صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات
 

با خودی هرگز نگردد دل ز درد و غم جدا

هر که از خود شد جدا، شد از غم عالم جدا

نان جو خور، در بهشت جاودان پاینده باش

کز بهشت از خوردن گندم شده است آدم جدا

تا ترا چون گل درین گلزار باشد خرده ای

دیده شوری بود هر قطره شبنم جدا

دور گشتن از سبکروحان بود بر دل گران

می شود سنگین چو عیسی گردد از مریم جدا

در حریم وصل، اشک شور من شیرین نشد

کعبه نتوانست کردن تلخی از زمزم جدا

چون ز صد گرداب کشتی سالم آید بر کنار؟

نیست ممکن دل شود زان طره پر خم جدا

لذت خاصی است با هر بوسه لبهای او

می شود نقش نوی هر دم از این خاتم جدا

چون دو تا شد قد، وداع روح را آماده باش

کز کسان تیر سبکرو می شود یکدم جدا

توسن عمر ترا کردند ازان صرصر خرام

تا تو کاه و دانه خود را کنی از هم جدا

تا دم رفتن سبک از جا توانی خاستن

مال را در در زندگی از خویش کن کم کم جدا

نی که جان را تازه می سازد ز قرب همنفس

قالب بی جان شود چون گردد از همدم جدا

نیک و بد را می کند صائب فلک هم امتیاز

گندم و جو را کند گر آسیا از هم جدا

 
نوع مطلب : شعر، 
برچسب ها : نجوای کنگان/ نجوا کنگان/ صائب تبریزی / دیوان اشعار / غزلیات،
لینک های مرتبط :


بیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برد  

رنج  گل  بلبل   کشید و بوی اورا ا باد برد 


چو آن مه بر فراز بیستون شد       تو گفتی مه به چرخ بی‌ستون شد

تفرج را خرام آهسته می‌کرد         سخن با کوهکن سربسته می‌کرد

نخستین گفتش ای فرزانه استاد     که کار افکندمت با سنگ و پولاد

ندانم چونی از این رنج و تیمار         گمانم این که فرسودی در این کار

به سنگت هست چون پولاد پنجه     و یا چون سنگی از پولاد رنجه

من این پولاد روییها نمودم                که با سنگت چو پولاد آزمودم

چو می‌بینی ز فرهنگی که داری           درین ره مومی از سنگی که داری

جوابش داد آن پولاد بازو                    که ای مهر و مهت سنگ ترازو

چودر دل آتشی دارم نهانی                  سزد گر سنگ و پولادم بخوانی

اگر سنگ است از فولاد کاهد             و گر پولاد سنگی نیز خواهد

من آن سنگین تن پولاد جانم             که از سنگی به سختی در نمانم

اگر زین سنگ و پولاد آتشی زاد            یقین می‌دان که عالم داد بر باد

شکر لب گفت دشوار است بسیار           که از یک تن برآید اینهمه کار

با نیازی نیازت هست دانم                       به هر جا هست برخوان کش بخوانم

که با درد سر کس سر ندارم                       زر ار باید دریغ از زر ندارم

بگفت این پیشه انبازی نخواهد                که این طایر هم آوازی نخواهد

اگر سی مرغ اگر سیسد هزار است         به یک سیمرغ در این قاف کار است

درین کشور اگر چه هست دستور            که گیرد کارفرما چند مزدور

ولی در شهر ما این رسم برپاست            که یک مزدور با یک کارفرماست

دگر ره سیمبر افشاند گوهر                      که از زرکار مزدور است چون زر

ترا بینم بدین گردن فرازی                        که از سیم و زر ما بی نیازی

گرت سیم‌و زری در کار باشد                    از این در خیل ما بسیار باشد

بگفت آن کس گزیر از زر ندارد                  که پنهان مخزن گوهر ندارد

مرا گنجی نهان اندر نهاد است                   که با وی گنج باد آورد باد است

محبت گنج و اشکم گوهر اوست                سیه ماری چو زلفت بر سر اوست

بدیدی گنج باد آورد پرویز                       ببین این گنج آب آورد من نیز

به کف زان گنج باد آورد باد است               مرا این گنج باد آور مراد است

کسی کو گنج دارد باد پیماست                  ولی این گنج آب روی داناست

بگفت این گنج را چون کردی انبوه                بگفت از بس که خوردم تیشه چون کوه

چو کوهم تیشهٔ غم بر دل آید                       که این گنج مرادم حاصل آید

به کان کندن ز سنگ آرند گوهر                    به جان کندن مرا این شد میسر

بگفت این گنج را حاصل ندانم                   بگفتا بی نیازی زین و آنم

بگفت این بی نیازی را غرض گو                 بگفتا تا نیاز آرم به یک سو

بگفتا چون به یک سو شد نیازت                  بگفتا گیرم آن زلف درازت

بگفتا جز سیه روزی چه حاصل ؟                بگفت این تیره روزی مقصد دل

بگفتا باز مقصد در میان است ؟                   بگفتا زانکه مقصودم عیان است

بگفتا چیست مقصودت ؟ بگو فاش               بگفتا جان فدای روی زیباش

بگفتا چیست جان ؟ گفتا نثارت                      بگفتا چیست تن گفتا غبارت

به دل گفتا چه داری ؟ گفت یادت                    مرادت گفت چه ؟ گفتا مردات

بگفتا بی‌خودی، گفتا ز رویت                           بگفت آشفته ای ، گفتا ز مویت

بگفت از عاشقی باری غرض چیست                 بگفتا عشقبازان را غرض نیست

بگفتا محرمت که ؟ گفت حرمان                       بگفتا همنشینت ؟ گفت هجران

بگفتا جان در این ره بر سر آید                         بگفتا باله ار جان در خور آید

ز پرکاری به هر سو می‌کشیدش                     به کار عاشقی مردانه دیدش

به دل گفتا که این در عشق فردیست                 به کار عاشقی مردانه مردیست

به دامان از هوس ننشسته گردش                  گواه عشق پاک اوست دردش

چو می‌بینم هوس را نیست سوزی                         سر آرم با محبت چند روزی

هوس چندی دلم را رهزن آمد                     همانا عشق پاکم دشمن آمد

به ساقی گفت او را یک قدح ده                    به این غمدیده داروی فرح ده

به ساغر کرد ساقی بادهٔ ناب                          فکند الفت میان آتش و آب

گرفت و داد ساغر کوهکن را                            که درمان ساز غمهای کهن را

بدو فرهاد گفت ای دلنوازم                             غمی کز تست چونش چاره سازم

بگفت این می به هر دردی علاج است            یکی خاصیتش با هر مزاج است

ز درد ار خوشدلی می کان درد است            وگر دلخسته‌ای درمان درد است

چو از نوشین لبش کرد این سخن گوش              به روی یار شیرین شد قدح نوش

چو نوشید از کفش جام پیاپی                         عنان خامشی برد از کفش می

برآورد از دل پردرد فریاد                            بگفت آه از دل پردرد فرهاد

که مسکین را عجب کاری فتاده‌ست                که کارش با چنین باری فتاده‌ست

نیازی خسروی در وی نگیرد                              کجا نازش نیاز من پذیرد

کسی کز افسر شاهیش عار است            به دلق بینوایانش چکار است

از این درگه که شاهان ناامیدند            گدایان کی به مقصودی رسیدند

چه باشد مفلسی را زیب بازار                   که گردد تاج شاهی را خریدار

به راهی کافکند پی بادپایی               به منزل کی رسد بشکسته پایی

در آن توفان که آسیب نهنگ است      شکسته زورقی را کی درنگ است

در آن آتش کزو یاقوت بگداخت          چگونه پنبه را جا می‌توان ساخت

از آن صرصر که کوه از جا درآورد         چه باشد تا خود احوال کفی کرد

ز سیلابی که نخل اندازد از پای          گیاهی کی تواند ماند برجای

دلم شد صید آن ترک شکاری             که شیران را همی بیند به خواری

شدم در چنبر زلفی گرفتار            که دارد از سر گردن کشان عار

فکندم پنجه با آن سخت بازو              که با او چرخ برناید به بازو

جهاندم لاشه با چالاک رخشی                   که خواند رخش گردونش درخشی

شدم با جادوی چشمی فسون ساز        که سحرش بشکند بازار اعجاز

دریغا زین تن فرسودهٔ من                  دریغا محنت بیهودهٔ من

ز پای افتاد و بگرست آن چنان زار      کزان کهسار شد سیلی نگون سار

شراب کهنه و عشق جوانی         در افکندش ز پای آنسان که دانی

شکر لب گشت عطر افشان ز مویش   ز چشم تر گلاب افشان به رویش

بداد از لب میی اندوه سوزش      که گویی جان به لب آمد هنوزش

بلی ز آن می که در کامش فرو ریخت   نمیرد، کآب خضرش در گلو ریخت

وز آن پس شد به فکر چاره سازیش    درآمد در مقام دلنوازیش

به سد طنازی و شیرین زبانی    ز لعل افشاند آب زندگانی

که ای سودایی زنجیر مویم    گذشته ز آرزوها آرزویم

به ترکی غمزه‌ام تیرافکن تو   شده هندوی مستم رهزن تو

مپندار اینچنین نامهربانم            که رسم مهربانی را ندانم

هنوز آن عقل و آن فرهنگ دارم       که با عشق و هوس فرقی گذارم

اگر زهرم ولی پازهر دارم          به جایی لطف و جایی قهر دارم

همه نیشم ولی با خود پسندان        همه نوشم به کام دردمندان

سمومم لیک خاشاک هوا را           نسیمم لیک گلزار وفا را

به مغروران غرورم راست بازار           نیازم را به مهجوران سر و کار

سرم با تاج شاهان سرکش افتاد        ولی سوز گدایانم خوش افتاد

به خود گر راه می‌دادم هوس را        نبود از من شکایت هیچ کس را

ولی هر جا هوس شد پای برجای            کشد عشق گرامی از میان پای

بر آزادگان تا دلپسندم                            گر آن را زه دهم این را ببندم

ترا خسرو مبین کش تاب دادم            به رنجور هوس جلاب دادم

گلش را با شکر پیوند کردم                 وزان گلشکرش خرسند کردم

چو هم آهو ترا شد صید و هم شیر           بری آن را به باغ این را به زنجیر

و گر بر هر دو نیز آسیب خواهی               از آن جان پروری زین مغز کاهی

مرا خود نیز هست آن هوشیاری                 که دانم جای کین و جای یاری

به صیادی چو بازم شهره و فاش                   که بشناسم کبوتر را ز خفاش

به گلزار وفا آن باغبانم                           که خار اندازم و گل برنشانم

به دلجوییش طرحی تازه افکند           سخن را با نیاز افکند پیوند

به چشمم گفت آن خونخوار جادو            که مست افتاده در محراب ابرو

به وصلم یعنی ایام جوانی            به لعلم یعنی آب زندگانی

به آشوب جهان یعنی به بویم            به تاراج خرد یعنی به مویم

به این هندوی آتشخانه رو             به خورشید نهان در شام گیسو

به شاخ طوبی و این سرو نازم            به عمر خضر و گیسوی درازم

بدان نیرنگ کن را عشوه رانی            به نیرنگ دگر کن را ندانی

به رنگ‌آمیزی کلک خیالم              به شورانگیزی شوق وصالم

به مهمان نوت یعنی غم من            به شام هجر و زلف درهم من

به بحر چرخ یعنی شبنم عشق        به اصل هر خوشی یعنی غم عشق

که تا سروم خرام‌آموز گشته‌ست            جمالم تا جهان افروزگشته‌ست

ندیدم راست کاری با فروغی             سراسر بوده لافی یا دروغی

نه با خسرو که باهر کس نشستم             چو دیدم یک نظر زو دیده بستم

همه در فکر خویش و کام خویشند              مه در بند ننگ و نام خویشند

اگر چه عشق را دامن بود پاک            ز لوث تهمت مشتی هوسناک

ولی در دفع تهمت ناشکیب است          که گفت اسلام در دنیا غریب است

به رمز این عشق را اسلام گفته‌ست          غریبش گفته کز هرکس نهفته‌ست

سفرها کرده در غربت به خواری              به امید وفا و بوی یاری

به آخر چون طلبکاری ندیده‌ست            به خود جز خود خریداری ندیده‌ست

فکنده خوی خود با بی‌نصیبی             نهاده بر جبین داغ غریبی

غلط گفتم که آن کس بی‌نصیب است           کز این آب حیات او را شکیب است

چو خور پرتو فکن باشد چه پرواش           که او را دشمن آمد چشم خفاش

چو گل را نکهت و خوبی تمام است            چه نقصانش که مغزی را زکام است

شکر شیرین نه اندر کام رنجور               قمر روشن نه اندر دیدهٔ کور

فرشته دیو را کی در خور آید             که همچون خویشتن دیریش باید

ز عشق ای عاقلان غافل چرایید             را زینگونه غفلت می‌فزایید

چرااو را به خود وا می‌گذارید             چرا زینسان غریبش می‌شمارید

بگیریدش که این طرار دهر است           بگیریدش که این آشوب شهر است

همه دل می‌برد دین می‌رباید            جهان را بی دل و دین می‌نماید

نه منصبتان گذارد نه ز رو مال            که او خود دشمن مال است و آمال

عزیزیتان بدل سازد به خواری             ه خواریتان فزاید سوگواری

چو او خود ساز و سامانی ندارد              چو او خود کاخ و ایوانی ندارد

ز سامانتان به مسکینی نشاند           ز ایوانتان به خاک ره کشاند

چو او خود یار و پیوندی ندارد             چو او خود خویش و فرزندی ندارد

برد پیوندتان از یار و پیوند               کند چون خویشتان بی‌خویش و فرزند

مرا باری دل از وی ناگزیر است            رم در چنبر عشقش اسیر است

فدای این غریب آشنا خوی             که هست اندر غریبی آشنا جوی

غریب کشور بیگانگان است            ولیکن در دلش منزل چو جان است

به این دل الفتی دارد نهانی              که از «حب الوطن» دارد نشانی

دلم چون مسکن او شد از این است         که گاهی شاد و گاه اندوهگین است

زمانی نوش بخشد گاه نیشش           تصرفها بود در ملک خویشش

اگر آباد سازد ور خرابش             کسی را نیست بحث از هیچ باش

بیا ساقی به ساغر کن شرابم            بکلی ساز بی‌خویش و خرابم

مگر کاین بیخودی گیرد عنانم                نماید ره به کوی بیخودانم

« وحشی بافق» 

 

نوع مطلب : شعر، 
برچسب ها : نجوای کنگان/ نجوا کنگان/ « وحشی بافق»،
لینک های مرتبط :


صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات
 

با لب او کار دندان می کند سین سخن

زین سبب کم حرف افتاده است آن شیرین دهن

سوختم، پاس دل بی تاب دارم تا به کی؟

بیش ازین نتوان نهفت اخگر به زیر پیرهن

چشم مجمر موم را خوناب حسرت می کند

چون تواند گشت خاموشی مرا مهر دهن؟

چیدن دامن ز صحبت ها کمند شهرت است

شمع فانوسم که باشد خلوتم در انجمن

تشنه ای از آب او هرگز لب خود تر نکرد

سرنگون هر چند افتاده است آن چاه ذقن

سیم و زر بر آتش حرص آب نتواند زدن

از گرستن نیست مانع شمع را زرین لگن

در حریم بیضه چون عیسی شود گویا ز مهد

نیست حاجت طوطی ما را به تلقین سخن

بسترش خار است صائب تا بود در کان گهر

نیست جز سنگ ملامت رزق پاکان از وطن

نوع مطلب : شعر، 
برچسب ها : نجوای کنگان/ نجوا کنگان/صائب تبریزی » دیوان اشعار / غزلیات،
لینک های مرتبط :


دوشنبه 22 شهریور 1395 :: نویسنده : عبدالمجید اورا

مولوی » دیوان شمس » غزلیات
 

طبیب درد بی‌درمان کدامست

رفیق راه بی‌پایان کدامست

اگر عقلست پس دیوانگی چیست

وگر جانست پس جانان کدامست

چراغ عالم افروز مخلد

که نی کفرست و نی ایمان کدامست

پر از درست بحر لایزالی

درونش گوهر انسان کدامست

غلامانه است اشیاء را قباها

میان بندگان سلطان کدامست

یکی جزو جهان خود بی‌مرض نیست

طبیب عشق را دکان کدامست

خرد عاجز شد اندر فکر عاجز

که سرکش کیست سرگردان کدامست

بت موزون به بتخانه بسی جست

که موزونات را میزان کدامست

چه قبله کرده‌ای این گفت و گو را

طلب کن درس خاموشان کدامست

نوع مطلب : شعر، 
برچسب ها : نجوای کنگان/ نجوا کنگان/طبیب درد بی‌درمان کدامست اور،
لینک های مرتبط :


