریت شان چیست ، نامه ی رسمی و غیر رسمی و امانتی  ارسال شده از یک طرف به طرف دیگر را در حداقل  زمان ممکن  از دورترین نقاط  به دستان چشم انتظاری می رسانند و روند ارسال  پیام  مکتوب و امانت مرسوله را به نحوی مطلوب و معین اجرا می کنند تا پُلی انسانی بین انسانها بسازند.
 برای هریک از ما  پیش می آید که درطول زندگی  چند عینک آفتابی خریده و فراموش کرده ایم ، که آن  ها را کجا  گذاشته ام  و  یا عابربانک و شناسنامه ام  را کجا فراموش کرده ام ،  کدملی خود را  فراموش کرده ام! لباسها و کفشها و وسایل شخصی را حتی  در خانه ام  ویا بیرون  جا گذاشته وگم کرده ام . اما  تعداد  تماس با پستچی  وخبرهای خوش وپیک های نیک  اورا بعید است فراموش کرده باشم ، او بتعداد  موهای سرش ، زنگ درب خانه های ما را بصدا  درآورده تا  امانتداری و ارتباط دوطرفه ی همیشگی اش را از مبدا به مقصد  با رعایت همه ی جوانب امر حفظ کند و ارتباط دائمی میان بشر را بنوعی تقویت کرده وارتقاء  دهد...
         
                                  خدا قوت پستچی عزیز همشهری ، روز پست گرامی، سلامت  وموفق باشید.                                                                                             گروه مجازی کنگان محور توسعه ی استان بوشهرنوع مطلب : خبر، 
برچسب ها : نجوای کنگان .17 مهر؛ روز پست و پستچی ها ی تلاشگر گرامی باد،
لینک های مرتبط :   نامه ی به دکتر جلالیان نامزداحتمالی انتخابات مجلس در حوزه ی جنوبی استان بوشهر
  دوست و برادر عزیز جناب دکتر جلالیان سلام علیکم
  باری برادر عزیز اگر ادعای اخلاق گرائی و مردم مداری نداشتید، هیچوقت مزاحم اوقات شریف نمی شدم ...
و اما بعد با کسب اجازه از محضرتان  نکاتی  هرچند مختصر معروض می دارم:
برنامه موفقیت آمیز تبلیغاتی و دگرگون کردن موازنه های انتخاباتی با بلوف  و تخریب های برخی از افرادکه جنابعالی  بر روی آنها در کتگان حساب باز کرده اید و متعاقباً ایشان برروی حضور شما چرتکه می اندازند حاصل نمی شود ؟! چراکه حتی اگر بنده ، زمینی چند هکتاری در حومه ی کنگان به استخاره ی بیع چند ده ملیاردی و از سوئی  دسترسی به  امضاء بهایی در جهت تغییر کاربری اراضی با معامله ی 1500 متری  قطعه ی زمین ناقابل در قبال آن و فاکتورسازی 20 ملیون تومانی ضمیمه ی خرید مثلاً جزوه دان یا "زونکن" و یا معامله ی درشرف وقوع ورزشگاهی به امید فروش چند ملیاردی  آن به دستگاهی دولتی با پول مردم داشته باشم!  آنقدر زمان تنفس  و زمینه ی تدبر ندارم که از پس گزارش های مستند ارسالی ویا درحال ارسال به دفتر مرکزی قوه ی قضائیه  و روبروشدن با بازرسان آن قراربگیرم  بخصوص که کاندید  مورد نظر بنده هم در این عرصه  نخواهد توانست در مقام دفاع از من برآید.  و بنابراین به این ریسک  منسوخ نمی پردازم و به برچسب ها و وصله ها ی تخریبی اهدائی از سوی دوستان مشترکمان بسند ه می کنم ! گوئی همین دست رد مردم ، میزبان  شبانه ی خانه بخانه کاندید ی برای هر متقاضی رای بایدکافی باشد. ؟!
تجربه ی انتخابات در کشورهای مختلف ثابت کرده است که موفقیت نامزدها تنها به تظاهر به کارآیی یا اهداف  خاص او  لاف وی در قبال رای دهندگان و یا  ابراز تمایل صمیمانه وی برای خدمت به جامعه خود بستگی ندارد.زیرا که در پایان جمع بندی ، بسته های انتخاباتی در روز رای  گیری به  نوع اعلام نیاز رای دهندگان ، آرزوها ، فرهنگ و چشم انداز آینده ی متفاوت، همه چیز ختم شده است.
کارشناسان تبلیغات سیاسی تأکید می کنند: مبارزات انتخاباتی موفقیت آمیز مجموعه ای از عوامل برای جذب  کرسی های مجلس از جمله دسترسی به بزرگترین بخش حوزه انتخابیه در  شکل  مدیریت تبلیغات انتخاباتی علاوه بر تیم داوطلبان و ستاد انتخاباتی  به یک تیم تخصصی نیز نیاز دارد که  یک مطالعه نقشه ی انتخاباتی جامع از تاریخچه تا جغرافیای فعلی آن و اقشار انسانی  با وعده های برزمین ماند ه را آماده کند تا در مرحله اول نقاط ضعف خود را پوشش بدهد !
 گاهی از نامزد انتخاباتی سوال می کنند: شما بگوئید که "چه کسانی "در حلقه ی اول شما قرار دارند تا ما بگوئیم که شما" که"  بوده  و"چه" هستید وچه می خواهید  ؟! زیرا انتخابات کنندگان ویژگی ها وآرمانهای خاص خودرا با خصوصیات ونیات آنان ، تطبیق ، مقایسه و سبک  و سنگین می کنند .
 برای  مثال:" گروه  مجازی صدای مردم کنعان " بدون "یعقوب ویوسف"  علیهم السلام - تنها می تواند بازگو کننده حس تنفر، حسد، کینه  ودست آخر نمادی از پشیمانی برادران یوسف  در بر داشته باشد.... در  گروهی که بخاطر "پاره ی رای"  وپشت صحنه معاملات حاضرند غریبه هائی رابه جای نفراتی از کنگان به مجموعه ی قالب کنند ، تکرار توخالی نام کنگان جایگاه  و شانی ندارد؟!...  کلاهتان را قاضی کنید که  نهایتاً صدای چه کسی  از آن بوق شنیده می شود و صدای چه کسانی را می خواهد خفه کند ؟!
 و از طرفی لطف نموده از آن یار غارتان بپرسید که چندسال در جم بعنوان معاون دانشکده باقی ماندند و پس از راه اندازی آن مجموعه  که همه زحمات را  به او تحمیل کردند  چرا پس از آن روانه ی کنگان ساختندش  و چه خاطراتی از ایشان نقل کرده اند  ؟
آیا بفرض تجربه ی تلخ شما از انتخابات  دهم مجلس شورای اسلامی بعنوان کاندید حوزه انتخابیه ی دماو ند و رودهن با 1977 رای و جایگاه هشتم درمیان نامزدهای آن حوزه  و نادیده گرفتن اظهار نظرها ئی تلخ تر در اینکه چگونه" مهره ی سوخته" می تواند وقتی کف گیرش در دماوند  به ته دیگ دامنه ساحلی زاگرس  بخورد ، شرایط خویش را احیاء کند وآیا می شود  با تخریب  ویا سفارش تخریب به  تعداد آن میزان رای  معدود چیزی افزود ورقیبی بمراتب قوی تر از خود را ار میدان بدر کرد؟ چه توجیهی برای ادامه رقابت در این حوزه دارید ؟
براستی حتی پیوستن و ائتلاف شما با نماینده فعلی هم  بر کمیت رای ایشان نخواهد افزود چرا که رای مشترک شما و ایشان همان وضعیت دور گذشته است که در رقابت های این منطقه غایب بودید؟
و بنظر می رسد تنها یک راه پیش روی شما باشدآنهم که با دوری از حواشی فوق الذکر  همانند سالیان آغازین ورود به رقابت مجلس ، همان "جلالیان" اخلاقگرا ومردمدار باشید که داعیه ی آن را داشته اید تا در صورت اثبات، صرفاً بتواند شاخصی برای منصبی انتصابی برای تان سرمایه ی باشد ولاغیر...
والسلام تا نامه ی دیگر.
    
نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها : نجوای کنگان . نامه ی به دکتر جلالیان نامزداحتمالی انتخابات مجلس در حوزه ی جنوبی استان بوشهر،
لینک های مرتبط :


      فارن پالسی: نیروی دریایی آمریکا آماده مقابله با ایران در آبهای خلیج فارس نیست
     واشنگتن گزینه های بسیار محدودی در برخورد با تهران دارد
      نیروی دریایی ایالات متحده قادر به مقابله با ایران نیست.
این نویسنده تشریح کرد :  که توانایی ایالات متحده برای استقرار نیرو در منطقه خلیج فارس از طریق استفاده از  ناوهای هواپیما بر دیگر مثل گذشته نیست.  او افزود: این نشان دهنده ی كاهش برتری فن آوری است كه  طی دهه ها  نیروی دریایی ایالات متحده  از آن بهره می بُرد.
وی با بیان اینکه در مورد "زیردریایی های دیزلی" جدید و تحولات در   فناوری اژدر گفت: هرگونه عملیات در نزدیکی ساحل به دلیل این تحولات ، بسیار خطرناک تر  از مراحل  سابق شده است و هواپیماهای حامل آمریکایی وقتی در محدوده نیروهای مقابل قرار گیرند دیگر امنیتی ندارند.
در مورد ایران ، نویسنده خاطرنشان كرد كه   موشك "نور"تا   100 مایلی خطراتی  را برای کشتی ها  ایجاد می كند.  همچنانکه  موشک های "نور" ناو هواپیمابر آمریکایی "USS Mason" را در سال 2016 هدف قرار دادند. این موشک ها و ناوگان موشک های قایق  های  تندرو ایرانی  برای  بیرون نگه داشتن ناو هواپیمابر "USS Lincoln" در خارج از منطقه خلیج فارس در آن زمان کافی بودند.  گرچه تنش ها بین ایران و آمریکا در ماه های اخیر افزایش یافته است.
این نویسنده از "یک لحظه مهم" برای استراتژیست های نظامی سخن گفت و نوشت  : گزینه های واشنگتن در قبال ایران محدود است. گزینه های ترامپ احتمالاً محدود به کشتی های جنگی و زیردریایی هایی است که قادر به پرتاب موشک های کروز با برد طولانی و  هواپیماهای جنگی در کشورهای منطقه یا بمب افکن های استراتژیک مانند B-52 و B-2 هستند.
امادر مورد هواپیماهای جنگی که بر ناوگان هواپیما استقرار دارند ، نویسنده می گوید که اثربخشی آنها تقریباً  منتفی شده است ،  حتی اگر آنها مهمترین سلاح در زرادخانه های آمریکا از زمان جنگ جهانی دوم بوده اند.
این نویسنده افزود: ناو هواپیمابر "لینکلن" از ماه مه گذشته تاکنون حدود 200 مایل در ساحل عمان فاصله داشته است ، اگرچه هواپیمای "F / A-18" در هواپیما تا برد حدود 500 مایل  می تواند پروازکنند . اما این هشدار  را باید داد : كه این هواپیماها به سختی می توانند به سواحل شرقی ایران برسند و بازگردند و نمیتوانند به پایگاههای دریایی ایران در منطقه خلیج فارس برسند گرچه  این مواضع همواره به عنوان "اهداف بالقوه" طبقه بندی می شوند.
 تهیه وترجمه : نجوای کنگان
عنوان منبع :The U.S. Navy Isn’t Ready to Take On Iran
That’s why, for now, tough talk may remain just that.
نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها : نجوای کنگان .The U.S. Navy Isn’t Ready to Take On Iran That’s why، for now، tough talk may remain just that.، فارن پالسی: نیروی دریایی آمریکا آماده مقابله با ایران در آبهای خلیج فارس نیست واشنگتن گزینه های بسیار محدودی در برخورد با تهران دارد،
لینک های مرتبط :
نجوا کنگان
دلگیرم از خود با تو نجوا می کنم دریا این سفره ی دل پیش تو وا می کنم
درباره وبلاگ

سلام علیكم اینجانب عبدالمجید اورا متولد1348/6/25- كنگان-محله خور چوری(خیابان استقلال)

مدیر وبلاگ : عبدالمجید اورا
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات