مطلبی از:  استاد اسمعیل مختارپور
 تحت عنوان؛ زکوه استقلال مالی مسلمین درجامعه دینی

مقدمه
پیش ازاینکه ازیاری وکمک به همنوع، مشارکت واحسان اجتماعی بحثی به میان آید.نموداین خصیصه را می توان در(آفاق وانفس) وحتی دردرون خودمان، وجهان هستی مشاهده کنیم. موجودات زنده برای ادامه حیات و تنازع بقادرمحیط زیست خود ،هنگامی که باسایرجانوران در جنگ وستیزهستندوازفرط خشم وغضب غریزی، همدیگررادرمعرض خشونت وجنگ و این دفاع وحمله را تاسرحدجان، انجام می دهندودراین نزاع غریزی برای جبران جراحت هاوآسیب های حاصله، بین خوددست به تقسیم کاربهبودی وسلامت مجددخودپیش می روند، وتاجایی هم که پیش آمده ،ازبچه های یکدیگرچه بصورت شیردهی ویاپانسمان والتیام غریزی وپرستاری نگه داری می کنند،وحتی حاضرهستندجان خوددراین راه به خطراندازندودراین کاروتعاون عمومی، ناخواسته وغریزی منجربه قتل خودشوند،تادوستان وبقیه گونه هم نوع راحت وایمن باشند.بااین مقدمه، نوشته خودرا،بامبحثی تحت عنوان (زکوه پشتوانه مالی مسلمین آغازودرجوامع مسلمین)الزامات بایدونبایدی این مقوله را ازنظرمی گذرانیم.
 
زکوه استقلال مالی مسلمین


ازفاکتورهای مهم دینی که خداوندمتعال مماس باکلمه صلوه(نماز) درقرآن کریم مرتب اهمیت آن یادآوری نموده است،زکوه می باشد. کلمه زکوه 28موردهمپایه نمازوطبق احصائات معجمی حدود34بار،این  کلمه درقرآن آمده است.
زکوه ازریشه کلمه زکو به معنی رشدونمویافتن. صلاحیت قابل بهره برداری شدن.طاهروپاکیزه کردن آمده است.علاوه برجایگاه این امرمقدس درقران کریم،به تناسب احادیث معصومین (ع)زکات رادرمواردبی شماری اهمیتش راقلمدادنموده اندکه حسب مجال برخی ازتعابیرمعروف
می اورم
-العفوزکوه الظفر..
عفوزکات پیروزی واستیلااست
-الصوم زکوه البدن ..روزه زکوه بدن است.
-زکوه العلم نشره..
زکات دانش نشر وانتشارآن می باشد.
اهمیت این واژه تاجایی است که پیامبربعدازتوحید
آن راهمردیف نمازدانسته اندو
درسوره مبارکه مومنون درایه چهارم  آن راچهارمین نشانه(مومن)می داند.
شایددروصف اهمیتش این سوال همواره به ذهن متبادرشودچرازکات.به عنوان..سهم لایتجزی فقیران نام برده می شود.
 تمام تلاش وسعی دین  بعدازتوحیدایجاد، عدالت اجتماعی است. که بااجرای عدالت کم کم تیشه به ریشه رویش شوم طبقات قارچی مراکزپولی.وارزی وتمرکزثروت سنتی ومتداول غیرتعریف شده می زنند.  بشرامروزی براثرتکاثرثروت وزر اندوزی وبرتری طلبی خودبه خوداین مراکزرابوجودآورده است.
اینجاشایداین سوال ذهن آدمی رابه حودمشغول کند.
چراثروتمندان ومتمکنین بایدزکوه مال بدهند.
ایافقرادر ثروت ثروتمندان شریک آب وگل دارند؟
آیاتکاثر ثروت بستگی صرف به  ثروتمندان وزرنگی خودآنان ندارد؟
افکارعمومی مردم منهای ادیان همیشه این سوال مذمن وکهنه را دارند،که آیااین همه انجمن خیریه و ثروتمندان کارآمدیندارند،وکانون توجه نیستد که دین الزاماواجباراباید ونباید های مالی وضع کندوبخشنامه کند

 پاسخ به سوالات وشبهات فوق

طبق دستورقرآن نیازمندان وفقرادراموال ثروتمندان شریک نیستند.وکسی بدون دلیل حق چنین برداشتی راندارد.امااین سلامتی وطول عمروبهبودی  اکتساب ومعیشت وفراخ بالی رادرسایه نعمتهای بی شمارالهی که درسایه لطف وفضلش به بندگان ومخلوقاتش داده نیازبه تشکروسپاس جدی ازخداوندجل وعلا ،نبایدبه حساب آورد.اگرچنین برداشتی داشته باشبم خودنوعی بی انصافی به منعم است وبه حکم عقل قبیح است.چون طبق حکمت خداوندی وتفاوتهای فردی که درذات افرادوجوددارد،اقشارجامعه ازنظرمکنت ودارایی هم سطح نیستند،واین ناهمسطحی دررفاه زندگی دلیل تفاخروتفاوت آنان درمقامات معنوی نیست.بلکه خداوندمعیشت انان رادرحیات دنیادرمیانشان تقسیم کرده وبعضی رابعضی برتری داده تایکدیگرراتسخیرو مسخرکرده وباهم تعاون اجتماعی کسب  نمایند.سوره شوری ایه 32
منتهای مراتب به دلیل انظباط مالی ومعین وسلامت اجتماع دین اسلام ،مباحثی نظیر، انفاق واحسان آنهم درقالب زکات باذکرنصاب لازم از9بخش متفاوت درامدحاصله  که به این امرمهم اختصاص دارد،وضع نمود

زکات
فردمتمکن درصورت دارابودن شرایط آنهم نه عین مال که می توان قیمت وبهای ان محصول وموردزکوه راپرداخت ،که علاوه برکمک انسانی ودستگیری نیازمندان،که یک امرفطری وذاتی است،واشاره شدکه حتی درچرخه طبیعت،میان سایر موجودات جاری وساری است. دراین راستانقش زکات درجهت  الفت قلب ها وموانست ونزدیک شدن مهروهمدلی افرادجامعه، وامیدبه زندگی درپی دارد.

دین مدعی عدم تلاش فرددرراه ازیادوجمع آوری ثروت نشده، اماگزینه ها،ومولفه های متفاوتی در زندگی وجودداردکه دست به دست هم داده واین پتانسیل ثروت برای فردرابه وجوداورده اند.
مولفه هایی نظیرامنیت، حمل ونقل، برق واسایش امنیت کاری، هویت یابی ،استقلال اقتصادی،بازارعمومی، فروش محصول کارکه اگرهمه این فاکتورهادرکنارهم ردیف شوندمی بینیم که عقلا...وبدون
نیازاعلام مرجعی پسندیده ومقتضی است که  جایگاهی چنین توجه هاتی به اقشارآسیب پذیرجامعه وجودداشته باشد.

دین منکرکمکهای بشردوستانه افراوجمعیتهانمی شودامااین کمکهابایدهدایت شده ومشخص باشدزیرااین سازمانهای خیریه جهانی درسایه مدیریت های وابسته به قدرتهای استعماری وبزرگ بصورت گزینشی ومقطعی درتحویل ائانات وامانتهابه نیازمندان حقیقی وواقعی معلوم نیست صدرصدرصحیح اصولی وبجاوتاثیرگذارعمل کنند
پافراط وتفریط که آفت ریشه جوامع بشری است وهمواره موجبات افت وعقب ماندگی جوامع بشری به همراه دارد، می توانددست به دست هم دهدو کمک به این همه نابسامانی بکند ونیازمندان واقعی راازمدعی فقر نتواندتشخیص بدهد.زیراحتمال کمکهای گزینشی ویک طرفه.شتابزده وشایدنژادپرستانه درعصرما، دروصول کمک به فردوگروه مستحق اخلال ایجادکند،بطورمثال می توان ازکمکهای بشردوستانه کشورهای پیشرفته اروپا درحق دولت بحران زده ومشکل دارمثال زد که تعصبات نژادی یکجانبه گرایی استعمارجغرافیایی وسایرمعذورات بشری درپی دارد.بطورمثال می توان ازنحوه کمک اتحادیه اروپابه اوکراین کمک کردولی درشبه جزیره کریمه حدودچهل کیلومتران طرف ترخبری ازکمک نشد.درحال حاضرازنوع کمکهای انسان دوستانه انجمنها به جوامع کنونی مثل اتیوپی وکنیا برمه وکودکان آواره یمنی رامثال زدکه چقدرکمکهاگزینشی ولوطی خورمی شودومستحقین دربدربدنبال لقمه ای غذاوقوت لایموت خود هستند...
 