خواجوی کرمانی » غزلیات
 

مگذر ای یار و درین واقعه مگذار مرا

چون شدم صید تو بر گیر و نگهدار مرا

اگرم زار کشی می‌کش و بیزار مشو

زاریم بین و ازین بیش میازار مرا

چون در افتاده‌ام از پای و ندارم سر خویش

دست من گیر و دل خسته بدست آر مرا

بی گل روی تو بس خار که در پای منست

کیست کز پای برون آورد این خار مرا

برو ای بلبل شوریده که بی گلروئی

نکشد گوشهٔ خاطر سوی گلزار مرا

هر که خواهد که بیک جرعه مرا دریابد

گو طلب کن بدر خانهٔ خمار مرا

تا شوم فاش بدیوانگی و سرمستی

مست وآشفته برآرید ببازار مرا

چند پندم دهی ای زاهد و وعظم گوئی

دلق و تسبیح ترا خرقه و زنار مرا

ز استانم ز چه بیرون فکنی چون خواجو

خاک را هم ز سرم بگذر و بگذار مرا

 
نوع مطلب : شعر، 
برچسب ها : نجوای کنگان/ نجوا کنگان/خواجوی کرمانی / غزلیات/،
لینک های مرتبط :سعدی » دیوان اشعار » غزلیات
 

چه کند بنده که گردن ننهد فرمان را

چه کند گوی که عاجز نشود چوگان را

سروبالای کمان ابرو اگر تیر زند

عاشق آنست که بر دیده نهد پیکان را

دست من گیر که بیچارگی از حد بگذشت

سر من دار که در پای تو ریزم جان را

کاشکی پرده برافتادی از آن منظر حسن

تا همه خلق ببینند نگارستان را

همه را دیده در اوصاف تو حیران ماندی

تا دگر عیب نگویند من حیران را

لیکن آن نقش که در روی تو من می‌بینم

همه را دیده نباشد که ببینند آن را

چشم گریان مرا حال بگفتم به طبیب

گفت یک بار ببوس آن دهن خندان را

گفتم آیا که در این درد بخواهم مردن

که محالست که حاصل کنم این درمان را

پنجه با ساعد سیمین نه به عقل افکندم

غایت جهل بود مشت زدن سندان را

سعدی از سرزنش خلق نترسد هیهات

غرقه در نیل چه اندیشه کند باران را

سر بنه گر سر میدان ارادت داری

ناگزیرست که گویی بود این میدان را

 
نوع مطلب : شعر، 
برچسب ها : نجوای کنگان/ نجوا کنگان/ سعدی / دیوان اشعار / غزلیات،
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 27 مرداد 1395 :: نویسنده : عبدالمجید اورا

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات
 

اشک ما آبیست روشن در هوات

خود به چشم اندر نیامد اشک مات

در طوافت سعی خواهم کرد از آنک

سعی‌ها کردست گردون در صفات

ای خط سبزت برات خون من

کم نویس آن خط که مردیم از برات

دی دوایی می نبشتی از قلم

حال من نشنید و دل خون شد دوات

ای به زلف و خال چون لیل دجا

در دل و جانم غم لیلی دوجات

نزد ترکان ما ترا قدر ار چه نیست

نزد ما، ای ترک، یک دم باش مات

دل بلات ار بت پرستان میدهند

بت پرستم من، که دادم دل بلات

گر نجات از عشق جویی، اوحدی

پیش او هم، نه رهت باشد، نه جات

نوع مطلب : شعر، 
برچسب ها : نجوای کنگان/ نجوا کنگان/ اوحدی / دیوان اشعار / غزلیات،
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 44 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
نجوا کنگان
دلگیرم از خود با تو نجوا می کنم دریا این سفره ی دل پیش تو وا می کنم
درباره وبلاگ

سلام علیكم اینجانب عبدالمجید اورا متولد1348/6/25- كنگان-محله خور چوری(خیابان استقلال)

مدیر وبلاگ : عبدالمجید اورا
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic