نجوا کنگان سلام علیكم اینجانب عبدالمجید اورا متولد1348/6/25- كنگان-محله خور چوری(خیابان استقلال) http://najvaye-kangan.mihanblog.com 2017-02-21T17:24:27+01:00 text/html 2017-02-21T12:36:50+01:00 najvaye-kangan.mihanblog.com عبدالمجید اورا کنگان پس از طوفان؟ http://najvaye-kangan.mihanblog.com/post/9464 <font size="4"><br><br>&nbsp;<b>کنگان پس از طوفان؟</b><br><br><br>&nbsp; هرمحدوده جغرافیائی به ظاهر موجود فکر سیال&nbsp; و روانی دارد و مظاهری&nbsp; جامد&nbsp; که در مجموع برروی نقشه بعنوان آبادی ( شهر ویا روستا و... ) دید ه می شود<br>&nbsp;عیار فکر سیال را می توان در قالب تنوع برخورهای روزمره ، محاورات&nbsp; ومکاتبات، اتصالات و ارتباطات جاری&nbsp; بر صفحه ی فضای مجازی و شبکه اجتماعی و... . در آن&nbsp; ظاهر جامد را می شود در مناطر ساختمانی ، کوچه ها وخیابان&nbsp; نوع ابزار وماشین و حتی میدان مرکزی شهر سنجید وارزیابی کرد&nbsp; این دو در مقیسه باهم روابطی دارند و تفاوتهائی اولی بجهت خاصیت پنهان خود دیرتر قابل بررسی است&nbsp; ودومی از منظر آشکار خود که می تواند پیامد گردش رویه پروسه&nbsp; اولی&nbsp; باشد سریعتر مزایا و معایت خودرا نشان میدهد ولی درمجموع هر قابل مطالعه اند با اندکی تامل وتاخیر،&nbsp; در این&nbsp; دو پایه باید منتظر نوع نگاه مراقبین وناظران رسمی وغیر رسمی در ارزیابی وقضاوت درسطوح مختلف تعیین می شود ونوع نگاه ایشان را به ما تعیین میکند بعبارت دیگر نوع نگاه حادث مساوی با "نمودنمایان" ماست...<br>&nbsp; یخاطر دارم سالهای نچندان دور کنش گران اجتماعی شهرمان موضوع تاسیس فرودگاه&nbsp; کنگان را برسر زبان داشتند و خود این موضوع&nbsp; تا مدتها در محور بحث وجدلی گسترده&nbsp; قرار داشت&nbsp; واما پس از ان سالها اکنون بجائی رسیدیم که موضوع ایستگاه و پارکینگ تاکسی های برون شهری مسافربری به شهر های اطراف با کمبود فضای فیزیکی&nbsp; مواجه هستند، چه شد که ما به این وضعیت افتادیم ؟ <br>&nbsp;&nbsp; یا درقاب فکری ساده&nbsp; خاص نمونه دوم، فردی شهر چک های برگشتی وبی محل متعدد دارد چگونه به دست چک های متنوع دست پیدا می کند واین رویه&nbsp; ادامه پیدا می کند؟ در حالیکه اگر از دسته چک شما چند مورد چک&nbsp; بدلایل مختلف به بانک نرسد&nbsp; وتعداد چک های ثبت نشده مربوط به آن دسته چک به نرم مورد نظر باجه دار نرسد از دریافت دسته چک تا تکمیل خواسته ی موسسه ی مالی محروم می شوید؟<br>&nbsp;و</font><font size="4"><font size="4">پس از این مقدمه:&nbsp; چند روز گذشته&nbsp; تعدادی از شهروندان&nbsp; تحت تاثیر&nbsp; حقوق فراموش شده و مطالبه گری اجتماعی</font>افتادند که قابلیت خوبی را بنمایش گذاشت گرچه مسئله ی تعاونی مرزنشینان در مقابل&nbsp; طیف گسترده&nbsp; مطالبات&nbsp; مردم این شهر جزئی کوچک بشمار می رود وسریعاً باید وضعیتش روشن شود اما&nbsp;&nbsp; این پروسه را می توان&nbsp; برای درخواست های بعدی سکوی جهش&nbsp; نامید خصوصا&nbsp; که صفحه سالها ی آرامش بی تفاوتی را&nbsp; تا حدودی&nbsp; به&nbsp; واقعه ی آغاز یک توفان&nbsp; نزدیک کرد که این"حرکت راهبردی"&nbsp; می تواند پایه گذار تجربیات ارزنده&nbsp; طرفهای دوطرف هر ماجرائی باشد&nbsp; ونتجه مثبتی را عاید شهروند پرسشگر نماید .&nbsp;&nbsp; امکان نیاز&nbsp; به منشور بخشی بنیادین این حرکت طوفانی&nbsp; با بادبانی&nbsp; وزین موثر وجهت دهی&nbsp; سازنده&nbsp;&nbsp; ضرورتی&nbsp; انکار ناپذیر است&nbsp; تا روزها ی طوفان به توفند ویا سکون&nbsp; مرده مانندسابق&nbsp; نا خواسته دچار نشود&nbsp; بُعد ساماندهی وسازماندهی یک پروژه ارزشمند از این دست تا توامندی دستاوردی&nbsp; چون تغییر نگاهها و تکمین طرفهای مسئول در پاسخگوگی وبراوری مطالبات لزوم&nbsp; بکارگیری چهارچوبی هدفمند&nbsp; با سازکارهای متنوع و&nbsp; مصمم است که انسجام واقعی&nbsp; را باید در بادبان "کنگان همه"&nbsp; جسجو کرد .<br>.و طبعتاً هرکه دل درگرو کنگان دارد بر منافع شخص وگروهی خاص اصرار نخواهد داشت.چون نه سفینه&nbsp; نوح می خواهد برپا شود که برخی غرق شوند وبعضی نجات یابند و نه&nbsp; در کشتی خضر کسی حق دارد به&nbsp; جای خودرا سوراخ کند . اما سخن این که با آن شیوه های منسوخ شده اقلیت خواه که با نقشه های فردی دست چندم لو رفته&nbsp; بقول دوستمان( درِ پیتی)که صدایش&nbsp; نه به بوشهر می رسد نه فریادش به چغادک و من&nbsp; هستم ومن&nbsp; و مختصراً امو را در وجه تعامل بسبک خویش می نامید کار بجائی نرسید ونخواهد برسد...&nbsp; کار کنگان باید از نو شروع شود . محلات مختلف با چند نفر از معتمدین برگزیده "اندماجی" خوشفکر مجرب ، دلسوز بنشینند و مسئولیت نقش سازندگان شهر&nbsp; وتقسیم سهام برخورداری و طرح سوزاندن ریشه ی فساد وخودخواهی را میان همگان به عدالت&nbsp; تحت منشور "کنگان برای همه " تدوین وتنظیم کنند.<br>&nbsp;روشن است که اگر ادعاهای گذشته حاصلی داشت نه طوفانی به پا می شد ونه کسی مظنون و متهم ... <br>بگذاریم کنگان مسیر خودش را خودش بیابد ... تغییر گفتار و&nbsp; تعویض تاکتیک رفتار چیزی را عوض نمی کند.این&nbsp; باز صحنه آرائی های تکراری نه&nbsp; تنها ضربه به شهراست بلکه شهروندان را هم تا&nbsp; مرز آسیب دیدنهای جدی پیش برده است که یکی از عوارض آن همین بروز بی اعتمادی فیمابین برخی از این محله نسبت به بعضی دیگر در فلان&nbsp; محله است که&nbsp; این روند نتیجه کارکردهای مدعیان بلامنازع گری یکه تاز&nbsp; یکسویه نگر در ملاحظات درون شهری بوده است. <br>&nbsp;این طوفان شخصی را هدف قرار نداده بلکه دقیقاً&nbsp; رفتار وکردارهای اشتباه و بی نتیجه را برنتافته است.<br>&nbsp; <br>&nbsp;"طوفان مغزی " در قابلیت های جوانان وظرفیت های فیزیکی شهر امور ساده ی نیستند که بخواهیم&nbsp; از آن غفلت کنیم و یا در سبد شخصی چالش برانگیز خود بریزیم.<br>&nbsp; جور طرح مطالبات را حتی اگر یک عده معدود کشیده&nbsp; باشند بازهم جا دارد که عموم ازفرایند نتایج آن بهره شوند ومانند سابق پر مانع نباشد که این&nbsp; دو بیت شعر تداعی اذهان شود:<br>&nbsp;بیستون&nbsp; را عشق کند وشهرتش فرهاد برد؟<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; رنج گل بلیل کشید&nbsp; بوی ان را باد برد.<br><br> </font> text/html 2017-02-19T12:18:09+01:00 najvaye-kangan.mihanblog.com عبدالمجید اورا سازمان ناتو عملیات خود را در سوریه متوقف می سازد http://najvaye-kangan.mihanblog.com/post/9458 <div> <div> <font size="4"><span class="titre_sans_4"><span class="titre_sans_1"><div style="padding-top: 7px; font-size: 1.3em;"> </div> </span> <div class="ajaxbloc env-0vSK8KVJ4FcdfZMRvSvIzK0/ix36TO7mh+V8PGzHWcrfuu8xgMPDw1y3Wa8sLzbJgXT6I02o4WrTtgdqItuNNLZcsxzLKB+MLh+LD61+QQpntsvsoqsXiPh/Kiddn0+oxILvFiK7YuZ7irl/qvrPC9uxEW68Vz6F1kBUzOSTdPbjHt3WcIR5HZjR4fwWp1VQe2WMtyUDAEuYilvwi13r8i3N0qGZ/E4Y1XEdlEZa1Ev+hBOMqgBE"> <a name="pagination_article" id="pagination_article"></a> <div> <div> <span class="titre_sans_4">سازمان ناتو عملیات خود را در سوریه متوقف می سازد </span><br> </div> <div style="min-height: 75;"> <img class="spip_logos" alt="سازمان ناتو عملیات خود را در سوریه متوقف می سازد " src="http://www.voltairenet.org/local/cache-vignettes/L120xH75/arton195327-cf849.jpg" style="margin-top: 6px; margin-right: 10px;" title="سازمان ناتو عملیات خود را در سوریه متوقف می سازد " width="120" height="75" align="left"> <span class="titre_sans_1">17 فوریه 2017</span><br> <span class="texte_sans_3b">وزرای دفاع متحدین ناتو در ۱۵ ماه فوریه ۲۰۱۷ در مقر این سازمان در بروکسل ،در حضور ژنرال جیمز ماتیس وزیر دفاع دولت ترامپ ، گرد هم آمدند. <br>وزرای حاضر تصمیم گرفتند تا قطبی جنوبی تشکیل دهند تا به کنترل قاره ی افریقا و خاور میانه بپردازد و پروازها ی تجسسی را به سوریه متوقف سازند . <br>از آغاز جنگ سوریه که با معاونت واشنگتن ، لندن و پاریس علیه کشور سوریه در سال ۲۰۱۱ صورت گرفت ، سازمان ناتو به کمک هواپیماها ی آواکس خود ، به کنترل میدان جنگ و ماهواره های اعضای خود اقدام نمود . این اطلاعات بلافاصله تفکیک شده و به گروه های عناصر جهادی فرستاده می شدند تا آنها&nbsp;(...) </span> </div> </div>&nbsp; <div class="clear" style="padding-bottom: 40px;"></div></div>سازمان ناتو و اتحادیه ی اروپا در پس پرده ی قوانین نگارش علآئم رسمی Decodex</span><br></font> </div> <div style="min-height: 75;"> <font size="4"><img class="spip_logos" alt="سازمان ناتو و اتحادیه ی اروپا در پس پرده ی قوانین نگارش علآئم رسمی Decodex" src="http://www.voltairenet.org/local/cache-vignettes/L120xH75/arton195329-07e0c.jpg" style="margin-top: 6px; margin-right: 10px;" title="سازمان ناتو و اتحادیه ی اروپا در پس پرده ی قوانین نگارش علآئم رسمی Decodex" width="120" height="75" align="left"> <span class="titre_sans_1">17 فوریه 2017</span><br></font> <font size="4"><span class="texte_sans_3b">ستاد عالی نظامی اتحادیه ی اروپا ، نقش خود را در تشکیل سرویسی در روزنامه ی لوموند فاش ساخته تا با آن سایت های اینترنتی را با روش Decodex از اعتبار بیاندازد . <br>این سرویس ، که به لحاظ فنی توسط گوگل و فیس بوک پشتیبانی می شود ، می خواهد از نفوذ احتمالی روسیه بر کشورهای غربی جلوگیری نماید ، و هدفش آن است تا سایت هایی که از سازمان ناتو انتقاد می کنند از ٬٬ اعتبار بیاندازد ٬٬ و آنها را به ٬٬ تبلیغات روسی ٬٬ متهم کند . <br>بسیاری از وسایل ارتباط جمعی حاضر شدند تا با این طرح هم کاری کنند . همه ی آنها فرانسوی بوده ، و مطابق با نظر آنها این تحریکات نه از سوی شبکه&nbsp;(...) </span></font> </div> </div><font size="4"> </font><div class="clear" style="padding-bottom: 40px;"><font size="4">&nbsp;</font></div><font size="4"> </font><div> <div> <font size="4"><span class="titre_sans_4">حضورفلتمن در سازمان ملل تمدید گردید </span><br></font> </div> <div style="min-height: 75;"> <font size="4"><img class="spip_logos" alt="حضورفلتمن در سازمان ملل تمدید گردید " src="http://www.voltairenet.org/local/cache-vignettes/L120xH75/arton195328-60bab.jpg" style="margin-top: 6px; margin-right: 10px;" title="حضورفلتمن در سازمان ملل تمدید گردید " width="120" height="75" align="left"> <span class="titre_sans_1">17 فوریه 2017</span><br></font> <font size="4"><span class="texte_sans_3b">آنتونیو گتره ، رئیس کل سازمان ملل که جدیداََ انتخاب شده ، کادر خود را معرفی کرد . <br>در این راستا ، حضور مدیر امور سیاسی سازمان ، جفری فلتمن ، به مدت یک سال تمدید گردید . به هنگام ریاست بان کی مون ، این مقام بالاترین شغل سیاسی جهان قلمداد می شد . <br>آقای فلتمن ، نماینده ی منافع ی دولت ایالات متحده می باشد . او سیاستمدار کارکشته ای است ، و ابتدا در اسرائیل خدمت می کرده ، سپس ائتلاف موقف دولت عراق را هدایت نمود ( سازمانی خصوصی که شامل ائتلاف موجود نمی شد ، بلکه اعضای ٬٬ دولت دائم٬٬ تحت رهبری ایالات متحده را تشکیل می داد ) . او سفیر لبنان نیز&nbsp;(...) </span></font> </div> </div><font size="4"> </font><div class="clear" style="padding-bottom: 40px;"><font size="4">&nbsp;</font></div><font size="4"> </font><div> <div> <font size="4"><span class="titre_sans_4">سازمان سیا از ورود معاون ژنرال فلین به سازمان امنیت ملی CNS آن کشور جلوگیری کرد </span><br></font> </div> <div style="min-height: 75;"> <font size="4"><img class="spip_logos" alt="سازمان سیا از ورود معاون ژنرال فلین به سازمان امنیت ملی CNS آن کشور جلوگیری کرد " src="http://www.voltairenet.org/local/cache-vignettes/L120xH75/arton195326-f2b6d.jpg" style="margin-top: 6px; margin-right: 10px;" title="سازمان سیا از ورود معاون ژنرال فلین به سازمان امنیت ملی CNS آن کشور جلوگیری کرد " width="120" height="75" align="left"> <span class="titre_sans_1">17 فوریه 2017</span><br></font> <font size="4"><span class="texte_sans_3b">سازمان سیا از داشتن صلاحیت لازم به رابین تونلی برای اشغال کرسی در شورای امنیت ملی جلو گیری نمود . <br>رابین تونلی به صورت معاون اصلی مشاور امنیت ملی ، ژنرال فلین ، تعیین شده بود . او می بایستی در سازمان امنیت ملی وظیفه ی مدیریت بخش قاره ی افریقا را به عهده بگیرد ، اما مجبور شد تا استعفا دهد . <br>تصمیم سازمان – پاسخ شبان به زن شبان بود – که پس از Memorandum پرزیدنت ترامپ ،به مدیریت دائم سازمان سیا در سازمان امنیت ملی پایان می داد . <br>در آن واحد ، سازمان سیا در تلاش آن است تا ثابت کند که روابط کلی ژنرال فلین پیش از انتخابات ریاست جمهوری ، با سفیر روسیه سرگی&nbsp;(...) </span></font> </div> </div><font size="4"> </font><div class="clear" style="padding-bottom: 40px;"><font size="4">&nbsp;</font></div><font size="4"> </font><div> <div> <font size="4"><span class="titre_sans_4">مایک پومپئو (سازمان سیا ) در ترکیه</span><br></font> </div> <div style="min-height: 75;"> <font size="4"><img class="spip_logos" alt="مایک پومپئو (سازمان سیا ) در ترکیه" src="http://www.voltairenet.org/local/cache-vignettes/L120xH75/arton195325-899af.jpg" style="margin-top: 6px; margin-right: 10px;" title="مایک پومپئو (سازمان سیا ) در ترکیه" width="120" height="75" align="left"> <span class="titre_sans_1">17 فوریه 2017</span><br></font> <font size="4"><span class="texte_sans_3b">مدیر جدید سازمان سیا ، مایک پومپئو ، به ترکیه سفر کرد . او در فرودگاه ازنبوگا ( آنکارا ) توسط نمایندگان سفارت ایالات متحده مورد استقبال قرار گرفت . <br>او با همتای ترک خود ، حاکان فیدان ، و&nbsp; رجب طیب اردوغان نیز ملاقات نمود . <br>کشور ترکیه امیدوار بود تا دولت ایالات متحده به پشتیبانی خود از کردها در سوریه خاتمه دهد ، وکمکی در جهت مبارزه با کردها از آن دولت دریافت کند و هم چنین فتح الله گولن را به ترکیه باز گرداند . <br>این در حالی است که کشور ایالات متحده خواستار مشخص کردن شرایط مبارزه با داعش و تمامی اسلام گرایان بوده که اخوان مسلمین را در&nbsp;(...) </span></font> </div> </div><font size="4"> </font><div class="clear" style="padding-bottom: 40px;"><font size="4">&nbsp;ولتر شبکه<br></font></div><font size="4"> </font> text/html 2017-02-19T11:59:27+01:00 najvaye-kangan.mihanblog.com عبدالمجید اورا مردم "کنگان" را بخدا بسپارید http://najvaye-kangan.mihanblog.com/post/9457 <font size="4"><br>مردم&nbsp;&nbsp; "کنگان"&nbsp; را&nbsp; بخدا بسپارید<br>&nbsp;مردم صمیمی و مهربان ودریا دل ستمدیده محروم&nbsp; کنگان مردمی که هیچ دوره گرد سیاسی واقتصادی واجتماعی از خود نراندید و بسادگی تمام برایشان اغوش گشودید مردمی که درخانه هایتان بروی همه باز بود و پس از آن روی همگان&nbsp; درمقابلتان بسته . مردم&nbsp; کنگان هرنیکی و دلگشائی که کردید برای خدایتان بود و فناعت پیشه کردید و صبوری توشه بردید&nbsp; ولی امروز حاصل انبوه انتظاراتتان چیست؟<br>شما خدا را دارید! درقبال&nbsp; انهائیکه زادگاهتان را عرصه ی کارآموزی ، آموزش مدیریت خود وتجربه آموزی خود کردند .. و پس از آن&nbsp; انتظار شما را از از روشنی به تاریکی&nbsp; گزاردند و کیسه طمع ورزی و ناکامی خودرا درشهرتان ، اکنده از انبوه تامین رفع نیاز&nbsp; و مایحتاج خود کردند و و باندهائی بنام "بومیان خود خوانده "در هنگامه ی انتخابات افتان وخیزان در قالب کارریزهای خواهش والتماس&nbsp; وایجاد ترحم&nbsp; و ارائه وعده های ناصواب و عیرعملی رای دلخواه را گرفتند وامور&nbsp; را قبضه کردند واین شد که شما محکوم دائیمد وایشان اربابان همیشگی!<br>&nbsp; کنگان توخدا را داری!&nbsp; از دست مارهای درآستین پرورش داده&nbsp; و گرگهای خود پرورده درنده و نهنگ های گرسنه ی خود به آب انداخته !<br>کنگان توخدا را داری ! از طرح ونقشه ی لابی های رنگین کمانی ظاهراً سر سو خته و کارچاق کن های مدعی دلسوخته که نه تورا می خواهند و نه باشنده های بومی ترا&nbsp; که نه سری درآسمانت باشد ونه پائی بر سرزمینت.<br>&nbsp; کنگان تو خدا&nbsp; را&nbsp; داری ! از دست نوکیسگان حاضر معامله گر به ایجاد یک مصالحه وتعامل&nbsp; با شهروندنوعی ، اوکه در عمل به این کلمه هیچ اعتقادی&nbsp; ندارد.که کیسه خالی خودرا از جیب توپر می کند و کاسبکاری&nbsp; و کارگشائی خودرا از حساب تو هزینه می سازد.<br>&nbsp;بیماران&nbsp; "شوونیسم"از نظرات و ایده ها وخواسته های توبیزارند، و برای دور کردنت&nbsp; از منافع حقه&nbsp; هر روز برایت برنامه&nbsp; وتعارفی رسمی و زمانبندی شده، دارند.<br>&nbsp;کنگان تو خدا را داری! که در مقابل آنهائی&nbsp; که ادعای ایمان واخلاق&nbsp; و کرامت وعدالت&nbsp; دارند؟ اما تو را در کوره غرور&nbsp; و وقت کشی زمانه می سوزانند.<br>کنگان تو خدا داری!&nbsp; در مقابل برخی&nbsp; صاحب منصبان که می توانند درراستای تامین حقوق و مطالبات وپرسشگری های تان کاری بکنند اما کوتاهی می کنند&nbsp; و به وعده سرخرمن واگذار می کنند .<br>کنگان توخدا را داری ! در مواجهه با کسانی که برای پیش پا افتاده ترین کارها وامور شهروندان و جوانانت را با بهانه های واهی از آرزوها وآمالشان دور می کنند و درخواست های آنان را به فردا وفرداهای دگر می اندازند.<br>کنگان تو خدا را داری!&nbsp; در مقابل کسانیکه چهره ی حق بجانب می گیرند و در قالب برخی گروه های کارشناسی، کارگروها و کمیسیون ها و کمیته های حقیت یاب و بازرسی های دیرهنگام و دور اقدام نافرجام، شب را ماست مالی می کنند و روز را برنگ زغال تحویلتان می دهند تا فرض تحملیشان&nbsp; را باورکنید.<br>کنگان تو&nbsp; خدا را داری!&nbsp; از غرقاب زمستان و گردغبار چسبان و بوی گاز تابستان.<br>کنگان تو خدا را داری ! از ارسال لو حه های تقدیر و تابلوهای نفیس تحسین&nbsp; و پاداش های&nbsp; تشویق التماسی وسفارشی؟ دیگر برایت چه درسر دارند و چه کینه ی دردل . مدیریت یعنی همین؟ باکی نیست اگر سرت را چون خوشه پربارگندم به تواضع پائیین می آوری تا خوشه های سبک و بی مغز سردمداری کنند.<br>کنگان تو خدا را داری! در برخورد با قانون گریزی ،پارتی بازی وارتشاء و تخلف در واگذاری امتیازات و زمین از&nbsp; شمال تا جنوبت وازشرق تا غربت . ومحروم شدن از تفرجاگاههای طبیعی خوبت.<br>کنگان تو خدا را داری ! در مقابل ضایع شدن حق پابرهنگان ، یتمیان وبیوگان و سر دوندگی کارجویان بی آشنا و مسمندان بی پناه وآه بیچارگان دردمند بی درمان و بی دوا .<br>کنگان تو خدا را داری ! در مقابل کسانی که با لبخندی مرموزونیشخندهای جانسوز ، بخاطر مصالح ومنافع آنی تو را&nbsp; با زد وبندهای متنوع&nbsp; آنقدر کوچک کردند&nbsp; که می توانند بزرگی تاریخت و عظمت مردمانت را به وجب و زرع در قولنامه ی صوری مرحله ی بفروشند. و با فاکتوری صوری برایش هزینه کنند ودر بوق به به و چه چه خود بدمند.وتوچه زیبا سره از ناسره را تشخیص می دهی؟<br>&nbsp;کنگان تو خدا را داری! در مقابل ظاهر فریبی تلبیس کارانه و عوام فریبی عالمانه وکم لطفی ظالمانه که تورا روز بروز عقب تر میبرد.وتورا با همه ی زخمهای بی مرهم تنها می گذارد.<br>کنگان تو خدا را داری! در برابر هرکه با مقراض حیرت در دوران انقراض غیرت وهمت، سنگت را به سر می زند و آیینه ات را به سینه و آبرویت را به آبگینه.<br>وکنگان توچه غم&nbsp; وکم داری؟&nbsp; که خدا را داری . خدا را...<br></font> text/html 2017-02-18T07:42:16+01:00 najvaye-kangan.mihanblog.com عبدالمجید اورا 17 فوریه سالروز درگذشت محمد حسنیین هیكل http://najvaye-kangan.mihanblog.com/post/9453 <font size="4"><b>&nbsp;17 فوریه سالروز درگذشت محمد حسنیین هیكل مدافع انقلاب اسلامی ومحور مقاومت گرامی باد</b><br>&nbsp;<br>مختصری از زندگی نامه :<br></font><br><font size="4"><font size="4"><br></font></font><div id="ContentPlaceHolder1_divMainMedia"><div class="top_news_img"><div><font size="4"><img src="http://www.ahram.org.eg/Media/News/2017/2/16/2017-636228722615556652-555.jpg"></font></div></div></div><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp; محمد حسنین هیکل روز یکشنبه&nbsp; 23 سپتامبر 1923 ، در&nbsp; محله ی&nbsp; الحسین(ع) قاهره&nbsp; بدنیا آمد آن روزها تحولات خاص اجتماعی و سیاسی مصر اغاز شده بود ...<br>&nbsp; وی هفت سال از دوران کودکی خود را در مسجد&nbsp; الحسین(ع)&nbsp; در&nbsp; مجالس علماء وقاریان برجسته ی قرآن گذراند .. پدر بزرگش اورا به&nbsp; شیخ قاسم بمنظور&nbsp; حفظ&nbsp; قران سپرد .پس از پایان دوره حفظ قران&nbsp; بوسیله ی محمد و اطمینان یافتن&nbsp; ازحفظ&nbsp; قران ، او جایزه اش که یک سکه طلا بود&nbsp; از پدر بزرگش دریافت کرد و سپس به آموختن زبان انگلیسی وفرانسوی پرداخت&nbsp; الیته&nbsp; پس ازطی دوره اموزش کلاسیک ودوره روزنامه نگاری تلاش زیادی داشت تا برای مصاحبه با هیتلز زبان&nbsp; المانی را هم بیاد داشته باشد.<br>&nbsp; این مختصری از بیوگرافی محمد حسنین هیكل روزنامه نگار و سیاسمدار واندیشمند&nbsp; مصری است که كتابها ونوشتجات او منبع ومرجع&nbsp; تاریخ معاصر مصر&nbsp; وتا حدودی زیادی خاورمیانه است. <br><br>او&nbsp;&nbsp; منابع نوشتاری خود را برای روزنامه نگاران در دوبخش مراجع کاغذی ورقی واینترنتی بیادگار گذاشته است..<br>وی برای هفده سال روزنامه الاهرام مصر&nbsp; انتشار&nbsp; داد تا زمانی که این روزنامه&nbsp; درمیان&nbsp; 10 روزنامه برتر جهان قرار گرفته ورسیدن&nbsp; به آستانه تیراژ یک ملیون نسخه را تجربه کرد.<br>او برای جذب استعداد های نویسندگی از میان جوانان کشورش سعی وهزینه زیادی مصروف داشت <br><br>جمال عبد الناصر&nbsp; در الاهرام<br></font><br><font size="4"><font size="4"><br></font><font size="4"><span id="ContentPlaceHolder1_spnSource"></span></font></font><div id="ContentPlaceHolder1_divMainMedia"><div class="top_news_img"><div><font size="4"><img src="http://www.ahram.org.eg/Media/News/2017/2/16/2017-636228570133249700-324.jpg"></font></div></div></div><font size="4">&nbsp; رئیس&nbsp; جمهور مصر جمال عبد الناصر&nbsp; به بازدید&nbsp; روزنامه&nbsp; الاهرام&nbsp;&nbsp; رفت ، هیكل بدون هیچ&nbsp; اقدامات امنیتی از او استبقال کرد، هیكل&nbsp;&nbsp; جلو ساختمان الاهرام&nbsp; منتظر عبد الناصر بود و پس از حضور وی با هم به دفتر سردبیر رفتند در آن دیدار که 5 ساعت بطول انجامید&nbsp; عبدالناصر به او گفت: این روزنامه نگاری "کاری" بود که من علاقه داشتم آنرا دنبال کنم .<br><br>براستی "عبد الناصر" مشتری اول الاهرام شده بود و او گفته بود که سازماندهی تشکیلاتی الاهرام بهتر ومنسجم تراز تشکیلات سازمانی ریاست جمهوری مصر است و هر روز صبح اول&nbsp; وقت اولین تلیفون کاری او به حسینین هیکل بود !<br>با اینکه هیكل از ضعف مؤسسة&nbsp; ی&nbsp; ریاست جمهوری ایام عبد الناصر بسختی انتقاد می کرد .&nbsp; ولی رئیس جمهور همچنان بشدت اورا احترام می کرد وطرف مشاوره قرار می داد تا جائیکه بیشتراز هر دستگاه دیگری نقش تصمیم سازی هیکل در فرمان های اجرائی رئیس بچشم می خورد !<br>ومجموعاً&nbsp; هیکل درجعبه ی روزنامه نگاری خود 20000 سند با ارزش محرمانه در چگونگی حوزه تصمیم سازی دولتی ذخیره کرده بود.<br><br>او درکنار مطالعه ی روز آمد وارتباط با جوانان کشورش تنها تا&nbsp; 1987سال 1987&nbsp; در کتابخانه شخصی خود&nbsp; 40 هزار كتاب در عرصه ی علوم&nbsp; سیاسی&nbsp; داشت که اغلب به زبان انگلیسی وفرانسوی ( 75%&nbsp; تاریخی، و 25%&nbsp; ازفنون و آثار اسلامی )شامل می شد، نگهداری می کرد.<br><br>&nbsp; اما این کتابخانه درسال&nbsp; 2013،که قاعدتاً باید کتابهایش خیلی بیشتر افزایش یافته باشد&nbsp;&nbsp;&nbsp; بهمراه منزل&nbsp; ویلائی هیکل در آتش کینه ی سلفی ها سوخت البته او کتابهای زیادی نوشته است که تنها به زبان انگلیسی 40 کتاب از خود بجای گذاشته است<br><br>&nbsp;اما محمد حسنین هیكل تنها بخاطر قلم موثر وگفتار صریحش&nbsp; مشهور نبود در واقع بیشتر بخاطر موضع گیری های مطلوب اختصاصی&nbsp; وپیش بینی ها ی دقیقش معروف شده بود&nbsp; و بهمین خاطر&nbsp; مورد سوء طن سادات&nbsp; وحکام عرب بود وقبل از اینکه&nbsp; محل کار ومنزلش مورد تفتیش قرار بگیرد اسناد مورد اشاره را بجای امن انتقال داده بود&nbsp;&nbsp; وبعد از اینکه&nbsp; 90 روز به زندان افتاد و سادات ترورشد او از زندان ازاد شد و كتاب ( پائیز خشم) «خریف الغضب» در انتقام&nbsp; شدید از سادات و همکاسگانش نوشت .<br><br>&nbsp; كیسنجر وزیرسابق&nbsp; خارجه آمریكا در وصف هیكل&nbsp; می گوید: "او مردیست که منطقه را&nbsp; مثل كف دستش می شناسد و اسرار زیادی از ملوک ،رؤساء وامراء ،به اضافه ی آن از یاداشت ها&nbsp; و دستورکار و جلسات محرمانه و مستندات فراوانی از آنها در اختیار دارد".<br><br>برای نمونه او در نوشته های افشاگرانه خود می نویسد: ملک حسین پادشاه اردن سالانه یک ملیون دلار دستمزد از&nbsp; سازمان "سیا" می گرفته است&nbsp; وهمچنین ملک حسن دوم&nbsp; پادشاه مراکش بخاطر لحاظ کردن دستورات "موساد "خیلی علاقه مند بود که کنفرانس های سران عرب واسلامی در آن کشور برگزار شود وبرهمین پایه&nbsp;&nbsp; 7 نشست سران عرب را از سال&nbsp; 1965: 1986 و سه کنفرانس اسلامی در آن کشور برگزار کرد تا موساد تصویر وصدای سران را از نزدیک مورد تحلیلل وتجزیه وتصمیم بعدی قرار دهد واینگونه بود که سرنوشت اعراب بدینجا رسید که حالا در آن قرار دارد..</font><br><div id="ContentPlaceHolder1_divBar" class="bar_info_inner clearfix"><div id="ContentPlaceHolder1_divMainMedia"><div class="top_news_img"><div><font size="4"><img src="http://www.ahram.org.eg/Media/News/2017/2/16/2017-636228717769269109-926.jpg"></font></div></div></div> </div><font size="4">او هنگامیکه می خواست تحت فشارهای سادات روزنامه ای لاهرام را ترک کند درنامه ی نوشت" استأذن فى الانصراف " اجازه می خواهم که از اینجا منصرف شوم (خارج می شوم )وننوشت استعفا می دهم چون می خواست کار مورد علاقه ی خود که روزنامه نگاری بود را پیگیر باشد.<br><br>مواضع تابت و بیاماندنی&nbsp; هیکل<br>&nbsp; او&nbsp; که از علاقمندان انقلاب اسلامی وایران بود&nbsp; با تکیه برحقائق با همه ی شجاعت از مواضع ایران و محور مقاومت دفاع می کرد و در خصوص جزایر ایرانی مورد ادعای امارات گفته بود که در هنگام انعقاد قرار داد 1975&nbsp; من شاهد بودم که حق ایرانیها تثبیت شد واعتراض امارتی ها وارد نیست&nbsp; و در مورد علاقه ش به ایران گفته بود که ایران بخشی از خاطرات جوانی من است<br><br>در روزهای&nbsp; بروز فتنه 88&nbsp; هیکل در مصاحبه ی به شبکه ی الجزیره گفت:مطمئن باشید این جریان نا آرامی حتی نمی تواند به لایه ی اول از سه لایه ی جکومت انقلاب اسلامی خدشه ی وارد کند<br>... در خاطراتی دیگر پسر ارشدش از اومی گوید: پدرم(هیکل)&nbsp; دوبار بشدت گریه کرد. اول زمانیکه پدر بزرگم از دنیا رفته بود ودوم زمانیکه اولین هواپیمای اسرائیلی در فرودگاه قاهره به زمین نشست ...<br>هیکل خود در خاطراتش می نویسد:زمانی بمنظور&nbsp; انجام ماموریتی رسمی به امریکا رفتم در اتاق منشی رئیس منتظر وقت ملاقات بودم&nbsp;&nbsp; مقداری معطل شدم یک نخ سیگاربرگ کوبائی را بر روی لب گذاشتم که روشن کنم ناگهان منشی رئیس با دستپاچگی بسویم پرید وگفت: لطفاً این سیگا ر کوبائی را دراینجا روشن نکن . چون کوبا را تحریم کرده ایم . اگر رئیس متوجه شود مرا از کار وتورا از آمریکا اخراج میکند... خود هیکل نتیجه گیری می کند نگاه کنید ببینید آمریکا حتی به کسیدن یک نخ سیگار که پولش به جیب دشمنش می رود و یا برای او تبلیغ می شود واکنش نشان می دهد&nbsp; وبا افسوس می گوید : ولی ما ...<br>در خاطرات منتشر شده دیگر ی به نقل از او می گویند: ببینید اهمیت مدرسه ابتدائی را&nbsp; ...&nbsp; جمال عبدالناصر در یمن&nbsp; تنها یک مدرسه ابتدائی&nbsp; تاسیس کرد.اسرائیل وغرب با جنگ دیپلماتیک آنقدر به یمن فشار اوردند تا آن مدرسه تعطیل شد.<br><br>یکی از همکارانش از&nbsp; روزهای آخر زندگی&nbsp; هیکل مینویسد : او در رختخواب بیماری شدید نیز سلاح پایداری اش یعنی تعدای کتاب&nbsp; و قلم ودفترش را در کنار داشت و کارش را ادامه می داد.<br><br>او در هنگام انتقال به بیمارستان حاضر نبود که دولت هزینه درمانش را بپردازد وگفته بود که از دولت&nbsp; می خواهد که تشیع جنازه رسمی برایش برگزار نکند<br>او دروصیت نامه ی 8 صفحه ی&nbsp;&nbsp; اش نوشته بود که نماز وتدفین وی در مسجد «الحسین» انجام پذیرد&nbsp; و نوار کاست ضبط شده تلاوت قران شیخ «محمد رفعت» استاد دوران کودکی اش را بر سر قبرش پخش کنند.<br>هیکل در بند 7&nbsp; وصیتنامه خود به لزوم مهم بودن&nbsp; وتقویت روابط&nbsp; مصر&nbsp; و ایران&nbsp; اشاره کرده است...<br><br>او در عبارات پایانی وصف خود می گوید«مستقبلى صار ورائى» و«هذه تجربتنا» و «نحن قمنا بدورنا» و«رؤیتنا قدمناها» و«الأمانة سلمناها».. آینده ام را پشت سرگذاشتم واین تجربه ماست ما به ایفای نقش خود پرداختیم ودیدگاهمان را مطرح کردیم&nbsp; وامانت را به شما سپردیم ....<br>&nbsp;اما انگیزه نوشتن این نوشتار بوسیله ی حقیر :&nbsp; در باب قدر شناسی&nbsp; و مستند به این جمله&nbsp; نویسنده تونسی نوشتم که طی ارسال مطلبی در رسانه ها خطاب به سید حسن نصرالله&nbsp;&nbsp; نوشته بود. شما را و هرکه شما را دوست بدارد دوست داریم.<br><br>یادش گرامی<br>&nbsp;&nbsp; <br></font> text/html 2017-02-17T07:54:56+01:00 najvaye-kangan.mihanblog.com عبدالمجید اورا گفتار آموزنده از چهارگوشه ی جهان در مورد انسان http://najvaye-kangan.mihanblog.com/post/9448 <font size="4">&nbsp;ارزش انسان نزد انسان<br>حضرت محمد رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم:<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; "إذا مات الإنسان إنقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جاریة ، أو علم ینتفع به ، أو ولد صالح یدعو له" انسان پس ازمرگ دستش از دنیا کوتاه می شود بجز در سه مورد: صدقه ی جاری،علم منعفت رسان به دیگران، فرزندصالحی که برای او دعا کند<br>&nbsp;انسان درکلام "انسان"<br>ویلد:<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; " انسان وقتی پیر محسوب می شود&nbsp; که عذر خواهی جای امید را بگیرد"<br><br>میخائیل نعیمه :&nbsp; خود خواهی انسان دلیلی برکوچکی عقل اوست :<br>&nbsp;- برخی مانند مورچه فقط ریز بین هستند که امور بزرگ را نمی بینند<br>ژان جاک روسو:<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; انسان آزاد متولد می شود ، ولی او درهمه جا زنجیرهای بندگی را با خود بدوش می کشد"<br>&nbsp;<br>سید قطب:<br>&nbsp;طول زندگی بعدد&nbsp; سالها نیست بلکه&nbsp; بعدد&nbsp; ادراک واحساس است. <br>مهاتیر محمد:<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; "دین همانا قطب نمای زندگی انسان است تا جهت های درست را در زندگی بیابد<br>امرسون:<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; " برای روبرو شدن با هرانسانی لازم می بینم که او از جهتی از من برتر باشد&nbsp; تا چیزی را ازو فرا بگیرم"<br>ویلیام جیمز:<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; "آری؛ این امرصحیح&nbsp; وحقیقت است.. که تنها چیزی که انسان باید برای آن گریه کند گناه واشتباهیست که انجام داده است"<br><br>ولتر:<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; "کار انسان را از سه بدی باز می دارد: خود خواهی و پستی و نیازمندی "<br>&nbsp;<br>فان كخ:<br>&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; "اگرانسان&nbsp; می خواهد زندگی واقعی داشته باشد باید کارکند وجرئت داشته باشد"<br>&nbsp;انسان وقتی شکست می خورد که از توسعه وپیشرفت فاصله بگیرد.<br><br>مصطفى محمود:<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; موج" کف" دریا&nbsp; وباد شاخه ی درختان و اراده&nbsp; انسان را حرکت می دهد"<br>انسان معجزه تناقضات است<br>&nbsp; گاندی:&nbsp; "انسان بزرگ در مساعدت برادر انسانش بزرگی می یابد"<br>گوته:در جستجوی نمونه انسان برتر درتاریخ حضرت محمد (ص) با عظمت ترین یافتم<br><br>&nbsp;&nbsp; - بزرگترین خطر از جانب انسان بخودش این است که بخود اعتماد نفس نداشته باشد.<br><br>جبران خلیل جبران&nbsp; :&nbsp; "عمیق ترین موضوع در تاریخ انسان همان مبارزه تردید ویقین است .<br>محمد غزالی:<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; "من از انسانی که تفکر می کند و حتی اگر گمراه شود&nbsp; نگران نیستم چون بسوی حق برمی گردد، ولی بر انسانی نگرانم که بدون تفکر راهی را برمی گزید ! زیرا او مانند کف دریا در مقابل باد است"<br>&nbsp;<br>ویكتور هوگو:<br><br>انسان وقتی زندگی را آغاز می کند که بتواند خارج از درون خود زندگی کند<br>&nbsp; هكسلی:<br>جوهر انسان دانش است، وجوهر عقل&nbsp; موفقیت.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; "هرانسانی نفس عمومی و نفس خصوصی دارد،&nbsp; بادرجاتی متفاوت."<br>انیس منصور فیلسوف مصری:<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; "طبیعى است که انسان&nbsp; از کار خسته شود و بدنبال استراحت باشد…اما هرانسانی قادرنیست که بهترین روش استراحت رابیابد&nbsp;&nbsp;&nbsp; .. هستند انسانهائی که روش خواب واستراحتشان&nbsp; مطلوب نیست.. برخی هستند که&nbsp; پس از خوبی طولانیاز کمبود خواب می نالند&nbsp; … وهستند انسانهائی که با اندکی ساعات&nbsp; خواب&nbsp; راحت هستند ..&nbsp; ناپلئون"&nbsp; سواره&nbsp; بر بالای اسبش دقائق فشرده ی را در حد فاصل جنگ ها بخواب می رفت..وپس از آن&nbsp; بانشاط فوق العاده ی ظاهر می شد گویا اینکه یک روز&nbsp; كامل را خوابیده بود."<br><br>- تنگ نظری انسان درچشم انداز وقتی اتفاق می افتد که او فکر می کند هیچ معمائی فرا رو ی خود ندارد .<br>&nbsp;&nbsp; - شعر كلام فاخری است،&nbsp; که انسانی آن را خلق می کند تا سطح انسانیت دیگران را ارتقاء دهد إنسان لتغییر مستوى الإنسان."<br>محمد البرادعی:<br>&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; "براین اعتقادم که مردم مصر به این نکته توجه کنند&nbsp;&nbsp;&nbsp; وقتیکه آمریکائی ها از قانونگرائی ودموکراسی صحبت می کنند حرفهای آنها را جدی نگیرند .<br><br>ابن سینا<br>روزه&nbsp; تمرین روحی&nbsp;&nbsp; برای به زانودرآوردن بدن&nbsp; در کشیدن ترمزعنصر حیوانى درانسان است<br>ضرب المثل دارنمارکی:<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; " مدح کننده مانند سایه است&nbsp; که انسان را بصورتی غیر متعارف بزرگ یا کوچک می کند .<br><br>ضرب المثل فرانسوی:<br>&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; " خداوند آزادگی را آفرید، وانسان برده داری را.<br>ژان ژاک روسو<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; "انسانی که حسابشده قول می دهد ضادقترین دراجرای آن وعده هاست"<br>تولستوی:<br>&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; "انسان باید مهربان باشد ، چون مهربانی باعث گرد هم آمدن&nbsp; بشر است&nbsp; ؛ و چه خوب است&nbsp; ادبی باشد ، چون ادبیات می تواند&nbsp; قلوب پراکنده را اتحاد بخشد"<br>&nbsp;<br>ضرب المثل "چک"<br>&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; " انسان میداند که بلند پروازی پیر نمی شود"<br>&nbsp;<br>عبد الله بن المقفع:<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; " انسان موفق کارهایش را بدقت و بسرعت به سرانجام می رساند"<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; - "بشکل عمومی می توان گفت:موفقترین انسانها در زندگی کسانی هستند&nbsp; که برترین و روزآمدترین آگاهی ها را در اختیاردارند"<br>&nbsp;&nbsp; - "انسان بدون طرح ونقشه&nbsp; خود را به کارهای پیش وپا افتاده مشغول می کند واز امور سخت گریزان است<br><br>محمد غزالی:<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; "از مطالعه ی تاریخ وانسان شناسی پی بردم که&nbsp; مسلمانان وقتی&nbsp; انسانیت خود را از دست میدهند که اسلام را از دست داده باشند"<br>- انسان ممکن است اشتباه کند ، و لی احمق ها حاضرنیستند از ادامه ی آن منصرف شوند<br><br>اوسكار ویلد:<br><br>پرحرف .. یعنی انسانیکه از نعمت شنیدن محروم است&nbsp; <br><br>برتراند راسل<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; "براین باورم اگرانسان می توانست تفكر دیگران را کاملاً بخواند ، دوستی ها مانند برف زیر نور افتاب ذوب می شد واز میان می رفت.<br>&nbsp;پاسكال:<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; منابع طبیعی&nbsp; دراختیاربشریت&nbsp; عامل اصلی تولید اقتصادیست ، اما ماشین آلات و پول چیزی جز ساخته ی ا نسان نیست که حاصل خلاقیت اوست.<br><br>گرالد گرومت:<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; " انسان هوشمندکسی است که&nbsp; تلاش دارد تا امور پیچیده را ساده کند ، ولی نادان معمولاً امور ساده را پیچیده می کند .<br><br>&nbsp; -&nbsp; "انسان بمجرداینکه&nbsp; برای خود هدفی واضح را تعریف می کند توانمندی هایش&nbsp; جهش پیدا می کند ، و فعالیتش بیشتر می شود ، و&nbsp; دهنش بیدار می شود ، و انگیزه اش تحرک پیدا می کند، و&nbsp; افكاری که به هدفش کمک می کند" زایش" پیدا می کند"<br><br>تولستوی:<br>&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; "&nbsp; انسان ضعیف وجود ندارد بلکه انسان های ضعیف افرادی هستند که منبع قدرت خودرا نمی شناسند"<br>&nbsp;<br>فیلیپ پن:<br>&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; "آرزو&nbsp; سرمایه ی انسان سازنده است"<br><br>رالف والدو امرسون:<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; "معیار ارزش انسان به میزان قیمت گذاری وقتش بستگی دارد"<br><br>دل كارنگی :<br>&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; "انسان&nbsp; عاقل کسی است که دهانش را قبل ازاینکه دیگران گوششان را ببندند می بندد <br><br>كمال جنبلاط:<br>&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; "اگر کسی میان حزب و و جدانش&nbsp; مخیرّ شد، باید حزبش را رها کند و به دنبال وجدانش باشد&nbsp; چون انسان می تواند بدون حزب&nbsp; زندگی کند، ولی بدون وجدان هرگز"<br>&nbsp;<br>تهیه وترجمه: نجوای کنگان<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></font> text/html 2017-02-16T12:16:01+01:00 najvaye-kangan.mihanblog.com عبدالمجید اورا خلاصه وترجمه کتاب: آمریکا در دوران جنگ سرد شخصیت افراد را به بازی می گیرد http://najvaye-kangan.mihanblog.com/post/9446 <font size="4"><b>آمریکا در دوران جنگ سرد&nbsp; چگونه شخصیت افراد را به بازی می گیرد ؟</b> </font><br><br><font size="4"><img class="rg_ic rg_i" data-sz="f" name="Y3PPb_XErkr2kM:" alt="Image result for Cold War Anthropology: The CIA, the Pentagon, and the Growth of Dual Use Anthropology Author(s): David H. Price" style="width:121px;height:181px;margin-left:-2px;margin-right:-2px;margin-top:0px" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxESEhUTEBAWERUVGB8VFRYVFhgXFRYVGBYaFxUYFxUYHCggGBolHRUXITEhJSkrMC4uGh8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGxAQGy0lHSYuLS0tLS0tListLS0tLS8tLS0tLS4tLS0tLS0tLS0tLS8tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAPAAoAMBEQACEQEDEQH/xAAbAAACAgMBAAAAAAAAAAAAAAAABwEGAgMFBP/EAD8QAAIBAgQCCAQFAgUDBQEAAAECEQADBBIhMUFRBQYHEyIyYXEUI0KRJDNScoFDYhehsbLBFTTwkqLR0vFj/8QAGgEBAAMBAQEAAAAAAAAAAAAAAAEEBgIDBf/EADURAAIBAgUCBAMIAgIDAAAAAAABAgMRBAUhMUESURMiMmFxscEUQoGRodHh8SNSBjNikvD/2gAMAwEAAhEDEQA/AEm7mTqd+ddEGOc8zQE5zzP3oCM55n70AZzzP3oAznmaAM55n70BOY8zQEZzzP3oCc55mgDMeZoCM55n70BOY8zQEZzzP3oCcx5mgDMeZoCM55mgJzHmaAMx5n70BKOZGp350Bi+596AsvUzoDD4xsl669om4iKyhSsO0Nmzbb6V5ymlJJlqlhJ1aUqkNenf4F1t9k2HJg4u75Q05EiTfNr7aSOdeliqS/ZLhgCfjLoAz/Qupt3haI34gz71BJlf7IsOM0Yu7Km4IKJ/Tuog95DzQWC/2SYZc04y6Mve7qojunRRPIHPM+1BYyxPY/h1coMY+gumWW2B8nu41JgA95rO0UBA7HbOVmGKuuEDlyqLAKWw4EzBkkiR6UBP+EOGObLi7py5hGVZzJZF2PXeJ9qEG3/BmxAb4m+VMkHJbEqLIuSsnXWR/FCTUex6ydVxV4rKye6UhVeybmZiDwMA+/rQE2+x6xCscVeIYoJW2IOa2XYqDqwBEac6AjC9j9ho/F3WJFowqJI71GYzLQPLpUg3YbsYw7BJx1wuRbzKqJ4e8nXNmhvKYAJ2qAaMJ2RYdoPxd0Bu61Cp/VdlM8oy6b1IM7PY7h3KhcVfMqjEd0mYZ7jIZAJgAITM0AW+xywSAMa9wnL+WqtGa6UYmJ0AgzzBqAYf4RYbX8Xe2nyJP5/cwNdedSQUnrt1cw+CYLYvvfIdkdmVVUFT4QsEyYBk7bV5xmpSsi1Uwk6dGNWWl3oVhNx716FUH3PvQFk6qMO7uA5dSPN7GqeJWqNLkc1GnUV1utxu9n+OuYktYYqWW0otMPLCXhcYOD5jtB5TXVCrfylfNcFGCVeNrN6pdy7J0LfUN3fdq0XMjEscpa8LigyDIIGuhIMwdasnwycb0FdecpXXvoDgEDvXRgND/YdfWoAdI9B3riuM8kreVQWLCLpQpJYaZckRBqSQxnQl5i+UqFYXgQpKhu8RAkrzlDrwoQbsL0RdXD37TZS11dDwLG0EbNtxHOoBF3oNiD4yxlmWIXKTYFoEmZkETIjfapuDG10JczJnKsocMwk7fD900cd4486AjGdAMWAt5QmdTlJ0CLZa2dOJMge1AexMBc7nDqVXNaAVtQYAtlDlY7HbWoBh0J0ObWt3I5Fu0oMahrasCdZjzb+9SDTgugntpb8QLL3IYDy5bJYmJ/eeWwpcBguibqqistvw93LZmlltu7HbTTMIHqd6AxtdBXQFBdPD3Z2gTbus7QABGYEa8xtS4NnQHRFyw5Zo1UgwTv3rODHs1AUDr5jL2FZcNbyjNZIZsxJyG6XAE6zpvVevVsrI+1lOCVV+K7O3D+YpOtX5aAZR4vp/bXnh92Ws7/6orTfj4FZTce9XDNA+596kFl6qNCXNY1HCeBqpiN0aPJZWpTV7ari41eyKfjW107pvpgyCv/zXFD1HrnN/AWul+1hyCrhmCaAKAKAKAKAKA1Ye8rqGQyDsfYx/xQG2KAKAKAKAKAg0AnO14/jUgie5B1H9zcaqV/UabJnai7NXvyhU9ayMiQR5uAj6anD7s887lF049LW/HwK0m496uGdJfc+9CCx9VF8D8fENNOXrVTEPVXNFksfJJ76rQa/ZGPxh8ETab/cK88Pfq3LGdJfZ1aNnccgq6ZYKAKAKAKAxZwASTAGp9qAwuXlClpkAZp4REzNHoLFa7Mscb3R1lm3BZT7h2muKbvG5axlLwq8odmWdLgMwZgwY4HlXZVM5oAoAoAoANAJ3tc/7xfCTFkbfuOlU8Rfqvc1ORpOhK8W9RU9bSO7TwkeI7+1dYb1PU8s7adKNota8/ArKbj3q4ZsH3PvQgsfVUHu7nuPpnh6VUxHqRocmTdKpbuuLjU7IFjGtCx8k/TH1DjXND1s9c4ilQVklr/rbvyOcVbM0FAFAFAeHpbBvdtkWrndXBrbfcBuGZfqU7EcqErfU4nVrrat92w+IT4fFWzle0T4WPO2x8wO9cRnd2e5Yq4aUYKrHWD57ez7HFwXTXdYfH4K4YfCKwt/3Yd5Foj1UEKf4rlzspX4PeGGvUpSW0mvzvqcXqD1lTB9FYq42ps3mFtebOoZR9832NcU52p6lrHYd1sb0rnV/C7LgvTNnozAWmxlybhTOw07y5dbxXCF/cx1r1clFanzqeHnXqNU1p34S9z39WRibo+IxY7t7g+XYB8Nm2dg36rh3JO2gAGs9K7V2eVVQUrQ1S57neqTzCgCgA0Ame19fxi6A/JHAn6jy96qV/UaTJ4p0JaLfsxV9afy0HDMT5SOHrXWH9TOM4aVGEVtd8Nce5W03HvVozpD7n3qQWbqi5CXAI8w3BPA8qpYlJtXNNkdRxpzS7rv2fYanZHcJxrTEd02wI4rzqMPFKWh3nVWcqCT2v2a+Y5RVwy4UAUAUBzOl8VibXisWFxKjzJn7u57oSCrexy+9GdQSbs3YVfXvpXB40d7aL4XG4fzW7qFHdRrkJH1DdTNVqkoy9mfbwFOvQd4rqg+2v6b/AB0KnielbuJuLed5fL3bnZmWNm/VsNaryk3e59rD4emunw9lK9u3w9uxzcPcMspPgDi4QdVJUx5eM7e1Tc8/DU5TW1+ed9kWrq90th7mJbH9K3ywQg2rZBZnfcMQNAq8BzPpr6Qkr9UmUcVTqOmqOHjaPfb9eW/4G30N0zicUQ6YQ4eydc+IMXGH9tldgebMPY1ai2zP1KcYOylf4bHfFdHkTQBQEGgE52v3suMQaflDef1NyFU8RG8jT5NXdOg0rb+4rOttybaA7hztP6fWusNG0mRnlXrpRTav1cX7e5WE3HvVwzIPufehBZup8ZXk65hAk8jVLFXumafIOjpkm7O6+TGt2S2wMY2pPyjuSeK1xhpXke2d0lDDrV792xwirxkyaAKA8eLuXwflWrb+r3WT/IW2oTG3Jy8R/wBUPkGET3N1j/oP9K4fXxYsw+zfe6vwsv3Kv1g6mdIY3L8TdwrFfKyoysPTMFmPSvKVOpLdov0MZgaOsYT/APZfscheyjEDVbtkHnL/AP1rzeHm92XI51ho6xptPvc12uyTE6lr1liTO7wNZ08NS6EuGedPOKG86bb+J7+iOzjF4a4Ltm5h842Lhny+qhl0PrXUaU073R51swwdVdLpy/CRb8Nb6XXzvhLn8XF/0Feq8Tmx86bwb9Kmvyf7HTw93F/1LNn3W8/+02v+a7V+StLo+63+K/k6VScBQAaAT/a3bnGJqR8obGPqaqWIlaS0NZkVPqw7d2teHYVXW9ItpqT4+Jn6a6wr8zOM+h00YO7evPwKsm496uGVIfc+9SSWbqirZHj9Q4xwqniWrq5o8jjNwm4d1zYbXZNPxbSI+Uf9wryw3rLue3+yq/cbdy8qxmYLJgSQJJ2Anc1fMeHfpJXMMwEkSJA5kcBQE98shcwkiQJEkcwOVAZZhMTry99v9DQEBhwP/g0NARbuqwlWDDmDI+4oAF1dPENTA1GpG499D9qAw+LtzHeJMZozDy899vWgMjfQEAsoJMASJJG4HrQEfEJLDOsrqwkSoOxYcP5oAOKt+Hxr49E8Q8R/t5/xQE3L6KCzOqhfMSQAPc8KAGxCDLLqM3lkjxcfDz/igJW6p0DAnkCOBg/56UApO1k/jE0/pD/c1UMT6ka/IG/Al2uKrrl+Xb/ef9tdYT1M4/5D/wBMPi/kVRNx71fMmQ+596EFj6rE5LkcwfNHCqmItdGgyhvw527rmw1eyC4TjWEg/KPEHiPSuaCSke2b1ZSw6Taeq5v3GvjMCzXEuKUOVShV1JEMVJKwdG8P8/xVszR5H6EYkgumWbjAhD3hN0MCGadQM38wu0UBiOhHLo7OnhS0phSWmyzkZGJ8M95B9BHGgN/TPQ3flWW4bTKNwJlgQ1onUTkcZo4yRxoDXh+gyl1Li3SBbUW1XKI7uPHJ3zM0MT/aumlAbOhOiWw1juluBmA8LlY1CBRmAOoEcOEe9AcbCdSylq3aOJLC1e+IV8oW4LjW2VjIMSbjl9ZmSDM0BkvU35It94mb4P4PN3fE/XEzl/tn+aAnE9Tyz2WF+Ravtfh1Ll85QhSxMyMnmHpwkEDG71OZje+bbAdL6qwtfMJxJk962bxhY0Gk6bRQE9KdS1cKtl0Re7a03eW87KHud41yywYC3cmeEeXbLBA9WM6vXHz+O0R34xFtXtllJywyXRm8Q2IIiCBvFAeYdUnXucl62MiqjE2QcoW8bvyATFuZyxroE/TqB2ejOh0s3b91QJvuGMCCAFAy77Zi7aRq5oBW9r90jGJEflDiB9Tc6qV0nI0uTVZQoO3fulwKrrY5NtJjzcweHtU4ZJNnOdVJypR6rb978FbTce9WzOA+596kFj6qtCXNY8Q+oDh61TxG6NDks+mnPW2q5S+g1uyB5xjDeLR1kHivIVzQXnPfN59WGS91rdMcoq4ZcKAKAKAKAKAKAKAKAKAigJoAoANAJztdP41NM3yhpI/UedU8R6jT5I0qL0vr7fUVfW78tPDl8R5ctqnDep6jPm/CheNtfbsVhNx71dMwD7n3oQWPqm3heTl8Q1kcvUVUxG6NHkkkoyTdtfbt7jW7IiPjGh83yjxHMcq4w9+rVHvnLh9nXTO+vt9ByCrhliaAKA8WN6NS5u1xTzS46f7TQlOxxsb1TDarj8ZZ/bfkf+8GuXG/J6xrJbxT/MV/WnpRsO+TC9N4jEsNwBIEb+NW1PsP5qvOVtEz7GGw8Zx6qtNRX43f4fucVOsPSOZVbH3hOpGcyBXl4srXuX4ZZRc4wcVd/HQ0t1o6Rloxt8gT/UOgmK68WXc8fsNG7tBNL4ns6J6w4pnHxXSeJsW207xPmQeTDMCB6ialVNdWedTBxUeqnTT9rsa/Q/VlbiLcXpbF4lG2ZbyhD7ZRP+dWVH3Z8SpV1t0Jfn+538L0JbT67z/vvXG/1aukeDlc6YqSCaADQCd7XVHxiHNHyhwH6m51TxD82xqckivBbvbX2FX1w8ieKfEdOXhqcLu9CP8AkC/xxfVfXb8CrpuPerplyH3PvQFm6ozkuaE+IcuXrVPE+pGlyK/hzsr6rt9Rp9kKkY1pmO6O+XmOVc0GurQ6ziE40Fe9r+30HNVwzAUAUAUBzelehrWJ0v5nTjbzEW2/cq+b2OlQ0nudRm4O8dxd9bsTnuf9M6Iw6A/1zbUKoA2V2A0UcZ30HA14VLvyRPrYNRpR+019X91P5/t+ZTsd1XeziLttH744a2LuIuRABMDKo/nT2NeUoNXS4Pp4bFqTpylvKX8f2cnDYFxauYqD3Vu8LdwjeG8R0Om3+cc65Ubq/B6uv0VZRi/PZtdnq9H+jLvhcPd6Fv8Az1F/AXyM5C5k/tuBTIVgDqOI2mBXtG9N2ezPmVXTxsOuj5akeP27r5DL6P6v4W2wvYVe5zwx7litu4DqCyDwtpxirCSWx8adSc/U7/E7VSeZNAFABoBNdsCk4xIB/KHAEeZudVK7XUaXJ4ydF2T37J/MVnW4eBNI8XIfp9KYZ3bIz1Wpw057JcexWU3HvV0zbB9z7/8ANQQWXqkfA4mBmGunL1qpibXRpcjb6Jq9tV27e40uyFica0k/lHfLzXlUUEuonN5ylQV29/b6DnFWzNBQBQBQHh6XtXnQpYcW2bQ3CJ7scWVfqblwk0JWjuaOhehMPgrRSwkDzOx8Vy43FnbdjvURilojqpUlUd5HFwHQJTA4pri/PxYe9d5hmUlLc8kEL9+dcuGj9z3jiH4sJcRt+hxuyzoi3e6LurdEpibtyfbRJHqMs150Y3hryWsxquGMclx/ZbegcExwaYfFKLhRe5fMPC4Twho5EAGvZLSx85z8/VHTW4dX+h2whNlGz4be0GPjsmdUn6kMyOI1GoOhKysTUqOo+p78nbqTzCgCgA0Am+19j8YkEj5Q2AP1NzNVMQl1GmyaU1RaTe/CQq+tpORJnzHeOXpU4ZK7Oc7lN04qV9+Ulx7MrKbj3q2ZoG3PvUgsnVNwEeVzeIcv0+tU8QndGjyScY05pxvr7dhrdkboca0AT3R5c1rjDpqepYzqpSlh10dxyCrplQoAoAoCIoCaAxZaA4HULo/4fA2bfFc0++dq5irKx616niVHPuWGujyCgCgCgCgA0Ane10J8YmYf0hv+5qpYi/VoajJPC8B9a1uKrrbl7tMoHmO3tXWGvd3Oc98PwodC5fyKwm496umZIfc+9CCz9UElLhkDxDcA/T61SxT1Rp8hp9UJyut1xfganZJajGsZB+U3ADitc4eV5HpnVLow6d1v2SHIKumVCgCgCgCgCgCgIAoCaAKAKAKAKAg0Ane12zOMQ6flDdZ+pvWqeIlaRqMmoeJQb035V+BVdbLOW2m3mOwjh711hpXkzjPKPh04vTd7K3BWU3HvVszQNufepILH1USVfSfEPpB4e9VMQ9UaHJYdUJO3K4uNXsgT8YeEWm4AfUtc0W+tnvm8LYWPGvaw5hVszAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAm+11JxqetkcCR5m3M1TxDtI0+SQ6qUlb9L/qKvrZZy2021Y7COHvXWGlds4zyh4VKL034VuCspuPerhmwbc+9CCydU1lLg5sPpkDTSqeJ0aNJkkeuE17ri41eyOzGNY6flNsI+oetc4eV5ntnVDooJ6b9v5HLVwywUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAnO2CzmxibflDef1NyNU68rTRp8noOph21bf3/AHFX1vtwiHTVuH7edThndsjPqXTTjJ21f0Kwm496umYB9z70BY+qjsEuZZ8w2E8KqYiKbRoslqVI059PdcXGv2RXSca0qR8o8P7lrihFKR75zVlKgk1bXsOSrhlwoAoAoAoCGYDcxQEZhzFAAYcxQGVAFAFAFAFAQaATva9eIxiQpPyhtP6m5CqeIinI1GS13Cg0o319/wBmKrrbdJRBlI8R4Hl6iusMkmzzzys50oJxtq+/b3SKym496uGaB9z70JLF1WHgfT6hwJ4elVMRuj7+TxvTlpyuG/kNTsfWMa2n9I/SRxXnXND1HrmytQ257NfMc4q2ZsmgCgCgCgNd+yHUq2oP/Bn/AIoDx4fom2jh1zSMx1M/mZc2/wCwUBhc6GtkQS0a7GDqwbcDmooDoqOZmgMqAKAKAKAg0Ame2H/vU0/pD9X6m5VUr+o0eUr/AAvTn/y+gr+tqL3dsrOrHeeXrTDN9Tud55CCoQlDu+/b3Kwm496umZIfc+9AWPqr5bn7h+rl6VUxG6NBkvol8V3+g1OyBfxraR8puDD6hxNRQfmO82X+Fac9n9R0CrRnAoAoAoDRibAcAExBnT0oDyYPo02ySbzPKZPFqQZJzTO+v+QoDV/0U5WUX7gkAAgnMCqFZknWc0xQGy50YSSReZQQ3h+nxNmM8TsBvtI40BA6KaR85tgNNDpHGYjTaOe9Ae7C2yqhS2aABJ3MCJPrQG6gCgCgA0AmO2Ej41B//IcW/U3Kqtf1Gjyi3hW5v3a+QretaMLaT+s8Sfp9aYdpt2GdQlGlFvv3b49ytJuPerhmyH3PvQFj6q+R/wBw/Vy9KqYjdGhyb0S+K7/QavZCD8a0x+Ux+riV4muaFuo9c4v4Cv3v976jnFWzNBQBQBQHixOHvM8reCJAGXLJBBktPGdoigNdjC3ocPdksuUETo2WC0cNeFAQuEvBwTelQwOXbwgOCJjXzJ/6aAHwl8sSL0DMGG5JUTK8hoR7xQGtcDiIX8Rlg+LTNmGkwTEEwx9JjWKA9FjC3VcE3ZTXwkcy3H+V+1Ae6gCgCgINAJvthb8Ymo/KHEjdm5e1VKy8xpMolai/j3a3+C9hVdaiO6TnmJ4nSPWpw68zOc4adGHe7e7fHuVtNx71cM6Q+596AsfVUjK4JjxDiRw9KqYjdGgyVpxkm7arlr5DT7H/APvmGmlpuLH6l51zQXmOs2a8FL37t/MdIq2Z0KAKAKAKA59lcRn8RAXNrtJWG2jh5N9dDQED4jMdiub0nL/+ac9aAnD/ABOVs+QNk8JUyueW32MQU+xoDCcSWGwWVnaQMxzD10jX7TQHToAoAoAoCDQCZ7YmjGJrHyR9ZX6m4RVWvbqNFlMnGi3eyv8A7NfJCt613Zt2wYkMZAM8ONMNG0mdZ1V66MIve75vx3sitJuPerZmwfc+9SQWbqgWyXMonUbmOB9KpYmzauabIXUUKnQrq63dhrdkhY4xswA+UdjPEelc4e3XoWM7lUeG86tqub9xxCrpkgoAoAoDzYy665e7TPLANrEL9R9T6UB5Vv4njaUQSIncQIIadNzwO1AYNisVr8kfTHGfCSw3H1QJ4bwaAl8TiRPylOjEATrBbKCZ8JgLznNwigJvYnEDNltSB5dNfT6hmJ/iPWgPdh2c5s4A8ULHFeBPrQG6gCgCgINAKDtbJ+MSFkd0JM/3NwiqWJt1GryNzVB2jdX7ir64E92kiPGeM8KnC7sj/kDk6MXJW8z+RVU3HvV4yhD7n3oCzdUmhbnjC+IaH296p4mza0NJkUnGE31parR/2hq9kbzjW8at8o7e49a4w6tLY9s5qdWHXni9eP7Y5BV0ywUAUAUAUBE0ATQEzQETQE0AUAUAUAGgE72uORjEgqPlDzb+ZqpYhLqNTkc5Kg0nFa8/2Krra820llPiPl9uOtdYZK7OM9m5UoXcXq9vgVhdx71cMwQ+596kksXVYeB4jzAbkakentVSu9UfeyhPw5NNbpbtcew1OyAj45oYH5TcSdZWd/WooPzHpm9vD0aevdsdIq0Z0KAKAKA4OM+Om8LUaiLRbLCk5YYRrAGaZ45Yrh9Wtj3j4Xl6vxNln4wsSwVRK5VkEgFSbgJ9CVUexPGp8xD8L/79CMJ8Z8MM8d9K+bLtK582XT9W3CKK9hLw+vTY9CtiPhjIHfi3odMpu5OHpmqdbHL6Ov2ueS2mOW5DMrplQSABL517wxuPDm9/SNeV1HbdJrRd/wCDLCfGZ7WeYzP33kiIHd5I1yb+vOiuJeHZ29rHcrs8AoAoCDQCY7ZAPjEJInuhEmNMzTp9qq1n5rGgyzp8BttXvyxWdabua2nl830/tqaEbSYzmr10ory78fAribj3q2Z8h9z70ILL1RJyv7j6o4HhxqnieDSZE30yXF1zbh8DS7IH/GsJ/pH6831DhGlKCtL+Bm070Er8/wC1/wBB0VaM4FAFAFARFAEUARQBFAEUARQE0AUAUBBoBNdsB/Gpqfyh9Sj6m51Ur+o0mUScaL1e/dL5oVXWpiUSf1n6geHIDSusPuzzzmTcItvl/eT49iuJuPerZniH3PvQFj6q+RzwDCdAdI11J0qpieDQ5Kn0yaT3WyT/AFbG32fdHXcMz4l/DK3EFtlAZSqC4C0cDK6b/eu6NNrVlbNMZCo/Dhw+yX4aDB6R6cdLds2wrXCpLoPEVYWi4EA6ax/Br3PkA/TN1YzBQSRoQc0dx3hGUHwtmB0aNAaWBna6cMDMsk5VkbS1g3Zy7xptJOtLAix0vdPdhgozm2oOUic9lnaPFqQRtwpYE2emnIsqyFbjd2LgYRl7xGbQcwVoA6C6aN1Fa6yLNtGMQEDtmlQ5bxExtGkcaWB4+jusF64quVSGa0IBBbxsyvoDIiFOoGhpYHrtdLXrkMlsKkIfH/ddZLgzTEhVGnM1ANA6wXN2CKuVWJ4eK/3Z1mBA39ZqbEHoPTTDDm62UMtwoRsIF7uyYmdtfehJ5T05fVc1xMpyuSuQ5pS8qAhSRIKtO/KJpYBienrozx3alRe88hQbVxFQsZ0BDGT6UAY/rBdQvAUBRd8y/Vba2EGjaznbiJ02pYk29JdPNaFwDK+UXWzagL3SqwUg+cnMRII1FLEFA7ScBcxDi+ACyk2jbC5mCLbW5mmdYzkGPT2rwrQb8yPr5ZioR/xTtq97X/DdCl60pCJ+4/THD31rjDu7ZazmDjCN1y+LfVlcTce9WzOkPufeoBZOqPTuGwuc4iw18kE2wMuVXywrEk8D6GuXBOVyxHESjSdJbN39y+3+2HDNnjB3RmNw+dNC9oWxpHoSa7K5P+MVgTlw99ZJMh1BHyBaHHXxAtr6VAAdsOGBU/C3jBkyyEn5Hdydd82v8n+ZAJ2vYWUnC3oBQtlZR5bJtmIO06xpS4NuF7ZcPbPgw94A92Gb5YZhbQqdJgSY/iagk04LtcwdrLlwt6FNqNUBItBgSdeOfy7DnrQGOA7W8NbVZw17MO5kSkfJLE+ORmnP+kRFSQY4ftcw4MvhrzmbJzF1km0zMfUaNA196gkysdrmFlS2EuKQEBy92dVvm6YkjmADz1oDL/F/DaEYW9IgaskEC+bpJ5mCRHMmhBg3a9hxBTCXAwDKPEnhDX1uaMcxkKCNhM8KAxu9rOGylRhbzHLcUFmQR3l1Lg2nbJ/5NCScZ2vWLobNhrwJF5Qc6N4brIUGvABNRHHSgJx3a5hnNwjDXvELwAJQibwQLx0Aya+9Bcyxna9hnzxhbqhu9jVNO+tqmwI4gn+aAjEdr2GJkYO6fE5gsqwr2BagETOonhpUgofXDpvDYplOGsNYiMwOWCwQBmEHSWkxXCjZtosTxDnSjTktU9+fxK6m4967KxLoZOh35UBjkPI/agDIeR+1AGQ8j9qAMh5H7UAZDyP2oAyHkftQBkPI/agDIeR+1AGQ8j9qAMh5H7UAZDyP2oAyHkftQBkPI/agDIeR+1AGQ8j9qAMh5H7UAZDyP2oAyHkftQGSIZGh35UB/9k="><br>كتاب: انسان شناسی دوران جنگ سرد بوسیله سیا وپنتاگون<br>انسان شناسی جنگ سرد<br>عنوان اصلی: Cold War Anthropology<br>تألیف: دیوید إچ پرایس<br>&nbsp;چاپ وانتشار:2016<br>معرفی نویسنده : "پرفسور دیوید اچ پرایس"، استاددانشگاههای ایالات متحده، متولد&nbsp; سال 1960، در حال حاضر استاد انسان شناسی در دانشگاه سنت مارتین واشنگتن است. او تحقیقات متنوعی در سایت های انسان شناسی و باستان شناسی&nbsp; در ایالات متحده، فلسطین، مصر و یمن انجام داده و یکی از اعضای موسس "شبکه انسان شناسان نگران" است، وچند کتاب معتبر درهمین عرصه نوشته اشت&nbsp; البته&nbsp;&nbsp; هم اکنون به طور مداوم در سایت&nbsp; «Counterpunch»&nbsp; «کانترپانچ»&nbsp;&nbsp; و سایر مجلات و وب سایت های معروف دیگر موضوعات پژوهشی خودرا عرضه می کند:<br>&nbsp;او دراین کتاب می نویسد:<br>سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا دردوران جنگ سرد (1947-1991) علوم اجتماعی را به منظور دستیابی به اهداف خود بکار برد واکنون همچنان از تجربیات آن استفاده می کند، درواقع بسیاری از دانشمندان وابسته در خونریزی ها و درد و رنج مردم بی گناه&nbsp; نقش موثری داشتند . این کتاب رابطه بین انسان شناسان ، سازمان سیا و پنتاگون و چگونگی طراحی پروژه های تحقیقاتی&nbsp; و استفاده از دانشمندان و متخصصان&nbsp;&nbsp; این دانش را در طول جنگ سرد&nbsp; افشا می کند..<br>&nbsp; پژوهشگر این کتاب به کارگسترده&nbsp; و روابط پنهان سازمان های مخفی&nbsp; دولتی ، نظامی و اطلاعاتی و انسان شناسان در ایالات متحده از پایان جنگ جهانی دوم تا جنگ ویتنام پرداخته است. این نویسنده گفتار خود را به نقل از یکی از کارشناسان سابق آژانس اطلاعات مرکزی در ایالات متحده که به عنوان «سیا» معروف است آغاز می کند:&nbsp; «پس از همه ی اتفاقات جاری،&nbsp; باید گفت که&nbsp; "سیا"&nbsp;&nbsp; سازمان پلیس مخفی سرمایه داری آمریکا ست، که روز و شب به پر کردن&nbsp; "خلاء نشتی" است که در "سدسیاسی" سرمایه داری رخ داده مشغول است تا&nbsp; بصورتی آسان تر صاحبان شرکت های آمریکایی&nbsp;&nbsp; در کشورهای فقیر به غارت منابع مردم بپردازند. ».<br><br><br>اقدامات ضد حقوق بشری آمریکا<br><br>&nbsp;"پرایس" دربخشی از کتابش می نویسد: که در پایان جنگ جهانی دوم، ایالات متحده در پایان جنگ جهانی دوم،در موقعیتی نادر در میان فاتحان قرارگرفت و تنها کشور در گیر جنگ جهانی بود&nbsp; که&nbsp; آسیب&nbsp; صنعتی چندانی بابت جنگ ندید&nbsp; ودر نتیجه فرصت های اقتصادی منحصر به فرد ی برایش ایجاد که فرصت گسترش نفوذ&nbsp; قابل توجهی را در سطح جهانی برایش فرهم شد.تا جائیکه مهندس جنگ سرد برای مهارشوری "جورج کنان" در سال 1948 معتقد است : که ایالات متحده وارد&nbsp; عصر رونقی از اقتصادجهان شدکه تا قبل از آن اینگونه رونقی دیده نشده است :&nbsp; کشور ما درنظام اقتصاد جهانی&nbsp; حدود 50 درصد از ثروت جهان را دراختیار دارد، اما تنها 6.3 درصد از جمعیت این کشور این ثروت را دراختیار دارند .. در این وضعیت، ما مورد حسادت و خشم قرار می گیریم . کار واقعی ما دراین دوره برای آینده؛&nbsp; الگوی نوآوری در روابط است که به ما اجازه خواهد&nbsp; داد که این وضعیت اختلاف مادی را حفظ کرده و ان را تقویت کنیم ... برای تامین این هدف ، ما بایددر این راه&nbsp; با رها کردن امور عاطفی و خیال بافی،&nbsp; در همه جا بر اهداف ملی خود بصورت فوری متمرکزشویم ... ما باید صحبت&nbsp; کردن در ابهام و اهداف غیر واقعی مانند حقوق بشر و بالا بردن سطح استانداردهای زندگی و دموکراسی را متوقف کنیم ».<br><br>پروفسور دیویدپرایس،&nbsp; سیاست خارجی&nbsp;&nbsp; ایالات متحده بوسیله ی کنان را در&nbsp; دهه های چهل و پنجاه&nbsp; اینگونه تعبیر می کند: »کنان درک می کرد که سیاست خارجی ایالات متحده نمی تواند به طور جدی&nbsp;&nbsp; برای بهبود حقوق بشر، و بالا بردن سطح استانداردهای زندگی، معرفی اصلاحات واقعی دموکراتیک&nbsp; تلاش کرده واز آن حمایت کند. با این حال،&nbsp; از اهمیت بازی کردن&nbsp; با این الفاظ&nbsp;&nbsp; و این اهداف غیر منطقی و مرموز به عنوان ابزار تبلیغاتی بین المللی و داخلی&nbsp; را کاهش داد و&nbsp; بحث در مورد این مسائل&nbsp; را مسخره&nbsp; نامید&nbsp; و به ناتوانی بسیاری از جامعه شناسان آمریکایی در به رسمیت شناختن&nbsp;&nbsp; چنین انگیزه هایی که در&nbsp; موقعیت خود&nbsp; به خدمت&nbsp; اینچنینی در بسیاری از برنامه های اساسی سیاست خارجی آمریکا در دوران جنگ سرد که خاصه&nbsp; دانشگاهیان آمریکایی هستند اشاره کرد چون این مسائل با هم در ارتباط بودند. ».<br><br>در پایان جنگ که&nbsp; سوء ظن&nbsp; های&nbsp; به سازمان اطلاعاتی&nbsp; وامنیتی نظامی آمریکا بروز کرد و&nbsp; تحت فرمان اجرایی صادر شده توسط رئیس جمهور ترومن ، دفتر خدمات استراتژیک،کوتاه به عنوان «OSS» در&nbsp; 1 / اکتبر 1945، منحل شد و وظایف اطلاعاتی به وزارتخانه های خارجه و جنگ، سپرده شد که این اتفاق حدود 664 روز قبل از تاسیس سازمان سیا «CIA» بود اما سرویس های اطلاعاتی وقت ،&nbsp; در طی&nbsp; مشاهده وارزیابی برخی از عملکردهای خود،&nbsp; به عدم تعادل در عملکرد سازمانی پی برده بودند وبه اتخاذ روشی جدید فکر می کردند...<br>رابطه ی مبهم<br>این نویسنده&nbsp; با دقتی مفصل&nbsp; روابط متنوع میان انسان شناسان ذکر کرده است (مطالعه علمی انسان و رفتار او ) و سازمان های اطلاعاتی&nbsp; ایالات متحده آمریکا از جنگ جهانی دوم تا جنگ ویتنام پژوهش مورد بحث را تحت&nbsp; عنوان مککارتیسم و آزار و اذیت انسان&nbsp; در دستور کار قرار داده بودند.<br>نویسنده،&nbsp; تحقیقات خود را با تکیه بر مجموعه ی عظیمی از مواد آرشیوی از یادداشت ها و اسناد منتشر نشده درخواست های سازمان سیا در ایالات متحده و وزارت دفاع «پنتاگون» و دیگر ساختارهای دولتی مورد بررسی قرار داده است .<br>او با تجزیه و تحلیلی دقیق، افشا کننده&nbsp; موضوع جریان همدستی انسان شناسان با سازمان های دولتی ایالات متحده در طول جنگ سرداست&nbsp; و کار خود را به دو بخش تقسیم کرده است&nbsp;&nbsp; اول؛ به طور کلی&nbsp; نگرش به اشکال نظم و انضباط و رفتار در سیاست خارجی ایالات متحده، دوم ؛ موضعی که&nbsp; که او خود را&nbsp; در موقعیت تراز وسط قرار داه و به اعتراض&nbsp; به تغییر در رویکرد پرداخته است..<br>&nbsp; نویسنده در بخش اول&nbsp; «ساختار سیاسی و اقتصادی&nbsp; مبتنی بر نظم و انضباط در جنگ سرد»مورد توجه قرارداده و&nbsp; در آن&nbsp; به چگونگی توسعه نظم و انضباط و توسعه ی رفتار منظومه ی روابط سرویس های اطلاعاتی پس از جنگ جهانی دوم تمرکز دارد.<br>&nbsp; "پرایس "&nbsp; استدلال&nbsp; می کند : که&nbsp;&nbsp; زمینه ی سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا&nbsp; با تغییر&nbsp; روند مبارزه&nbsp;&nbsp; علیه فاشیسم و توتالیتاریسم&nbsp; به اتخاذ سیاست نوسازی و توسعه استعمار نو پرداخته است..<br>&nbsp;و ارتباط بین سرویس های اطلاعاتی و فدرال&nbsp; در مورد پس از جنگ جهانی دوم و انسان شناسان، و همچنین ساختارهای بودجه های بزرگ مانند آژانس ایالات متحده برای توسعه بین المللی ایالات متحده (USAID). و گفتمان آن در تأثیر گسترده فضای سیاسی متکی بر توسعه همه ی انواع&nbsp; دانش را تشریح می کند.<br>که این بخش در پنج فصل مورد کنکاش قرار داده است: اول، اقتصاد سیاسی و تاریخ سازمان سیا در جنگ سرد&nbsp; دوم، سایه طولانی جنگ جهانی دوم. سوم، بکارگیری مجدد انسان شناسی حرفه ای در جهان قبل&nbsp; از جنگ. سوم، پس از جنگ: مراکز و کمیسون ها، سمینارها، و پروژه های دیگر بخشی از جنگ سرد است. چهارم، انسان شناسان و دولت: کمک، بدهی، و دیگر سلاح های جنگ سرد برای دولت قدرتمند. پنجم، آهنگ میان برنامه..<br><b>نظامی گری درتحقیقات اجتماعی</b><br>در بخش دوم کتاب :پرایس از طریق تجزیه و تحلیل دقیق&nbsp; دانشمندان مردم شناسی و موسسات خاص، از جمله تریبونهای دانشگاهی مانند »بنیاد آسیا و انسان شناسان مستقل» جرالد هیکی و تمرکز بر «انسان شناسان درپیوند با امنیت ملی ». به بحث تاثیر نگرانی های فزاینده از انسان شناسان در هر دو دخالت پنهان و آشکار&nbsp; ، که توسط نظامی گری تحت سلطه دولت آمریکا قرار گرفته را اشکار می کند، وتوضیح میدهد: بطوریکه این رویه از اواخر دهه شصت قرن گذشته، نفوذ جناح رادیکال&nbsp;&nbsp; ازطریق اتحادیه ی انسان شناسی آمریکایی از طریق&nbsp; تعیین کد رفتاری به اوج خود رسیده است..<br><br>نویسنده دراینجا فراخوانی را برای&nbsp; نقد و یک بازرسی مداوم از تاریخ روابط معاصر در استفاده&nbsp; دوگانه از این موضوعمطرح می کند ، البته او در می یابد که با وجود بحران های مکرر و تلاش&nbsp; دروغین باید مشکلات سیاسی&nbsp; را با استفاده از اخلاق ونه از مسیر سیاست، بلکه با تمرکز برروند روبه رشد&nbsp; ساختار فقدان اخلاق در میان بسیاری از آمریکایی ها و سیاستمداران ومتحدانشان&nbsp; دردستگاههای اطلاعاتی و ارتش وابسته&nbsp; باید حل شود...<br>استفاده&nbsp; دوگانه<br>&nbsp;دیویدپرایس&nbsp; به تاکید بر زمینه&nbsp; «استفاده دوگانه»از انسان شناسی، می گوید :که اصطلاح «استفاده دوگانه» در آغاز توسط علوم فیزیکی مورد تایید قرار گرفته است که اشاره به روابط همزیستی، اغلب ناشناخته، بین علم «عملی» و «خالص» دارد، توجه خاص به استفاده از&nbsp; این نشان، توسط ارتش آمریکا&nbsp; معمول شد&nbsp; و در موضع توصیف روابط بین نظم و انضباط رفتاری و اخلاقی و نظامی،با&nbsp; درجات مختلف از همدستی دولتی ونظامیگری امریکا در تغیر هدفدار این علم بدون توجه به درخواست دانشمندان بی طرف&nbsp; بکار گرفته شد که اغلب بی پروا&nbsp; وجهت دار بود که گاهی اوقات بسیار عمدی - در تجزیه و تحلیل&nbsp; سازمان هایی که به طور مستقیم&nbsp; با سرویس های اطلاعاتی نظامی&nbsp;&nbsp; برای تحقیقات در مناطق مختلف جهان کار را شروع می کرد&nbsp; که&nbsp; از طریق مرکز سیاسی عمومی تشکیل&nbsp; شده ، بودجه و هزینه&nbsp; ان های تامین می گردید..<br><br>از میان رفتن قطب نمای اخلاقی<br><br>پروفسور دیوید&nbsp; پرایس در پایان&nbsp; به کنار کشیدن&nbsp; انسان شناس معروف مارشال ساهلنز&nbsp; 86 ساله،اشاره می کند&nbsp; که در سال 2013 از آکادمی ملی علوم آمریکا به دلیل اعتراض خود استعفا داد با اینکه او از اعضای برجسته ی آکادمی انسان شناسان بود&nbsp; ولی از تلاش&nbsp; پروژه های تحقیقاتی که بودجه ی آن توسط موسسه تحقیقات نظامی آمریکائی تامین می شد ، بشدت خشمگین شده و این کار را کنار گذاشت .<br>شالینز در نامه استعفای خود&nbsp;&nbsp; این تحقیقات دانشگاهی در حال رشد را برای&nbsp;&nbsp; کمک&nbsp; به علوم اجتماعی نظامی، پروژه های تحقیقاتی&nbsp; توصیف کرد که در راستای حمایت&nbsp; از پژوهش های علمی و اجتماعی به منظور بهبود عملکرد جنگی ارتش ایالات متحده است که می خواهد&nbsp;&nbsp; بیش ازاین به غارت&nbsp; وخونریزی علیه مردم جهان ،به نام مردم آمریکا&nbsp; که نهایتاً منجر به تحمیل درد و رنج&nbsp; بسیاری&nbsp;&nbsp; برای بشریت طی&nbsp; جنگ&nbsp; های غیر ضروری است بپردازد .<br>&nbsp;نویسنده درپایان نتیجه گیری می کند: اکنون این روش درارتش آمریکا به یک مرحله خطرناک&nbsp; رسیده و نیاز به یک بررسی جامع دارد ، چون&nbsp; با این وضعیت&nbsp; باید شاهد&nbsp; وقوع فاجعه&nbsp; در مناطق مختلف بسیاری از کشورها ی جهان باشیم...<br>تهیه وترجمه: نجوای کنگان<br>منبع:<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cold War Anthropology: The CIA, the Pentagon, and the Growth of Dual Use Anthropology<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Author(s): David&nbsp; H. Price<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Published: 2016<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pages: 488<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Illustrations: 2 illustrations<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sales/Territorial Rights: World<br><br><br>&nbsp; <br></font> text/html 2017-02-16T07:23:23+01:00 najvaye-kangan.mihanblog.com عبدالمجید اورا انتشار خبر سفر سردار سلیمانی به مسکو http://najvaye-kangan.mihanblog.com/post/9443 <h1 itemprop="name" class="b-article__header-title "><font size="3"><span>انتشار</span> <span>خبر</span> <span>سفر</span> <span>سردار</span> <span>سلیمانی</span> <span>به</span> <span>مسکو</span></font><img src="https://ir.sputniknews.com/images/152/87/1528737.jpg" alt="انتشار خبر سفر سردار سلیمانی به مسکو" title="انتشار خبر سفر سردار سلیمانی به مسکو" class="" itemprop="associatedMedia" height="541" width="1000"></h1><div class="b-article__header-copy"><font size="3"><span><span> © AP Photo/ Office of the Iranian Supreme Leader</span></span></font></div><div class="b-article__refs-text"><br><div class="b-article__refs-credits"><font size="3"><time class="b-article__refs-date" itemprop="dateCreated" datetime="2017-02-16T10:12">10:12 16.02.2017</time><span data-article="2231429" id="getShortUrl" class="b-article__refs-getshorturl"></span></font></div></div><h2 itemprop="description" class="b-article__lead"><font size="3">به گزارش اسپوتنیک، شبکه تلویزیونی فاکس نیوز دیروز ادعا کرد سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با وجود تحریم های سازمان ملل برای یک بازدید وارد مسکو شده است.</font></h2><div itemprop="articleBody" class="b-article__text"><p><font size="3">فاکس نیوز با استناد به منابعی در سرویس های اطلاعاتی آمریکا خاطرنشان ساخت&nbsp; سردار&nbsp; سلیمانی برای دیدار با مقامات عالی رتبه روسیه وارد مسکو شده اما نام این مقامات را ذکر نکرد. به ادعای این شبکه تلویزیونی ژنرال ایرانی در جریان مذاکرات در رابطه با تقویت روابط روسیه با عربستان سعودی که دوست ایران محسوب نمی شود، ابراز نارضایتی خواهد کرد. گویا درباره تماس های اقتصادی مسکو و ریاض و معاملات تسلیحاتی آنها صحبت خواهد شد.<br>در این میان طبق قطعنامه شماره 1747 شورای امنیت سازمان ملل متحد که در سال 2007 به خاطر برنامه هسته ای ایران تصویب شده، کشور های عضو سازمان ملل متحد حق ندارند سلیمانی را پذیرفته یا اجازه عبور ترانزینی وی را بدهند. به ادعای فاکس نیوز این سومین سفر ژنرال ایرانی به روسیه است.<br>سازمان سیا و وزارت خارجه آمریکا این وضع را مورد تفسیر قرار ندادند و سخنگویان وزارت خارجه آمریکا اعلام کردند در جریان سفر سلیمانی به روسیه نیستند. دمیتری پسکوف ، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه گفت از سفر ژنرال ایرانی خبر ندارد.</font></p></div><font size="3"> </font> text/html 2017-02-15T12:03:27+01:00 najvaye-kangan.mihanblog.com عبدالمجید اورا زاخاروا درباره کریمه: ما اراضی متعلق به خود را باز نمی گردانیم http://najvaye-kangan.mihanblog.com/post/9441 <h1 itemprop="name" class="b-article__header-title "><font size="3"><span>زاخاروا</span> <span>درباره</span> <span>کریمه:</span> <span>ما</span> <span>اراضی</span> <span>متعلق</span> <span>به</span> <span>خود</span> <span>را</span> <span>باز</span> <span>نمی</span> <span>گردانیم</span></font></h1><div class="b-article__header-copy"><font size="3"><span><span> © Sputnik/ Vladimir Astapkovich</span></span></font></div><div class="b-article__refs-text"><font size="3"><span class="b-article__refs-rubric">جهان</span></font><div class="b-article__refs-credits"><font size="3"><time class="b-article__refs-date" itemprop="dateCreated" datetime="2017-02-15T12:23">12:23 15.02.2017</time><span data-article="2228912" id="getShortUrl" class="b-article__refs-getshorturl"> <br></span></font></div><div class="b-counters "><font size="3"><span class="b-counters-icon b-counters-icon_view">&nbsp;</span><span class="b-counters-icon b-counters-icon_dislike"></span></font></div></div><h2 itemprop="description" class="b-article__lead"><font size="3">ماریا زاخاروا، سخنگوی رسمی وزارت خارجه روسیه بیانیه کاخ سفید در اینباره را که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در انتظار "بازگرداندن" شبه جزیره کریمه به اوکراین است، مورد تفسیر قرارداد.</font></h2><div itemprop="articleBody" class="b-article__text"><p><font size="3">خانم زاخاروا در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت:" ما اراضی متعلق به خود را باز نمی گردانیم. کریمه خاک فدراسیون روسیه است".<br>پیشتر شان اسپایسر، سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده بود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امیدوار است روسیه کریمه را به اوکراین بازگرداند.</font></p></div><font size="3"> </font> text/html 2017-02-14T08:17:41+01:00 najvaye-kangan.mihanblog.com عبدالمجید اورا مایکل فلین، مشاور رئیس جمهور آمریکا در امنیت ملی استعفا داد. http://najvaye-kangan.mihanblog.com/post/9437 <h1 itemprop="name" class="b-article__header-title "><font size="3"><span>استعفای</span> <span>مشاور</span> <span>امنیت</span> <span>ملی</span> <span>ترامپ</span></font></h1><div class="b-article__header-copy"><font size="3"><span><span> © AP Photo/ Andrew Harnik</span></span></font></div><div class="b-article__refs-text"><font size="3"><span class="b-article__refs-rubric">آمریکا</span></font><div class="b-article__refs-credits"><font size="3"><time class="b-article__refs-date" itemprop="dateCreated" datetime="2017-02-14T10:40">10:40 14.02.2017</time><span data-article="2223773" id="getShortUrl" class="b-article__refs-getshorturl"> <br></span></font></div></div><h2 itemprop="description" class="b-article__lead"><font size="3">مایکل فلین، مشاور رئیس جمهور آمریکا در امنیت ملی استعفا داد.</font></h2><div itemprop="articleBody" class="b-article__text"><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="3">وی اعتراف کرد که در خصوص تماس هایش با سفیر روسیه سرگی کیسلیاک در اواخر دسامبر اطلاعات ناقصی داده است و از دونالد ترامپ عذرخواهی کرد. به گزارش اسپوتنیک، جوزف کلوگ ، جانشین فلین خواهد بود. <br>فلین در بیانیه ی استعفای خود گفت که در دوری ی پیش از مراسم تحلیف ترامپ، او به خاطر توسعه ی سریع حوادث و بدون احتیاط ، اطلاعات ناقصی را درارتباط با گفتگوی تلفنی اش با سفیر روسیه به معاون رئیس جمهور و سایرین داده بود. <br>فلین با سفیر روسیه در واشنگتن و در ماه دسامبر صحبت کرده بود. در ابتدا ژنرال سابق آمریکایی این فرضیه را رد کرد که موضوع گفتگوی آنها تحریم ها بوده و در این خصوص به مایک پنس ، معاون رئیس جمهور اطلاع داد. بعدا فلین به کاخ سفید اعلام کرد که موضوع تحریم ها در این گفتگو بحث شده است. <br>جوزف کیت کلوگ که بیشتر با نام کیت کلوگ مشهور است، از این پس وظیفه ی مشاوره در امور امنیت ملی را برعهده خواهد گرفت. او پیشتر رئیس شورای امنیت ملی آمریکا بود. کلوگ بیش از ۳۰ سال در ارتش و در ویتنام، کامبوج ، پاناما و خلیج فارس خدمت کرده است.</font></p></div><font size="3"> </font> text/html 2017-02-14T08:07:32+01:00 najvaye-kangan.mihanblog.com عبدالمجید اورا مطبوعات و قوه ی قضاییه علیه ترامپ و فییون ؟ http://najvaye-kangan.mihanblog.com/post/9436 <article class="hnews hentry item"> <div id="title"> <div style="text-align: center; margin-top: -3px;"> <h1 style=" margin-top:-2px; margin-bottom: 2px;" class="titre_serif_1 crayon article-titre-195255 entry-title"><font size="4">مطبوعات و قوه ی قضاییه علیه ترامپ و فییون ؟</font></h1> <div class="titre_serif_3 byline author vcard" style="font-size: 1.1em; margin-bottom: 5px;"><font size="4">بوسیله ى <span class="fn">تی یری میسان‬</span></font> </div> </div> </div> </article><font size="4"> </font><div style="padding-top: 10px; text-align:center;"> <font size="4"><span class="titre_sans_1"><span class="source-org vcard dateline"><span class="org fn">ولترشبکه</span></span> | دمشق (سوریه) <span class="updated" title="2017-02-13"><time datetime="2017-02-13 11:11:37" pubdate="">| 13 فوریه 2017</time></span></span>&nbsp;&nbsp;</font> <div style="padding-top: 7px;"><font size="4"> &nbsp; </font></div> <div style="padding-top: 5px; padding-right: 10px; text-align:left;" class="noprint"><font size="4"> <span id="zoom" class="main">&nbsp;</span> </font></div> </div><font size="4"> </font><div class="texte_sans crayon article-texte-195255 "> <dl class="spip_document_169789 spip_documents spip_documents_center"><dt><font size="4"><img src="http://www.voltairenet.org/local/cache-vignettes/L400xH300/1_-_1_3_-186-e722c.jpg" alt="JPEG - 60.3 kb" style="height:300px;width:400px;" width="400" height="300"></font></dt></dl> <p><font size="4"> شباهت موجود میان جریانی که خواستار تخریب دونالد ترامپ و فرانسوآ فییون می باشد تعجب آور است . باید به این دو مرد ، که شخصیت و ایده اولوژی بسیار متفاوتی دارند ، اما هر دو منافعی مشابهی را مورد تهدید قرار می دهند ،توجه نمود .</font></p> <p><font size="4">در جهان غرب ، به طور هم زمان ، جریانات بسیار وسیعی در حال شکل گیری است که در عین حال علیه&nbsp; دونالد ترامپ ، و به میزانی کمتر ، علیه کاندیدای ریاست جمهوری فرانسه ، فرانسوآ فییون می باشد . نفر اول متهم است که بی هیچ مسئولیتی ، سفید پوستان را در عرصه ی اجتماعی در اولویت قرار می دهد ، و نفر دوم نیز به خاطر خطایی وجدانی که قانون آن را محکوم نمی کند ، مورد اتهام قر ار گرفته اند .</font></p> <p><font size="4">حتا تا یک سال پیش از این ، چنین جریاناتی علیه نخست وزیر پیشین فرانسه و رئیس جمهور منتخب ایالات متحده ، قابل تصور نبود .</font></p> <p><font size="4">این جریانات ، ده برهان سنتی تبلیغات جنگی را منحرف می سازد ، آنهایی که توسط لرد آرتور پونسونبی در سال ۱۹۲۸ مورد بررسی قرار گرفته (Falsehood in Wartime) ، و به خصوص آنهایی که توسط پرفسور آن مورلی تصریح شده (Principe élémentaires de propagande de guerre ) :</font></p> <p><font size="4"><img src="http://www.voltairenet.org/local/cache-vignettes/L9xH11/puce_rtl-58b6b.gif" class="puce" alt="-" style="height:11px;width:9px;" width="9" height="11"> "ما در رابطه با چنین گستاخی هایی نسبت به رئیس جمهور( ایالات متحده ) که در حال انجام وظایف خود می باشد ، و هم چنین در جریان انتخابات ریاست جمهوری فرانسه ، اظهار تاسف می کنیم" ؟.</font></p> <p><font size="4"><img src="http://www.voltairenet.org/local/cache-vignettes/L9xH11/puce_rtl-58b6b.gif" class="puce" alt="-" style="height:11px;width:9px;" width="9" height="11">&nbsp; ترامپ و فییون ، مسئول وقایعی هستند که اتفاق افتاده است .</font></p> <p><font size="4"><img src="http://www.voltairenet.org/local/cache-vignettes/L9xH11/puce_rtl-58b6b.gif" class="puce" alt="-" style="height:11px;width:9px;" width="9" height="11">&nbsp; ترامپ و فییون ، شخصیت های خطرناکی هستند .</font></p> <p><font size="4"><img src="http://www.voltairenet.org/local/cache-vignettes/L9xH11/puce_rtl-58b6b.gif" class="puce" alt="-" style="height:11px;width:9px;" width="9" height="11">&nbsp;ما از علت اصیلی حمایت می کنیم ، که شامل اصول قانون اساسی ( ایالات متحده ی آمریکا) می باشد و هم چنین قانون برابری ( کشور فرانسه ) ، در حالی که&nbsp; ترامپ و فییون تنها به سرنوشت شخصی خود می اندیشند .</font></p> <p><font size="4"><img src="http://www.voltairenet.org/local/cache-vignettes/L9xH11/puce_rtl-58b6b.gif" class="puce" alt="-" style="height:11px;width:9px;" width="9" height="11">&nbsp; ترامپ و فییون ، رفتار بسیار ناشایستی دارند . اولی ، به مسلمانان می تازد و دومی یک دزد است . البته ، ما خودمان نیز اشتباهاتی مرتکب شدیم ، که به هیچ وجه ، قابل مقایسه با اشتباهات آنها نمی باشند .</font></p> <p><font size="4"><img src="http://www.voltairenet.org/local/cache-vignettes/L9xH11/puce_rtl-58b6b.gif" class="puce" alt="-" style="height:11px;width:9px;" width="9" height="11">&nbsp; ترامپ و فییون ، بی راهه می روند . اولی ، از سوی محاکم قضایی دولت فدرال نفی شده و دومی از سوی میزان آرا .</font></p> <p><font size="4"><img src="http://www.voltairenet.org/local/cache-vignettes/L9xH11/puce_rtl-58b6b.gif" class="puce" alt="-" style="height:11px;width:9px;" width="9" height="11">&nbsp;کلیه ی شخصیت های هنری و متفکر ، ما را در این انزجار همراهی می کنند .</font></p> <p><font size="4"><img src="http://www.voltairenet.org/local/cache-vignettes/L9xH11/puce_rtl-58b6b.gif" class="puce" alt="-" style="height:11px;width:9px;" width="9" height="11">&nbsp;خواسته ی ما مقدس است .</font></p> <p><font size="4"><img src="http://www.voltairenet.org/local/cache-vignettes/L9xH11/puce_rtl-58b6b.gif" class="puce" alt="-" style="height:11px;width:9px;" width="9" height="11">&nbsp;آنهایی که دستگاه های روابط جمعی ما را مورد سوال قرار می دهند ، شهروندان واقعی ( آمریکایی و فرانسوی ) نیستند .</font></p> <p><font size="4">در هر دو صورت ، این جریانات ، که با احکام قضایی همراه بوده ، محکوم به شکست می باشد. اولی می خواهد حکم مربوط به مهاجرت را لغو کند ، هر چند که به طور کامل مطابق با قانون اساسی است ، و دومی ، خواستار صحه گذاشتن به بازجویی های پلیسی است ، در حالی که مظنون ، در ارتباط با قانون هیچ خطایی مرتکب نشده . این اعمالی است که مخالف با هر گونه منطقی در حال تحول می باشد .</font></p> <h3 class="spip"><font size="4">چه کسی قادر است ، دستگاههای روابط جمعی و قانون را در آن واحد تحت شعاع قرار دهد ؟</font></h3> <p><font size="4">با توجه به این که این جریانات صورت بین المللی دارند ، اما نقش آفرینان آنها به ملزمات ملی خود عکس العمل نشان نمی دهند و خودشان شهروندان ساده ی ایالات متحده و فرانسه نمی باشند .</font></p> <p><font size="4">در سال های پیش ، چنین جریاناتی با تحریکات ناتو به وقوع می پیوست . و از میان آخرین آنها می توان تحریکاتی علیه جمهوری عرب سوریه را نام برد . این در حالی است که نمی توان تحریکات ناتو را علیه کاخ سفید محکوم نمود و خللی در روند انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به وجود آورد.</font></p> <p><font size="4">علاوه بر فرضیه ی احکام صادره توسط ناتو ، می توان تصور کرد که منافعی مشترک فرا ملَی می تواند بر برخی صاحب مقامات نشریات اثر بگذارد : تاثیر رفتار های جمعی که می تواند بقیه را تحت شعاع قرار دهد .</font></p> <dl class="spip_document_169790 spip_documents spip_documents_center"><dt><font size="4"><img src="http://www.voltairenet.org/local/cache-vignettes/L400xH225/1_-_1_5_-118-78347.jpg" alt="JPEG - 50.6 kb" style="height:225px;width:400px;" width="400" height="225"></font></dt></dl> <h3 class="spip"><font size="4">کدام یک از منافعی آنها توسط این دو نفر تهدید شده ، تا دست به چنین اقداماتی بزنند ؟</font></h3> <p><font size="4">تنها نقطه ی مشترک میان&nbsp; ترامپ و فییون آن است که آنها می خواهند به جریان امپریالیستی پایان دهند و آنرا در همه ی نقاط ممکن با مشارکت و مبارزه ، جایگزین نمایند . اگر چه دیگر مسئولین سیاسی جهان از این هدف حمایت می کنند ، اما تنها ترامپ و فییون می توانند این منطق را تا پایان راه ادامه بدهند . و مطابق با نظر آنها ، نمی توان صلح و پیشرفت را برقرار نمود مگر آن که به ابزار تروریزم افراطی پایان داد ، و مسلمانان جهان را از چنگال عناصر جهادی رها نمود ، که عامل اصلی تشکیل دهنده ی آنها ، جریان انحرافی اخوت سلفی است .</font></p> </div><font size="4"> </font><div style="margin-top:7px; margin-bottom:10px; text-align: right;"> <font size="4"><span class="titre_serif_3">تی یری میسان‬</span></font> </div><font size="4"> </font><p class="texte_sans_3b" style="padding-top:7px;"><font size="4">ترجمه توسط <br></font> <font size="4">Sylvia Bejanian<br></font> </p><font size="4"> <a rel="nofollow" class="share" title="نسخه ى چاپى"><img src="http://www.voltairenet.org/rien.gif" style="width: 15px; height: 15px; background: url(local/cache-sprites/recommander.png?m=1487059488) 0px -0px;" alt="<:ver_imprimer:>" class="" width="15px" height="15px"></a> <span class="share"><img src="http://www.voltairenet.org/rien.gif" style="width: 15px; height: 15px; background: url(local/cache-sprites/recommander.png?m=1487059488) 0px -15px;" alt="Facebook" class="" width="15px" height="15px"></span> <span class="share"><img src="http://www.voltairenet.org/rien.gif" style="width: 15px; height: 15px; background: url(local/cache-sprites/recommander.png?m=1487059488) 0px -30px;" alt="Twitter" class="" width="15px" height="15px"></span> <span class="share"><img src="http://www.voltairenet.org/rien.gif" style="width: 15px; height: 15px; background: url(local/cache-sprites/recommander.png?m=1487059488) 0px -45px;" alt="Delicious" class="" width="15px" height="15px"></span> <span class="share"><img src="http://www.voltairenet.org/rien.gif" style="width: 15px; height: 15px; background: url(local/cache-sprites/recommander.png?m=1487059488) 0px -60px;" alt="Seenthis" class="" width="15px" height="15px"></span> <span class="share"><img src="http://www.voltairenet.org/rien.gif" style="width: 15px; height: 15px; background: url(local/cache-sprites/recommander.png?m=1487059488) 0px -75px;" alt="Digg" class="" width="15px" height="15px"></span> <span class="share"><img src="http://www.voltairenet.org/rien.gif" style="width: 15px; height: 15px; background: url(local/cache-sprites/recommander.png?m=1487059488) 0px -90px;" alt="RSS" class="" width="15px" height="15px"></span> </font>