الزامات مطرح شده دردین اسلام  درباب زکوه
 
.درهنگام پرداخت زکات ازافراط وتفریط که نکته اغازین خروج ازعدالت اجتماعی درپرداخت ومساعدت هست بایدجداجلوگیری شودزیرا زکات را به عنوان عامل اصلی دراحیای اقتصادومعیشت مسلمانان تکیه نموده است.که خودنشان ازاهتمام جدی به اقشارآسیب پذیرجامعه دارد.
درسوره مبارکه اسراخداوندازاسراف وتبذیردربذل وبخشش کاملانکوهش ومنع می کندوبیکارگان رانهی وبانگ وانکاروتوبیخ می کندوازبذل وبخشش بدون حساب واندازه نهی می کند ودرحدمیانه توصیف وتشویق ودورازهرگونه افراط وتفریط معرفی می کند.وی اقتصادومیانه روی درمصرف  راالگووسمبل صحیح جوامع بشری می داند.
دراقتصادوقدرت مالی وخریدمردم هشدار می دهدوهمواره اززراندوزی مفرط وبیکارگی مطلق مردم رابدوروازهرگونه بخششی بدون وحساب وکتاب برحذرمی داردکه نتیجه بی انظباطی مالی راحسرت فقرونداری معرفی می کند

..دین اسلام زکوه راهم منحصرا به کمکهای نقدی وجنسی حواله نداده، وگفته، ای بسامومنان درپرداخت صدقه واحسان وزکات مبادکه بادست وزبانتان افرادمحتاج رابیازاریدوموجب وهن شخصیت آنان نشوید
...زکات نیزمی تواندبه صورت راهکارهای مشورتی وعملی باشدکه فردمتمکن وسرمایه داربتواندمشورت شغلی رانیزبه مستحقان ومستمندان ارائه دهد، ودراین مسیرفعالیت وایجادشغل نیازمندان رایاری کند.امروزه درجامعه چنین افرادی کم نیستند
 
..انفاق بایدهدایت شده وعاقلانه باشدوبه گفته ضرب المثلهای شرق آسیا.ژاپنیهاروش ماهیگیری بایدبه فردنشان دادونه باماهی وی رامیزبانی کرد.علاوه براین بایدپرداخت زکوه موجب احیای شان شخصیتی افرادشودونه موجب وهن انهایعنی درمسیردریافت زکوه فردبایداین توقع راازخودکناربزندکه جامعه وافرادش همیشه باید به من کمک کنند.دارابودن چنین توقعی وامیدی موجب کسالت جامعه وپرورش گداپروری دراقشارکم دارمد می شود..ایمان به کاروتلاش درروایات مابسیار تاکیدوپافشاری شده است تاجایی که تلاش فردبرای معیشت خانواده اش آن راهمردیف ایثار ومجاهدان مدافع ازمرزهابیان می کند.
 
آبان ماه نودوهفت /نگارش  :
اسمعیل مختارپور
دوستداراعتلای علوم قرآن وحدیث ..آبان ماه نودوهفت
 

نوع مطلب : تحلیل مقاله، 
برچسب ها : زکوه (زکات) استقلال مالی مسلمین درجامعه دینی/آبان ماه نودوهفت /نگارش : اسمعیل مختارپور دوستداراعتلای علوم قرآن وحدیث ..آبان ماه نودوهفت/، نجوای کنگان،
لینک های مرتبط :


94/05/26 - 12:30
 
اجمالی/ رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجمع جهانی اهل بیت(ع):
اجازه نفوذ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آمریکا را در ایران نخواهیم داد

رهبر معظم انقلاب اظهار داشتند: اجازه نفوذ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آمریکا را با همه‌ توان، نخواهیم داد و با این نفوذ مقابله خواهیم کرد‌.

خبرگزاری فارس: اجازه نفوذ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آمریکا را در ایران نخواهیم داد

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، شرکت‌کنندگان در ششمین اجلاس مجمع جهانی اهل بیت علیهم‌السلام و هشتمین اجلاس مجمع عمومی اتحادیه‌ رادیو و تلویزیون‌های اسلامی با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.

رهبر انقلاب در این دیدار فرمودند: به خیال خودشان در این توافقی که البته تکلیف آن معلوم نیست -نه معلوم است اینجا تصویب بشود و نه معلوم است آنجا تصویب بشود- نیت آنها این بود که از این توافق راهی پیدا کنند برای نفوذ در کشور؛ ما این راه را بستیم؛ ما این راه را به طور قاطع خواهیم بست. نه نفوذ اقتصادی آمریکا را در کشور اجازه خواهیم داد، نه نفوذ سیاسی و نه نفوذ فرهنگی. با همه‌ توان -که بحمدالله این توان، امروز زیاد هم هست- با این نفوذ مقابله خواهیم کرد‌.

مشروح خبر متعاقباً منتشر خواهد شد.

انتهای پیام/

نوع مطلب :
برچسب ها : نجوای کنگان، خبرگزاری فارس،
لینک های مرتبط :
نجوا کنگان
دلگیرم از خود با تو نجوا می کنم دریا این سفره ی دل پیش تو وا می کنم
درباره وبلاگ

سلام علیكم اینجانب عبدالمجید اورا متولد1348/6/25- كنگان-محله خور چوری(خیابان استقلال)

مدیر وبلاگ : عبدالمجید اورا
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو