توسعه ی آموزش مجازی و بومی سازی سبک های مورد نیاز قسمت(1)
                               تاریخچه  وپیدایش نیاز به آموزش نوین مجازی  قبل از سال 2004
 
 در نظر است بیاری خداوندبزرگ، تجارب موجود آموزش فعال مجازی برای  بازآشنایی کاربران علاقمند در سلسله نوشتاری عرضه گردد، امید است با هم افزائی کارشناسان امر در شرایط فعلی آموزش مجازی و آنلاین به مسیری هدایت شود تا محصلین و دانشجویان به بهترین شکل ممکن برترین راه های فراگیری و ارتباط با تدریس را در اختیار بگیرند!
ادغام مؤثر فن آوری های دیجیتال در آموزش فعال چیست؟
آیا فناوریهای دیجیتال  در تدریس مجازی  با موفقیت ادغام شده اند؟ مهارتهای افقی  که مدرس و یادگیرنده در این ادغام لازم دارند کدام است؟
امروزه اغلب دانش آموزان تا حدی با بکارگیری اقلام بکارگرفته شده در این مسیر آشنائی دارند و این روند در زندگی روزانه ی آنها ترکیب یافته  واز اینترنت وشبکه های اجتماعی استفاده می کنند.
در حال حاضر ، بکار گیری ابزارهای فن آوری دیداری وشنیداری برای دانش آموزان پایه و عادت محسوب می شوند  اما به روش ها یی نیاز است تا این رویه  به خوبی درامر آموزش آنها ادغام  شوند. طبق گفته متخصصان تدریس ایوو مورین و ربی ، این ادغام هنگامی اتفاق می افتد که فن آوری ها از معلم در روابط آموزشی خود در یک سری فرایند  چند مرحله ی  ، پشتیبانی شوند.
*.منظور از ادغام فن آوری های دیجیتال در آموزش چیست؟
آیا ارسال برخی پیام ها یا ارائه برنامه با استفاده از برنامه "پاورپوینت" یا فعال کردن صفحه  ی  کاربری  کافی است تا ادغام فن آوری های دیجیتال موفقیت آمیز تلقی شود؟  مهارت های افقی که این ادغام از معلم و یادگیرنده لازم دارد چیست؟
در واقع ، معلمان بیشتر و بیشتر در مواجهه با نسلی به نام "متولدین دیجیتال در طبیعت حاضر"  روبرومی شوند ، زیرا برخی از شاگردان آنها با دستگاه های تلفن همراه در دست خود متولد می شوند و در کلاس درس انگیزه ای نخواهند داشت که  بهتر و درست تر یاد بگیرند ، حتی وقتی از آنها خواسته می شود برخی فعالیت های آموزشی را با استفاده از رایانه انجام دهند؟!
بنابراین ، برای معلم ، ترکیب فن آوری های دیجیتال در بخش اول به ناچار از یک سری مراحل مختلف  با عناوین زیرعبور می کند:فن آوری های دیجیتالی مدرسه: یک فرایند ورود تدریجی به آن است
"ایوو مورین "با توجه به تجربه شخصی خود ، در یکی از مقالاتش مدل تجربی جامع برای ادغام فن آوری های دیجیتال در بخش اول ارائه می دهد که از 6 مرحله مجزا تشکیل شده است:
* مرحله اول: دانش فن آوری
* مرحله دوم: فن آوری های دیجیتال به سود دیداکتیک (دیداکتیک معادل فلسفه آموزش و پرورش )
* مرحله سوم: فن آوری های دیجیتال به سود عملکرد در بخش مرتبط
* مرحله چهارم: فن آوری های دیجیتال برای ارتباطات
* مرحله پنجم: فن آوری های دیجیتال برای همکاری
* مرحله ششم: فن آوری های دیجیتال به سود یادگیری / گنجاندن وادغام( بیلدانگ معادل لیرپلن یا برنامه درسی است)
 تا بحال بسیاری از تحقیقات قطعی تر برای حمایت از الگوی تجربی (موران) ظاهر شده اند. بنابراین ، این مجموعه به طور مداوم چگونگی دستیابی به فن آوری های دیجیتال ، با تأکید بر توسعه به روز شدن و آموزش معلمان از طریق مراحل تدریجی  را توصیف می کند تا بتواند به تدریج موازی با مالکیت آنها از فن آوری ها و خلاقیت در آموزش خود ، یک استفاده تدریجی را توسعه دهند.
مدل دیگر برای ادغام فن آوری های دیجیتال در بخش درگیر ، مدل "رابی" است که در سال 2004 ، بسیار نزدیک به مدل موران ظاهر شد:
مرحله اول: "حساسیت زائی" درارتقاء احساس شناسی
مرحله دوم: استفاده شخصی
مرحله سوم: استفاده حرفه ای
مرحله چهارم: استفاده  در آموزش
مطابق این مدل ، ادغام بهینه ابزارهای دیجیتالی در بخش لزوماً نیاز به انگیزه معلم و خواست شخصی وی دارد.
* فن آوری های آموزشی مدرسه ... فراتر از یک "بازی "است!
در این زمینه و با توجه به موارد ذکر شده ، به معنای ملموس ، "ادغام فناوری های دیجیتال در تعلیم و تربیت معلمان" به چه صورت محسوسی؟ این شمول پیچیده تر از آن است که فقط وارد کردن برخی ابزارها به بخش خارج از متدیا ضرورت واقعی است ، گنجاندن آن بیشتر مربوط به یک اتصال متقابل بین مهارتهای فن آوری و چارچوبهای مفهومی است که از یک سو به فناوریها و از طرف دیگر با مفاهیم و رویکردهای روانشناختی مرتبط است.
با این حال ، دشوار است که با قاطعیت از معلم بخواهیم  در هرشرایطی  به طور موثر فن آوری های دیجیتال را در آموزش خود ادغام کند. کاری که ما می توانیم انجام دهیم فقط تأییدکند که این سریال زمانی شروع می شود که معلم به طور موثری ابزار دیجیتالی را در خدمت فرآیند یادگیری قرار  میدهد. بنابراین ، گنجاندن فن آوری های دیجیتال هنگامی فعال می شود که ابزار جدید به معلمان اجازه می دهد بهتر از آنچه انجام می دهند یا ّان کارهای متفاوت جذابی برای شاگردان انجام  دهند در حالیکه مشخصاً  این رویکردها باید از اهمیت بسیار قابل توجه آموزشی برخوردار باشند.
در سطح واقعیت ها ، ما می دانیم که سطوح مختلف استفاده از ابزارهای دیجیتالی آموزشی توسط معلمان وجود دارد ، زیرا این کاربرد بین عمومی سازی متون برنامه نویسی در انجام تکالیف و مشق شب و استفاده از ابزار دیجیتالی برای ارائه سخنرانی در بخش های دیگر متغیر است. با این وجود ، نتیجه می گیریم که دانش آموزان در حال حاضر از اینترنت به تنهایی و به طور برنامه ای در کار خود  بیشتردر بخش اول استفاده می کنند.
گنجاندن فناوری های دیجیتال در آموزش و پرورش به معنای درخواست دانش آموزان برای ارسال شغل در برنامه ی "Word" یا ارائه سخنرانی شفاهی در پاورپوینت"PowerPoint" نیست. درج فن آوری های دیجیتال در بخش کلاسداری به معنای توضیح نحوه استفاده از "پاورپوینت" یا الزام محصلین /دانشجویان به استفاده از آن نیست. گنجاندن فناوری های دیجیتال در آموزش ، برای معلم ،صرف انتقال  و ارائه ی نظری وی در قالب "پاورپوینت" نیست ؟! بلکه تامین هدف های آموزشی ورفتاری در پایان هر مرحله تدریس است ! یعنی  پس از ارشیابی پایانی هردرس این هدف  مرحله ی تامین شود آنگاه می توان خوشبین بود!

مدلی برای ادغام فناوری های دیجیتال در آموزش و پرورش
با ترسیم مدل " مورن" ادغام فن آوری های مجازی تجسم می یابد
 با سه مرحله:
در مرحله اول ، معلم موظف است یادگیری شخصی خود را از ابزارهای فناوری تحقق بخشد. او باید به منظور استفاده شخصی از آموزش یا  "خودآموزشی" دریافت کند (ما  تنها می توانیم در آنچه را که توانمند هستیم به خوبی انتقال  دهیم) دانش ابزارها ، یادگیری استفاده از آنها ، کنترل دامنه استفاده از آنها و اهدافی که به آنها امکان دستیابی می دهد همه عناصر اساسی در هر فرآیند ادغام فن آوری های  مجازی در بخش هستند.
در مرحله دوم ، معلم قادر خواهد بود تا اهمیت فن آوری های دیجیتال را به عنوان ابزاری برای تسلط بر تدریس خود از طریق تحقیق و اسناد در اختیار به نفع دروس خود مورد بررسی قرار دهد. شما نیز می توانید از ابزار فعال وموثرتردیجیتالی برای بهبود روند ارائه دروس و محتوای آنها استفاده کنید.
سرانجام ، مرحله سوم در انتقال به برنامه با دانش آموزان و ارائه آموزه هایی که از فناوری های دیجیتال استفاده می کنند به منظور ایجاد انگیزه در دانش آموزان تا حد امکان و پیشنهاد برنامه های آموزشی و بهبود آموزش تجسم یافته(ادراکی)  را بکار گیرید. این مرحله دشوارترین انجام است و نیاز به تفکر استراتژیک از سوی معلم است.
برای نتیجه گیری می توان گفت که ادغام فن آوری های دیجیتال در بخش از لحظه ای شروع می شود که فناوری ها از معلم در روابط آموزشی وی پشتیبانی می کنند و او در افقی ساختن  روابط نوین دانش مدرن موفق قرار می گیرد.


نوع مطلب : سوالات امادگی دفاعی 2، 
برچسب ها : نجوای کنگان ./تاریخچه وپیدایش نیاز به آموزش مدرن مجازی قبل از سال 2004 / توسعه ی آموزش مجازی و بومی سازی سبک های مورد نیاز قسمت(1)،
لینک های مرتبط :


                        مکتب سیدا الشهداء و فلسفه ی عاشورا 
                       "ومن یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب"
امام حسین(ع) : «إنی لم أخرج أشرًا ولا بطرًا ولا مفسدًا ولا ظالمًا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح فی أمة جدی ، أرید أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر».
 بزرگترین نهضت بیداری تاریخ پس از بعثت که بر تارک  روح بشریت درخشیدن گرفت قیام امام حسین (ع) است ، حرکت محوری که با رد مطلق بی عدالتی اجتماعی و احیای اصول مرکزی اسلام ناب وزنده کننده ارزش های بلند در روح و ذهن همه نسل ها در طول حیات بشری  شناخته شده وریشه دوانیده است.
  در آن  عهد وبرای همه اعصاردر جستجوی آزادگی  ونجات  تاریخ از روزمرگی های غافلانه  وتوجیهات جاهلانه  با عرضه ی انرژی سازنده برای روح های گمشده واقدام کریمانه فدا کارانه برای آمال وآرزوها  ی گرد وخاک گرفته ی امت  در تاریکی بازبرگشته دوران جاهلیت ، با همه ی کج روی های عوام ،ومصلحت اندیش خواص  زمانیکه که از آن بوی  جفا وعدم فاداری  در سراسر جامعه آکنده شده بود ، قربانی کردن همه چیز در برابرجهانی  از ظلم  در قامت مبارزه  ی به حجم عاشورا و به حجت احیای دین  خدا وبرپایی عدل وداد برای امام حسین (ع)  زیبا ، زلال و شریف است .
 سرگذشت "طف " جریان سازی تاریخی  ایثار جان واسیری خانمان در برابر روشنگری خونینی است که از آن  نور و  پرتوی متعلق به یک پیام ابدی برای همه بشریت  را می خواهد رقم بزند  آن را نه فقط محرم وصفر  نقل می کنیم  بلکه هر لحظه ی که به حیاتی دوباره و ترمیم آرمانی  فراموش شده که هدفش ساختن انسان  برای فضائل اخلاقی و دور ساختن او از انواع بردن شدن و برده داری  است نیازی عاجل و کامل بشمار می آوریم  تا انسان ازهمه رنگ های تحقیر، تضعیف و تکبر، تضلیل و تحریف دور شود این  صفحه ی  همیشه تازه کربلا است  که با با تمام  شور وشعورشگرف خود ، زندگی  مکتبی با عظمت را با تمام سرهای سرفراز  قطع شده و آویخته بر نیزه  جانی دوباره بخشیده است ،کربلا صف آرائی ومرز بندی میان همه فرعون ها  ویزیدیان تاریخ و  میان موسی و حسینیان رهایی بخش قوم  وبلکه  همه حق و باطل تاریخ را آشکار ساخته است  بدن های برهنه  و سراسر زخم  برداشته در بیابان تفتیده ، گواه همیشه زنده بر ندای حق خواهی و عدالت جویی  وپویش آزادگی برای همه ی آحاد بشریت است که در دام فاصله گرفتن از ارزش های معنوی و غرق شدن در مخمصه ی معیارهای مادی صرف گرفتار آمده است.
کربلا مقیاسی بزرگ  برگرفته از تمام معانی و مضامین رستگاری در برابردنیای کوچک از مصائب و بلایا و رنج های  خود ساخته انسانی  است که با فراموشی ابعاد درس ها وعبرتهای آن مکتب عظیم وهمیشه پویا حلقه ی  بدبختی ها را با انواع  شقاوت ها ی نا متعارف برخود  تنگ تر می کند  کربلا  همچنان  چون اقیانوسی  خروشان سرشار از آموختن ونواختن  و متراکم از گنجیه های بردباری ، هر کشتی  امید  وصال به هرتعداد از انفاس سرنشین که بخواهد به ساحل  نجات برسند درمسیر تاریخی خود از میان دو جریان حق وباطل ، بسلامت عبوری آرام بخش مطمئن خواهد داد.
 امام حسین (ع)  جان خود را در مسلخ  نبردی  تقدیم خداوند كرد که از جهات مختلف عده و عُده در همه ی سطوح نابرابر ونامتقارن بود، اما حاصل آن پیروزی  برزگ فرهنگی  بود که تمدنها و فرهنگ های خردوکلان پس از خود را برای همیشه تحت تاثیر قرار داد ه ومتحول می کند.
محرم اشک های  درخشان مرواریدی از صدف دلها بیرون می ریزد و تا افکارمنجمد شده در حقارت،  بغض های ما نده در دل، فریادهای مانده در گلو ودست های فرومانده در بند اسارت را  فرا می گشاید  تا مشعل فروزان بودن  قیام فرزند رسول خدا را در تمام هستی  معنا کند . وبه هدف عشق به دوراز وابستگی های رایج وزخارف هایج  با درهم آمیختن بین دو روح حق جوی انسانی با فاصله ی 1400 سال در دوطرف فرات همسو و هم جهتی ابدی بخشد  در کربلا  گزینه های  متعددی وجود ندارد  تنها دوگزینه است  حق یا باطل - حسین یا یزید در زمانی بسیار کوتاه در مکانی بسیار محدود ، می بایست انتخابگر بود... همچنانکه  دنیای حاضر ما همچنین است  با همه ی پیدا وپنهانش؟!...  حتی انتخابی  در" میانه ی وسط"  ونسبی و میان  دو جبهه  حکم باختن و پشیمان شدن دارد بدون آنکه با عناصر زمان و مکان  توجیه و تفسیر محدود شود .بدینگونه است که  " شهادت  حسین (ع)   حرارت و گرمی  خود را در قلب مؤمنین، همواره حفظ می کند  بطوریکه هرگزبی اثر نخواهد شد." ودرپی بازیابی لحظه ها و ساعتهای دردناک و طاقت ناپذیر ظهرعاشورا همچنان زنده کننده دلهاست .
واینگونه احیای آیین های حسینی  تضمین واقعی برای بقا و استمرار احکام وسنن اسلامی مطابق با هدف پیام ،   تا حتی اگر شرایط  عمومی و اوضاع اجتماعی و فضای جامعه که درطول تاریخ گاهی اتفاقی مشابه بنا به دلایلی ،به هر دلیلی  مانع و یا محدود کننده برگزاری آن مراسم ها بوده اما هیچگاه از مسیر پیام واهداف امام حسین  منحرف نشده و هرگاه شرایط  مجامع به عادی سازی برگشته، سربزنگاه شعور تاریخ  غیرت فطری به اعاده  شعائر برپیمان  همیشگی خود ووبرگیری شناخت ومعرفت از معنویت  معراج اقیانوس مواج و همیشه خروشان عاشورا تاکید واصرارداشته است. زیرا برگزاری آئین  حسینی  مأموریتی برای رهایی از انسداد تاریخ و خروج از انقیاد ستمکاران و آباد سازی جوامع  مرده پس از ویرانی ورفع افسردگی جانها و عمران اجتماع پس از تباهی  وگمراهی است. ... فلسفه  ی زنده نگهداشتن عاشورا هم همین است لذا با رعایت شیوه نامه های مرتبط  بهداشتی به اهداف مکتب امام حسین (ع)  اهتمام  شده و فلسفه ی عاشورا بیش از پیش زنده نگه داشته شود.
عبدالمجید اورانوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها : نجوای کنگان . مکتب سیدا الشهداء و فلسفه ی عاشورا "ومن یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب" امام حسین(ع) : «إنی لم أخرج أشرًا ولا بطرًا ولا مفسدًا ولا ظالمًا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح فی أمة جدی، أرید أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر».،
لینک های مرتبط :


                                       چرا برخی "کارکنان ایده آل" موقعیت شغلی خود را رها می کنند؟
مجله اسپانیایی" Psicolujia e Minte " گزارشی را منتشر کرد که  در آن؛  دلایلی که می تواند موجب استعفا  یا خروج از سازمان  یک کارمند ایده آل شود  را تشریح کرده است؟
 مشخص است که دلایل احتمالی زیادی برای ترک محل کار از سوی برخی  کارکنان  ایده آل وجود دارد. صرف نظراز دلایل شخصی ، دلایل عمده مربوط به دستگاه یا شرکتی وموسسه ی  است که کارمند برای آن کار می کند ، ممکن است وی  آنجا را ترک کند.
1. تضادهای بیهوده
اغلب اوقات ، اختلاف نظرها وعدم ارتباط واضح در راس سازمان باعث می شود كه كاركنان فرامین ودستورالعملهای متناقضی را دریافت كنند. این تضاد می تواند  منبع بی ثباتی برای ارائه ی خدمات  موثریک کارمند باشد و تمایل وی به کار را از دست بدهد و ممکن است وی  به دلیل مسئولیت  پذیری از"مسئولیت خطای مرتکب شده "توسط یک مقام بالاتر ، برکنارشده یا خود کنار بکشد.
2. خطای ارتقاء حقوق و ترفیع شغلی
 ارتقاء افراد یا  اضافه  شدن حقوق آنها به اشتباه نه تنها باعث می شودمجموعه از کاهش سطح تولید وکارآمدی خدمات رنج ببرد بلکه جو سازمانی بدی ایجاد می کند که در آن همه تصور می کنند که تلاش های صورت گرفته برای منافع  آن دستگاه  بی پاداش خواهد ماند. در نتیجه ، کارکنانی که انتظارات کمتری از ارتقاء خود در شرکت دارند ، تمایل به انجام کارهایی دارند که فقط اهداف حداقلی را برآورده می کند، در حالی که کارکنانی که منتظر ارتقاء هستند سختکار  بوده اند ، آرام آرام به دنبال مشاغل دیگر خواهند بود.
3.  به  "کارمندان برتر" همه وظایف تحمیل می شود
 پرکارترین و آموزش دیده ترین کارمندان می توانند مسئولیت های خود و مسئولیت های بخشی از کارمندان را که قادر به انجام وظایف خود نیستند(و غالباً افرادی که در پست های بالایی و متوسط ​​قرار دارند)  بعهده می گیرند یا به آنها واگذار می شوند ، که با گذشت زمان در آینده مشکلاتی را در موسسه ایجاد می کند.
این  وضعیت نه تنها باعث می شود که  کارمندان "ایده آل" از  فشارکار و فرسودگی استحصال بی رویه  رنج ببرند ، بلکه در سطح زندگی  شخصی نیز برای آنها مشکلاتی ایجاد می شود. البته هنگامی که این کارمندان استعفا دهند ، جای خالی آنها در سمت شان پیداست، و این رویه  نشان دهنده ناتوانی واثربخشی بسیاری از کارمندان در انجام وظایف خود است.
4- تکرار فداکاری ها  ودیده نشدن آنها
برخی از کارمندان بهتر از آنچه  از آنان انتظار می رود  کارکرد از خود ارائه می دهند. معمولاً مافوق آنها از آن قدردانی می کنند ، اما به زودی این فداکاری ها را با گذشت زمان یک چیز طبیعی می دانند و اگر  کمتر از این  عادت فداکاری  کار کند ، کارمند مورد سرزنش قرار می گیرند. این عمل سمی و کلیشه ای معمولاً در شرایط بهره برداری ظاهر می شود و باعث می شود کارمند شغل خود را ترک کند
5- دخالت در زندگی خصوصی
خوب و دوستانه بودن روابط دوطرفه  کارمندان چیز بدی نیست ، اما هیچ کس دوست ندارد که مجبور شود با رئیس خود دوست شود. بنابراین اصرار بر اینکه در خارج از کار با مدیر خود رابطه ای دارید دخالت در زندگی شخصی شما است و در صورت ادامه این کار می توان آن را ابزاری برای  دخالت یا تداخل کار شخصی و زندگی با امور اداری دانست.
6. دروغگویی ها
دروغ ها نشانه بی احترامی طرف مقابل است. در هسته اصلی یک مجموعه اصل براین است ، کلیه کارمندان  در سطوح  مختلف باید قوانین داخلی را رعایت کنند و اگر رئیس شما به طور واضح دروغهایی بگوید ، حتی به یک موضوع به ظاهر ناچیز درمورد آنچه در انجا اتفاق افتاده یا در مورد آینده  غیرواقعی رفتار کند، این روند  باعث عدم امنیت شغلی و اعتبار، اعتماد و اطمینان است.
7. عدم توانایی یادگیری
 این اعتقاد که همه افراد متقاضی اشتغال به یادگیری مهارت های جدید یا توسعه آن  توانائی یا پشتکار کسب تجربه ی متفاوت  ندارند و به مجموعه آسیب می رساند و آن را از توانمند سازی محروم می کند همچنین تعداد بسیار کمی از این کارمندان مایل به ماندن در یک شغل با حقوق ناچیز هستند ، مگر اینکه مطمئن باشند که مهارت های جدیدی را  می توانند کسب می کنند.
8.عدم برقراری ارتباط بین مقامات ارشد و کارمندان
این مجله تأیید كرد كه كارکنانی  كه نمی توانند با دارندگان پست های  بالا دستی عالی ارتباط برقرار كنند یا فقط با اجازه آنها امکان پذیر است با دانستن اینکه احتمال برآورده شدن مطالبات و نیازهای آنها  باقی ماندن در آن فضا اندک خواهد بود ، زیرا حتی صدای آنها نیز شنیده نمی شود. این کار باعث می شود تا کارمندان نسبت به آینده خود در مجموعه ی متبوع بدبین باشند و ممکن است از آنها خواسته شود تا مشاغل دیگری را جستجو کنندhttps://psicologiaymente.com/organizaciones/motivos-hacen-renunciar-empleados-modelicos

نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


                       ارزیابی عملکرد  بیمارستان اما م خمینی (ره) کنگان چگونه انجام می شود؟
 بیمارستان کنگان با مجموعه ی جمعیتی مرکز تا  پیرامون خود  حداقل با حدود  200 هزارنفر درگیراست، آنوقت می خواهیم با سرپرستی با دونقش" مدیریتی "در کنگان و "دیَّر" با این  تجهیزات  کم آن را اداره کنیم ؟!
مراکز وموسسات درمانی در محیط های روبه گسترش زمانی می توانند کارآمد وپاسخگوی   شهروندان باشند که  به سرعت خود را با شرایط نیازمندیهای  روزمره  وفق داده و امکانات خود را توسعه دهند  و فعالیت روز آمد آنها  زمینه  جذب توانمندی های انسانی و مادی درابعاد مختلف  با قابلیت ها وظرفیت های  موجود و تغییرات  مقبول  فضای (بیرونی و داخلی) در تأمین  ضرورتهای  درمانی  وسلامت وبهداشتی و ارائه ی خدمات  به بیماران  به منظور دستیابی به اهداف سازمانی موثر و  مفید صورت پذیرد .
  بنابراین چون مؤسسات  بالنده مذکور همواره با نبض حیاتی شهروندان  سروکار دارد علاوه براینکه به دنبال ارزیابی عملکرد راهبردی  برای مقابله با  چالش ها هستند می توانند  میزان رضایت مندی عملکرد خود را از طریق تعاملات داده پردازی؛  درون  وبرون سازمانی   در ارزیابی  از عملکرد  با نظر سنجی از کارشناسان وشهروندان کمک  بگیرند ( حداقل عموم شهروندان به منشور اخلاقی یا اهداف  سازمانی نصب شده بر درودیواربیمارستان آگاهی دارند! و توان مقایسه را دارند! )  لذا اهمیت تحقق توسعه ی این نوع نگاه  نهفته درزوایای دید مدیریست  که دایم در حال تلاش برای  یافتن سیستمی توسعه محوراست  و متکی بر عامل ایجاد انگیزه  در کادر درمانی  وکارکنان مجموعه وعنصر رضایت مندی در میان شهروندان است....
 برای تسهیل  این فرآیندانتقال و استفاده از اطلاعات کافی و بازخورد نظر ارباب رجوعان در فرایند ارزیابی عملکرد.مهمترین  چرخه ی تبادل نظر وپیشنهاد درهدایت مؤسسات بهداشتی به سمت استفاده  از مراحل و روشهای ارزیابی عملکرد و استفاده از فناوریهای اطلاعاتی است که روند کار در تقویم اجرائی مدیریتی را ساده می کند حالا باید از تصمیم سازان عرصه ی سلامت ودرمان  کنگان باید پرسید:
-  آیا شما از داده های کامل مرتبط  با این فرایند درتعیین اهداف برخوردارهستید؟   
- ساز و کارها و بررسی معیارها را در عبارت بالا، مطابق  با کدام روش ها ی استاندارد  شناخته شده ترجیح می دهید؟
-  قبل از رسیدن به سطوح دستیابی ابتکار عمل در توسعه روشها و ابزارهای سنجش  بهبودعملکرد آن عرصه  در جهت بهبود سطح خدمات  کدام زمینه ها را بررسی و مهیا نموده اید ؟
-  تمرکز بر سلامتی جامعه نشان دهنده اهمیت دستیابی به توسعه و ثبات رویه درمان در جامعه است. "چارچوبی که از طریق آن نیازهای مردم به خدمات درمانی مشخص شده و کار برای تأمین این خدمات از طریق ایجاد منابع و امکانات انجام شده  مشخص شده است. ارزیابی این خدمات به صورت جامع و یکپارچه برای مردم با هزینه ای مناسب  که به آسانی در دسترس باشد چگونه تعریف شده است ؟  یا ( یک نفر بیاید حضوری بوسیله ی تماس تلفنی موجود در پرونده بیماران با همراهان آنها میزان رضایت شان را بررسی  کند) ؟
 بر اساس آخرین یافته های تحقیقی،  تعدادی از معیارهای زیر برای ارزیابی عملکرد سیستم های  درمانی ، به طور خلاصه منعکس کننده وضعیت  ارائه ی خدمات درمانی در سلامت عمومی جامعه به ویژه با توجه به سطح و روند  امید به زندگی  که برای درک سلامت عمومی از اهمیت ویژه ای برخوردار است:
- مرگ و میر و عوارض ناشی از دلایل خاص نواقصات درمانی تعداد موارد فوت درجامعه ی آماری  وضعیت آن را نشان می دهد
- افزایش مرگ ومیر در بیماری های  مختلف ویا همه گیر: علیرغم تلاش های مداوم برای تقویت نظارت و پاسخ به بیماری ، بسیاری ازاوقات برای دستیابی به  رضایت نسبی با چالش هایی روبرو هستند، آیا این چالش ها کاهش یافته است ؟
-  شناسایی ، تشخیص و گزارش  درگسترش زیرساخت ها  و ماهیت  نیازمندی ها در سرانه اختصاص یافته به شهروندان   با گذشت زمان و یافتن بهترین راه  پیش بینی تامین کمبودها   با محاسبه ی شاخص هایی چون : تخت بیمار، حضور متخصصان ورضایت مندی آنها و... که  بیانگر میزان دسترسی افراد نیازمند به اقدامات حوزه ی سلامت و درمانی است که بسیار مهم می باشند، چگونه است؟
 -  تامین  تراکم  کادر درمانی و کارکنان مهارتی و میزان کاهش هزینه ها درمانی: سرانه ی درمان در این بخش هزینه های شامل کلیه  فاکتور هایی است که به طور غیرمستقیم بر سلامت افراد و درمان بیماران  تأثیر می گذارند. برای مثال : با قهر کردن جراح و یا یک متخصص حداقل در مدت 20 روز چه کسی نگرانی و آواره گی بیماران و همراه آنان به شهرهای مختلف را بعهده میگیرد ؟  
- دست آخر این سوال ذهن بسیاری از شهروندان کنگانی را مشغول کرده است که مشاورین سرپرست بیمارستان از کدام صنف افراد و کدام قماش اشخاص هستند که ادامه کار مدیر داخلی باسابقه و توانمندی مانند مهندس میرحاجی را نمی توانند تحمل کنند؟ می ترسیم در بنگاه  ونمایشگاه اتومبیل و یا پیش بازیهای سوخته ی ماقبل از انتخابات شورا  عده ی به این نتیجه رسیده باشند که با یک سری فشارهای مصنوعی و آمارهای غلط هم نماینده را دچار اشتباه کرده باشند و هم سرپرست بیمارستان که نیرویی بومی و قاعدتاً دلسوز است را قربانی نگاه مقطعی و  جزء بخشی خودنموده باشند ؟ ؟!
 آنچه که اکنون  وقت  توجه به اهم در مهمات است ایجاد فضایی برای  برنامه ریزی و ایجاد یک بررسی صریح و تنظیم  چشم اندازی  جامع  برای بیمارستان درتوسعه ی امکا نا ت  و تجهیزات  است  که محورها و نشانگرهای اصلی ابتکار بر آن متمرکز است تا شاخص های دیگر ی مانند اطمینان واعتماد بیمار ، شاخص های کیفیت بالینی ، شاخص های رضایت مندی بیماران وهمراهان آنها ، کارایی و کیفیت عملکرد و شاخص های عملیاتی و اندازه گیری کیفیت خدمات درمانی ارائه شده به بیماران در نتایج و خروجی های  آن طرح   که به شناسایی  خدمات ارائه شده با ارزیابی افزایش  ضریب  رضایت و اطمینان در ایجاد یک سیستم مؤثر برای حمایت از تصمیم گیری ها ی بیمارستان  آشکار می شود ، تاکید داریم در قالب ترویج اصل ارزیابی موثر و مفید... و نه اقدامات غیر کارشناسی شده ی ابتر...؟!
 عبدالمجید اورانوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :                                         

                     اگربخواهیم با واقعیت جهان امروز آشنا شویم ؟

          

موضوعات مشروحه ذیل، علاوه برحجم عظیم کتب ومقالات وتصاویر، مستندات ویدئوئی، صوتی و تصویری،مصاحبه وسخنرانی های اندیشمندان و اساتید علوم انسانی وسیاسی، اقتصادی و... ،تحلیگران وتصمیم سازان غربی نیز منتشرشده  خود براساس اسناد ومدارک دستگاههای اطلاعاتی آمریکا وغرب و یاداشت ها وسخنرانی های مقامامات مختلف آن کشورها  در مراحل مختلف تاریخی ثبت وضبط شده است  که حتی  مورد پژوهش وتحقیق  و توجه کلاس های  آکادمیک معتبر علوم سیاسی  روز دنیا قرار گرفته است .

دراین حیطه هریک در لیست توضیحات  هریک از عبارات و عناوین زیر در گوگل جستجوشده که تعدادکمّی آن درزمان محدود چند ثانیه ی  روبروی هر موضوع درج شده است»» خود نیز می توانید جهت مطالعه ی دقیق با سرچ عناوین زیر در گوکل به بسیاری از واقعیتهای جهان حاضر دست پیدا کنید >>> با محتوای نوشتاری و تصویری

1- عنوان "دروغ" در سراسر آمریکا نهفته است الف )"دروغ های آمریکا" (About288,000,000 نتیجهresults (0.38 seconds)" results for "Lies Across America ( -

ب ) جنگ رسانه ی اسرائیل ، آمریکا و انگلیس ضد ایران-
34,600,000

Israeli-American and British media war against Iran- امپراطوری شیطان: 101 "روشی"  که انگلستان  جهان را به ویرانه تبدیل کرد
Evil Empire: 101 Ways That England Ruined the World
Steven A. Grasse
2009  - انتشار , 2007  
  

 2-تنفر از ایالات متحده و  احساسات ضد آمریکائی در جهان » AboutAnti-Americanisms/148000000 /

  چرامردم از آمریکا متنفرند؟ 148،000،000 نتایج (0.53 ثانیه) Why do people hate America?

3-پایان سرمایه داری /  74,400,000 نتایج (0.32 ثانیه) End of Capitalism

  4-شکست دمکراسی آمریکایی- -   نتائج (0.41 ثانیه) 

About114,000,000   نتیجه-  -The United States has failed democracy» 

5 -  نژاد پرستی ایالات متحده 190,000,000 /نتایج (0.24 ثانیه) -Racism United States

6-  وعده های ریاکارانه آمریکا » Hypocritical promises of America» 96900000  نتایج (  22,400,000  /    023ثانیه)

7- نقض حقوق بشر توسط ایالات متحده   "  46700000  نتایج (0.45 ثانیه) ونقض قوانین وقراردادهای بین اللمللی

/Violation of international treaties and conventions by the United States

8- جنایت علیه بشریت توسط ایالات متحده:   556,000,000 نتایج (0.28 ثانیه) »

Crimes against humanity by the United States

-  غارت  و دزدی جهان بوسیله ی ایالات متحده  ---   7,040,000 نتایج (0.34 ثانیه) »

Looting and theft in the world by the United States

9--پایان لیبرالیسم     24,900,000 نتایج (0.57 ثانیه »   End of Liberalism

10 - دشمنی با اسلام از سوی ایالات  متحده -    5,210,000  نتایج (0.26 ثانیه) - Hostility to Islam from the United

11- اقدام  خصومت آمیز ضد إیران  بوسیله ی ایالات  متحده-

82000000 نتایج (0.51 ثانیه)

Hostile actions

against Iran by the United States

12- ایالات  متحده از پیشرفت ایران جلوگیری می کند»  The United States opposes Iran's progress»35,100,000-

13-)دشمنی ایالات متحده با جمهوری ایران دشمنی ایالات متحده با جمهوری ایران

About 43,400,000 results (0.38 seconds-Financial and political support from the United States opposing the Islamic Republic- و- حمایت مالی سیاسی ایالات متحده  از مخالفین جمهوری اسلامی-

+

About 1,620,000 results (0.56 seconds) -National power of the Islamic Republic of Iran-  قدرت ملی جمهوری اسلامی

14- آینده افول حقیقت، شفافیت  و انحطاط اخلاقی ایالات متحده

About 25,400,000-results

(0.70 seconds)- Indeed the future of America's moral decline Integrity

 15- حمایت ایالات متحده از دیکتاتورها »

-United States support for dictators

About20,700,000 results (0.52 seconds)

و - حمایت آمریکا از تروریسم» 370,000,000 نتیجه

-United States of supportingterrorism terrorism -

16-دخالت نظامی و سیاسی آمریکا در سایر کشورها

-United States military and political intervention in other countries»  About 127,000,000- -

17- نقض آزادی بیان  وآزادی عمومی  مردم در آمریکا -

-Violations of freedom of expression and censorship by the United States of America

About 40,000,000 results

18-فساد اقتصادی ایالات متحده - (Corrupt economy United States--About 66,600,000   results (0.40 

19-شکست سیاست های آمریکا » The political failure of the United States

About 264,000,000 results (0.45 seconds)

فروپاشی امپراتوری آمریکا - The collapse of the American empire

About 2,010,000 results (0.48 seconds)

20- حمایت آمریکا از جنایت های کیان صهیونیستی» America's support for Israel's crimes

About 22,500,000 results

21- نفوذ و شیطنت ایالات متحده آمریکا درجهان
88,700,000-

seconds) United States of America and the evil influence in the worl

22 - قدرت ملی برسمیت شناخته شده ایران

سرزمین مان "» که جایگاه 5 جهانی؛ درمجموع برخوداری از عوامل،معنوی، انسانی،مادی در اختیار دارد استقلال همه جانبه خودرا حفظ کنیم »

About 29,100,000 results (0.66 seconds(National power of the Islamic Republic of Iran)

23-فساد مالی دوره پهلوی  Corruption in the Pahlavi era-644,000

24- فساد اخلاقی پهلوی

 Moral corruption in the Pahlavi era   -589,000

25- رسانه های غربی چگونه به جمهوری اسلامی حمله می کنند؟ .../  39,100,000 /.How do the Western media attack the Islamic Republic? 

26-فریبکاری غرب در باره ی آزادی، حقوق بشر، دموکراسی- 11,900,000 - Western deception about freedom, human rights, democracy
نوع مطلب :
برچسب ها : نجوای کنگان . اگربخواهیم با واقعیت جهان امروز آشنا شویم ؟،
لینک های مرتبط :                                             آیا اقدامات احتیاطی بهداشتی اضافی سیستم ایمنی بدن ما را تضعیف می کند؟
وب سایت استرالیایی "..." گزارشی را  به کوشش معاون رئیس دانشگاه "ویکتوریا" ، واسو آپوستولوس پائولوس ، مدرس همان دانشگاه ، مایا حساریک ، و استاد بهداشت جهانی در انستیتوی "میچل" در دانشگاه ، ماکسیمیلیان د کورتین  که در آن نوشتار ،  درباره  عفونت زدائی و اقدامات بهداشتی و تأثیر آنها بر سیستم ایمنی بدن بحثهایی را مطرح کردند.
در این گزارش آمده است: "در طول دوره بیماری همه گیر Covid-19 ، متخصصان دائماً به ما یادآوری می کنند که با شست و شوی مکرر دستها ، و تمیز کردن فضاهایی که در آن زندگی می کنیم و مرتباً کار می کنیم ، به بهداشت و عقیم سازی  عوامل ذره بینی بیماری زا توجه کنیم. البته این شیوه ها با هدف از بین بردن یا  عقیم سازی ویروس کرونا گاهی آن اقدامات بخاطر احتمال کاهش قدرت دفاعی جسم بدن در نتیجه  احساس خطر ابتلا به  بیماری کاهش می یابد(احتمال؟) ؟!
واین گفته با این فرضیه  پشتیبانی می شود که کودکان با مراقبت بهداشتی ونظافتی با توجه ویژه  از سوی والدین زندگی را آغاز کرده و درمحیطی سالم  اما با کمبود میکروب ها وباکتری هائی که می تواند سیستم دفاعی بدن آنها را تقویت کند رشد می یابند؟!...
بحث اینجاست که این روند منجر به افزایش شیوع اختلالات خود ایمنی مانند: آلرژی ، آسم و دیگرموارد می شود. اما دانشمندان در سالهای اخیر این نظریه را رد کرده اند. تحقیقات نشان داده است که دلایل دیگری برای افزایش بروز این اختلالات وجود دارد. براساس این گزارش ، آلودگی و عدم رعایت بهداشت ومراقبت شخصی به نفع سیستم ایمنی بدن ما نیست بلکه باعث بیماری می شود.
+ چه چیزهائی می تواند سیستم ایمنی بدن ما را تضعیف کند؟
در این گزارش آمده است که در سبک زندگی مدرن ما جنبه های مختلفی وجود دارد که می تواند سیستم ایمنی بدن ما را تضعیف کند از جمله:
    - کمبود خواب.
  -   برخی از انواع داروها و همچنین استفاده بیش از حد از آنتی بیوتیک ها.
    - سطح پایین ویتامین D
   - رژیم غذایی  غربی پر از تغذیه ی فرآوری شده و مصرف ناچیز میوه و سبزیجات.
    - عدم فعالیت بدنی.
  -  استرس و اضطراب.
اما هیچ مدرک علمی برای تأیید این فرضیه وجود ندارد که اقدامات احتیاطی بهداشتی اضافی سیستم ایمنی بدن را تضعیف می کند و ما را در معرض امراض توسط باکتری ها و ویروس ها قرار می دهد.
اقدامات احتیاطی بهداشتی اضافی در طول بیماری همه گیر COVID-19 چیست؟ این گزارش تأیید می کند که سیستم ایمنی بدن ما را تضعیف نخواهد کرد. در عوض ، آنها اقدامات بسیار مهمی در کنترل  این بیماری همه گیر هستند.
 نویسندگان گزارش با توصیه های زیر نتیجه می گیرند: "اگر نگران سیستم ایمنی خود هستید ،   از شستن دست خود و تمیز نگه داشتن منزل خود دست برندارید. مهمترین چیز این است که رژیم غذایی سالم و متعادل را رعایت کرده و مرتباً ورزش نموده و از سلامت روان خود مراقبت کنید. "
https://theconversation.com/no-the-extra-hygiene-precautions-were-taking-for-covid-19-wont-weaken-our-immune-systems-143690...

نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :                                         

                     اگربخواهیم با واقعیت جهان امروز آشنا شویم ؟

          

موضوعات مشروحه ذیل، علاوه برحجم عظیم کتب ومقالات وتصاویر، مستندات ویدئوئی، صوتی و تصویری،مصاحبه وسخنرانی های اندیشمندان و اساتید علوم انسانی وسیاسی، اقتصادی و... ،تحلیگران وتصمیم سازان غربی نیز منتشرشده  خود براساس اسناد ومدارک دستگاههای اطلاعاتی آمریکا وغرب و یاداشت ها وسخنرانی های مقامامات مختلف آن کشورها  در مراحل مختلف تاریخی ثبت وضبط شده است  که حتی  مورد پژوهش وتحقیق  و توجه کلاس های  آکادمیک معتبر علوم سیاسی  روز دنیا قرار گرفته است .

دراین حیطه هریک در لیست توضیحات  هریک از عبارات و عناوین زیر در گوگل جستجوشده که تعدادکمّی آن درزمان محدود چند ثانیه ی  روبروی هر موضوع درج شده است»» خود نیز می توانید جهت مطالعه ی دقیق با سرچ عناوین زیر در گوکل به بسیاری از واقعیتهای جهان حاضر دست پیدا کنید >>> با محتوای نوشتاری و تصویری

1- عنوان "دروغ" در سراسر آمریکا نهفته است الف )"دروغ های آمریکا" (About288,000,000 نتیجهresults (0.38 seconds)" results for "Lies Across America ( -

ب ) جنگ رسانه ی اسرائیل ، آمریکا و انگلیس ضد ایران-
34,600,000

Israeli-American and British media war against Iran- امپراطوری شیطان: 101 "روشی"  که انگلستان  جهان را به ویرانه تبدیل کرد
Evil Empire: 101 Ways That England Ruined the World
Steven A. Grasse
2009  - انتشار , 2007  
  

 2-تنفر از ایالات متحده و  احساسات ضد آمریکائی در جهان » AboutAnti-Americanisms/148000000 /

  چرامردم از آمریکا متنفرند؟ 148،000،000 نتایج (0.53 ثانیه) Why do people hate America?

3-پایان سرمایه داری /  74,400,000 نتایج (0.32 ثانیه) End of Capitalism

  4-شکست دمکراسی آمریکایی- -   نتائج (0.41 ثانیه) 

About114,000,000   نتیجه-  -The United States has failed democracy» 

5 -  نژاد پرستی ایالات متحده 190,000,000 /نتایج (0.24 ثانیه) -Racism United States

6-  وعده های ریاکارانه آمریکا » Hypocritical promises of America» 96900000  نتایج (  22,400,000  /    023ثانیه)

7- نقض حقوق بشر توسط ایالات متحده   "  46700000  نتایج (0.45 ثانیه) ونقض قوانین وقراردادهای بین اللمللی

/Violation of international treaties and conventions by the United States

8- جنایت علیه بشریت توسط ایالات متحده:   556,000,000 نتایج (0.28 ثانیه) »

Crimes against humanity by the United States

-  غارت  و دزدی جهان بوسیله ی ایالات متحده  ---   7,040,000 نتایج (0.34 ثانیه) »

Looting and theft in the world by the United States

9--پایان لیبرالیسم     24,900,000 نتایج (0.57 ثانیه »   End of Liberalism

10 - دشمنی با اسلام از سوی ایالات  متحده -    5,210,000  نتایج (0.26 ثانیه) - Hostility to Islam from the United

11- اقدام  خصومت آمیز ضد إیران  بوسیله ی ایالات  متحده-

82000000 نتایج (0.51 ثانیه)

Hostile actions

against Iran by the United States

12- ایالات  متحده از پیشرفت ایران جلوگیری می کند»  The United States opposes Iran's progress»35,100,000-

13-)دشمنی ایالات متحده با جمهوری ایران دشمنی ایالات متحده با جمهوری ایران

About 43,400,000 results (0.38 seconds-Financial and political support from the United States opposing the Islamic Republic- و- حمایت مالی سیاسی ایالات متحده  از مخالفین جمهوری اسلامی-

+

About 1,620,000 results (0.56 seconds) -National power of the Islamic Republic of Iran-  قدرت ملی جمهوری اسلامی

14- آینده افول حقیقت، شفافیت  و انحطاط اخلاقی ایالات متحده

About 25,400,000-results

(0.70 seconds)- Indeed the future of America's moral decline Integrity

 15- حمایت ایالات متحده از دیکتاتورها »

-United States support for dictators

About20,700,000 results (0.52 seconds)

و - حمایت آمریکا از تروریسم» 370,000,000 نتیجه

-United States of supportingterrorism terrorism -

16-دخالت نظامی و سیاسی آمریکا در سایر کشورها

-United States military and political intervention in other countries»  About 127,000,000- -

17- نقض آزادی بیان  وآزادی عمومی  مردم در آمریکا -

-Violations of freedom of expression and censorship by the United States of America

About 40,000,000 results

18-فساد اقتصادی ایالات متحده - (Corrupt economy United States--About 66,600,000   results (0.40 

19-شکست سیاست های آمریکا » The political failure of the United States

About 264,000,000 results (0.45 seconds)

فروپاشی امپراتوری آمریکا - The collapse of the American empire

About 2,010,000 results (0.48 seconds)

20- حمایت آمریکا از جنایت های کیان صهیونیستی» America's support for Israel's crimes

About 22,500,000 results

21- نفوذ و شیطنت ایالات متحده آمریکا درجهان
88,700,000-

seconds) United States of America and the evil influence in the worl

22 - قدرت ملی برسمیت شناخته شده ایران

سرزمین مان "» که جایگاه 5 جهانی؛ درمجموع برخوداری از عوامل،معنوی، انسانی،مادی در اختیار دارد استقلال همه جانبه خودرا حفظ کنیم »

About 29,100,000 results (0.66 seconds(National power of the Islamic Republic of Iran)

23-فساد مالی دوره پهلوی  Corruption in the Pahlavi era-644,000

24- فساد اخلاقی پهلوی

 Moral corruption in the Pahlavi era   -589,000

25- رسانه های غربی چگونه به جمهوری اسلامی حمله می کنند؟ .../  39,100,000 /.How do the Western media attack the Islamic Republic? 

26-فریبکاری غرب در باره ی آزادی، حقوق بشر، دموکراسی- 11,900,000 - Western deception about freedom, human rights, democracy
نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها : نجوای کنگان . اگربخواهیم با واقعیت جهان امروز آشنا شویم ؟،
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 2 )    1   2   
نجوا کنگان
دلگیرم از خود با تو نجوا می کنم دریا این سفره ی دل پیش تو وا می کنم
درباره وبلاگ

سلام علیكم اینجانب عبدالمجید اورا متولد1348/6/25- كنگان-محله خور چوری(خیابان استقلال)

مدیر وبلاگ : عبدالمجید اورا
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات